Linnavara valitseja muutmine (Energia tn 13 ja Sõpruse pst 5)

Tallinna Linnavalitsus 24.01.2007 korraldus number 96

Redaktsiooni kehtivus 24.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. jaanuar 2007 nr 96-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(Energia tn 13 ja Sõpruse pst 5)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5, 14, ja 15 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k punktist 1.3:

 

 

1. Kristiine Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele ja bilanssi:

1.1 Energia tn 13 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 1103201, katastritunnus 78407:703:0270, pindalaga 1226 m², sihtotstarve sotsiaalmaa;

1.2 Sõpruse pst 5 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa nr 12633801, katastritunnus 78407:701:0442, pindalaga 2441 m², sihtotstarve elamu-, sotsiaal- ja ärimaa.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine lõpetada hiljemalt 01. aprilliks 2007.

3. Tallinna Maa-ametil teha vastavad muudatused Tallinna linnamaa registris.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusametile, Tallinna Maa-ametile ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär