Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Saue tn 11 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 31.01.2007 korraldus number 114
Redaktsiooni kehtivus:31.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. jaanuar 2007 nr 114-k

 

 

Saue tn 11 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191  alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. juuni 1996 otsusest nr 7640, millega on Tallinnas, Saue tn 11,  endisel aadressil Paldiski mnt (nr puudub), endisel kinnistul nr 637 asunud krundi suurusega 1447 m² suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/6 mõttelises osas, Tallinna notar Tiit Sepp`a poolt 09. aprillil 1998 tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalregistri nr 2529, millega XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX loovutasid neile kuuluva nõudeõiguse Osaühingule Allfilm, Tallinna notar Robert Kimmel`i poolt 01. detsembril 2006 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri number 10514, millega Osaühing Allfilm loovutas maa tagastamise nõudeõiguse Allfilm Kinnisvara OÜ-le, osaühing GEOMETRIA poolt 09.10.2006 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 63843 ja maa tagastamise toimiku nr 12123 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Saue tn 11;

1.2 pindala: 773 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 637 pindalaga 1447 m2) järgmisele isikule:

Allfilm Kinnisvara OÜ, äriregistri kood 11242143, asukoht Saue tn 11, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101042839 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 04.12.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 637 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

7. Lõpetada senine maakasutusõigus alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1  teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär