Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna vanalinna arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 25.01.2007 otsus number 1
Redaktsiooni kehtivus:25.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

25. jaanuar 2007 nr 1

 

 

 

 

Tallinna vanalinna arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 4 punkti 1, Tallinna põhimääruse § 71 lõigete 1 ja 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 21 lõikega 1 ja § 28.

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada Tallinna vanalinna arengukava koostamine ja kehtestada lähteülesanne vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007
otsuse nr 1
LISA

 

Tallinna vanalinna arengukava lähteülesanne

 

 

 

Tallinna vanalinna arengukava koostamise eesmärk on Tallinna UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva vanalinna ajalooliselt väljakujunenud keskkonda sobivate ruumiliste ja funktsionaalsete lahenduste ning rahastamisvõimaluste leidmine. Arengukava määratleb Tallinna vanalinna kui autentse tervikliku linnaruumi ja asumi hoidmise ja säästva arendamise visiooni, strateegilised eesmärgid ning nende eesmärkide saavutamiseks vajaliku tegevuskava.

Tallinna vanalinna arengukava koostatakse ajavahemikuks jaanuar 2008 kuni detsember 2013. Tallinna vanalinna arengukava arvestab strateegiliste eesmärkide realiseerimisega pärast 2013. aastat. Arengukava kehtib tähtajani 31. detsember 2013.

Tallinna vanalinna arengukava koostamine algatatakse Tallinna Linnavolikogu otsusega.

Tallinna vanalinna arengukava koostatakse lähtudes Ülemaailmsest kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioonist (UNESCO) tulenevatest nõuetest, Riigikogu poolt 27. veebruaril 2002 vastuvõetud muinsuskaitseseadusest, Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusest nr 155 “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“, Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 2004 määrusest nr 23 “Strateegia “Tallinn 2025“ kinnitamine“, Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusest nr 53 “Tallinna arengukava 2006-2021“, Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määrusest nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ ja Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määrusest nr 41 “Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2007-2010“ ning teistest vastavatest kehtivatest seadusandlikest aktidest ja arengudokumentidest.

Vanalinna arengukava sisaldab järgmisi osi ning andmeid:

1. Tallinna vanalinna võtmevaldkondade arengute kaardistust ja analüüsi sh:

1.1 asumi ajaloolise kujunemise lühiiseloomustus;

1.2 vanalinn kui UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt;

1.3 turism ja kultuur, loomemajanduskeskkond vanalinnas;

1.4 vanalinna hoonestuse ja tänavatevõrgu struktuur;

1.5 käesolevaks hetkeks kujunenud rahvastiku- ja ettevõtlusolukord;

1.6 maakasutus;

1.7 elamu- ja kommunaalmajandus vanalinnas;

1.8 haridus ja sotsiaalvaldkonna infrastruktuur ja korraldus.

2. Tallinna vanalinna arenguvisiooni ning arengulisi eesmärke, arvestades:

2.1 väljakujunenud autentse miljöö säilitamist vanalinnas;

2.2 avalikku ruumi sobivate uute funktsionaalsete lahenduste leidmise vajadust lähtuvalt vanalinna eri piirkondade omapärast;

2.3 kohaliku elanikkonna vajadusi;

2.4 ajalooliste hoonete ja rajatiste säilitamise ja restaureerimise tagamist.

3. Eesmärkide saavutamiseks vajalikke valdkondlikke tegevusi ja konkreetseid ettepanekuid. Seejuures tuleb välja tuua nende tegevuste täitmiseks vajalike linna eelarveliste ning eelarveväliste vahendite maht järgmistes valdkondades:

3.1 muinsuskaitse;

3.2 turvalisuse tagamine;

3.3 kommunaalteenuste parem kättesaadavus;

3.4 kultuuri ja turismi tasakaalustatud arendamine;

3.5 ettevõtluskeskkond;

3.6 liikumine ja ligipääsetavus vanalinnas (sh puuetega inimeste vajadused);

3.7 muud töö käigus ilmnenud valdkonnad.

4. Arengukava tegevuskava täitmise ajalist järgnevust ning täitmise mõõdikuid vastavalt tegevuskavale.

Tallinna vanalinna arengukava koostatakse järgmiste etappide ja tähtaegade alusel:

1.

Tallinna Linnavolikogu otsus Tallinna vanalinna arengukava koostamise algatamiseks. Algatamise otsus avalikustatakse täiendavalt “Kesklinna Sõnumites“ ja Tallinna linna kodulehel. Riigihanke väljakuulutamine arengukava koostaja leidmiseks.

Jaanuar, veebruar 2007

2.

Arengukava analüütilise osa koostamine. Lähteolukord, suundumused ja võimalused. Töögruppide moodustamine vanalinna piirkondade materjalide läbitöötamiseks. Avalikud arutelud. Arengukava analüütiline osa koostatakse lähtudes valdkondade ekspertide seisukohtadest ja olemasolevaist vanalinna käsitlevatest uuringutest. Arvesse võetakse avalikel aruteludel erinevate vanalinnaga seotud üksikisikute ja huvigruppide poolt esitatud ning töögrupis heaks kiidetud ettepanekud. Analüütiline osa iseloomustab vanalinna senist ruumilist ja funktsionaalset toimimist, võimalikke arenguid ning annab piisava aluse visiooni kujundamiseks ja strateegiliste eesmärkide püstitamiseks arengukava koostamise järgmises etapis.

Märts, aprill 2007

3.

Visiooni kujundamine ja strateegiliste eesmärkide seadmine. Täiendatud on arengukava analüütiline osa. Visioon ja strateegilised eesmärgid sõnastatakse selleks moodustatud töörühmade ja kaasatud ekspertide töö tulemusena. Peetakse läbirääkimisi ja tehakse koostööd linna ametiasutuste ja võrkude valdajatega arengukavasse planeeritud eesmärkide kooskõlastamiseks.

Mai 2007

4.

Koostatakse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste kava. Arengukava elluviimise edukuse hindamiseks töötatakse välja mõõdikute süsteem ning kirjeldatakse võimalikud riskid ja nende maandamisviisid arengukava elluviimiseks. Esitatakse põhjendused valdkondlike ja tegevuslike eelistuste osas ning võimalused teiste vajalike tegevuste kavasse võtmiseks ja elluviimiseks (erainitsiatiiv, Euroopa liidu finantsvahendite kaasamine, linnaeelarve võimalikud muutused). Tegevuskava töötatakse välja vastava valdkonna ametnike ja valdkondade ekspertide ühistöös, võimalusel arvestatakse avalikel aruteludel esitatud ettepanekutega ning kooskõlastatakse linna ametiasutustega.

Juuni ‑ september 2007

5.

Arengukava eelnõu tehakse avalikkusele kättesaadavaks Tallinna linna koduleheküljel kolme nädala vältel. Arengukava eelnõu sisaldab eelneva töö käigus koostatud analüütilist osa, visiooni, strateegilisi eesmärke sõnastavat ja tegevuskavalist osa.

Oktoober 2007

6.

Avalikustamise tulemusel saadud tegevuskavalised ettepanekud on läbi vaadatud ja võimalusel arvestatud. Tallinna Linnavalitsusele on kooskõlastamiseks esitatud Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu vanalinna arengukava kehtestamiseks.

November 2007

7.

Tallinna Linnavolikogule on esitatud otsuse eelnõu vanalinna arengukava kehtestamiseks. Arengukava täiendamine ja täpsustamine selle menetlemise käigus.

Detsember 2007

Arengukava elluviimise edukuse kokkuvõtte tegemine ning arengukava täpsustamine toimub vähemalt iga kahe aasta järel.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees