Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine maaga seotud küsimuste lahendamiseks 2007. aastal
Tallinna Linnavalitsus 03.01.2007 korraldus number 6
Redaktsiooni kehtivus:03.01.2007 - 13.02.2008

KEHTETU:

Tlv k 13.02.2008 nr 222

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. jaanuar 2007 nr 6-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine maaga seotud küsimuste lahendamiseks 2007. aastal

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon maaga seotud küsimuste (Tallinna linnale maade ja piiratud asjaõiguste omandamine, Tallinna linna omandis olevate kinnisasjade vahetamine, kasutamine ja kasutusse andmine, linnalise tähtsusega maa sihtotstarbe muutmise otsustamine ehitus- või kasutusloaga) lahendamiseks 2007. aastal.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

Esimees:      Taavi Aas            Tallinna abilinnapea;

Aseesimees: Kalev Kallo        Tallinna abilinnapea;

Liikmed:      Kaia Jäppinen      Tallinna abilinnapea;

                     Toomas Õispuu   Tallinna Linnakantselei nõunik;

         Igor Volkov         Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja;

         Alo Brandt           Tallinna Maa-ameti juhataja asetäitja;

         Helena Koorts     Tallinna Maa-ameti munitsipaalmaade osakonna jurist.

3. Ajutise komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Maa-amet.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 korraldus nr 2530-k „Ajutise komisjoni moodustamine maaga seotud küsimuste lahendamiseks 2006. aastal“.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär