Linnavara valitseja muutmine (Kivila tn 3A, Katleri tn 6, Muhu tn 9 ja Paasiku tn 7)

Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 korraldus number 154
Kehtetuks tunnistamine 17.10.2007
Redaktsiooni kehtivus 31.01.2007 - 17.10.2007

KEHTETU:

Tlv k 17.10.2007 nr 1807

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 154-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Kivila tn 3A, Katleri tn 6, Muhu tn 9 ja Paasiku tn 7)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 5, 14, ja 15 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k “Linnaosade valitsuste  ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“ punktist 1.3:

 

 

 

1. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele ja bilanssi:

1.1 Kivila tn 3A asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 18536101, katastritunnus 78403:310:0041, pindalaga 1088 m², sihtotstarve elamumaa;

1.2 Katleri tn 6 asuv elamu, Riikliku ehitisregistri kood 101011377;

1.3 Muhu tn 9 asuv elamu, Riikliku ehitisregistri kood 101021347;

1.4 Paasiku tn 7 asuv elamu, Riikliku ehitisregistri kood 101043430.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine lõpetada hiljemalt 01. aprilliks 2007.

3. Tallinna Maa-ametil teha vastavad muudatused Tallinna linnamaa registris.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusametile, Tallinna Maa-ametile ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär