Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaalteenuste nõuete kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 korraldus number 161
Redaktsiooni kehtivus: - 11.08.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.08.2010 nr 1215

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 161-k

 

 

Sotsiaalteenuste nõuete kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määrusega nr 3 „Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2006-2010 ja sotsiaalhoolekande tegevuskavaga 2006 – 2008” ja tulenevalt vajadusest kinnitada ühtsed nõuded sotsiaalteenustele:

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt korraldatavate ning linnaosade valitsuste korraldatavate ja osutatavate sotsiaalteenuste nõuded vastavalt lisale.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203- k „Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine” punkt 3.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

31. jaanuari 2007

korralduse nr 161-k

LISA

 

Sotsiaalteenuste nõuded

 

 

 

 

SISUKORD

 

1. Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale

2. Puuetega isikute sotsiaalhoolekanne

2.1        Transporditeenused puudega isikutele

2.1.1     Taksoteenus

2.1.2     Eritransporditeenus

2.2        Viipekeele tõlketeenus

2.3        Töötamise toetamise teenus

2.4        Toetatud elamise teenus psüühiliste erivajadustega isikutele

2.5        Igapäevaelu toetamise teenus päevakeskuses psüühiliste erivajadustega isikutele

2.6        Igapäevaelu toetamise teenus psüühiliste erivajadustega isikutele juhtumikorralduse meetodil

2.7        Isikliku abistaja teenus puudega isikutele

2.8        Nõustamisteenused

2.9        Päevategevuse- ja päevahoiuteenus

3. Eakate sotsiaalhoolekanne

3.1        Ööpäevaringne hooldusteenus

3.2        Päevahoiuteenus

4. Laste hoolekanne

4.1        Psühholoogiline nõustamine

4.2        Sotsiaalnõustamine

4.3        Perekeskne aitamistöö

4.4        Tugiisikuteenus (vanem õde – vanem vend)

4.5        Laste varjupaigateenus

4.6        Sotsiaalprogramm / sotsiaalne rehabilitatsioon

4.7        Asenduskoduteenus

4.8        Arendusrühm laste päevakeskuses

4.9        Ööpäevaringne hooldus õpilastele

4.10      Laste päevakeskus

4.11      Professionaalne tugiisikuteenus noortele ja lastega peredele

4.12      Igapäevaelu toetamine  noortele

4.13      Ema - lapse varjupaigateenus

5. Muude kriisigruppide sotsiaalhoolekanne

5.1        Öömajateenus vältimatu sotsiaalabi korras

5.2        Varjupaigateenus vältimatu sotsiaalabi korras

6. Toimetulekuraskustes isikute sotsiaalhoolekanne

6.1        Päevakeskuse teenus

6.2        Koduteenused

6.3        Toetatud elamise teenus

6.4        Varjupaigateenus toimetulekuraskustega isikutele

 

1        ÜLDNÕUDED SOTSIAALTEENUSE OSUTAJALE

 

ÜLDISED NÕUDED

Sotsiaalteenuseid võivad osutada organisatsioonid, mis on kantud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või äriregistrisse ning füüsilisest isikust ettevõtjad.

 

Sotsiaalteenuste osutamine peab olema teenuse osutaja põhikirja- või põhimäärusejärgne tegevus.

 

Sotsiaalteenust osutaval linna asutusel peab olema kehtiv arengukava / arengudokument, mis peab vastama Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 määrusele nr 5 Tallinna arengudokumentide menetlemise kord.

 

TEENUSE KVALITEEDI TAGAMINE

Sotsiaalteenuse osutaja peab välja töötama ja rakendama abinõude kogumi, mis sisaldab teenuste kvaliteedi edendamise meetmeid, personali- ja koolituspoliitika põhimõtteid, kaebuste menetlemist ja siseauditi korraldust.

 

Sotsiaalteenuse osutajal peab olema kinnitatud teenuste osutamise töökord, milles on sätestatud teenuste osutamise töökorralduslikud aspektid.

 

NÕUDED PERSONALILE

 

Linna asutuse personal peab vastama Tallinna Linnavalitsuse 28.09.2005 määrusele nr 95 Tallinna linna hoolekandeasutuste töötajate töötasustamise alused ja hoolekandealaste ametikohtade kvalifikatsiooninõuded.

 

NÕUDED KESK-KONNALE JA INVENTARILE

Sotsiaalteenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama hoolekande- ja tervishoiuasutustele kehtestatud ehitustehnilistele-, tervisekaitse-, ohutus- ning keskkonnanõuetele.

 

JÄRELEVALVE

 

Linna asutuse kui sotsiaalteenuse osutaja sisulist ja majanduslikku tegevust kontrollib ametiasutus. Eraõigusliku juriidilise isiku sisulist ja majanduslikku tegevust kontrollivad tema juhtorganid vastavalt seadusele ja põhikirjale.

 

Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt osaliselt või täielikult finantseeritava teenuse osutamist kontrollib ametiasutus. Teenuse osutaja õigused ja kohustused tulenevad linna õigusaktidest või lepingust.

 

Järelevalve osutatavate sotsiaalteenuste kvaliteedi ja nõuetele vastavuse osas korraldatakse järgnevalt:

·         sisejärelevalvet teostab teenuse osutaja  ise vastavalt oma sisemisele töökorraldusele;

·         linnaosa valitsus teostab järelevalvet linnaosa valitsuse hallatavates asutustes vähemalt üks kord aastas;

·         Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet teostab järelevalvet hallatavate asutuste osas vähemalt üks kord aastas;

·         järelevalvet Tallinna linnas osutatavate sotsiaalteenuste kvaliteedi üle teostab Harju maavanem või tema volitatud isik (Sotsiaalhoolekande seaduse § 7 lg 2).

 

Iga aasta alguses esitab teenuse osutaja eelmise aasta finantsmajandusliku tegevuse ja sisulise töö aruande Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile esitamiseks Sotsiaalministeeriumile vastavalt Sotsiaalministeeriumi igakordsele õigusaktile.

 

ANDMEKAITSE

Isikuandmete töötlemisel tuleb lähtuda Andmekogude seadusest ja Isikuandmete kaitse seadusest.

 

 

2                     PUUETEGA ISIKUTE SOTSIAALHOOLEKANNE

 

2.1           Transporditeenused puudega isikutele

2.1.1           Taksoteenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Parandada puuetega isikute elukvaliteeti ja avardada nende võimalusi ühiskonnas toimetulekuks läbi juurdepääsu võimaldamise üldistele avalikele teenustele

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 26 lg 1 p 4;

majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004 määrus nr 141 Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri;

Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrus nr 16 Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine.

 

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab:

·         Tallinna linna piires ja kuni 30 kilomeetri kaugusele Tallinna linnapiirist ööpäevaringset transporditeenuse osutamist takso või ratastoolibussiga;

·         isiku sõidukisse ja sõidukist maha aitamist;

·         isiku ja ratastooli kinnitamist turvavööga;

·         abistamist liikumisel esimeselt korruselt sõidukisse ja sõidukist esimesele korrusele.

Muudes tingimustes lepitakse kokku teenuse osutajaga.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ja kes on sügava või raske liikumis-, nägemis- ja / või liitpuudega isikud, kes ei saa iseseisvalt (kõrvalabita) kasutada ühistransporti.

 

Teenuse osutamise maht

Teenuse osutamist koordineerib organisatsioon, kellega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil on sõlmitud vastav leping. Teenust osutatakse vastavalt Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tellimusele. Taksoteenuse limiidid kehtestatakse igal kuul ja kooskõlastatakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta annab informatsiooni isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond. Teenuse taotlemine toimub teenuse koordineerija kaudu.

Teenuse taotlemiseks on vajalik teenuse koordineerijale esitada:

·         avaldus;

·         Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsuse koopia;

·         perearsti teatis invatransporditeenuse vajaduse kohta.

Teenuse koordineerija registreerib isiku teatise, väljastab magnetkaardi ja esitab taotluse kirjalikult teenuse osutajale. Teenuse koordineerija edastab teenust saavate isikute nimekirjad isikute elukohajärgsetele sotsiaalhoolekande osakondadele, kes registreerivad taotlused sotsiaalinfosüsteemis.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenust osutatakse magnetkaardi alusel, mis kehtib kuni on määratud puude raskusaste.

Bussi ettetellimine on 12 tundi, võimalusel täidetakse tellimused lühema aja jooksul.

Teenuse osutamisel käsitletakse teenuse tarbijana korraga ühte puudega isikut.

Teenuse osutaja ja teenuse osutamist koordineeriv organisatsioon teevad koostööd teenust kasutava isikuga, taksofirmade, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning sotsiaalhoolekande osakondade vastavate spetsialistidega.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Sõiduvahendid peavad vastama kehtivatele tehnilistele nõuetele (kaldtee või invatõstuk, turvavööd ratastoolide ja isikute kinnitamiseks, lisakäetoed, astmed jm).

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt. Vajadusel võib kehtestada teenusele müügihinna. Hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Rohkem kui ühe ratastoolikliendi teenindamisel tasub iga klient sõidu alustamise tasu.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Teenust osutaval juhil on nõutav:

·         sõiduki juhtimisõigus vähemalt kolme-aastase töökogemusega;

·         puuetega inimeste transportimist käsitleva täienduskoolituse läbimine (16 tundi);

·         Eesti Punase Risti Eurosertifikaati omava 16 tunnise esmaabi põhikursuse läbimine.

 

Teenuse koordineerija ülesanded

 

Teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni ülesanded:

·         töötab välja teenuse osutamise korra;

·         kontrollib teenust taotleva isiku vastavust sihtgrupile kehtestatud nõuetele;

·         väljastab magnetkaarte;

·         edastab taksofirmale klientide nimekirjad;

·         tegeleb klientide probleemidele lahenduste otsimisega;

·         vajadusel kutsub kokku taksokomisjoni, kuhu kuuluvad taksoteenuse kasutajate esindajad ja linnaosa puuetega inimeste spetsialist;

·         koostab ülevaate teenuse saajatest linnaosade kaupa;

·         jälgib rahavoogude liikumist ja teeb ettepaneku kuulimiidi kehtestamiseks;

·         peab arvestust taksotalongide üle;

·         teeb koostööd taksofirmade, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning linnaosade spetsialistidega;

·         viib läbi uuringud teenuse kasutajate hulgas.

 

2.1.2           Eritransporditeenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Parandada puuetega isikute elukvaliteeti ja avardada nende võimalusi ühiskonnas toimetulekuks läbi juurdepääsu võimaldamise üldistele avalikele teenustele.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 26 lg 1 p 4;

Ühistranspordiseadus;

majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004 määrus nr 141 Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus koosneb:

·         regulaarvedudena toimiv invatransport haridus- ja hoolekandeasutustesse;

·         erivedudena toimiv invatransport ravile, taastusravile, rehabilitatsiooniteenusele, abivahendikeskustesse ning hooldekodusse;

·         regulaarvedudena toimiv invatransport töökohta.

Teenus sisaldab:

·         kliendi sõidukisse ja sõidukist maha aitamist;

·         kliendi ja ratastooli kinnitamist turvavööga;

·         puudega lapse hooldajalt või vanemalt vastuvõtmist ja üleandmist.

Muudes tingimustes lepitakse kokku teenuse osutajaga.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ja kes on sügava või raske liikumis-, nägemis- ja / või liitpuudega isikud, kes ei saa iseseisvalt (kõrvalabita) kasutada ühistransporti.

 

Teenuse osutamise maht

Teenuse osutamise aeg ühe isiku kohta ühe veo korral ei tohi ületada 1,5 tundi.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta annavad informatsiooni isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond ja teenuse koordineerija, kes tegutseb Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga sõlmitud lepingu alusel. Teenuse taotlemine toimub sotsiaalhoolekande osakonna kaudu.

Teenuse taotlemiseks on vajalik sotsiaalhoolekande osakonnale esitada:

·         avaldus;

·         Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsuse koopia;

·         erivajadustega õpilaste nõustamiskomisjoni otsus (vajadusel).

Taotlejalt võib nõuda täiendavaid dokumente.  Sotsiaalhoolekande osakond registreerib taotluse sotsiaalinfosüsteemis.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenuse osutaja ja teenuse osutamist koordineeriv organisatsioon teevad koostööd teenust kasutava isikuga, taksofirmade, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning sotsiaalhoolekande osakondade vastavate spetsialistidega.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Sõiduvahendid peavad vastama kehtivatele tehnilistele nõuetele (turvavööd ratastoolide ja isikute kinnitamiseks, käetoed, astmed jm).

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt. Vajadusel võib kehtestada teenusele müügihinna. Hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Teenust osutaval juhil on nõutav:

·         sõiduki juhtimisõigus vähemalt kolme-aastase töökogemusega;

·         puuetega inimeste transportimist käsitleva täienduskoolituse läbimine (16 tundi);

·         Eesti Punase Risti Eurosertifikaati omava 16 tunnise esmaabi põhikursuse läbimine.

 

Teenuse koordineerija ülesanded

 

Teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni ülesanded:

·         töötab välja teenuse osutamise korra;

·         tegeleb klientide probleemidele lahenduste otsimisega;

·         koostab logistilised skeemid, marsruudikaardid;

·         koostab aruanded;

·         teeb koostööd Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, linnaosade spetsialistide, kliendi ja teenust osutava asutusega;

·         teenindab kliente ainult kinnitatud tellimuse alusel;

·         esitab teenuse osutamise aruanded ja arved Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

 

 

2.2           Viipekeele tõlketeenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada puudega isikule parim võimalik toimetulek tavapärases keskkonnas iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 26 lg 1 p 1.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Viipekeele tõlketeenus toimib individuaal- või grupitõlkena. Teenus ei sisalda nõustamist.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ja kes on keskmise, raske või sügava kuulmispuudega ning vajavad suhtlemisel viipekeeletõlki.

 

Teenuse osutamise maht

Viipekeele tõlketeenus peab olema kättesaadav vähemalt 3,6 tunni ulatuses kuus.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta annavad informatsiooni ja teenuse taotlemine toimub teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni, kes tegutseb Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga sõlmitud lepingu alusel ja/või isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna kaudu.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenust osutatakse vastavalt tõlketeenuse osutamise juhendile, mille kinnitab teenuse koordineerija ja mis määratleb kõikide osapoolte õigused ja kohustused, teenuse tellimise protseduuri ja tellimuste prioriteetsuse astmed. Teenuse osutamise aluseks on teenust vajava isiku kirjalik taotlus.

Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna  vastava spetsialistiga.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Teenust osutatakse kohas, kus isik tõlketeenust vajab.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt. Vajadusel võib kehtestada teenusele müügihinna. Hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Teenust võib osutada kutsetunnistusega viipekeeletõlk, kes on kantud kutseregistrisse. Viipekeeletõlk:

·         on professionaal, kes on saanud vastava koolituse ja sooritanud viipekeeletõlgi kutseeksami vastavalt riiklikule kutsestandardile;

·         järgib oma töös viipekeeletõlgi eetikakoodeksit ja konfidentsiaalsusnõuet;

·         võimaldab mõlemale osapoolele (nii kurdile kui kuuljale) keelelise võrdsuse;

·         on tõlketööd tehes erapooletu ning ei mõjuta ega nõusta kliente nende tegevuses ja otsuste langetamisel.

 

Teenuse koordineerija ülesanded

Teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni ülesanded:

·         võtab vastu tellimused;

·         kooskõlastab tellimused teenuse osutajaga (tõlgiga);

·         teavitab kuulmispuuetega inimesi tõlketeenuse võimalustest;

·         teenindab kliente ainult kinnitatud tellimuse alusel;

·         esitab aruanded ja arved Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

 

 

2.3           Töötamise toetamise teenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada iseseisvalt elava või toetatud elamise teenust kasutava puudega isiku töötamine tavapärastes töösuhetes.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 8, § 9 ja § 26;

Psühhiaatrilise abi seadus § 5 lg 2;

sotsiaalministri 3. jaanuari 2002 määrus nr 4 Hoolekandeasutustele ja hoolekandeteenustele esitatavad kohustuslikud nõuded.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Toetatud töötamine on vähenenud konkurentsivõimega isikute erialase juhendamisega osalemine töises tegevuses.

Teenus sisaldab isiku (töötaja) ja tööandja toetamist (abistamine, juhendamine, nõustamine) inimese töölerakendamisel ja töökoha ning töötingimuste kohandamisel isiku vajadustele vastavaks.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn, kes on täisealised ja kellel on raskest ja/või püsivast psüühikahäirest tingitud erivajadused ning:

 • töövõime kaotus vähemalt 40%;
 • läbitud rehabilitatsioonitsükkel.

Lisaks ühe järgmise kriteeriumi esindatus:

 • võimetus töötada olemasoleval töökohal või prognoositav töökohakaotus;
 • isik on tööotsija või töötu;
 • isik ei tööta töökohal, kus tööandja saab Tööturuameti kaudu tööturutoetust väiksema konkurentsivõimega töötu tööle rakendamiseks.

Teenusele ei või suunata isikuid, kellel on:

·         nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis;

·         sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena;

·         statsionaarset ravi vajav psüühikahäire.

Ambulatoorset ravi vajava isiku võib teenusele suunata ainult juhul, kui raviarst või –asutus kindlustab ravi jätkuvuse.

 

Teenuse osutamise maht

Tööandja või teenuse osutaja kindlustab isikule töö vähemalt 10-20 tundi nädalas, vastavalt rehabilitatsiooniplaanile ja teenuse osutaja hinnangule.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenusele suunab maavanem pensioniameti juhtumikorraldaja saatekirja alusel. Rehabiliteerimise teenuse osutamise ajaks suunab isiku vajadusel teenusele rehabilitatsiooniteenuse osutaja. Suunamise aluseks on rehabilitatsiooniteenuse osutaja ja ekspertarsti hinnangud.

Teenusele suunamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • isiku või tema seadusliku esindaja kirjalik taotlus;

·         rehabilitatsiooniteenuse osutaja poolt rehabilitatsioonitsükli tulemuste kohta esitatud hinnang, mille on kinnitanud Sotsiaalkindlustusamet;

·         rehabilitatsiooniasutuse poolt koostatud isiku rehabilitatsiooni plaan;

·         isikut tõendav dokument või selle koopia.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Rehabilitatsiooniasutus juhendab teenuse osutajat rehabilitatsiooniplaanide järgimise osas.

Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna vastava spetsialistiga.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Teenuse osutamiseks kasutatavatel ruumidel peab olema töö- või tegevusalale vastav ruumide kasutusluba.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Riigi eelarvest makstakse toetust tööandjale või teenust osutavale organisatsioonile, mis kindlustab vajaliku juhendamise. Toetamine võib toimuda tööandjale rahaliste vahendite sihtotstarbelise eraldamise või erialaste teenuste osutamise kaudu.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale. Nõutav on:

 • vähemalt 1 tööjuhendaja 10 isiku kohta;
 • vähemalt 1 juhendaja 10 klienditöötaja kohta.

 

 

2.4           Toetatud elamise teenus psüühiliste erivajadustega isikutele

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada puudega isikule iseseisev toimetulek tavapärasele võimalikult lähedases keskkonnas.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 8, § 9 ja § 26;

Psühhiaatrilise abi seadus § 5 lg 2;

sotsiaalministri 3. jaanuari 2002 määrus nr 4 Hoolekandeasutustele ja hoolekandeteenustele esitatavad kohustuslikud nõuded.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

 • majutamist teenuse osutaja poolt tehniliselt hooldatavas majutusüksuses koos teiste teenust vajavate isikutega;
 • igapäevaelu korraldamist individuaalse töö ja rühmategevuse kaudu;
 • isiku aktiviseerimist;
 • igapäevoskuste ja –harjumuste kujundamist/taastamist;
 • sotsiaalnõustamist;
 • avalike ja toetavate teenuste juurde suunamist;
 • asjaajamisel abistamist;
 • abistamist tööotsinguil.

 

Teenus ei sisalda hooldamist, toitlustamist ega järelevalvet.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ja kes on psüühiliste erivajadustega täiskasvanud, kellel on:

·         töövõime kaotus vähemalt 40%;

·         rehabilitatsioonitsükkel läbitud;

·         raskusi iseseisva toimetulekuga

 

ja lisaks ühe järgmise kriteeriumi esindatus:

 • võimetus töötada olemasoleval töökohal või võimalik töökohakaotus;

·         isik on tööotsija või töötu.

 

Teenusele ei või suunata isikuid, kellel on:

·         nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis;

·         sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena;

·         statsionaarset ravi vajav psüühikahäire.

 

Ambulatoorset ravi vajava isiku võib teenusele suunata ainult juhul, kui raviarst või –asutus kindlustab ravi jätkuvuse.

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse rehabilitatsiooniplaani alusel kuni iseseisva toimetuleku taastumiseni või kuni pensionieani.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenusele suunamise aluseks on rehabilitatsiooniteenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti Arstliku Ekspertiisi Komisjoni ekspertarsti hinnangud. Riigieelarvest rahastatud teenusele suunab maavanem pensioniameti juhtumikorraldaja saatekirja alusel. Linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt rahastatud teenusele suunab riiklikult rahastatud teenuse puudumisel isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond rehabilitatsiooniplaani alusel.

Teenus peab olema isikule kättesaadav hiljemalt 6 kuu möödumisel rehabilitatsiooniteenuse osutamise algusest.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenust osutatakse juhtumikorralduse meetodil.

Rehabilitatsiooniasutus juhendab teenuse osutajat rehabilitatsiooniplaanide järgimise osas.

Teenuse osutaja teeb koostööd teenust saava isikuga, teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooniga, kes tegutseb Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga sõlmitud lepingu alusel ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna vastava spetsialistiga.

Teenuse osutamiseks peab olema kehtestatud ohutu töötamise kord.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama eluruumidele esitatavatele nõuetele vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusele nr 38 Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine.

Majutusüksuses peab iga isiku kohta olema vähemalt üks tuba, eraldi ruum toidu valmistamiseks, söömiseks, ühistegevuseks ning eraldi (korterisisene) pesemisvõimalus meestele ja naistele.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Riigieelarvest selleks ettenähtud vahendite arvelt tasutakse tegevuskulud (sh eluruumide hooldus). Isik tasub eluasemekulud. Vajadusel osutatakse teenust Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt  tagamaks teenuse kättesaadavust.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale.  Nõutav vähemalt 1 tegevusjuhendaja koolituse läbinud töötaja 10 kliendi kohta

 

 

2.5           Igapäevaelu toetamise teenus päevakeskuses psüühiliste erivajadustega isikutele

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada puudega isikule parim võimalik toimetulek tavapärases keskkonnas iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 8, § 9 ja § 26;

Psühhiaatrilise abi seadus § 5 lg 2;

sotsiaalministri 3. jaanuari 2002 määrus nr 4 Hoolekandeasutustele ja hoolekandeteenustele esitatavad kohustuslikud nõuded.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

·         rehabilitatsioonile orienteeritud tegevustesse kaasamine;

·         nõustamine tööhõivealastes küsimustes ja kaasamine töösarnasesse tegevusse;

·         nõustamine puudest tulenevate igapäevaelu probleemide lahendamisel;

·         igapäevaelu oskuste arendamine;

·         sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomine ning arendamine;

·         aja struktureerimine, vaba aja sisustamine;

·         juhendamine üldiste avalike teenuste kasutamisel;

·         pereliikmete ja lähedaste nõustamine ja toetamine;

·         eneseabigruppide tegevuse toetamine.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ja kes on psüühilise erivajadusega täisealised elanikud, kellel on määratud töövõime kaotus vähemalt 10%.

Vastunäidustused teenusele suunamiseks on:

·         statsionaarset ravi vajav psüühikahäire;

·         sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena;

·         nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis.

Ambulatoorset ravi vajava isiku võib teenusele suunata ainult juhul, kui raviarst või –asutus kindlustab ravi jätkuvuse.

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isiku suunamiskirjas määratletud tähtajani. Teenust osutatakse rehabilitatsiooniplaani alusel või igapäevaelu toetamise plaanis sätestatud ulatuses.

Teenust osutavad päevakeskused, mis peavad olema teenust vajavatele isikutele avatud tööpäeviti:

 • 5 tundi päevas, kui päevakeskuses on üks töötaja;
 • 8 tundi päevas, kui töötajaid on rohkem kui üks.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse saamiseks on vajalik eriarsti (psühhiaatri) suunamiskiri sotsiaalministri poolt kinnitatud vormil.

Teenuse sisuks oleva töösuuna ja selle osutamise kestuse määrab teenusele suunaja oma suunamiskirjas.

Riigieelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt rahastatav teenus peab olema kättesaadav hiljemalt suunamisele järgneval tööpäeval.

Teenuse saamiseks peab isik või tema seaduslik esindaja esitama teenuse osutajale kirjaliku taotluse ning isikut tõendava dokumendi ja töövõime kaotuse tõendi koopia.

Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku või tema seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Iga isiku kohta peab olema vähemalt üks suunamiskirjas toodud ülesanne.

Isikul peab olema võimalus vähemalt kolmeks erinevaks tegevuseks.

Suunamiskirja ja/või rehabilitatsiooniplaani alusel koostatakse iga isikuga vähemalt 1 kord aastas igapäevaelu toetamise plaan.

Iga isikuga on koostöösuhe eelneval kokkuleppel isikuga vähemalt 1 kord nädalas, arvestuslik koormus 5 tundi nädalas isiku kohta.

Teenuse osutamiseks peab olema kehtestatud ohutu töötamise kord.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Ruumides peab olema sooja joogi valmistamise võimalus.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Kasutatavate ruumide ekspluatatsioonikulud tasutakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt või muudest allikatest.

Teenuse osutamise tegevuskulud kaetakse:

 • riigieelarvest vastavalt riiklikule tellimusele;
 • Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt vastavalt linna tellimusele.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Linna asutuse personal peab vastama vähemalt nooremspetsialisti kvalifikatsiooni nõuetele või olema läbinud tegevusjuhendaja koolituse (vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale). Nõutav:

·         vähemalt üks tegevusjuhendaja koolituse läbinud töötaja 10 isiku kohta;

·         vähemalt 1 juhendaja 10 klienditöötaja /tegevusjuhendaja kohta.

 

 

2.6           Igapäevaelu toetamise teenus psüühiliste erivajadustega isikutele  juhtumikorralduse meetodil

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada isikule parim võimalik toimetulek tavapärases keskkonnas iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 8, § 9 ja § 26;

Psühhiaatrilise abi seadus § 5 lg 2;

sotsiaalministri 3. jaanuari 2002 määrus nr 4 Hoolekandeasutustele ja hoolekandeteenustele esitatavad kohustuslikud nõuded.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenust osutatakse juhtumikorralduse meetodil, teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

·      isiku soovide ja toetusvajaduse kaardistamine, tegevuskava koostamine, selle täitmise toetamine ja jälgimine ning hinnangute koostamine;

·      isiku tugivõrgustiku nõustamine isiku toimetuleku toetamise osas ja teenuste koordineerimine (lähedased, raviarst, sotsiaaltöötaja, teised teenuste osutajad, tööandja jt);

·      isiku informeerimine ja seostamine avalike ja/või eriteenustega ja juhendamine nende kasutamisel;

·      isiku nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisel, arendamisel ja hoidmisel;

·      isiku nõustamine ja juhendamine isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamisel;

·      isiku nõustamine ja juhendamine aja struktureerimisel, vaba aja sisustamise planeerimisel;

·      isiku informeerimine tema õigustest ja nende eest seismine;

·      koostöö meditsiinisüsteemiga isiku tervisliku seisundi toetamiseks (ravimite võtmise meeldetuletamine, ühiselt raviarsti külastamine, toetamine püsi –ja haiguse ägenemist hoiatavate sümptomite kontrollimisel ja juhtimisel);

·      juhtumi käsitlemise käigus toimuvad kodukülastused, vajadusel haigla, ametiasutuste, töökoha jmt külastamine.

 

Teenuse sihtgrupp

Psüühiliste erivajadustega täiskasvanud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ja kellel on määratud töövõime kaotus vähemalt 10%.

Vastunäidustused teenusele suunamiseks on:

·   statsionaarset ravi vajav psüühikahäire;

·   sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena;

·   nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/ või nakkavas faasis.

Ambulatoorset ravi vajava isiku võib teenusele suunata ainult juhul, kui raviarst või –asutus kindlustab ravi jätkuvuse.

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isikule vastavalt suunamiskirjas määratletud tähtajani või teenuse vajaduse lõppemiseni (nt kliendi iseseisva toimetuleku taastumine või hoolekandeasutusse paigutamine vmt).

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse saamiseks on vajalik eriarsti (psühhiaatri) suunamine. Teenuse sisuks oleva töösuuna ja selle osutamise kestuse määrab teenusele suunaja oma suunamiskirjas. Teenuse vajaduse lõplik hindamine toimub teenuse osutaja poolt teenust vajava isiku olukorra kaardistamise põhjal.

Teenus peab olema kättesaadav hiljemalt suunamisele järgneval tööpäeval.

Teenuse saamiseks peab isik või tema seaduslik esindaja esitama teenuse osutajale kirjaliku taotluse ning isikut tõendava dokumendi ja töövõimekaotuse dokumendi koopia. Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku või tema seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Tegevusjuhendaja töö sisaldab klienditööd ja meeskonnatööd kriisiolukordades.

Iga isikuga ja/või tema tugivõrgustiku liikmega tööks on arvestuslik koormus keskmiselt 2-3 tundi nädalas.

 

Iga isiku kohta peetakse klienditoimikut, mis sisaldab: rehabilitatsiooni- ja/või igapäevaelu toetamise plaani, selle täitmise regulaarset arvestust, erakorraliste juhtumite kirjeldusi ning isiku kaebusi osutatava teenuse osas ja nende lahendamist.

Teenust osutatakse vähemalt kolmest tegevusjuhendajast koosneva meeskonna poolt.

Teenuse osutamiseks peab olema kehtestatud ohutu töötamise kord.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Teenuse osutamisel on vajalikud eraldi ruumid meeskonnatöö ja kliendivestluste läbiviimiseks. Ruumides peab olema sooja joogi valmistamise võimalus.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenuse osutamiseks kasutatavate ruumide ekspluatatsioonikulud tasutakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt või muudest allikatest. Teenuse osutamise tegevuskulud kaetakse:

 • riigieelarvest vastavalt riiklikule tellimusele;
 • Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt vastavalt linna tellimusele.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Linna asutuse personal peab vastama vähemalt nooremspetsialisti kvalifikatsiooni nõuetele (vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale) või omama riiklikku tegevusjuhendaja kvalifikatsiooni. Nõutav juhtumikorralduse alase koolituse ja riskihindamise- ja juhtimise alase koolituse läbimine.

Tegevusjuhendajale määratud isikute arv oleneb isikute kõrvalabi ja juhendamise vajadusest. Minimaalselt on ühe töötaja kohta 10 isikut. 10 klienditöötaja /tegevusjuhendaja kohta vähemalt 1 juhendaja / koordinaator.

 

 

2.7           Isikliku abistaja teenus puudega isikutele

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada isikule elukvaliteedi tõus kõikides eluvaldkondades osalemise suurendamisega, luua paremad võimalused ühiskonnas toimetulekuks, aidata isikul realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, töötada, võtta osa õpingutest ja huvialaringidest

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 8, § 9 ja § 26.

 

Sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

·         saatmist väljaspool kodu asuvasse sihtpunkti;

·         ettelugemist ja helikassetile lugemist;

·         abistamist koolis, koolituskursustel, loengutes;

·         abistamist tööülesannete täitmisel;

·         abistamist isiklikes asjaajamistes;

·         abistamist vaba aja veetmise üritustel ja reisimisel;

·         abistamist isiku kodus (lapse ja liitpuudega isiku puhul).

 

Isikliku abistaja poolt osutatavad teenused:

·         abistamine liikumisel;

·         abistamine söömisel;

·         abistamine riietumisel;

·         abistamine suhtlemisel (raske kõnepuudega ja/või vaimupuudega isiku puhul);

·         abistamine hügieeniprotseduuride sooritamisel;

·         abistamine kirjutamisel ja lugemisel;

·         abistamine tööpaiga korrastamisel.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ja kes on raske või sügava puudega täisealised isikud või puudega lapsed, kes õpivad tavakoolis (puue: nägemis- ja/või liikumispuue ja/või psüühiline erivajadus).

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse täisealisele isikule vastavalt vajadusele aastaringselt ja tavakoolis õppivale lapsele õppeperioodil.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Isik või isiku seaduslik esindaja esitab teenuse koordinaatorile (organisatsioon, kellega on  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  sõlminud  vastava lepingu) avalduse teenuse saamiseks ja täidab kliendikaardi, kus on kirjeldatud abi saamise põhjendatud vajadus ja erinäidustused.

Teenuse vajaduse hindamine toimub teenuse koordineerija poolt. Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja, koordinaatori ja isiku/isiku seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping.

 

Nõuded töökorraldusele ja koostööle

Isikliku abistaja tegevuse konkreetse sisu määrab isik või tema seaduslik esindaja.

Teenuse osutaja teeb koostööd isikuga, teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooniga, vajadusel kooli pedagoogilise personaliga ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna vastava spetsialistiga.

Tööülesanded ja tööaeg konkreetse isikuga määratletakse isikliku abistaja, koordinaatori ja isiku vahelises lepingus. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse isiku erivajadustest ja tööjuhistest.

 

Nõuded keskkonnale ja inventarile

Teenust osutatakse kohas, kus isik teenust vajab.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

 

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt. Teenuse osutamisel täiskasvanud isikutele väljaspool kodu tasub isik teenuse eest vastavalt teenuse osutajaga sõlmitud lepingule. Minimaalne tasu on  2 krooni ühe teenustunni eest.

Teenuse hind koosneb teenuse tunnihinnast ja koordineerimistasust, mille arvestamise aluseks on teenust saavate isikute arv.

Tavakoolis õppivale puudega lapsele on isikliku abistaja teenus tasuta.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Isiklik abistaja ei tohi olla raske või sügava puudega inimene ega teenust saava isiku pereliige. Isiklik abistaja omab soovitavalt sotsiaalhooldaja kvalifikatsiooni.

 

Teenuse koordineerija ülesanded

 

Teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni ülesanded:

·         võtab vastu teenust vajava isiku taotluse, hindab ja vaatab läbi teenuse vajaduse, peab vastavat arvestust;

·         informeerib isikut teenuse saamise kriteeriumitest ja põhimõtetest ja talle eraldatud tundide mahust;

·         registreerib teenust saava isiku tema elukohajärgses sotsiaalhoolekande osakonnas;

·         abistab isikut talle sobiva teenuse osutaja leidmisel;

·         nõustab teenuse osutajaid;

·         valmistab ette ja sõlmib lepingud isikliku abistajaga;

·         korraldab isiklikele abistajatele koolitust, nõustamist ja supervisiooni;

·         esitab koondaruanded Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

 

 

2.8           Nõustamisteenused

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada isikule parim võimalik toimetulek tavapärases keskkonnas iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 11, § 26.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

 • nõustamist puudest tulenevate igapäevaelu probleemide lahendamisel;
 • nõustamist tööhõivealastes küsimustes;
 • toetusrühmade moodustamist.

Nõustamisteenused liigiti:

 • sotsiaalnõustamine;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • puude spetsiifikast tulenev nõustamine (sh tööalane nõustamine).

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ja kes vajavad puudest tulenevalt nõustamisteenust ja nende sotsiaalse võrgustiku liikmed.

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse teenuse vajaduse lõppemiseni.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta informatsiooni jagamine, teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine toimub isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna või teenuse osutaja kaudu.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenuse osutamisel lähtutakse teenuse osutaja ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vahel sõlmitud lepingust. Teenuse osutamiseks moodustatakse grupid sarnaste vajadustega inimestest. Vajadusel pakutakse individuaalnõustamist.

Teenuse osutaja teeb koostööd haridus- ja meditsiinitöötajatega, isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga ja sotsiaalse võrgustikuga.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Nõustamine toimub tavakeskkonnas, vajadusel eraldi ruumis.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt. Vajadusel kehtestatakse teenusele müügihind. Hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Sotsiaalnõustamine: sotsiaaltöö alane kõrgharidus ja vähemalt üheaastane erialane töökogemus või kuni aastani 2008 on nõutav: kõrgharidus ja vähemalt 5 aastane järjepidev erialane töökogemus ja erialast täienduskoolitust 3 AP ulatuses viimase viie aasta jooksul.

Kutsestandard: sotsiaaltöötaja III-V.

Psühholoogiline nõustamine: psühholoogiaalane akadeemiline kõrgharidus, vähemalt kaheaastane töökogemus, eesti ja vene keele oskus teenuse osutamiseks vajalikul tasemel.

Puude spetsiifikast tulenev nõustamine: nõustajateks on vastava eriala eksperdid (puuetega inimeste ühingute vastavad spetsialistid).

 

 

2.9           Päevategevuse- ja päevahoiuteenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada isikule parim võimalik toimetulek tavapärases keskkonnas iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 16, § 18 lg 1 p 1, § 26;

sotsiaalministri 26. märtsi 1996 määrus nr 9 Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine.

Teenuse sisu kirjeldus

Kvalifitseeritud personali poolt päevast hooldust, järelevalvet ja toimetulekut toetavate tegevuste pakkumine isikutele ja nendele peredele, kelle toimetulekuvõime on vähenenud ja kes vajavad spetsiifilist juhendamist, toetamist ja abi.

Teenus sisaldab:

·         kaasaaitamine sotsiaalsete probleemide lahendamisele;

·         sotsiaalse integratsiooni ja suhtlemise võimaldamine, vaba aja sisustamine asutuses ning igapäevaelu toimetuleku toetamine;

·         isiku sotsiaalse võrgustiku loomine, taastamine ja tugevdamine;

·         perekonnaliikmete nõustamine isiku hooldamisega seotud ja teistes igapäevaelu korraldamise küsimustes.

Teenuse tulemusena ennetatakse/leevendatakse toimetulekuraskusi, võimaldatakse aktiivne osavõtt ühiskondlikust elust, parandatakse/säilitatakse  isikute toimetulekuvõimet, tõstetakse teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel, välditakse tõrjutust, pakutakse päevast rakendust vähendades sellega sotsiaaltoetuste vajadust.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ja  kes on:

·         psüühilise erivajadusega (sh psüühikahäirega ja vaimupuudega) isikud, kellel on raske või sügav psüühikahäire, vaimupuue ja/või liitpuue või

·         isikud, kelle perel või lähedastel puudub muu võimalus kõrvalabi kindlustamiseks päevasel ajal seoses töötamisega või muudel mõjuvatel põhjustel.

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isikule vastavalt rehabilitatsiooniplaanile või isiku arengukavale.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta informatsiooni andmine, teenuse taotlemine ja teenuse vajaduse hindamine toimub rehabilitatsiooniasutuse või elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna kaudu.

Täiskasvanud isikute teenusele suunamine korraldatakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt. Laste teenusele suunamine korraldatakse erivajadustega õpilaste nõustamiskomisjoni poolt.

Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku / isiku seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenuse osutaja:

·         koostab suunamisotsuse ja isikliku rehabilitatsiooniplaani (arengukava) alusel koos isiku seadusliku esindajaga isikule tegevuskava;

·         viib läbi tegevuskavas planeeritud tegevused;

·         korraldab vähemalt üks kord aastas koos isiku seadusliku esindajaga isiku tegevusvõime dünaamikat käsitlevaid arenguvestlusi.

Teenuse osutaja teeb koostööd sotsiaalhoolekande osakonna, lastevanemate, seadusliku esindaja, koolide, tööhõivetalituse, teiste hoolekandeasutuste ja vabatahtlikega.

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Erinevate sihtgruppidega tegeletakse eraldi (eraldi ruumid või külastusajad).

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse riigieelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt, Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt ja muudest allikatest.

Vajadusel võib teenusele kehtestada müügihinna. Hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale.

Töötajate arv sõltub isikute kõrvalabi ja juhendamise vajadusest.

 

 

3                     EAKATE SOTSIAALHOOLEKANNE

 

3.1           Ööpäevaringne hooldusteenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada inimesele parim võimalik elukvaliteet hoolekandeasutuses.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 16, § 18 lg 1 p 6 ja § 27;

Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1999 määrus 55 Üldhooldekodusse paigutamist vajavate isikute arvelevõtmise, hooldekodusse paigutamise ja sealt väljaarvamise kord Tallinnas.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Ööpäevaringne hooldusteenus on teenus, kus eluasemeteenuse vajadusele lisandub olmeabi, hooldus- ja / või põetusteenus.

 

Teenus sisaldab:

·         inimese juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;

 • aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;
 • ohutuse kindlustamist inimesele endale ja teistele ööpäevaringselt;
 • arsti määratud toetava ravi tagamist;
 • hooldusplaanis ettenähtud hooldusprotseduuride teostamist.

Teenus ei sisalda arstiabi diagnoosimise ja ravi määramise tähenduses.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ning kes vajavad east ja või tervislikust seisundist tulenevalt abi, sealhulgas eakad ja/või puuetega isikud, kellel:

 • puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 • on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja seadusjärgsete ülalpidajate võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

 

Erandkorras võib arvele võtta isikuid:

 • kelle seadusjärgsed ülalpidajad on võimelised tasuma hoolduskulud osaliselt;
 • kes kingivad neile kuuluva kinnisvara (eluruumi ka vallasasjana) linnale ning linn võtab tehinguga isiku eluaegse ülalpidamise kohustuse.

 

Teenusele paigutamise näidustused:

 • ööpäevase hooldamise ja kõrvalabi vajadus;
 • igapäevase põetuse vajadus;
 • toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse 24 tundi ööpäevas kuni teenuse vajaduse lõppemiseni.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta annab informatsiooni elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond. Isik esitab elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku avalduse teenuse saamiseks.

Sotsiaalhoolekande osakond koostab isiku kohta toimiku. Toimiku vaatab läbi  elukohajärgne sotsiaalhoolekande komisjon ja teeb otsuse isiku arvelevõtmise kohta ühe kuu jooksul avalduse või viimase täiendavalt nõutud dokumendi või andmete esitamisest.

Sotsiaalhoolekande osakond saadab sotsiaalhoolekande komisjoni otsuse isikule viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest. Toimik koos linnaosa vanema või sotsiaalhoolekande osakonna juhataja kaaskirjaga antakse hooldekodusse paigutamise otsustamiseks üle Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

Arvelevõetud isiku hooldekodusse paigutamise otsustab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juurde moodustatud komisjon.

Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku /isiku seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti suunamiskiri.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Personalipoolne kõrvalabi peab olema kättesaadav ööpäevaringselt. Hoolduspersonal peab täitma hooldus- ja põetusprotseduuride sooritamisele kehtestatud asutusesiseseid nõudeid. Perearstiabi peab olema kättesaadav.

Teenuse osutaja teeb koostööd isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga, isiku omastega, sotsiaalse võrgustikuga.

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt, samuti rakendatakse teenusele müügihinda (teenuse saaja ja tema seadusjärgsed ülalpidajad). Hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Isik võtab endale kohustuse tasuda vähemalt 95% oma igakuisest pensionist või muust sissetulekust, kuid mitte rohkem kui kinnitatud hoolduskulu teenuse osutaja arvele.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale.

Hoolekandetöötajate arv sõltub isiku kõrvalabi vajaduse suurusest. Iga 6 isiku kohta peab olema vähemalt 1 hoolekandetöötaja päeval ja iga 18 isiku kohta 1 hoolekandetöötaja öösel.

 

 

3.2           Päevahoiuteenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Toetada eaka toimetulekut harjumuspärases keskkonnas läbi hoolduse, järelevalve ja toimetulekut toetava tegevuse pakkumise, lükates edasi asutuses hoolduse vajadust.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 16, § 18 ja § 27.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

·         kliendi hooldusteenust;

·         toitlustamist;

·         mälutreeninguid;

·         tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks (võimlemine, jalutamine, jms);

·         huvialategevusi (muusika-, kunsti, käsitöö- jms ring);

·         võimalusi puhkuseks (uinak);

·         võimalusi suhtlemiseks.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ja kes vajavad teenust tervislikust seisundist tulenevalt (mäluhäirega liikumisvõimelised või vähese kõrvalabiga liikuvad inimesed). Vastunäidustused:

·         nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis;

·         sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena.

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse 12 tunni jooksul ööpäevas 5 päeva nädalas kuni teenuse vajaduse lõppemiseni. Teenust osutatakse 11 kuud aastas.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse taotlemine ja teenuse vajaduse hindamine toimub perearsti või psühhiaatri poolt.

Teenuse kohta annab informatsiooni ja teenusele suunab isiku elukohajärgne  sotsiaalhoolekande osakond.

Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku /isiku seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Päevased tegevused planeeritakse isikule individuaalselt, lähtudes hinnangust isiku füüsilisele ja vaimsele seisundile ning isiku ja lähedaste soovidest.

Personalipoolne kõrvalabi peab olema kättesaadav. Hoolduspersonal peab täitma hooldus- ja põetusprotseduuride sooritamisele kehtestatud asutusesiseseid nõudeid. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga, isiku lähedastega, sotsiaalse võrgustikuga.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt. Vajadusel võib kehtestada teenusele müügihinna. Hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale.

Töötajate arv sõltub isiku kõrvalabi vajaduse suurusest, kuid 5 isiku kohta peab olema vähemalt 1 hooldustöötaja.

Iga 10 hooldustöötaja kohta peab olema vähemalt 1 hooldusjuht.

 

 

4                     LASTE HOOLEKANNE

 

4.1           Psühholoogiline nõustamine

 

I TEENUSE SISU

Seostavad teenused lastele ja lastega peredele.

Teenuse eesmärk

 

Teenuse eesmärgiks on hingelise tasakaalu saavutamine, lahendustele suunamine, pere-, suhte-, kasvatus-, ja kooliprobleemide lahendamine.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 1 ja 2.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenust osutatakse individuaal- ja grupinõustamisena.

Teenuse sihtgrupp

 

Lapsed ja nende lähedased.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse vastavalt vajadusele.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Laps või perekond pöördub teenuse saamiseks ise teenuse osutaja poole või elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja suunamisel.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Kord kuus esitatakse kirjalik kokkuvõte juhtumitest (peamised probleemid, külastatavus) teenuse ostjale. Abivajaduse ilmnemisel teatatakse sellest koheselt lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekandeosakonna lastekaitsetöötajale.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Vajalik ruum nõustamiseks, abiruumid.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Nõustaja peab omama psühholoogi või pereterapeudi kvalifikatsiooni (psühholoogi diplom või pereterapeudi tunnistus kas tähtajatu või kehtiv 5 aastat), erialast töökogemust psühholoogilise nõustajana või pereterapeudina viimase kahe aasta jooksul ning valdama nii eesti kui ka vene keelt teenuse osutamiseks vajalikul tasemel.

 

 

4.2           Sotsiaalnõustamine

 

I TEENUSE SISU

Seostavad teenused lastele ja lastega peredele

Teenuse eesmärk

 

Teenuse eesmärgiks on:

 • isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest;
 • konkreetsete sotsiaalprobleemide lahendamisele kaasaaitamine edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 11.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Individuaal- ja grupinõustamine:

·         probleemi(de) väljaselgitamine - info kliendilt, pöördumise põhjus, sotsiaaltöötaja poolt kogutav täiendav info kliendi kohta (kodune olukord, teised pereliikmed, sissetulekud, võrgustik, toimetulek jne), info perearstilt, lasteaiast, koolist, politseist jne;

·         probleemi(de) sõnastamine;

·         informeerimine probleemi(de) lahendamise võimalustest –piirkonnas pakutavatest sotsiaalteenustest ja sotsiaalabist, nende saamiseks vajalikest protseduuridest;

·         nõustamine toimetuleku, laste kasvatamise ja hooldamise ning muude perega seotud küsimustes, varanduslikes ja teisi põhiseaduslikke õigusi puudutavates küsimustes;

·         kliendi ressursside väljaselgitamine, kliendi toetamine, enesehinnangu parandamine ning selle kaudu toimetuleku parandamine.

 

Teenuse sihtgrupp

 

Lapsed, noorukid ja nende pereliikmed.

Teenuse osutamise maht

 

Vastavalt isiku vajadusele.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Isik pöördub teenuse saamiseks ise.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Nõustamise tulemus fikseeritakse kirjalikult kehtestatud vormidele. Dokumendid kogutakse kliendi toimikusse. Korduval pöördumisel kliendi toimik taasavatakse. Kui sotsiaalnõustamist ei osuta isiku elukohajärgne nõustaja, siis vajadusel edastatakse info vormikohaselt elukohajärgsele nõustajale (SHS 37 ja LaKS § 59). Juhtumi lahendamisel tehakse koostööd haridus- ja meditsiinitöötajate, politsei jt kliendi võrgustikku kuuluvatega isikutega.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Vajalik ruum nõustamiseks, mis võimaldab isikuga omaette suhtlemist, abiruumid.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Sotsiaaltööalane kõrgharidus.

 

 

4.3           Perekeskne aitamistöö

 

I TEENUSE SISU

Seostavad teenused lastele ja lastega peredele

Teenuse eesmärk

 

Teenuse eesmärgiks on:

 • sotsiaalsete oskuste arendamine probleemide teadvustamise ja neile võimalike lahenduste leidmisega;
 • osapoolte vahelise kokkuleppe saavutamine, toimivate suhete taastamine, parandamine ja alalhoidmine.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 1, 2 ja 3.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab:

 • nõustamist - probleemi sõnastamisele ja lahendusteele suunamine, pere ressursside leidmine, sotsiaalse võrgustiku kujundamine, enesekindluse ja sotsiaalsete oskuste taseme tõstmine;
 • praktilist pereabi (laste kasvatamiseks ja hooldamiseks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine) – abistamine ja nõustamine hügieeni-, toitlustamise-, eelarve-, majapidamisküsimustes, remonditöödel, laste hoidmisel ja muude praktiliste probleemide lahendamisel.

 

Teenuse sihtgrupp

 

Toimetulekuraskustes pered, ellusuunatud noored, konfliktsituatsioonides pered.

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse vähemalt üks kord nädalas kaks tundi korraga. Teenuse osutamine lõpetatakse toimetulekuoskuste omandamisel, konfliktolukorra lahenemisel.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Juhtum antakse töösse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna poolt. Juhtumi käsitlemise alustamine, lõpetamine ja järelevalve toimub linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenust osutab tööpaar: sotsiaaltöötaja pereabiline. Juhtumi käsitlemise käigus toimuvad kodukülastused, vajadusel ka ametiasutuste, koolide, lasteasutuste külastused, võrgustikukohtumised.

Koostööd puudutav informatsioon kajastub kliendipäevikutes ja juhtumitöö kokkuvõtetes, mida teevad tööpaarid. Kord kuus esitatakse dokumentatsioon teenuse tellijale ja perekonna elukohajärgsele lastekaitsetöötajale.

Teenuse osutaja ülesanded:

·         võtab tööle sotsiaaltöötajad ja pereabilised;

·         korraldab meeskonnatööd;

·         teostab järelevalvet sotsiaaltöötajate ja pereabiliste tegevuse üle;

·         teeb ettepanekud teenuse tellijale;

·         annab aru teenuse tellijale.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Vajalik ruum meeskonnatöö läbiviimiseks.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Sotsiaaltöötaja (kõrgharidusega), pereabiline (keskharidusega).

 

4.4           Tugiisikuteenus (vanem õde - vanem vend)

 

I TEENUSE SISU

Tugiteenus lastele ja lastega peredele

Teenuse eesmärk

 

Teenuse eesmärgiks on pingete maandamine ja hingelise tasakaalu saavutamine lapse kasvukeskkonna ja käitumise realistliku hindamise ning moraalse toetuse (vanem õde - vanem vend suhte) ning isikliku eeskuju andmisega.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 3.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Iga laps saab vabatahtliku täiskasvanud tugiisiku, kes on läbinud vastava koolituse ja osaleb igakuisel supervisioonil, mis tagab kontrollitavuse tugiisikute ja laste tegevuse üle.

Tugiisik pakub lapsele arendavat tegevust (spordivõistlused, kino, teater, raamatukogu jne külastamine), vestleb ja arutleb lapsega, aitab lahendada probleemsituatsioone, vajadusel suhtleb lapse sotsiaalse võrgustikuga ja lastekaitsetöötajaga.

 

Teenuse sihtgrupp

 

 • suhtlemisraskustega lapsed ja noored vanuses 7-17 eluaastat;
 • pered, kus on erinevaid toimetulekuprobleeme laste kasvatamisel ja hooldamisel.

 

Teenuse osutamise maht

 

Teenust osutatakse lapsele (perele) vähemalt üks kord nädalas kolm tundi korraga. Teenuse osutamine lõpetatakse suhtlemisraskuste ületamisel, keskkonna turvalisuse saavutamisel, toimetulekuoskuste omandamisel.

Lapsele osutatakse teenust vähemalt 6 kuu jooksul aga mitte rohkem kui aasta.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Ettepaneku teenuse osutamiseks teeb elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja.

Teenuse osutamise lõpetamine otsustatakse ühiselt – laps, perekond, teenuse osutaja, lastekaitsetöötaja.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenusele suunab sotsiaalhoolekande osakond, kes teostab ka järelevalvet juhtumi üle. Koostööd puudutav informatsioon kajastub kliendipäevikutes, mida peavad tugiisikud. Kliendi dokumentatsiooni väljastatakse nõudmisel ainult lapse elukohajärgsele lastekaitsetöötajale. Kui lapsel tekib täiendav vajadus abi järele, tuleb sellest informeerida lastekaitsetöötajat juhul, kui seda ei tee lapsevanem ise.

Teenuse osutaja:

·         leiab vabatahtlikud teenuse osutajad;

·         valmistab vabatahtlikud ette tööks lastega;

·         korraldab lepingu sõlmimise lapse (lapsevanema), tugiisiku ja lapse elukohajärgse omavalitsuse vahel;

·         nõustab tugiisikuid;

·         teostab tugiisikute tegevuse üle järelevalvet;

·         katab tugiisiku poolt lapsele tehtud kulutused (kompensatsioon);

·         annab aru teenuse tellijale.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Vajalik nõustamisruum tugiisikute nõustamiseks ja toetusgruppide läbiviimiseks.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

Rahalised vahendid eraldatakse:

·         tugiisikute ettevalmistamiseks ja nõustamiseks;

·         lastega läbiviidud ürituste kompenseerimiseks;

·         toetusgruppide moodustamiseks, käivitamiseks ja tööshoidmiseks psühholoogi poolt.

Teenus on lastele ja peredele tasuta. Tugiisik töötab vabatahtlikkuse alusel.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Psühholoog (psühholoogi või pereterapeudi kvalifikatsioon) tugiisikute ettevalmistamiseks ja nõustamiseks ning toetusgruppide moodustamiseks, käivitamiseks ja tööshoidmiseks.

Vabatahtlikud täiskasvanud tugiisikud on läbinud vastava koolituse ja osalevad igakuisel supervisioonil, mis tagab kontrollitavuse tugiisikute ja laste tegevuse üle.

 

 

4.5           Laste varjupaigateenus

 

I TEENUSE SISU

Tugiteenus lastele

Teenuse eesmärk

 

Varjupaigas tagatakse vanemliku hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud lastele, kel ei ole võimalik elada kodus:

·         nende eale ja seisundile vastav hooldamine;

·         meditsiinilise abi ja rehabilitatsiooni korraldamine;

·         koos elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga  lastele nende õiguste ja huvide kaitse.

Varjupaik korraldab lapsele, lapse vanematele või kasuvanematele  psühholoogilist, pedagoogilist, meditsiinilist jm nõustamist.

Koostöös lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga rakendab varjupaik abinõusid laste elu edaspidiseks korraldamiseks.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24, 
sotsiaalministri 7. mai 1996. a. määrus nr. 20 Laste varjupaiga põhimäärus.

 

Teenuse sisu kirjeldus

 

Lapse varjupaika saabumisel:

·         selgitatakse välja lapse andmed (nimi, vanus, aadress, vanemate, kasuvanemate andmed);

·         koostatakse olukorra kirjeldus;

·         informeeritakse varjupaika tulnud või toodud lapsest tema elukohajärgset sotsiaalhoolekande osakonda esimesel võimalusel.

Varjupaigas toimub:

·         võrgustikutöö lapse seaduslike esindajate, lastekaitsetöötaja, kooli ja teiste lapsele oluliste isikute ning asutustega;

·         lastele õppimiseks vajalike tingimuste loomine ja abi õppetöös;

·         laste vaba aja tegevuste organiseerimine, laste võimete ja sotsiaalsete oskuste arendamine;

·         laste ja vanemate nõustamine.

 

Teenuse sihtgrupp

 

Lapsed, kes on jäänud vanemliku hoolitsuseta või muul moel ohtu sattunud.

 

Teenuse osutamise maht

 

Varjupaik osutab teenust ööpäevaringselt. Laps võib olla varjupaigas aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks, kuid mitte üle kahe kuu. Erandi võib teha lapse  elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna vastava taotluse alusel.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Lapsi võivad varjupaika tuua: lastekaitsetöötajad, teiste asutuste ja organisatsioonide

töötajad; vanemad, kasuvanemad, sugulased, sõbrad, tuttavad jne.

Laps võib varjupaika tulla omal algatusel, kui ta on lahkunud kodust, kasuvanema juurest või kasvatusasutusest talle oluliste probleemide tõttu.

Laps suunatakse varjupaigast välja, kui:

 • langevad ära põhjused, mis olid aluseks lapse varjupaika sattumisele;
 • laps on toime pannud õiguserikkumise ning on vajalik tema paigutamine mujale. Väljasuunamise aluseks on  elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna kiri.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Koostööd puudutav informatsioon ja kirjavahetus säilitatakse klienditoimikus. Varjupaigas viibiva lapse kohta informatsiooni avalikustamisel lähtutakse Sotsiaalhoolekande seaduse § 36 ja § 37.

Väljaspool Tallinna elava lapse puhul kooskõlastatakse teenuse osutamine ja teenuse eest tasumine lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Nõuded laste varjupaiga ruumidele on kehtestatud sotsiaalministri 9. jaanuari 2001 määrusega nr 4 Laste hoolekandeasutuste tervisekaitsenõuded.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt. Müügihinna teenusele kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Kasvatajatel nõutav sotsiaaltöö-, pedagoogika- või psühholoogiaalane kõrgharidus.

Varjupaigas on vähemalt 1 kasvataja 8 lapse kohta. Väikelaste varjupaigas on täiendavalt üks hooldustöötaja 8 lapse kohta.

 

 

4.6           Sotsiaalprogramm / sotsiaalne rehabilitatsioon

 

I TEENUSE SISU

Eriteenus lastele

Teenuse eesmärk

 

Lapse resotsialiseerumine, antisotsiaalsete käitumisjoonte vähenemine. Lapse positiivsete külgede arendamine.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24;

Alaealise mõjutusvahendite seadus § 3.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Sotsiaalne rehabilitatsioon sisaldab nõustamist, motiveerimist, toimetulekuoskuste õpetamist, vabaaja tegevuse suunamist, suhtlemisõpetust, abi koolikohustuse täitmisel ja sotsiaalse võrgustiku taastamisel/ loomisel. Vajadusel tagatakse lapsele ööpäevaringne hooldus.

 

Teenuse sihtgrupp

 

Käitumishäirega lapsed.

Teenuse osutamise maht

 

Minimaalne teenuse kasutamise aeg sõltuvushäireta lastele 6 kuud, sõltuvushäirega lastele 10 kuud. Teenuse kasutamise sagedus individuaalne, sõltub lapse individuaalsetest vajadustest.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Lapsed suunatakse teenusele nende elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna kirjaliku taotluse või alaealiste komisjoni tähtajalise otsusega.  Lapse teenusele suunamisel esitab sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja ankeedi lapse tausta kohta, milles sisaldub ka hinnangut lapse edasise elu korraldamiseks.

 


Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Igale lapsele koostatakse rehabilitatsiooniplaan koostöös lapse seadusliku esindaja ja hooldajaga või hoolekandeasutuse esindajaga ning elukohajärgse lastekaitsetöötajaga. Plaani täitmist hinnatakse vähemalt  3 - 4 korda kogu rehabilitatsiooniperioodi/ sotsiaalprogrammi jooksul. Rehabilitatsiooniplaani täitmisel osalevad sotsiaaltöötaja, pedagoog, psühholoog, vajadusel kaasatakse teisi spetsialiste.

Teenusest omavoliliselt loobunud lapsest informeeritakse koheselt lapse seaduslikku esindajat või hooldajat ja elukohajärgset lastekaitsetöötajat. Teenuse edasine osutamine otsustatakse poolte kokkuleppel.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Vajalikud ruumid - tööruumid, magamisruumid, köök või kööginurk, söögituba, pesemisruumid, tualettruumid.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Personali koosseis ja suurus sõltub sihtgrupist ja teenust saavate laste arvust. Kõigil

töötajatel nõutav erialane kõrgharidus või selle omandamine.

 

 

4.7           Asenduskoduteenus

 

I TEENUSE SISU

Eriteenus lastele

Teenuse eesmärk

 

Lapse põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine; turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 15¹- § 15¹ŗ.

 

Teenuse sisu kirjeldus

 

Lapse hooldamisel ja kasvatamisel lähtutakse lapse arengukavast (juhtumiplaanist). Igal lapsel on usalduskasvataja, kes koos teiste pere töötajatega (kasvatajad, abikasvatajad), lapse ja lastekaitsetöötajaga koostab lapsele arengukava ja korraldab selle täitmist. Arengukava vaadatakse läbi vähemalt iga poole aasta tagant.

Lastekodu pere tegevust planeerivad kasvatajad koos lastega. Igas peres on perepäevik, mis kajastab päeva jooksul lastega seonduva olulise info. Vähemalt üks kord nädalas toimub perekoosolek, kus arutatakse erinevaid üleskerkinud probleeme ja igapäeva elu korraldust. Arutelus osalevad kõik peres elavad kasvandikud ning neil kõigil on õigus avaldada oma arvamust ja kasvatajad peavad võimalusel arvestama laste arvamusega.

 

Teenuse sihtgrupp

 

Orvud ja vanemliku hoolituseta lapsed ning noored, kelle hooldamist ja kasvatamist ei korralda eestkostja ega teosta lapse perekonnas hooldaja.

 

Teenuse osutamise maht

 

Teenus on 24 tundi ööpäevas ja 12 kuud aastas.

Laste arv peres määratakse Sotsiaalhoolekande seaduses.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Otsuse lapse teenusele suunamise kohta teeb lapse elukohajärgne linnaosa valitsus. Otsus ja lapse toimik saadetakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, kes suunab lapse teenusele. Otsuse lapse asenduskodust lahkumise kohta teeb tema elukohajärgne linnaosa valitsus. Hooldamine asenduskodus toimub halduslepingu alusel.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Asenduskodu kasvatusalatöötajad teevad koostööd lapse seadusliku esindajaga, lapse elukohajärgse lastekaitsetöötajaga ning teiste lapsele oluliste isikute ja asutustega. Koostöö kajastub perepäevikus ja erinevad kirjalikud materjalid säilitatakse laste toimikutes.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Nõuded ruumidele kehtestab sotsiaalminister oma määrusega.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse riigieelarves ja Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Nõuded kasvatusalatöötajatele tulenevad Sotsiaalhoolekande seadusest.

 

 

4.8           Arendusrühm laste päevakeskuses

 

I TEENUSE SISU

Toetav teenus lastele ja lastega peredele

Teenuse eesmärk

 

Toetada lapsi ja vanemaid laste käitumisraskuste ületamisel, toimetulekuoskuste omandamisel ja kooliprobleemide lahendamisel.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 1 ja 2.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenuse sisu kirjeldus:

 • õpiabi korraldamine;
 • lastele suhtlemisoskuste õpetamine;
 • vaba aja arendava tegevusega sisustamine;
 • lastevanemate nõustamine.

 

Teenuse sihtgrupp

 

Toimetulekuraskustes perede lapsed, kes on järelevalveta, puuduliku hooldusega või käitumis- ja suhtlemisprobleemidega ja lapsed, kelle vanemad on väheste vanemlike oskustega.

 

Teenuse osutamise maht

 

Ühes rühmas osaleb korraga mitte vähem kui 10 ja mitte rohkem kui 12 last. Minimaalne teenuse maht lapse kohta kolm korda nädalas 2 tundi korraga.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Laps suunatakse arendustegevusse lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna  poolt.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Igale lapsele koostatakse individuaalne tööplaan, mis sisaldab:

 • lapse ja pereliikmete kontaktandmeid ja andmeid kooli kohta;
 • hetkeolukorra kirjeldust;
 • teenuse vajalikkuse põhjendust (lapse, vanema, lastekaitsetöötaja ja teenuse osutaja seisukohad);
 • püstitatud eesmärke ja tegevusplaani mingiks ajaperioodiks;
 • hinnangut tehtud tööle (püstitatud eesmärkide saavutamine, uute eesmärkide püstitamine, töö jätkamise vajalikkus või selle lõpetamise põhjendatus).

 

Tööplaan vaadatakse läbi ja viseeritakse teenuse osutaja, lapse, lapsevanema ja lastekaitsetöötaja poolt vähemalt kord kuus. Igast oma initsiatiivil pöördunud lapsest informeeritakse elukohajärgset lastekaitsetöötajat ühe nädala jooksul selleks, et lastekaitsetöötaja saaks otsustada teenuse vajaduse üle.

Laste ja nende vanemate osavõtu kohta peetakse arvestust eraldi kliendipäevikus, kus näidatakse ära külastamise päev, saabumise ja lahkumise kellaaeg, mida kinnitab lapse/ vanema allkiri.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Vajalikud: ruum ühistegevuseks (sh toidu valmistamiseks) korraga kuni 12 lapsele, ruum individuaalseks ja grupinõustamiseks, abiruumid (WC, duširuum).

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Lastega töötaval personalil nõutav sotsiaaltöö-, pedagoogika- või psühholoogiaalane kõrgharidus.

 

 

4.9           Ööpäevaringne hooldus õpilastele

 

I TEENUSE SISU

Toetav teenus lastele ja lastega peredele

Teenuse eesmärk

 

Teenuse eesmärgiks on toetada perekonda laste kasvatamisel ja arendamisel  sh:

 • luua lastele õppimiseks vajalikud tingimused ja aidata neid õppetöös;
 • õpetada lapsi iseseisvalt igapäevaelu kohustustega toime tulema, võttes arvesse lapse iga, tervislikku seisundit, arengutaset, võimeid ja iseloomuomadusi;
 • arendada laste võimeid, sotsiaalseid oskusi ja häid iseloomuomadusi ning neutraliseerida halbu kalduvusi;
 • organiseerida laste huvialast tegevust ja nende suunamist huvialaringidesse;
 • viia läbi erinevaid kohtumisi ja üritusi vaba-aja sisustamiseks;
 • toetada noorte omaalgatuslikke ettevõtmisi;
 • pidada sidet kooliga ja lapse koduga;.
 • peresuhete tugevdamiseks korraldada koolivaheaegadel ühisüritusi lastele ja peredele ning aidata kaasa laste suvepuhkuse organiseerimisel.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg p 1 ja 2.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Lastele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, meditsiinilise abi korraldamine, kasvatamine ja arendamine ning lastevanematele nõustamine hooldus- ja kasvatusküsimustes.

 

Teenuse sihtgrupp

 

Ööpäevaringset hooldust võimaldatakse lastele, kelle kodus puuduvad ajutiselt tingimused lapse arenguks ja hoolduseks või kes muudel põhjustel vajavad ajutist ööpäevaringset hooldust.

 

Teenuse osutamise maht

 

Ööpäevaringset hooldust võimaldatakse sõltuvalt lapse ja perekonna vajadustest korraga kuni  1 aasta, vajadusel (suunamiskomisjoni otsusega) kauem.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Ööpäevaringset hooldust vajav laps ja vanem tutvuvad keskuse tingimustega ja kodukorraga. Kui tingimused sobivad, kirjutab vanem avalduse elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale. Otsuse lapse paigutamiseks teenusele teeb lapse dokumentide ja sotsiaalhoolekande osakonna  ettepanekul suunamiskomisjon Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis.  Teenuse osutamise aluseks on lapsevanema ja teenuse osutaja vahel sõlmitud leping.

Teenuse osutamine lõpetatakse lepingus määratud tähtajal. Lapsevanema soovil ja suunamiskomisjoni otsusega on võimalik teenuse osutamine lõpetada varem või hiljem kokkulepitud ajast. Eriolukorrad lahendatakse lähtudes Eesti Vabariigi lastekaitse seadusest ja Sotsiaalhoolekande seadusest.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Lapse dokumentatsiooni (iseloomustused, ülevaated jms.) väljastatakse nõudmisel ainult lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötajale.

Abi vajavatest lastest tuleb koheselt teavitada lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötajat.

Teenuse osutaja ülesanded:

 • sõlmib teenuse osutamiseks lepingu lapsevanemaga;
 • esitab kord kuus kirjaliku ülevaate olukorrast lapse elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Nõuded maa - alale, hoonele :

·         soovitatav õueala või selle kasutamise võimalus;

·         ruumid ei tohi asuda keldri või soklikorrusel;

·         juurdepääs ruumidele peab olema tagatud ka lapsevankriga ja ratastooliga.

Ööpäevaringse hoolduse korraldamisel vajalikud:

 • magamistoad (kahele kuni kolmele samast soost lapsele koos õppimiskohtadega ja kappidega isiklike asjade hoidmiseks);
 • kööginurk
 • elutuba;
 • nõustamisruum;
 • duširuum ja WC (2 2);
 • pesunurk (pesu pesemiseks, kuivatamiseks ja hoidmiseks);
 • kapp koristusinventari jaoks;
 • esik välisriiete- ja jalatsite hoidmiseks.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt. Vajadusel võib kehtestada teenuse müügihinna. Teenuse hind määratakse teenuse osutamiseks tehtud tegelike kulutuste põhjal ja kinnitatakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt. Lapsevanema poolt makstava summa otsustab suunamiskomisjon arvesse võttes perekonna majanduslikku olukorda. Lapsevanema poolt makstav summa fikseeritakse teenuse osutamise lepingus.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Miinimumkoosseis sõltub teenuse saajate arvust ja töökorraldusest. Juhatajal nõutav sotsiaaltöö-, pedagoogika- või psühholoogiaalane kõrgharidus. Teistel kasvatusala töötajatel kohustuslik kõrg- või keskeriharidus pedagoogikas, psühholoogias või sotsiaaltöös, eesti- ja vene keele oskus ning vähemalt kahe-aastane eelnev lastega töötamise kogemu.

 

 

4.10       Laste päevakeskus

 

I TEENUSE SISU

Toetav teenus lastele.

Teenuse eesmärk

 

Eesmärk on ennetada toimetulekuraskusi, võimaldada aktiivne osavõtt ühiskondlikust elust ning tõsta laste ja perede teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel, vältida tõrjutust, pakkuda päevast rakendust, vähendada sotsiaaltoetuste vajadust.

Alaeesmärgid:

·         aidata kaasa sotsiaalsete probleemide lahendamisele perekonnas;

·         aidata välja selgitada sotsiaalabi vajavaid peresid, nende probleeme ja informeerida elukohajärgset lastekaitsetöötajat;

·         õpetada last oma vaba aega arukalt ja arendavalt kasutama;

·         tagada lapsele abi õppetöös;

·         õpetada lapsele sotsiaalseid oskusi;

·         aidata luua, taastada ja tugevdada lapse sotsiaalset võrgustikku;

·         nõustada lapsevanemaid lapse kasvatamise ja hooldamisega seotud ja teistes igapäevaelu korraldamise küsimustes.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 16 lg 2 ja § 24 lg 1 p 1.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab:

 • nõustamist sotsiaal-, kasvatus- ja kooliküsimustes;
 • info-ja teabepäevi lastevanematele;
 • tugigruppe lastele, noortele, lastevanematele;
 • huvitegevust;
 • rakendustegevust aktiivsest ühiskondlikust elust kõrvale jäänud noortele (ellusuunatud).

 

Teenuse sihtgrupp

 

Toimetulekuraskustes perede lapsed, kes on järelevalveta, puuduliku hooldusega või käitumis- ja suhtlemisprobleemidega ning lapsed, kelle vanaemad on väheste vanemlike oskustega.

 

Teenuse osutamise maht

 

Laste päevakeskus on avatud tööpäevadel, puhkepäevadel võib korraldada ühisüritusi ja laagreid.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Laps tuleb päevakeskusesse linnaosa lastekaitsetöötaja suunamisel. Kui laps tuleb päevakeskusesse omal initsiatiivil, ei  tohi ta jääda ühelgi juhul tähelepanuta (temast tuleb informeerida elukohajärgset lastekaitsetöötajat). Lapsega luuakse kontakt. Vestluse käigus selgitatakse välja tema taust ja päevakeskuse töös osalemise vajalikkus. Koostöös  vanematega, elukohajärgse lastekaitsetöötajaga ja kooliga selgitatakse ühe kuu jooksul välja pere peamised probleemid, mille lahendamisele päevakeskus saab kaasa aidata.

Vähemalt iga kuue kuu järel peab teenuse osutaja koos lapse elukohajärgse lastekaitsetöötajaga hindama lapse teenusevajadust. Vajadusel ja võimalusel suunatakse laps teiste teenuseosutajate juurde. Päevakeskuses käivate laste üle peetakse arvestust (külastuspäevik). Lisaks külastuspäevikule peetakse klienditoimikut, milles fikseeritakse olulisemad tähelepanekud, koostöövõrgustikukohtumised, kokkulepped, püstitatud eemärgid ja tegevused jms. Üks kord kuus koostatakse lapse ja pere kohta hinnang, milles võrreldakse lapse ja pere praegust olukorda varasemaga. Teenuse osutamine lõpetatakse määratud tähtajal. Kui osutub vajalikuks teenuse osutamine määratud tähtajast kauem, määratakse uus tähtaeg ja seatakse uued eesmärgid.

Lapse otsuse korral mitte käia päevakeskuses peab sellest informeerima perekonda, elukohajärgset lastekaitsetöötajat ja kooli.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Päevakeskus teeb koostööd sotsiaalhoolekande osakonna, lastevanemate, koolide, tööhõivetalituse, teiste hoolekandeasutuste ja vabatahtlikega. Koostööd puudutav informatsioon kajastub klienditoimikutes.

Kirjavahetus, mis puudutab teenusel olevaid lapsi säilitatakse eraldi kaustas.

Lapse dokumentatsiooni (iseloomustused, ülevaated jms.) väljastatakse nõudmisel ainult lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötajale.

Abi vajavatest lapsest tuleb koheselt teavitada tema elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötajat.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Päevakeskus võib tegutseda ruumides, mis on kasutusele võetud kohaliku tervisekaitsetalituse ja tuletõrje- ja päästeameti loal. Tuleohutus- ja tervisekaitsenõuete tagamise eest asutuses vastutab asutuse omanik, nõuete täitmise tagab asutuse juhataja.

Nõuded maa-alale, hoonele :

·         soovitatav õueala või selle kasutamise võimalus;

·         ruumid ei tohi asuda keldri või soklikorrusel;

·         juurdepääs ruumidele peab olema tagatud ka lapsevankriga ja ratastooliga.

Vajalikud  ruumid:

 • laste mängu – ja puhkeruum;
 • duširuum ja WC (2 2);
 • pesunurk (pesu pesemiseks, kuivatamiseks ja hoidmiseks);
 • kapp koristusinventari jaoks;
 • kapid laste isiklike vahendite hoidmiseks;
 • ruum lapsevankrite hoidmiseks;
 • kööginurk;
 • esik välisriiete- ja jalatsite hoidmiseks;

Päevakeskuses võib olla ruum sportimiseks ja kööginurk.

Nõuded ruumidele ja sisustusele:

 • aknad peavad võimaldama tuulutamist ning olema lastele ohutud;
 • ruumide seinad peavad olema värvitud;
 • tualettruumi, köögi, pesuköögi ja nõudepesukoha seinad kaetakse 1,5 m kõrguselt niiskuskindlate kergesti puhastatavate ja desinfitseeritavate materjalidega;
 • sisustuse paigutus ruumis peab tagama vaba ja ohutu liikumise ning võimaldama lapse arenguks vajalike tegevuste läbiviimist;
 • tagada tuleb laste välisriiete ja jalanõude kuivatamine.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Miinimumkoosseis päevakeskuses, mida külastab päevas kuni 30 last on: 2 sotsiaaltöötajat (või 1 sotsiaaltöötaja ja 1 psühholoog) ja 1 pedagoog. Personalil nõutav erialane kõrgharidus, eesti- ja vene keele oskus ning eelnev lastega töötamise kogemus.

Päevakeskuse tegevuses võivad osaleda vabatahtlikud.

 

 

4.11       Professionaalne tugiisikuteenus noortele ja lastega peredele

 

I TEENUSE SISU

Toetav teenus noortele

Teenuse eesmärk

 

Teenuse eesmärgiks on igapäevaelu toimetuleku tõstmine.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 1 ja 3, § 25 lg 7.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Igale juhtumile lähenetakse individuaalselt arvestades isiku isiksuslikke ja muid eripärasid. Iga juhtumi puhul selgitatakse välja enim lahendamist ja tähelepanu vajavad probleemid, koostatakse tööplaan. Teenuse raames teostatavad tegevused on nõustamine, praktiline toetamine ja kontroll, mis on suunatud isiku iseseisvuse ja toimetuleku saavutamiseks.

Teenuse osutamisel lähtutakse kirjeldatud alaeesmärkidest:

 • majanduslik toimetulek (töötasu, pension, muud sissetulekud/toetused, maksud, toetuste vormistamine, eelarve koostamine);
 • kodumajanduslik toimetulek (menüü koostamine, toidu ostmine ja valmistamine,  kodu koristamine ja remonttööd, vee- ja elektrinäitude õigeaegne teatamine,  keskkonnasäästlik majandamine, hügieenitarvete olemasolu ja selle tagamine, majareeglitest kinnipidamine ning arvestamine teiste elanikega);

·         isiklik toimetulek (töö otsimine, cv koostamine, tööintervjuudeks ettevalmistus,  töösuhte loomine ja hoidmine, tööseadusandluse tutvustus, õppimisvõimaluste otsimine, õpitegevuse kontroll, muu eneseharimise ja täiendamisvõimaluste kohase info vahendamine, pesemine, riietumine);

 • asjaajamised ameti- ja teenindusasutustes;
 • muu toetamist ja nõustamist vajav valdkond (huvitegevus; sotsiaalne võrgustik, sõbrad, tuttavad jne, tervislikud eluviisid, pere planeerimine jne).

 

Teenuse sihtgrupp

 

Asenduskodust ellusuunatud või riskiperede noored vanuses 18-26 eluaastat, kellele ei ole tehtud rehabilitatsiooniplaani ja kes vajavad teenust ning toimetulekuraskustes lastega pered.

 

Teenuse osutamise maht

 

Ühele tugiisikule määratakse 5 kuni 7 juhtumit. Iga juhtumiga töötatakse kuni 5 töötundi nädalas.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Teenusele suunamine toimub elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna suunamiskirja alusel.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Tugiisik viib sisse klienditoimiku. Info teenust saava isiku/perekonna kohta on kättesaadav vaid teenusele suunajale. Toimuvad igakuised ümarlauad, kuhu tulevad kokku teenusele suunaja, teenuse saaja(d) ning teenuse osutaja. Tööplaan vaadatakse läbi ja viseeritakse kord kuus.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

-

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarvest selleks ettenähtud vahendite arvelt.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Miinimumnõuded tugiisikule: sotsiaaltöö- või psühholoogiaalane kõrgharidus.

 

 

4.12       Igapäevaelu toetamine  noortele

 

I TEENUSE SISU

Toetav teenus noortele

Teenuse eesmärk

 

Igapäevaelu toetamine päevakeskuses:

·         rehabilitatsioonile orienteeritud tegevustesse kaasamine;

·         sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomine ja arendamine;

·         isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamine;

·         aja struktureerimine, vaba aja sisustamine;

·         tööoskuste arendamine, tööharjumuse kujundamine.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seaduse § 24 lg 1 p 1 ja 2 ning § 25 lg 7.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Töö toimub 6-8 liikmelistes gruppides, kuhu koondatakse sarnaste probleemidega noored. Igale juhtumile lähenetakse individuaalselt arvestades noore eripära. Iga noore puhul selgitatakse välja enim lahendamist ja tähelepanu vajavad probleemid. Noorele koostatakse tööplaan. Teenuse raames teostatavad tegevused on nõustamine ja toetamine.

 

Teenuse sihtgrupp

 

Asenduskodust ellusuunatud või riskiperede noored vanuses 18-26 eluaastat, kellele ei ole tehtud rehabilitatsiooniplaani ja kes vajavad teenust.

 

Teenuse osutamise maht

 

Minimaalne maht noore kohta on kaks korda nädalas ´a 2 tundi korraga. Teenuse tegelik maht sõltub noore vajadustest.  

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Teenusele suunamine toimub noore elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna suunamiskirja alusel.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Info noore kohta kajastub kliendipäevikus, mis asub teenuse pakkuja käes. Info on kättesaadav vaid teenusele suunajale. Toimuvad igakuised ümarlauad, kuhu tulevad kokku teenusele suunaja, noor ning teenuse osutaja(d). Tööplaan vaadatakse läbi ja viseeritakse teenusele suunaja poolt kord kuus.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Vajalikud: ruum ühistegevuseks (sh toidu valmistamiseks) korraga kuni 12 noorele, ruum individuaalseks ja grupinõustamiseks, abiruumid (WC, duširuum).

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt

või muudest seadusega lubatud vahenditest. Teenus on noorele tasuta.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Nõustajal nõutav sotsiaaltöö-, pedagoogika- või psühholoogiaalane kõrgharidus.

 

 

4.13       Ema-lapse varjupaigateenus

 

I TEENUSE SISU

Tugiteenus

Teenuse eesmärk

 

Varjupaigas tagatakse ohtu sattunud lastega emadele ja perevägivalda kannatanud naistele:

·         turvaline keskkond;

·         koostöös vanematega laste hoolduseks, kasvatamiseks ja arenemiseks vajalikud tingimused;

·         koos elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga ja teiste asjasse puutuvate isikute ja asutustega abivajajate õiguste ja huvide kaitse.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 1.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Isiku varjupaika saabumisel:

·         selgitatakse välja tema andmed (nimi, vanus, aadress, lähedaste andmed);

·         koostatakse olukorra kirjeldus;

·         informeeritakse varjupaika tulnud isikust elukohajärgset sotsiaalhoolekande osakonda lähtudes Sotsiaalhoolekande seaduse § 36 ja § 37;

·         koostatakse esialgne tegevusplaan.

Varjupaigas toimub:

·         võrgustikutöö isiku, tema lähedaste, elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna ja teiste teenuse osutajatega;

·         abivajajate nõustamine õiguslikes ja sotsiaalsetes küsimustes;

·         abi sotsiaalse võrgustiku taastamisel.

 

Teenuse sihtgrupp

Perevägivalla ohvrid ja muul moel ohtu sattunud naised ja emad lastega.

 

Teenuse osutamise maht

Varjupaik osutab teenust ööpäevaringselt.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Teenust vajavad isikud pöörduvad varjupaika. Teenuse osutamise aluseks on isiku ja teenuse osutaja vahel sõlmitud leping.

Isik võib olla varjupaigas aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks, kuid üldjuhul mitte üle kolme kuu.  Isik suunatakse varjupaigast välja, kui ta ei täida varjupaiga kodukorda.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Koostööd puudutav informatsioon ja kirjavahetus säilitatakse klienditoimikus. Isiku dokumentatsiooni (iseloomustused, ülevaated jms.) väljastatakse nõudmisel ainult isiku elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Varjupaigas peavad olema magamisruumid, kööginurk koos söögitoaga, nõustamisruum ja abiruumid (WC, pesemisruum jne). Ühte magamisruumi võib paigutada kuni 4 täiskasvanut koos lastega. Lastele peavad olema tagatud tingimused mängimiseks ja õppimiseks.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt või muudest seadusega lubatud vahenditest. Teenusele võib kehtestada müügihinna. Hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (ameti hallatava asutuse puhul) või teenuse osutaja.  Isiku poolt makstav summa fikseeritakse isiku ja varjupaiga vahel sõlmitavas majutuslepingus ning summa sõltub isiku majanduslikust olukorrast. Isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Tallinn, saab teenust tasuta kuni 7 ööpäeva. Kui teenust vajatakse kauem, tasub isik või tema elukohajärgne valla- või linnavalitsus teenuse eest 100%.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

1 sotsiaaltöötaja kuni 12 täiskasvanu kohta.

 

 

5                     MUUDE KRIISIGRUPPIDE SOTSIAALHOOLEKANNE

 

5.1           Öömajateenus vältimatu sotsiaalabi korras

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Teenuse osutamise eesmärgiks on anda ajutist peavarju Tallinnas elavatele isikutele, kes ei ole suutelised ega võimelised seda endale tagama, aidates nii koos sotsiaaltöö erinevate meetodite kasutamisega kaasa Tallinnas elavate koduta inimeste elukvaliteedi parendamisele ja nende võimaluste avardamisele ühiskonnas toimetulekuks.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 28 ja § 28¹;

Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrus nr 61 Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

·         isiku juhendamist, nõustamist, suunamist ja abistamist dokumentide vormistamisel;

·         isiku eripärasid ja vajadusi arvestades elukoha ja töökoha leidmisega seonduvate probleemide lahendamist koostöös elukohajärgsete sotsiaalhoolekande osakondadega ja teiste asutustega;

·         isikule rehabilitatsiooniplaani koostamist.

 

Teenuse sihtgrupp

Täisealised isikud, kellel puudub isiklik või üüritud eluase ning kes elavad alternatiiveluasemel või ööbivad väljas. Teenus peab olema garanteeritud igale abivajajale.

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isikule kuni kuus järjestikust kuud, mille jooksul isik on kohustatud vastu võtma talle pakutava muu abi või kõrvaldama öömajateenuse vajadust põhjustavad asjaolud.

Teenust osutatakse kõikidel kalendripäevadel kella 21.00 kuni 09.00, minimaalselt 12 tundi.

Professionaalse sotsiaalteenuse osutamine peab olema kättesaadav viiel tööpäeval nädalas kella 09.00 kuni 17.00.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse taotlemine toimub teenust pakkuvas asutuses.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Öömajas võimaldatakse isikutel pesta ja magada, päeval öömajades viibida ei tohi.

Teenuse osutamiseks peab olema kehtestatud ohutu töötamise kord.

Töötajad töötavad vahetuses paarikaupa.

Teenuse osutaja teeb koostööd elukohajärgsete sotsiaalhoolekande osakondadega.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

Teenus on isikule ajaliselt ja koguseliselt piiritletud ning tasuta.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale. 

 

 

5.2           Varjupaigateenus vältimatu sotsiaalabi korras

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Teenuse osutamise eesmärgiks on anda ajutist peavarju Tallinnas elavatele isikutele, kes ei ole suutelised ega võimelised seda endale tagama, aidates nii koos sotsiaaltöö erinevate meetodite kasutamisega kaasa Tallinnas elavate kodutute inimeste elukvaliteedi parendamisele ja nende võimaluste avardamisele ühiskonnas toimetulekuks.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 28 ja  § 28¹;

Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrus nr 61 Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Varjupaigateenus on ööpäevaringne ja sisaldab:

·         üldkasutatavate ruumide, voodikoha ning selle juurde kuuluva mööbli ja voodipesu kasutamist varjupaigas;

·         pesumasinaga pesu pesemist;

·         sotsiaalset ja psühhosotsiaalset nõustamist;

·         ööpäevaringse hoolduse ja kõrvalabi korraldamist;

·         vajadusel arstiabi kättesaadavuse korraldamist.

 

Teenuse sihtgrupp

Teenust osutatakse isikutele, kes oma tervisliku seisnudi tõttu ei ole suutelised kasutama öömajateenust ja kes vajavad ööpäevaringset hooldust ja kõrvalabi.

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isikule kuni kuus järjestikust kuud, mille jooksul isik on kohustatud vastu võtma talle pakutava muu abi või kõrvaldama varjupaigateenuse vajadust põhjustavad asjaolud.

Varjupaigateenust osutatakse kõikidel kalendripäevadel ööpäevaringselt.

Sotsiaalse ja psühhosotsiaalse nõustamisteenuse osutamine peab olema kättesaadav viiel tööpäeval nädalas kella 09.00 kuni 17.00.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse taotlemine toimub teenust pakkuvas asutuses.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Varjupaigas võimaldatakse klientidel, kelle tervislik seisund ei võimalda neil päeval viibida väljas, saada ööpäevaringset hooldust (voodikoht, meditsiiniline abi).

Teenuse osutamiseks peab olema kehtestatud ohutu töötamise kord.

Töötajad töötavad vahetuses paarikaupa.

Teenuse osutaja teeb koostööd  sotsiaalhoolekande osakondadega.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

Teenus on isikule ajaliselt ja koguseliselt piiritletud ning tasuta.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale.

Töötajate arv sõltub isiku kõrvalabi vajaduse suurusest, kuid 10 isiku kohta peab olema vähemalt 1 hooldustöötaja.

10 hooldustöötaja kohta peab olema vähemalt 1 hooldusjuht.

 

 

6                     TOIMETULEKURASKUSTES ISIKUTE HOOLEKANNE

 

6.1           Päevakeskuse teenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada linnaosa elanikele sotsiaalset integratsiooni ja suhtlemist, vaba aja sisustamist ning igapäevaeluga toimetuleku toetamist.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 16 lg 2, 18 lg 1p 1;

sotsiaalministri 26. märtsi 1996 määrus nr 9 Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

·         kvalifitseeritud personali poolt juhitav päevane tegevus nendele isikutele, kelle toimetulekuvõime on vähenenud ja kes vajavad spetsiifilist juhendamist, toetamist ja abi;

·         ruumide kasutamise võimaldamine sihtgrupi eneseabiliseks ja vabatahtlikuks tegevuseks.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn.

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse 8 tundi ööpäevas 5 päeva nädalas kuni teenuse vajaduse lõppemiseni.

Päevakeskus peab olema avatud vähemalt 11 kuud aastas.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta annab informatsiooni isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond ja/või teenuse osutaja.

Isikud pöörduvad päevakeskusesse omal algatusel või sotsiaalhoolekande osakonna suunamisel.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenuse osutaja teeb koostööd sotsiaalhoolekande osakonna, tööhõivetalituse, teiste hoolekandeasutuste ja vabatahtlikega.

Abi vajavatest isikutest tuleb koheselt teavitada nende elukohajärgset sotsiaalhoolekande osakonda.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Erinevate vanuse- ja probleemgruppidega tegeletakse eraldi (eraldi ruumid või külastusajad).

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

Vajadusel võib kehtestada teenusele müügihinna.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Vt p 1 Üldnõuded teenuse osutajale.

Päevakeskuses, mida külastab üle 100 isikut päevas, peavad olema vähemalt järgmised ametikohad: juhataja; administraator; huvijuht; iga sihtgrupi töö koordinaator; sotsiaaltöötaja; sotsiaalhooldaja; majandusjuht v. meister (0,5 kohta).

 

 

6.2           Koduteenused

 

I TEENUSE SISU

 

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada isikule parim võimalik toimetulek tavapärases keskkonnas iseseisvalt elamisel.

 

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 13;

Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004 määrus nr 40 Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimuste ja korra kehtestamine;

Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2005 korraldus nr 1369-k Tasuliste koduteenuste sisseseadmine ja nende hindade kehtestamine;

Tallinna Linnavalitsuse 4. jaanuari 2006 määrus nr 2 Koduteenuste osutamise lepingu, hoolduskava, kliendikaardi ning koduteenuste ja õendusabi kliendi infolehe vormide kinnitamine.

 

 

Teenuse sisu kirjeldus

Koduteenuste all mõistetakse isiku abistamist koduste ja kodu ning isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, tagamaks iseseisvat toimetulekut harjumuspärases keskkonnas. Koduteenused sisaldavad koduabi ja isikuabi.

Koduabi – abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine;

Isikuabi – abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad hooldatavaga füüsilist kontakti.

Koduabi:

·         eluaseme korrastamine;

·         riiete hooldus;

·         kütmisabi;

·         toiduainete ja majapidamistarvete ostmine;

·         terviseabi korraldamine;

·         ühekordne asjaajamine.

 

Isikuabi:

·         abistamine pesemisel;

·         abistamine riietumisel;

·         abistamine söömisel;

·         abistamine liikumisel;

·         abistamine tualetis käimisel;

·         mähkmete vahetamine.

 

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn, sealhulgas:

·         puudega isikud ja

·         eakad, kes vajavad toimetulekuks kõrvalabi ning kellel reeglina puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ning

·         toimetulekuprobleemidega lastega pered.

.

 

Teenuse osutamise maht

Teenuse osutamise miinimummaht isikule on 1 tund nädalas, sh isiku juurde liikumise aeg. Teenuse osutamise maksimummaht isikule on 20 tundi nädalas.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta informatsiooni andmine, teenuse vajaduse hindamine ja teenuse taotlemine toimub isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna kaudu.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenuse osutamine peab olema kättesaadav vastavalt isiku vajadustele igal nädalapäeval ajavahemikul 08.00 kuni 18.00.

Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku vahel sõlmitud leping.

Teenust osutatakse vastavalt hooldusplaanile. Hooldusplaani koostab hooldusjuht.

Hoolduspersonal peab täitma hooldusprotseduuride sooritamisele kehtestatud nõudeid.

Teenus peab olema teenust vajavale isikule kättesaadav hiljemalt 1 kuu jooksul peale taotluse esitamist.

Teenuse osutaja teeb koostööd teenust saava isikuga,, teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooniga ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna vastava spetsialistiga.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Teenust osutatakse isiku elukohas. 

Teenuse osutamise koordineerimiseks ja töödokumentide hoidmiseks peab hooldustöötajatel olema eraldi ruum.

Eluaseme korrastamisel ja kütmisel võetakse aluseks kehtestatud normpind suurusega 51 ruutmeetrit.

Teenuse osutajal peavad olema isikukaitsevahendid, kandekott ja dokumendimapp.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

Vajadusel võib kehtestada teenusele müügihinna.

Teenuse müügihinna kehtestab Tallinna Linnavalitsus. Isiku osaluse määramisel arvestatakse teenuse mahtu ja isiku majanduslikku olukorda. Kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised isikule hooldust tagama, siis võib elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja otsusega erandkorras koduteenuseid osutada ka isikutele, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Vt p 1 Üldnõuded teenuse osutajale.

Töötajate arv sõltub isiku kõrvalabi vajaduse suurusest, kuid 8 teenust saava isiku kohta peab olema vähemalt 1 hooldustöötaja.

10 hooldustöötaja kohta peab olema vähemalt 1 hooldusjuht.

 

 

6.3           Toetatud elamise teenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada isiku iseseisev toimetulek tavapärasele võimalikult lähedases keskkonnas.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 28 ja  § 28¹.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse sisuks on toimetulekuraskustega või resotsialiseeritava isiku toetamine iseseisvale elule orienteeritud eesmärgi saavutamiseks läbi eluasemevajaduse rahuldamise ja igapäevaelu korraldamise.

Teenus sisaldab:

 • majutamist;
 • igapäevaelu korraldamist tuginedes individuaalsele tööle kliendiga ja rühmategevusele;
 • toimetulekuõpet, aktiviseerimist;
 • sotsiaalnõustamist;
 • avalike ja toetavate teenuste juurde suunamist;
 • asjaajamisel abistamist;
 • abistamist tööotsinguil.

Teenus ei sisalda hooldamist, toitlustamist ja järelevalvet.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ja kes on täisealised ning kes vajavad abi elukoha puudumise ja toimetulekuraskuste tõttu.

 

Teenuse osutamise maht

 

Sõltuvalt isiku seisundist osutatakse teenust 2-4 tundi nädalas 2 kuni 12 kuud.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenusele suunamise aluseks on elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna suunamiskiri teenusele koos isiku avalduse ja arengukavaga.

Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku vahel sõlmitud leping.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenust osutatakse resotsialiseerimiskava alusel kuni iseseisva toimetuleku taastumiseni või hoolekandeasutusse paigutamiseni.

Linnaosa valitsus peab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametit inimesele teenuse osutamise vajadusest teavitama hiljemalt 6 kuud enne teenuse osutamist või esimesel võimalusel.

Teenust osutatakse juhtumikorralduse meetodil.

Teenust osutatakse resotsialiseerimiskava alusel kuni iseseisva toimetuleku taastumiseni või hoolekandeasutusse paigutamiseni.

Teenuse osutamiseks peab olema kehtestatud ohutu töötamise kord.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Teenust osutatakse sotsiaalmajas, sotsiaalmajutusüksuses või teistes teenuse osutamiseks kohandatud ruumides. Teenuse osutamise kohas peab olema võimalus sooja toidu valmistamiseks ja söömiseks.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

Majutuskulud tasub isik vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Vt p 1 Üldnõuded teenuse osutajale.

Töötajate arv sõltub kliendi kõrvalabi vajaduse suurusest, kuid 25 kliendi kohta peab olema vähemalt 1 sotsiaaltöötaja.

 

 

6.4           Varjupaigateenus toimetulekuraskustega isikutele

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Pakkuda ajutist peavarju Tallinnas elavatele isikutele, kes ei ole suutelised ega võimelised seda endale tagama, aidates nii koos sotsiaaltöö erinevate meetodite kasutamisega kaasa Tallinnas elavate toimetulekuraskustega inimeste elukvaliteedi parendamisele ja nende võimaluste avardamisele ühiskonnas toimetulekuks.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 10 p 7 ja  § 28.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Toimetulekuraskustega isikute varjupaigas osutatakse kompleksset resotsialiseerimisteenust, mis sisaldab:

·         üldkasutatavate ruumide, voodikoha ning selle juurde kuuluva mööbli ja voodipesu kasutamist varjupaigas;

·         pesumasinaga pesu pesemist;

·         sotsiaalset ja psühhosotsiaalset nõustamist.

 

Teenuse sihtgrupp

Täisealised isikud, kellel puudub isiklik või üüritud eluase ja kes on suutelised teenuse eest tasuma.

Teenuse osutamise maht

Varjupaik on avatud kõikidel kalendripäevadel ööpäevaringselt.

Kompleksse resotsialiseerimisteenuse osutamine peab olema kättesaadav viiel tööpäeval nädalas kella 09.00 kuni 17.00.

Teenust osutatakse isikule kuni teenuse vajaduse lõppemiseni.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse taotlemine toimub teenust pakkuvas asutuses. Teenust vajava isikuga sõlmitakse teenuse osutamise leping.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Valveteenus 24 tundi ööpäevas.

 

Nõuded keskkonnale ja ruumidele

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt. Vajadusel võib kehtestada teenusele müügihinna.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Vt p 1 Üldnõuded sotsiaalteenuse osutajale.

Töötajate arv sõltub isiku kõrvalabi vajaduse suurusest, kuid 40 isiku kohta peab olema vähemalt 1 sotsiaaltöötaja.

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär