Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pühavaimu tn 4 maa osaline tagastamine ja endiste kinnistute nr 274, 275A, 278 ja 279 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 korraldus number 116
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 116-k

 

 

Pühavaimu tn 4 maa osaline tagastamine ja endiste kinnistute nr 274, 275A, 278 ja 279 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 2, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 8. jaanuari 1996 otsusest nr 6764, millega on Tallinnas, Pühavaimu tn 2 ja 4, endistel kinnistutel nr 274, 275A, 277, 278 ja 279 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 2751 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Tallinna notar Sirje Ormani 29. mail 1998 tõestatud Ehitiste tasuta võõrandamise ja nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalregistri nr 6659, mille alusel Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu Kogudus omandas Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule kuulunud Pühavaimu tn 2 ja 4 asuvad ehitised ja endiste kinnistute nr 274, 275A, 277, 278 ja 279 maa tagastamise nõudeõiguse, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. mai 2003 otsusest 12577, millega on Tallinnas, Pühavaimu tn 2 ja 4, endistel kinnistutel nr 274, 275A, 278 ja 279 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 1802 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu Kogudus, Tallinna Linnavalitsuse 8. märtsi 2006 korraldusest nr 413-k, millega Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu Kogudusele  tagastati endiste kinnistute nr 274, 275A, 278 ja 279 maadest 1468 m², Aktsiaselts ELISOR koostatud katastriüksuse plaanist töö nr G-034-05 ning maa tagastamise toimiku nr 7513 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pühavaimu tn 4;

1.2 pindala: 240 m2;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endised kinnistud nr 274, 275A, 278 ja 279  pindalaga 1802 m2) järgmisele isikule:

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu Kogudus, äriregistri kood 80210007, asukoht Pühavaimu tn 2, Tallinn, 10123,  1/2 mõttelises osas.

3. Pühavaimu tn 4 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101043614 koguduse hoone) kuulub punktis 2 nimetatud isikule 1/2 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 15.12.2006.

Punktis 2 nimetatud isik on omandanud ehitised Tallinna notar Sirje Ormani 29.05.1998 tõestatud Ehitiste tasuta võõrandamise ja nõudeõiguse loovutamise lepingu (notariaalregistri nr 6659) alusel.

4. Mitte tagastada endiste kinnistute nr 274, 275A, 278 ja 279 maa-ala suurusega 214 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad ehitised ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isikul tasuda õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

7.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon;

7.4 järgida Muinsuskaitseseaduse § 24 ja § 25 ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ sätestatud tingimusi arhitektuurimälestise ja arheoloogiamälestise kaitsel.

8. Avalikult kasutatavalt teelt:

8.1 on seni toimunud juurdepääs Pühavaimu tn 4 maaüksusele läbi Pühavaimu tn 2 maaüksuse;

8.2 juurdepääsu tagamiseks Pühavaimu tn 4 maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt, on Pühavaimu tn 2 ja Pühavaimu tn 4 kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu Koguduse esindajale ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajale;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär