Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituse andmine Olga Sõtnikule
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2007 korraldus number 26
Redaktsiooni kehtivus:10.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. jaanuar 2007 nr 26-k

 

 

Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituse andmine Olga Sõtnikule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja § 65 lg 1, Haldusmenetluse seaduse § 96 lg 2, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 75 „Tallinna linna 2007. aasta eelarve kinnitamine“ ning tulenevalt Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ punktist 4.4:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ lisa 2, milles määratakse kindlaks halduslepingu täitmiseks Tallinna linna 2007. aasta eelarves ettenähtud vahendite kasutamise tingimused ja eraldamise jaotuskava kuude lõikes.

2. Volitada abilinnapea Olga Sõtnikut Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud halduslepingu lisale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Siseministeeriumile, Päästeametile, Põhja-Eesti Päästekeskusele, Häirekeskusele ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

10. jaanuari 2007

korralduse nr 26-k

LISA 

 

LISA 2

Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27.detsembril 2004 sõlmitud halduslepingule „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ (edaspidi haldusleping)

 

 

Võttes aluseks halduslepingu punktid 3.4, 4.4 ja Tallinna Linnavolikogu  14. detsembri 2006 määrusega nr 75 kinnitatud Tallinna linna 2007. aasta eelarve, millega nähti ette halduslepingus sätestatud ülesannete täitmiseks 8 985 000 krooni:

 

Tallinna Linn, keda esindab abilinnapea Olga Sõtnik vastavalt Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2007 korraldusele nr ... -k ja

 

Päästeamet, keda esindab peadirektor Kalev Timberg põhimääruse alusel, leppisid kokku alljärgnevas:

1. Halduslepingu punktides 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 ja 2.1.10 nimetatud ülesannete täitmiseks 2007. aasta linna eelarves ettenähtud vahendite arvel eraldatakse Põhja- Eesti Päästekeskusele 6 300 000 krooni järgmise jaotuse kohaselt:

 

Kuu                                                                                                      krooni

Jaanuar                                                                                                 525 000

Veebruar                                                                                               525 000

Märts                                                                                                    525 000

Aprill                                                                                                     525 000

Mai                                                                                                       525 000

Juuni                                                                                                     525 000

Juuli                                                                                                      525 000

August                                                                                                  525 000

September                                                                                            525 000

Oktoober                                                                                              525 000

November                                                                                             525 000

Detsember                                                                                            525 000

Kokku                                                                                               6 300 000

 

2. Põhja- Eesti Päästekeskus esitab Tallinna Kommunaalametile:

2.1. 2007. aasta eelarves halduslepingu täitmiseks ettenähtud vahendite eraldamise jaotuskava alusel kuude lõikes arve iga kuu 5. kuupäevaks.

2.2  2007. aasta iga kvartali kohta aruande halduslepingu täitmiseks teostatud töödest ja rahaliste vahendite kasutamisest.    

3. Tallinna Kommunaalamet kannab Põhja-Eesti Päästekeskusele üle halduslepingu täitmiseks vajalikud rahalised vahendid vastavalt Põhja- Eesti Päästekeskuse poolt esitatud arvetele.

4. Halduslepingu punktis 2.1.6 nimetatud abitelefoni 1345 töö ning käesolevas lisas kirjeldatud täiendavate tööülesannete täitmise tagamiseks 2007. aastal linna eelarves ettenähtud vahendite arvel eraldatakse Päästeametile 2 685 000 krooni järgmise jaotuskava kohaselt:

 

Kuu                                                                                                      krooni

Jaanuar                                                                                                 223 750

Veebruar                                                                                               223 750

Märts                                                                                                    223 750

Aprill                                                                                                     223 750

Mai                                                                                                       223 750

Juuni                                                                                                     223 750

Juuli                                                                                                      223 750

August                                                                                                  223 750

September                                                                                            223 750

Oktoober                                                                                              223 750

November                                                                                             223 750

Detsember                                                                                            223 750                                 

Kokku                                                                                               2 685 000

 

5. Päästeamet kohustub tagama:

5.1 Päästeameti haldusalas oleva Häirekeskuse kaudu Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 ööpäevaringse häireteta toimimise;

5.2 Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 kaudu „eakate häirenupu projekti“ informatsiooni vastuvõtmise ja edastamise ning selleks vajalike tingimuste loomise;

5.3 Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 kaudu „õlireostuse seire“ anduritelt tuleva informatsiooni vastuvõtmine ja edastamine ning selleks vajalike tingimuste loomise.

6. Päästeamet esitab Tallinna Kommunaalametile abitelefoni 1345 töö tagamiseks ettenähtud vahendite eraldamise jaotuskava alusel kuude lõikes arve iga kuu 5. kuupäevaks.

7. Tallinna Kommunaalamet kannab Päästeameti haldusalas olevale Häirekeskusele üle jaotuskavas abitelefoni 1345 häireteta tööks vajalikud rahalised vahendid vastavalt Päästeameti poolt esitatud arvetele.

8. Käesolev lisa 2 on halduslepingu lahutamatu osa.

 

 

Olga Sõtnik                                                                                         Kalev Timberg

Abilinnapea                                                                                         Päästeameti peadirektor

 

 

Tallinnas ... jaanuaril 2007                                                                     Tallinnas ... jaanuaril 2007

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär