Bremeni käik 1 maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 24.01.2007 korraldus number 72

Redaktsiooni kehtivus 24.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. jaanuar 2007 nr 72-k

 

 

Bremeni käik 1 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse               5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. aprilli 1998 otsusest nr 9925, millega on Bremeni käik 1, endisel aadressil Vene tn 26/Uus tn 17, endisel kinnistul nr 413 asunud ehitiste ja krundi suurusega 1065 m² suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Eesti Punase Risti Selts, aktsiaseltsi Geomark poolt 15.12.2006 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 6691  ja maa tagastamise toimiku number 1920 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Bremeni käik 1;

1.2 pindala: 362 m2;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 413 pindalaga 1065 m2) järgmisele isikule:

Eesti Punane Rist, registrikood 80064706, asukoht Eha tn 8, Tallinn.

3. Tagastataval maal paiknev hoone (asutusehoone ehitisregistri koodiga 120282659) kuulub punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 18.12.2006.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 254, telefon 640 4535.

5. Endise kinnistu nr 413 maa tagastamise taotlus maa-ala suurusega 703 m² osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

6.3 tagada krundil asuvatele Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale kaabelliinile ja Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele jaotusseadmetele ning kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon;

6.4 Bremeni käik 1 krunt paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal ja arheoloogiamälestise alal, järgida Muinsuskaitseseaduses ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ sätestatud tingimusi.

7. Avalikult kasutatavalt teelt:

7.1 on seni toimunud juurdepääs Bremeni käik 1 maaüksusele Uus tn 19 poolsest küljest;

7.2 juurdepääsu tagamiseks Bremeni käik 1 maaüksusele avalikult kasutatavalt Uuelt tänavalt on Bremeni käik 1 ja Uus tn 19 moodustatava kinnistu kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär