Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kord ning Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2007 määrus number 6
Jõustumine:15.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ... [RT IV, 27.06.2013, 81]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 21.10.2010 nr 82, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

10. jaanuar 2007 nr 6

 

 

 

Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kord ning Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni põhimääruse kinnitamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3, Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse § 9, 10, § 49 lg 1 punkti 4 ja § 501 lõigete 1 - 5 alusel ning kooskõlas Kaubamärgiseadusega, Karistusseadustiku § 226 ja 227 ja Võlaõigusseaduse § 1043 – 1044, § 1045 lg 1 punktidega 5 ja 8 ning § 1055.

 

 

 

1. peatükk
TALLINNA KAUBAMÄRKIDE REGISTREERIMINE NING TALLINNA KAUBAMÄRKIDE JA SÜMBOLITE KASUTAMINE

1. jagu
Üldsätted

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega reguleeritakse:

1) Tallinna kaubamärkide registreerimist;

2) Tallinna kaubamärkide ja Tallinna sümbolite kasutamise taotlemist ja taotluse menetlemist ning litsentsi andmist või kasutamise loa andmist;

3) kaubamärkide ja sümbolite kasutamise üle järelevalve teostamist;

4) Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni (edaspidi komisjon) ülesandeid ja töökorraldust ning koosseisu.

§ 2. Mõisted

(1) Tallinna kaubamärk määruse tähenduses on Riiklikus kauba- ja teenindusmärkide registris Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei) nimele registreeritud kaubamärk ning muu kaubamärk, mille ainuõigus kuulub tulenevalt seadusest Tallinnale.

(2) Tallinna sümbol (edaspidi sümbol) määruse tähenduses on Tallinna põhimääruses nimetatud sümbolid.

2. jagu
Tallinna kaubamärkide registreerimine ja kasutamine

§ 3. Põhimõtted

(1) Kõik Tallinna kaubamärgid registreeritakse ainult linnakantselei nimel.

(2) Tallinna kaubamärgid avalikustatakse Eesti Patendiameti ametlikus väljaandes ja Tallinna ametlikul veebilehel http://www.tallinn.ee.

(3) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ei anna nõusolekut Tallinna kaubamärgiga identse või sarnase kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse registreerimiseks.

(4) Tallinna kaubamärke kasutatakse Tallinnat tutvustavatel trükistel, suveniiridel, üritustel, linna esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias jm kohtades.

(5) Tallinna kaubamärk antakse lihtlitsentsilepingu alusel kasutusse üldjuhul mitte kauemaks kui kaheks aastaks.

§ 4. Kaubamärgi registreerimise taotlemine

(1) Tallinna kaubamärgi registreerimiseks tuleb esitada komisjonile kirjalik taotlus, milles märgitakse ära kaubamärgi registreerimise klassid. Taotlusele lisatakse kaubamärgi visuaalne näidis.

(2) Tallinna kaubamärgi registreerimise taotlused vaatab üle komisjon ning teeb komisjoni otsuse põhjal ettepaneku kaubamärgi registreerimiseks või registreerimata jätmiseks linnavalitsusele.

(3) Tallinna kaubamärgi registreerimise või registreerimata jätmise otsustab linnavalitsus korraldusega, mille valmistab ette linnakantselei.

(4) Taotluse rahuldamisest või tagasilükkamisest teavitab komisjon registreerimise taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul vastava linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest istungil.

(5) Tallinna kaubamärgi registreerimise Riiklikus kauba- ja teenindusmärkide registris korraldab linnavalitsuse korralduse alusel linnakantselei.

§ 5. Kaubamärgi kasutamise taotlemine

(1) Tallinna kaubamärgi kasutamiseks tuleb linnavalitsusele esitada kirjalik taotlus, milles märgitakse kaubamärgi kasutusala ning tiraaži suurus ja kasutusloa soovitav tähtaeg. Võimaluse korral lisatakse kaubamärgi kasutamise visuaalne näidis.

(2) Komisjon vaatab taotluse läbi ja teeb linnavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ning vajadusel kasutustasu suuruse kohta ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Komisjoni otsus loa andmiseks või loa andmisest keeldumiseks ei oma linnavalitsusele kohustuslikku jõudu.

(3) Komisjoni otsuse alusel annab või keeldub kaubamärgi kasutamisloa andmisest linnavalitsus korraldusega, mille valmistab ette linnakantselei.

(4) Taotluse rahuldamisest või tagasilükkamisest teavitab komisjon loa taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul vastava linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest istungil.

§ 6. Kaubamärgi kasutamise leping

(1) Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmib linnakantselei kaubamärgi kasutamise taotlejaga (v.a linna asutusega) lihtlitsentsilepingu, milles märgitakse kaubamärgi kasutaja, kasutusala, tiraaž või tähtaeg ning vajadusel kasutamistasu suurus ning muud lepingutingimused.

(2) Kaubamärgi kasutamise taotlejale annab õiguse Tallinna kaubamärki kasutada litsentsileping.

§ 7. Kaubamärgi kasutamise kulud

(1) Litsentsisaaja algatusel litsentsi kandmisel Riiklikusse kauba- ja teenindusmärkide registrisse tasub registreerimiskande riigilõivu litsentsisaaja.

(2) Kaubamärk antakse üldjuhul kasutusse hinnaga 22,37 eurot kaubamärgi eest aastas. Hinna vähendamise, suurendamise ja tasu mittevõtmise otsustab igal konkreetsel juhul linnavalitsus.
(Tlv m 21.10.2010 nr 82, jõustumine 01.01.2011)

(3) Kaubamärgi kasutamisest saadav tulu laekub Tallinna eelarvesse.

§ 8. Kaubamärkide registreerimise ja kasutamise taotluste registreerimine

Kõik kaubamärkide registreerimise ja kasutamise taotlused ning andmed taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta registreerib ja peab nende üle arvestust komisjon.

3. jagu
Sümbolite kasutamine

§ 9. Põhimõtted

Tallinna sümboleid kasutatakse Tallinna põhimääruses sätestatud korras. Juhtudel, mis ei ole toodud Tallinna põhimääruses, võib sümboleid kasutada linnavalitsuse loal.

§ 10. Sümboli kasutamise taotlemine

Sümboli kasutamise taotlusele ja selle menetlemisele kohaldatakse käesoleva määruse kaubamärgi taotluse ja taotluse menetlemise kohta käivaid sätteid.

§ 11. Sümboli kasutamise luba

Sümbolite kasutamise luba antakse ühekordselt lihtkirja alusel, millele kirjutab komisjoni esimees või aseesimees.

§ 12. Sümboli kasutamise kulud

Sümbolite kasutusse andmisel tasu ei võeta, kui linnavalitus ei otsusta teisiti.

§ 13. Sümbolite kasutamise taotluste registreerimine

Sümbolite kasutamise taotluste registreerimisele kohaldatakse käesoleva määruse § 8 sätestatut.

4. jagu
Vastutus ja järelevalve

§ 14. Järelevalve teostaja

Tallinna kaubamärkide ja sümboolika kasutamise õiguspärasust kontrollib ja teavitavad rikkumistest komisjoni Tallinna Ettevõtlusamet.

§ 15. Tsiviilvastutus kaubamärgi ja sümboli õigusvastase kasutamise eest

(1) Kaubamärgi kasutamisel vastava loata, Tallinna mainet kahjustaval viisil või vastuolus seadusega  või käesolevas korras sätestatuga, on linnavalitsusel õigus nõuda kaubamärgi kasutajalt kaubamärgi kasutamise lõpetamist ning kaubamärgi omanikule tekitatud varalise kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, ja moraalse kahju, hüvitamist vastavalt Kaubamärgiseadusele.

(2) Sümboli kasutamisel vastava loata, Tallinna mainet kahjustaval viisil või vastuolus seadusega  või käesolevas korras sätestatuga, on linnavalitsusel õigus nõuda sümboli kasutajalt sümboli kasutamise lõpetamist ning sümboli omanikule õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamist vastavalt Võlaõigusseadusele.

§ 16. Kriminaalvastutus kaubamärgi õigusvastase kasutamise eest

(1) Tallinna kaubamärgi omaniku ainuõiguse rikkumise eest karistatakse Karistusseadustiku § 226 alusel.

(2) Tallinna kaubamärgi omaniku loata samade või sarnaste kaupade õiguskaitset omava kaubamärgiga identse või äravahetamiseni sarnase tähisega kaubaga kauplemise eest, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust karistatakse Karistusseadustiku § 227 alusel.

2. peatükk
TALLINNA LINNAVALITSUSE KAUBAMÄRGI KOMISJON

§ 17. Üldsätted

(1) Komisjon on linnavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärk on Tallinna kaubamärkide ja sümbolitega seonduvate küsimuste lahendamine.

(2) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(3) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab linnakantselei.

§ 18. Komisjoni ülesanded

Komisjoni pädevuses on:

1) Tallinnale uute kaubamärkide registreerimise taotluste läbivaatamine ja linnavalitsusele ettepanekute tegemine kaubamärkide registreerimiseks;

2) Tallinna kaubamärkide ja linna sümbolite kasutamistaotluste läbivaatamine ja linnavalitsusele ettepanekute tegemine kasutusloa andmiseks ja kasutustasu määramiseks või kasutusloa andmisest keeldumiseks;

3) arvestuse pidamine Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite registreerimise ja kasutamise taotluste ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kohta;

4) Tallinna kaubamärkide ja sümbolite kasutamise jälgimine ning vajadusel vastavate ettekirjutuste ja avalduste tegemine.

§ 19. Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh esimees või aseesimees.

(3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma sõnaõigusega isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(4) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Komisjoni protokollid saadetakse kõigile komisjoni liikmetele seitsme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 20. Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni koosseis on kümne liikmeline.

(2) Komisjoni esimees on kultuuri või ettevõtluse valdkonda kureeriv abilinnapea.

(3) Komisjoni liikmed kinnitab ja muudatused komisjoni koosseisus teeb linnavalitsus.

§ 21. Komisjoni sekretär

(1) Komisjonile esitatud taotluste ja nendega seotud asjaolude kohta teeb ettekande ning korraldab asjaajamist komisjoni sekretär.

(2) Sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ja võimaluse tutvuda arutlusele tulevate materjalidega üldreeglina hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(3) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni koosolekud, tagab komisjoni tehnilise teenindamise ning täidab komisjoni esimehe ja aseesimehe poolt antavaid muid ülesandeid.

§ 22. Komisjoni õigused

(1) Komisjonil on õigus saada linna asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt oma tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid.

(2) anda oma hinnanguid ja ettepanekuid linna õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad linna kaubamärkide valdkonda.

§ 23. Komisjoni tegevuse lõpetamine

Komisjoni tegevus lõpetatakse linnavalitsuse poolt.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 24. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 25. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. jaanuaril 2007.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär