Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

Tallinna Linnavolikogu 25.01.2007 otsus number 3

Redaktsiooni kehtivus 25.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

25. jaanuar 2007 nr 3

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 ja 2, planeerimisseaduse § 8 lg 3 p 1 ja 10 ning Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 ja lg 2 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks planeeringulise tegevusega hoiduda uute kõrgepinge õhuliinide rajamisest Tallinnas.

2. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks pidada läbirääkimisi Eesti Energia Aktsiaseltsiga kõrgepinge õhuliinide järk-järguliseks asendamiseks maakaablitega ja käsitleda vabanenud liinikoridore vajalikus ulatuses linna rohevõrgustiku osana.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha käesolev otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees