Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 03.01.2007 korraldus number 3
Redaktsiooni kehtivus:03.01.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. jaanuar 2007 nr 3-k

 

 

Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 17, 18, 19 alusel ning tulenevalt Arco Investeeringute Aktsiaseltsi esindaja Veiko Pedoski 7. oktoobri 2005 avaldusest:

 

 

1. Algatada Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 4,9 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõiguse ulatus ja kruntide kasutamise tingimused mitme korteriga elamute kvartali ehitamiseks.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 hinnata rajatud ja kavandavate elurajoonide mõju kaitsealuse Kadrioru pargi taimestikule ja loomastikule ning rajatava Põhjaväila liiklusmüra ja –saaste vähendamise alternatiivseid võimalusi, esitada kahjulike mõjude vähendamise maastikuliste võtete (kulisshaljastuse teemaa ja elamute vahelisele alal, pinnavormid jne) analüüs ja lahendused;

3.2 põhjendada detailplaneeringus Tallinna lahe ranna kaitseks Looduskaitseseadusega kehtestatud ehituskeeluvööndi taotletud vähendamise ettepanekut ja detailplaneeringu põhijoonistele kanda nii seadusjärgne kui ka taotletav ehituskeeluvöönd;

3.3 selgitada detailplaneeringu koostamisel ülenormatiivselt reostunud alad, täiendavate reostusuuringute ulatus kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga, aruanne koos saneerimise ettepanekutega esitada läbivaatamiseks detailplaneeringu koostamise käigus;

3.4 planeeritavate kruntide ehitusõigus määrata vastavalt Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringule;

3.5 määrata hoonestusalad nii, et kavandatavast kvartalist oleks tagatud võimalikult palju vaateid merele;

3.6 anda hinnang olevale haljastusele vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määrusele nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“;

3.7 kaaluda kvartalit läbiva tänava asukoha valimisel II väärtusklassi tammede positsioon nr 33 ja 34 säilitamise võimalust;

3.8 kavandada kvartalit läbiva kagust loodesse suunduva planeeritava tänava lõuna küljele 10 meetri laiune rohekoridor;

3.9 säilitavate ja istutavate puude kasvutingimuste tagamiseks planeerida hoonestusalad k.a maa-aluste korruste hoonestusalad ja tehnovõrgud puudest Eesti Standardi EVS 843:2003 tabelis 9.13 nõutud kaugusele;

3.10 kooskõlastada detailplaneering Harjumaa Keskkonnateenistusega;

3.11 lubada määrata ehitusõigus Narva mnt 67 kinnistu ja Põhjaväila vahelisele Bensiini tänavast itta jäävale jätkuvalt riigi omandis olevale maatükile tingimusel, et Põhjaväila äärne puiestee planeeritakse kolme puude reaga ja arvestatakse Põhjaväila projekteerimise käigus tulla võivate linna vajadustest tulenevate muudatustega;

3.12 kavandada kruntidevahelisel piiril plokistatavad hooned reaalosadeks jagatavaina k.a maa-alused korrused,

3.13 näha ette kergliiklustee Filmi tänava pikendusele;

3.14 parkimiskohtade vajadus arvutada Eesti Standardi EVS 843:2003 alusel kasutades vahevööndi normi;

3.15 määrata kavandatava alajaama projekteerimiseks ja krundi piirde ehitamiseks arhitektuurinõuded, mis tagaksid alajaama ja piirdeaia sobivuse planeeritavate elamutega ning vastaksid alajaama asukohast tingitud kõrgendatud nõudmistele.

4. Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu.

5. Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA