Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Maareformi seaduse muutmiseks
Tallinna Linnavolikogu 25.01.2007 otsus number 2
Redaktsiooni kehtivus:25.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

25. jaanuar 2007 nr 2

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Maareformi seaduse muutmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele “Maareformi seaduse § 6 2. lõike ja § 28 1. lõike muutmise ning 2. lõike täiendamise seaduse eelnõu“ koos seletuskirjaga vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel esitada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007
otsuse nr 2
LISA

 

Maareformi seaduse § 6 2. lõike ja § 28 1. lõike muutmise ning 2. lõike täiendamise seaduse eelnõu

 

 

 

Maareformi seadust muudetakse järgmiselt:

1. § 28 lõiget 1 täiendatakse uue punktiga 9 järgmises sõnastuses:

“9) kehtestatud üld- või detailplaneeringuga avalikult kasutatava tee ehitamiseks ette nähtud maa.“;

2. § 28 lõiget 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: “Samuti antakse munitsipaalomandisse maa, mis on kohalikule omavalitsusele vajalik teise isiku omandis oleva kinnisasja või selle osa omandamiseks, kui kinnisasi või selle osa on kehtestatud detailplaneeringu või üldplaneeringuga ette nähtud kasutamiseks avalikul otstarbel (tee-, pargi- haljasala või muu samalaadse maana) ja kehtestatud detailplaneeringu või üldplaneeringuga piiratakse oluliselt kinnisasja või selle osa senist kasutamist või muudetakse senine kasutamine võimatuks.“

3. § 6 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad “punktidele 1, 3 ja 4“ sõnadega “punktidele 1, 3, 4 ja 9“.

 

 

 

 

Toomas Varek

Riigikogu esimees

Tallinn, 2007.a.

 

 

Seletuskiri

Maareformi seaduse § 6 2. lõike ja § 28 1. lõike muutmise ning 2. lõike täiendamise seaduse eelnõu“ juurde

 

 

 

1. Seaduse eesmärk

Seaduse eesmärk on anda õiguslik alus maa munitsipaalomandisse taotlemiseks ja andmiseks ning maa mittetagastamise otsustamiseks, kui kehtestatud üld- või detailplaneeringuga on tagastamise taotlusega maale ette nähtud avalikult kasutatava tee ehitamine.

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Eelnõu kohaselt maareformi seaduse § 28 lõiget 1 täiendatakse uue punktiga 9, millega luuakse õiguslik alus üld- või detailplaneeringuga avalikult kasutatava tee ehitamiseks ette nähtud maa munitsipaalomandisse andmiseks ning § 6 lg 2 punktis 4 asendatakse sõnad “punktidele 1, 3 ja 4“ sõnadega “punktidele 1, 3, 4 ja 9“, millega luuakse õiguslik alus maa mittetagastamiseks juhul, kui maa antakse munitsipaalomandisse üld- või detailplaneeringuga avalikult kasutatava tee ehitamiseks. Üldplaneeringu üheks eesmärgiks on teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine (planeerimisseadus § 8 lg 3 p 8). Detailplaneeringu eesmärgiks on muuhulgas tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras (planeerimisseaduse § 9 lg 2 p 4).

Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 4 kohaselt maad ei tagastata, kui maa antakse munitsipaalomandisse vastavalt maareformi seaduse § 28 1. lõike punktidele 1, 3 ja 4. Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4 kohaselt antakse munitsipaalomandisse sotsiaalmaa. Kuna sotsiaalmaa on ettenähtud avalikuks kasutamiseks, on see maa mittetagastamise aluseks. Samuti on avaliku tee ehitamiseks ettenähtud maa vajalik avalikuks kasutamiseks ning sellise maa suhtes peaks kehtima samasugune regulatsioon kui sotsiaalmaa osas. Teeseaduse § 4 lg 1 sätestab, et avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks teeseaduses ja teistes õigusaktides sätestatud piirangutega. Avalikult kasutatavad teed on riigimaantee, kohalik tee, üldiseks või kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee ning käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eratee.

Kehtiv maareformi seaduse redaktsioon ei anna alust maa munitsipaliseerimiseks juhul, kui maa-ala on vastavalt üld- või detailplaneeringule ette nähtud tee maa-alaks. Juhul, kui nimetatud maa-ala osas on esitatud taotlus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamiseks, kuulub vastav maa tagastamisele, seda vaatamata avalikule huvile teede ehitamise osas (kui ei esine muid maa mittetagastamise aluseid) ning tee ehitamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel maa omanikult turuväärtusega välja osta.

Selleks annab aluse planeerimisseaduse § 30, mis sätestab, et kohalik omavalitsus on kohustatud kinnisasja omaniku nõudel omandama olemasoleval hoonestusalal asuva kinnisasja või selle osa kohese ja õiglase tasu eest, kui kehtestatud detailplaneeringu või üldplaneeringuga nähakse ette kinnisasja või selle osa kasutamine avalikul otstarbel ja piiratakse oluliselt kinnisasja senist kasutamist või muudetakse senine kasutamine võimatuks. Kui kinnisasja omanik ei nõustu tagastatud maad kohalikule omavalitsusele võõrandama või ei jõuta maa ostutingimustes kokkuleppele, on kohalikul omavalitsusel õigus kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 3 lg 1 p 7 alusel üldistes huvides sundvõõrandada avalikult kasutatava tee ehitamise eesmärgil.

Kohaliku omavalitsuse seaduse § 6 lg 1 kohaselt on omavalitsusüksuse üheks ülesandeks korraldada antud vallas või linnas kommunaalmajandust. Ehitusseaduse § 13 sätestab, et detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud maaüksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti.

Sisuliselt on seadusandja pannud kohaliku omavalitsuse nn sundolukorda, kus kohalikul omavalitsusel lasub kohustus maa tagastada ning koheselt pärast maa tagastamist ja omandiõiguse tekkimist kinnistu kohese ja õiglase hinnaga (mis kui lähtuda kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 16 lg 1, ei või olla madalam kinnisasja harilikust väärtusest sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise hetke seisuga) välja osta.

Maareformi seaduse § 28 lg 2 kohaselt võib munitsipaalomandisse anda ka maareformi seaduse § 28 lg 1 nimetamata maad, mis on vajalikud kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks. Eelnõu kohaselt muudetakse maareformi seaduse § 28 lg 2 selliselt, et munitsipaalomandisse antakse ka maa, mis on kohalikule omavalitsusele vajalik vahetamiseks kinnisasjaga, moodustatava kinnisasjaga või selle osaga tingimusel, et kinnisasi on tervikuna või osaliselt kehtestatud detailplaneeringu või üldplaneeringuga ette nähtud avalikuks kasutamiseks (tee-, pargi-, haljasala või muu samalaadse maana) ning kehtestatud detailplaneering või üldplaneering piiraks oluliselt senist kasutusotstarvet või muudaks senise kasutamise võimatuks. Nimetatud regulatsioon annab aluse kohalikel omavalitsustel omandada maad vahetamiseks avalikuks kasutamiseks ettenähtud maaga, mis on juba maareformi läbinud.

3. Eelnõu terminoloogia

Eelnõu kasutab kehtivas õiguses kasutatavaid mõisteid.

4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu on kooskõlas rahvusvaheliste lepingute ja Euroopa Liidu õiguse põhimõtetega.

5. Seaduse mõjud

Seaduse vastuvõtmine kiirendab avalikes huvides avalikult kasutatavate teede ehitamist ning vähendab kohalike omavalitsuste kulutusi seadusega kohalikele omavalitsustele pandud ülesannete (tee ehitamise kohustuse) täitmisel.

6. Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused

Seaduse rakendamine ei nõua täiendavaid kulutusi.

7. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub üldises korras.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees