Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
31.01.2007- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Kalamaja tn 48/Suur-Patarei tn 27 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 korraldus number 115
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 115-k

 

 

Vana-Kalamaja tn 48/Suur-Patarei tn 27
maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 30. jaanuari 1995 otsusest nr 4818 ja 19. augusti 2002 otsusest nr 12416, milledega on Vana-Kalamaja tn 48, endisel aadressil Vana-Kalamaja tn 48/Suur-Patarei tn 27, endisel kinnistul nr 155 asunud hoonete ja krundi suurusega 1855 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, Tallinna notar Kätlin Aun-Janisk´i poolt 13.12.2005 koostatud ja  tõestatud ehitise müügilepingust, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust ning eellepingust, millega pooled võtavad kohustuse sõlmida müügileping notari ametitoimingute raamatu registri number 20, millega XXXXXXXX loovutas maa tagastamise nõudeõiguse JB Private Invest OÜ-le ja maa tagastamise toimiku number 276 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vana-Kalamaja tn 48/Suur-Patarei tn 27;

1.2 pindala: 1698 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 155 pindalaga 1855 m2) järgmisele isikule:

JB Private Invest OÜ, äriregistri kood 11182820, asukoht Lembitu tn 14-37, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101034565 elamu ja ehitisregistri koodiga 101034566 kuur-pesuköök) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 31.10.2006.

4. Endise kinnistu nr 155 maa tagastamise taotlus (kompenseerimine) ülejäänud maa-ala, suurusega 157 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 254, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

6.3 järgida Muinsuskaitseseaduse §-s 24 ja §-s 25 ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ sätestatud tingimusi, kuna Vana-Kalamaja tn 48/Suur-Patarei tn 27 krunt on osa arheoloogiamälestisest ja paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis.

7. Lõpetada senine maakasutusõigus alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär