Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kompromissi projekti heakskiitmine Tallinna Linnavalitsuse ja OÜ Hiiekivi vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ja volituste andmine Marek Jürgensonile
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 korraldus number 152
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 152-k

 

 

Kohtuliku kompromissi projekti heakskiitmine Tallinna Linnavalitsuse ja OÜ Hiiekivi vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ja volituste andmine Marek Jürgensonile.

 

 

 

Halduskohtumenetluse seadustiku § 21 lg 3 ja § 24 lg 1 p 3, Kaubamärgiseaduse § 18 lg 1, § 501 lg 1 ja 3, Riigilõivuseaduse § 148 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punktidega 10, 17.2, 18.4, 55 ja 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 6 lg 1 ning tulenevalt kohtumenetluse poolte soovist lõpetada halduskohtumenetlus kompromissiga:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kompromissi projekt Tallinna Linnavalitsuse ja OÜ Hiiekivi vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Tallinna Halduskohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-06-1153.

2. Volitada Tallinna Kesklinna vanemat Marek Jürgensoni Tallinna Linnavalitsuse nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud kohtulikule kompromissile.

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel muuta:

3.1. vastavalt korralduse punktis 1 toodud kohtulikus kompromissis sätestatule 16. mail 2001 Tallinna linna ja OÜ Hiiekivi vahel sõlmitud mitteleuruumi rendilepingut nr 02-2001042 ja selle 16. mail 2006 sõlmitud Lisa;

3.2. vastavalt korralduse punktis 1 toodud kohtulikus kompromissis sätestatule 28. mail 2004 Tallinna linna ja OÜ Hiiekivi vahel sõlmitud äriruumi üürilepingut nr 3-5/295.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks OÜ-le Hiiekivi ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

31. jaanuari 2007

korralduse nr 152-k

LISA

 

Kohtulik kompromiss Tallinna Halduskohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-06-1153

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus Tallinna Kesklinna vanema Marek Jürgensoni isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse                  korralduse nr        -k alusel ja OÜ Hiiekivi, keda esindab Raoul Vello Leitham (edaspidi Pooled) sõlmivad kohtuliku kompromissi järgnevas:

 

1. Kohtuliku kompromissi eesmärk

 

Kohtuliku kompromissi eesmärk on lõpetada kohtuvaidlus Tallinna Halduskohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-06-1153 mõlemaid pooli rahuldaval viisil.

 

2. Kohtuliku kompromissi sõlmimise asjaolud

 

1. Tallinna linna (Tallinna Kesklinna Valitsuse kaudu) ja OÜ Hiiekivi vahel on 16. mail 2001 sõlmitud mitteeluruumi rendileping nr 02-2001042, millega Tallinna linn andis 5. aastaks OÜ-le Hiiekivi rendile asukohaga Mündi tn 2/Raekoja plats 10/Saiakang 1 asuvad keldrikorruse mitteeluruumid (inv. pl järgselt nr 7-12) üldpinnaga 68,0 m2. 

2. Tallinna Kesklinna vanema 10. mai 2006 korralduse nr 616 alusel loeti eelnimetatud leping tähtajatuks ning kehtestati vastavalt Poolte kokkuleppele alates 1. juunist 2006 ruumide üüriks 280 kr/m2 ning lepiti kokku, et edaspidi toimub äriruumide üüri suurenemine üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele.

3. Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2004 korraldusega nr 727-k otsustati anda kirjaliku enampakkumise võitjale Hiiekivi Osaühingule kümneks aastaks üürile Mündi tn 2/Raekoja plats 10/Saiakang 1 keldrikorruse äriruumid üldpinnaga 47, 5 m2.

4. 28. mail 2004 sõlmiti Tallinna linna ja OÜ Hiiekivi vahel Mündi tn 2/Raekoja plats 10/ Saiakang 1 äriruumi üürileping nr 3-5/295 kestvusega kuni 28. mai 2014.

5.  8. veebruaril 2002 registreeriti OÜ Hiiekivi taotluse alusel kauba- ja teenindusmärkide registris kaubamärk „TRISTAN & ISOLDE“ (registreeringu number 35678).

6. Tallinna Linnavalitsuse 25. mai 2005 korraldusega nr 1018-k anti 1. juulist 2005 kuni 31. detsembrini 2005 Raekoja plats 1 asuva Tallinna Raekoja hoone I korruse äriruumid otsustuskorras üürile Hiiekivi Osaühingule. Pärast äriruumi üürilepingu lõppemist teatas Tallinna Linnakantselei 4. jaanuaril 2006 Hiiekivi Osaühingule kirjaga nr ÜP-65/1731, et seoses vajadusega tõsta Tallinna Raekojas toimuvate vastuvõttude taset ning arvestades ka remondi käigus toimuvat ruumide paiknemise muutust, töötatakse 1. märtsiks 2006 välja uued äriruumi üürilepingu tingimused ning korraldatakse konkurss kohviku ruumidele üürniku leidmiseks.

7. Tallinna linnasekretär moodustas 30. märtsi 2006 käskkirjaga nr PO-3/235 ajutise komisjoni Tallinna Raekoja kohvikuruumide ideekonkursi läbiviimiseks. Komisjon tegi kokkuvõtte ideekonkursile laekunud töödest ja valis välja parima pakkumise. Pakkumiste võrdlemisel leidis komisjon, et Bonaparte Catering osaühingu poolt esitatud idee näol oli tegemist ainsa tervikliku teeninduskontseptsiooniga.

8. Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2006 korraldusega nr 1005-k  anti alates 12. juunist 2006 kuni 11. juunini 2011 Tallinna Raekoja hoone I korrusel asuvad äriruumid nr 1-6, üldpinnaga 51,0 m2 üürile osaühingule Bonaparte Catering.

9. 18. mail 2006 sõlmisid Tallinna Linnakantselei ja osaühing Bonaparte Catering äriruumi üürilepingu nr R-19-4/1.

10. OÜ Hiiekivi esitas 7. juunil 2006 Tallinna Halduskohtusse kaebuse Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2005 korralduse nr 1005-k tühistamiseks ning selle alusel sõlmitud äriruumi üürilepingu nr R-19-4/1 tühisuse tuvastamiseks.

 

3. Kohtuliku kompromissi tingimused

 

Pooled on otsustanud hea tahte ja leppimise märgina lahendada Tallinna Halduskohtu menetluses oleva haldusasja nr 3-06-1153 vaidlus käesoleva kompromissiga leppides kokku alljärgnevas:

1. Tallinna linn (Tallinna Kesklinna Valitsuse kaudu) ja OÜ Hiiekivi sõlmivad 28. mai 2004 äriruumi üürilepingu nr 3-5/295 muudatuse, lähtudes järgmistest tingimustest:

1.1. äriruumi üürilepingu punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

1.2. äriruumi üürilepingu punkti 17 „Eritingimused“ täiendatakse alapunktiga 5 järgmises sõnastuses: „Kui üürnikust tulenevatel asjaoludel lõpeb Tallinna linna ja OÜ Hiiekivi vahel 16. juunil 2001 sõlmitud mitteeluruumi rendileping nr 02-2001042 loetakse lõppenuks ka käesolev äriruumi üürileping“.

2. Tallinna linn (Tallinna Kesklinna Valitsuse kaudu) ja OÜ Hiiekivi sõlmivad 16. mai 2001 mitteeluruumi rendilepingu nr 02-2001042  muudatuse, lähtudes alljärgnevast:

2.1. mitteeluruumi rendileping kehtib kuni 28. maini 2014;

2.2  alates lepingu muudatuse sõlmimisest toimub äriruumide üüri suurenemine üks kord aastas, moodustades 50% tarbijahinnaindeksi muutusest.

3. OÜ Hiiekivi kohustub tasuta võõrandama kaubamärgi TRISTAN & ISOLDE (reg. numbriga 35678) Tallinna Linnakantseleile. Selleks kohustuvad OÜ Hiiekivi ja Tallinna Linnakantselei sõlmima eraldi kokkuleppe samaaegselt käesoleva kohtuliku kompromissi sõlmimisega.

Kaubamärgi TRISTAN & ISOLDE (reg. numbriga 35678) Tallinna Linnakantselei nimele registreerimise kulud kannab Tallinna Linnakantselei.

 

4. OÜ Hiiekivi kinnitab, et ta loobub Tallinna Linnavalitsuse ja ka kolmandate isikute vastu esitatud kaebustest ja avaldustest, mis on seotud kaubamärgi „TRISTAN & ISOLDE“ kasutamisega ja Tallinna Halduskohtu menetluses oleva haldusasja nr 3-06-1153 esemega.

Käesolevas punktis nimetatud avaldused kohustub OÜ Hiiekivi esitama kahe tööpäeva jooksul alates kohtuliku kompromissi sõlmimisest.

 

5. Tallinna Halduskohtu menetluses oleva haldusasja nr 3-06-1153 menetluskulud jäävad Poolte endi kanda.

 

6. Pooled paluvad Halduskohtumenetluse seadustiku § 24 lg 1 p 3 alusel haldusasja nr 3-06-1153 menetlus lõpetada.

 

6. Pooled kinnitavad, et on teadlikud kohtuliku kompromissi ja halduskohtumenetluse lõpetamise tagajärgedest, s.o. menetluse lõpetamise korral ei saa isik uuesti pöörduda kohtusse samas asjas.

 

7. Käesolev kohtulik kompromiss on sõlmitud kolmes originaaleksemplaris, üks Tallinna Halduskohtule, üks OÜ-le Hiiekivi ja üks Tallinna Linnavalitsuse volitatud esindajale.

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse volitatud esindaja                                                   OÜ Hiiekivi esindaja

Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgenson                                            Raoul Vello Leitham

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär