Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Planeedi tn 18 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 korraldus number 127
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 127-k

 

 

Planeedi tn 18 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 22. mai 1995 otsusest nr 5574 ja 10. juuni 1996 otsusest nr 7597, millega on Tallinnas, Luha tn 38, endisel kinnistul nr 1297 XIV asunud ehitiste ja krundi, suurusega 680,98 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2002 korraldusest nr 288-k, millega XXXXXXXX tagastati aadressil Luha tn 38 maa suurusega 362 m2, Aktsiaseltsi „Kommunaalprojekt“ koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 19-03 ning maa tagastamise toimiku nr 6230 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Planeedi tn 18;

1.2 pindala: 819 m2;

1.3 sihtotstarve: tootmismaa (T).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1297 XIV pindalaga 680,98 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 319/819 mõttelises osas.

3. Planeedi tn 18 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101039618 tööstushoone) kuulub punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 04.12.2006.

Punktis 2 nimetatud isik on omandanud ehitised Tallinna Linnakohtu kohtuotsuse nr 2/242-8032/03 12.10.2005, Tallinna Ringkonnakohtu kohtuotsuse nr 2-03-499 31.03.2006 ja Riigikohtu määruse nr 3-7-1-2-266 21.06.2006 alusel.

4. Lugeda endise kinnistu nr 1297 XIV maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 77 (seitsekümmend seitse) krooni ja 90 senti Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

6.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

6.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX;

7.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär