Reitingulepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale

Tallinna Linnavalitsus 03.01.2007 korraldus number 7

Redaktsiooni kehtivus 03.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. jaanuar 2007 nr 7-k

 

 

Reitingulepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud MOODY’S Investors Service Ltd ja Tallinna linna vaheline reitingulepingu projekt.

2. Volitada finantsdirektorit Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule ja selle lisadele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks MOODY’S Investors Service Ltd esindajale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

3. jaanuari 2007

korralduse nr 7-k

LISA

REITINGULEPING

 

KUUPÄEV:        [                                   ]                                  

 

1.         MOODY’S Investors Service Ltd, Inglise seaduste kohaselt asutatud äriühing asukohaga 2 Minster Court, Mincing Lane, London, England EC3R 7XB  (“MOODY’S“), juhatuse liikme Frederic Drevon’i isikus, kes tegutseb põhikirja alusel  (“Moody’s“), ja

2.         Tallinna linn,   Vabaduse   väljak 7,   15199   Tallinn,   Eesti    (“emitent“),   keda      esindab finantsdirektor   Katrin   Kendra   Tallinna   Linnavalitsuse        jaanuari 2007 korralduse nr       alusel, poolt ja vahel.

Sissejuhatus:

Moody’s annab reitinguid, mis kajastavad tema hinnangut teatud kohustuste, emitentide või laenusaajate krediidivõimele kas Eesti Vabariigi territooriumil või muul välis- või piiriülesel turul ning sellised reitingud antakse Moody’se poolt skaalal, mis võimaldab hinnata krediidiriske rahvusvaheliselt võrreldaval alusel reitingu andmise päeval (“reiting“); 

Emitent soovib saada Moody’selt reitingut teatud liiki kohustuste osas (kirjeldatud täpsemalt lisas (“emitendi kohustused“)).

 

KOKKULEPE

1. Moody’s nõustub osutama allkirjeldatud teenuseid ning emitent nõustub esitama allkirjeldatud teavet. Nii Moody’s kui ka emitent nõustuvad  järgima lisatud tingimusi.

2. Miski ei piira Moody’se õigust reitingut (sh selle muudatusi) avaldada, välja arvatud juhul, kui hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul päevast, mil reiting, pressiteade, uurimuse aruanne või muu reitingu andmisega seotud dokument esitatakse emitendile ülevaatamiseks, saab Moody’s emitendilt kirjaliku palve reitingu mitteavaldamiseks TINGIMUSEL, ET reiting pole veel avaldatud või muul viisil avalikkusele teatavaks saanud.

3. Kui emitent on asunud kasutama oma õigust keelata reitingu mitteavaldamine vastavalt ülaltoodud punktile 2, kehtib avaldamise keeld 5 (viis) aastat arvates kirjaliku teate saamisest reitingu andmise kohta. 

 

Lepinguosaliste kontaktandmed:

MOODY’S

MOODY’S Investors Service Ltd.

JP Morgan Chase New York

SWIFT kood: CHASUS33

Saaja pank: JP Morgan Chase, London SWIFT CHASGB2L

Kliendi nimi: Moody’s Investors Service Ltd.

Arve number: 24154401

IBAN: GB76CHAS60924224154401

Käibemaksukohustuslasena reg. number: 739917090

Emitent

Tallinna linn

Kontonumber _____________________

Kõik teated ja pöördumised, mis seonduvad arvete, nende esitamise või maksete kinnitamisega, tuleb edastada järgmisele emitendi kontaktaadressile:

Postiaadress:

Kontaktisik (nimi ja ametinimetus):

Telefoni number:

Faksi nr.:

E-posti aadress:

 

ALLKIRJAD:

 

Moody’se nimel                                                                                     Emitendi nimel                                                                                                              

 

 

 

TINGIMUSED

1.       Emitendi kohustused

Emitent kohustub esitama Moody’sele viimase poolt nõutud või emitendi enda arvates tema krediidivõime hindamiseks vajalikku teavet (“teave“) ning tagab, et selliselt esitatud teave on tõene, täpne ja täielik kõigis olulistes punktides.

2.       Moody’se kohustused

      Moody’s kohustub teabega (ning muu tema arvates asjakohaste andmetega) tutvuma ja, kui ta peab seda võimalikuks, andma reitingu ning säilitama ja jälgima seda käesoleva lepingu lõppemiseni või reitingu tagasivõtmiseni (nimetatud tegevusi nimetatakse edaspidi ühiselt “teenusteks).

 

3.       Emitendi kinnitused

Emitent kinnitab ja nõustub, et:

(i)                   Moody’s tugineb teabele ning ei kontrolli iseseisvalt selle õigsust;

(i)                   Moody’sel ei ole ega teki kohustust anda või avaldada reitinguid ega neid pärast andmist uuendada;

(ii)                 Moody’s ei osuta ega ole kohustatud osutama emitendile finants-, konsultatsiooni- ega äriteenuseid;

(iii)                Kui Moody’s leiab, et ta ei saa reitingut anda, lõpeb käesolev leping koheselt pärast emitendile sellekohase teate esitamist, välja arvatud alapunktis 6.2 nimetatud juhtudel ning tasude maksmise osas lisas nimetatud juhtudel;

(iv)                Reiting on hinnang, mille Moody’s võib omal äranägemisel igal ajal ette teatamata tagasi võtta või seda muuta ning Moody’s ei anna (emitendile ega ühelegi kolmandale isikule)  ühtki garantiid ega muud kinnitust emitendi või tema kohustuste kohta antud reitingu või tema poolt kasutatud teabe osas;

(v)                  Reiting pole soovitus osta, hoida või müüa väärtpabereid ning reitingu andmine, ülevaatamine või tagasivõtmine ei anna alust ühegi nõude esitamiseks Moody’se vastu;

(vi)                Emitent tegutseb enda nimel ning on teinud oma otsuse käesoleva lepingu sõlmimise kohta iseseisvalt. Samuti on ta iseseisvalt kindlaks teinud käesoleva lepingu nõuetekohasuse ja selle õiglased alused lähtudes tema poolt valitud nõunike nõuannetest;

(vii)               Emitendi palvel võib käesoleva lepingu alusel osutatavad teenused kinnitada teenuste vastuvõtmise aktiga, mille allkirjastavad nii emitent kui Moody’s.

 

(viii)             Moody’sel on õigus (kuid mitte kohustus) kaasata emitendilt reitingu andmiseks vajaliku teabe taotlemiseks ja kogumiseks oma tütar- ja sidusettevõtjaid.

 

(ix)               Moody’sel on õigus avaldada reitinguaruandeid ja pressiteateid. 

 

 

4.       Vastutuse piiramine ja nõuete hüvitamine

4.1.     Lepinguosalised on kokku leppinud, et Moody’s ei vastuta emitendi ees ning et Moody's käesolevaga sõnaselgelt välistab oma vastutuse kolmandate isikute ees käesoleva lepingu alusel tekkinud kahju eest, mis tuleneb täielikult või osaliselt käesolevast lepingust, Moody'se käesoleva lepingu järgsetest kohustustest või reitingu kasutamisest emitendi poolt isegi juhul, kui Moody’st on eelnevalt sellise kahju tekkimise võimalikkusest teavitatud. Käesoleva alapunkti 4.1 sätted ei välista ega piira Moody’se vastutust Moody’se või tema töötajate poolse pettuse, ebaaususe või süülise käitumise tagajärjel esitatud nõuete korral, välja arvatud juhul, kui selline nõue johtub reitingu väärkasutamisest emitendi poolt või reitingule muul mittekohasel viisil tuginemisest.

4.2.     Kui alapunkti 4.1 sätetest hoolimata tunnistab pädev kohus Moody’se emitendi ees vastutavaks seoses käesoleva lepinguga, nõustub emitent sõnaselgelt alljärgnevaga:

(A)               Moody’s vastutab emitendi ees vaid sellise kahju eest, mida on võimalik ette näha; ning

 

(B)               Moody’se vastutuse ülemmäär emitendi ees ei ületa ühelgi juhul lisas toodud lepinguaasta eest makstava põhitasu suurust;

 

(C)               Moody’s ei vastuta emitendi ega ühegi kolmanda isiku saamata jäänud tulu eest.

4.3.      Emitent hüvitab Moody’sele ja tema kõigile juhatuse liikmetele, juhtivtöötajatele, töötajatele ja esindajatele kõik nõuded (sõltumata sellest, kas neid oli võimalik ette näha või mitte), mis tulenevad käesolevast lepingust, reitingu andmisest või selle kasutamisest emitendi poolt või käesoleva lepingu rikkumisest emitendi poolt või seonduvad eeltooduga. Käesoleva alapunkti 4.3 sätteid ei kohaldata nõuetele, mis on esitatud Moody’se või tema töötajate poolse pettuse, ebaaususe või süülise käitumise tagajärjel, välja arvatud juhul, kui selline nõue johtub reitingu väärkasutamisest emitendi poolt või reitingule muul mittekohasel viisil tuginemisest.

 

 

5.       Maksmine

5.1. Emitent maksab lisas nimetatud tasu. Emitent kohustub maksma nimetatud tasu 15 päeva jooksul vastava arve saamisest.

 

6.       Lepingu lõpetamine

6.1. Käesolev leping kehtib ühe aasta.

6.2. Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada sellest teisele lepinguosalisele 30 päeva kirjalikult ette teatades. Päeva, mil eelnimetatud kirjalik etteteatamistähtaeg lõpeb, nimetatakse „lõpetamispäevaks“.

6.3. Käesolevas lepingus sätestatust hoolimata jäävad punkti 4 sätted kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist või lõpetamist. Teisitimõistmise välistamiseks on Moody’sel õigus, kuid mitte kohustus, reiting igal ajal pärast lõpetamiskuupäeva tagasi võtta.

 

7.       Immuniteedist loobumine

7.1   Emitent nõustub käesolevaga osalema kohtuprotsessides ja -menetlustes, mis tulenevad käesolevast lepingust või seonduvad sellega ("kohtumenetlus") ning tunnustama tema vastu kasutatavaid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas tema vara (sõltumata selle kasutusest või kasutusotstarbest) vastu pööratud sissenõudeid ja sundtäitmist.

7.2   Kui emitendil või tema varal on mõnes jurisdiktsioonis immuniteet hagi teate või muude kohtumenetlusega seotud dokumentide esitamise suhtes, või immuniteet jurisdiktsiooni, kohtuprotsessi, kohtuotsuse, sundtäitmise, arestimise (kas enne kohtuotsuse tegemist, sundtäitmise käigus või muul viisil) või muu kohtuliku menetluse suhtes, siis loobutakse sellest tagasivõtmatult vastava jurisdiktsiooni seadustega lubatud ulatuses. Ühtlasi nõustub emitent tagasivõtmatult mitte taotlema sellist immuniteeti ei enda ega oma vara suhtes.

8.       Lisa

Emitent ja Moody’s on kohustatud allkirjastama käesoleva lepingu lisa, mis kirjeldab täpsemalt lepinguosaliste vahel kokkulepitud majandustingimusi. Vastuolude korral käesoleva lepingu ja lisa sätete vahel lähtutakse käesolevast lepingust.

Kohtualluvus ja vaidluste lahendamine

Kõik käesolevast lepingust tulenevad vaidlused, sealhulgas mistahes küsimus selle olemasolu, kehtivuse, täitmise või lõpetamise kohta, esitatakse lahendamiseks Rahvusvahelises Kaubanduskoja vahekohtule vastavalt selle reglemendile. Vahekohus koosneb kolmest vahekohtunikust, kes nimetatakse eelnimetatud vahekohtu reglemendi kohaselt. Lepinguosalised tunnustavad käesolevaga sõnaselgelt nimetatud vahekohtu pädevust. Vahekohtumenetluse keeleks on inglise keel ning vahekohtumenetluse toimumise kohaks on London (Ühendkuningriik).

9.       Ühe sätte kehtetus

Kui mõni käesoleva lepingu säte osutub mistahes ajahetkel ja mistahes jurisdiktsioonis ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see käesoleva lepingu ülejäänud sätete seaduspärasust, kehtivust või jõustatavust vastavas jurisdiktsioonis.

10.   Kohaldatav õigus

Käesoleva lepingu suhtes kohaldatakse inglise seadusi.

 

 

ALLKIRJAD:

                                                                                                           

Moody’se nimel                                                                                                 Emitendi nimel

 

 

LISA

 

1.       Emitendi analüüsitavate kohustuste kirjeldus

Moody’s kohustub analüüsima teavet (ning muid saadaolevaid ja tema poolt asjakohaseks peetavaid andmeid) ning andma krediidireitingu, kui ta peab seda võimalikuks.

 

2.       Lepinguosaliste poolt kokkulepitud tasud

Lepinguosalised on kokku leppinud, et emitendi poolt makstavad tasud arvutatakse vastavalt käesoleva lisa lisale 1 "Emitendireitingu tasuloend RIIKIDE AMETIASUTUSTELE.“

 

3.  Maksud

Tasud ei sisalda käibemaksu ega muid tarbimis- või müügimakse. Kui mistahes pädev organ käsitleb käesoleva lepingu järgseid tasusid täiendavale maksustamisele kuuluva käibena, kohustub emitent hüvitama Moody’sele kõik viimase poolt täiendavalt makstavad maksud.

 

Kui emitendi riiklikud maksuseadused näevad ette mistahes maksude kinnipidamise Moody’sele makstavast tasust, tuleb nimetatud tasu arvutada nii, et see sisaldaks selliseid makse, s.t. vastavat tasu tuleb suurendada vastavate maksusummade võrra nii, et pärast kõiki mahaarvamisi saaks Moody's kätte summa, mis oleks käesoleva lepingu alusel tasumisele kuulunud siis, kui selliste mahaarvamiste tegemine poleks nõutud. Kui maksud kuuluvad mahaarvamisele Moody’sele makstavalt tasult, siis tuleb vastavalt suurendatud tasu ära näidata kõigis Moody’se poolt väljastavates arveldusdokumentides.

 

 

ALLKIRJAD:

 

Moody’se nimel                                                                                     Emitendi nimel

 

 

                                                                                                                                    Lisa 1

 

EMITENDIREITINGU TASULOEND

RIIKIDE AMETIASUTUSTELE

 

 

 

1.         Aastatasu:

           

            Emitendireitingu mittetagastatav aastatasu on 12 000 eurot.

 

Tasu põhineb Moody’se hinnangul analüüsi keerukuse kohta. Tasu makstakse terviksummana arve saamisel ning igal järgneval lepingu kuupäeval.

 

 

2.         Lõpetamistasu:

 

 

Moody’s võib omal äranägemisel nõuda lepingu lõpetamise tasu, kui emitent lõpetab reitingu andmise protsessi pärast dokumentide kättesaamist  Moody'se poolt ning enne reitingu teatavaks tegemist emitendile. Nimetatud tasu võrdub punktis 1 nimetatud emitendireitingu aastatasuga. Lõpetamistasu kuulub tasumisele koheselt pärast reitingu andmise protsessi lõpetamist.

 

Taotlejad, kes ei soovi reitingut avaldada, maksavad ühekordse  punktis 1 nimetatud emitendireitingu aastatasu.

 

3.         Maksud

 

Tasud ei sisalda käibemaksu ega muid tarbimis- või müügimakse. Kui käesoleva lepingu järgseid tasusid käsitletakse eelnimetatud maksudega maksustatava käibena, hüvitatakse Moody’sele kõik viimase poolt mistahes maksuametile tasumisele või kuuluvad käibe-, tarbimis- või müügimaksud.

 

ALLKIRJAD:

 

Moody’se nimel                                                                                     Emitendi nimel

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär