Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2006 korraldus number 2662
Redaktsiooni kehtivus:27.12.2006 - ...

 TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. detsember 2006 nr 2662-k

 

 

Tallinna linna ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2  ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 53 kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punktist 3.3.3 ning Tallinna linna eesmärgist arendada sporditegevust Tallinnas:

 

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF vahel sõlmitava lepingu universaalstaadionite ehitamiseks 2007 – 2010 projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil:

3.1 koos Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Maa-ametiga määrata 1. märtsiks 2007 aastatel 2007 – 2010 rajatava kaheksa universaalstaadioni asukohad ja algatada vajadusel detailplaneeringud;

3.2 korraldada universaalstaadionite ehitamiseks ehitusloa ja kasutusloa saamine, vajadusel universaalstaadionite valgustuse projekteerimine ja rajamine ning universaalstaadionite majandamine.

4. Tallinna Maa-ametil vajadusel korraldada universaalstaadionite ehitamiseks valitud maa-alade munitsipaliseerimine.

5. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Tallinna Maa-ametile ja MTÜ-le Jalgpalliklubi FCF.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

27. detsembri 2006

korralduse nr 2662-k

LISA

 

Leping universaalstaadionite ehitamiseks 2007 – 2010

 

 

 

Tallinnas , ….. detsembril 2006.a.

 

Tallinna linn, asukoht Vabaduse väljak 7, keda esindab abilinnapea Jaanus Mutli, tegutsedes Tallinna Linnavalitsuse  .... detsembri 2006 korralduse nr  ….. alusel (edaspidi nimetatud Tallinna linn),

 

 ja

 

Mittetulundusühing Jalgpalliklubi FCF, registrikood 80052376, asukoht Asula tn 4c Tallinn, keda esindab juhatuse liige Aivar Pohlak (edaspidi nimetatud MTÜ Jalgpalliklubi FCF või Ehitaja),

 

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled,

 

Võttes arvesse, et:

 

(1)  Tallinna linn kui kohalik omavalitsusüksus soovib pakkuda Tallinna linna elanikele parimaid  võimalusi sportimiseks ja tervislikuks ajaveetmiseks Tallinnas;

 

(2)   MTÜ Jalgpalliklubi FCF on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on sportlaste, treenerite, harrastajate ja teiste jalgpalliarmastajate ühendamine ja  jalgpalli propageerimine;

 

(3) Tallinna linn ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF on .... detsembril 2006 allkirjastanud täiendava kokkuleppe samade poolte vahel 8. augustil 2001 sõlmitud Aktsiaseltsi FCF Lilleküla Jalgpallistaadion aktsiate ostu-müügi raamlepingust tulenevate vaidluste lahendamise kohta. Kokkuleppega andis Tallinna linn MTÜ-le Jalgpalliklubi FCF võimaluse võlgnevuse summas 24 983 951 krooni ajatamiseks;

 

(4)   Lähtudes punktis 3 sätestatust, on pooled leppinud kokku koostöös avalikuks kasutamiseks mõeldud uute spordirajatiste – Universaalstaadionite – ehitamisel ja Tallinna linna omandisse andmisel,

 

on pooled sõlminud käesoleva lepingu (edaspidi – Leping) alljärgnevas:

 

I LEPINGU EESMÄRK

 

1.1. Lepingu eesmärk on tagada Tallinna linna poolt valitud kohtadesse Tallinna linnas 8 (kaheksa) mitmeotstarbelise staadioni (edaspidi Universaalstaadion) ehitamine, eesmärgiga anda Universaalstaadion pärast valmimist Tallinna linna omandisse.

 

II LEPINGU DOKUMENDID

 

2.1. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu allakirjutamist.

 

III UNIVERSAALSTAADIONI KIRJELDUS

 

3.1. Universaalstaadioni näidisena käsitlevad pooled AS-i  FCF Lilleküla Jalgpallistaadion poolt 2004. aastal Tallinnas, Asula tn 4c asuvale kinnistule Lilleküla Jalgpallistaadioni lähinaabrusesse ehitatud universaalse korvpalli- ja jalgpallistaadioni tüüpi staadioni, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks Tallinna linna elanikele, külalistele ja teistele soovijatele.

 

3.2. Universaalstaadionile esitatakse järgmised nõuded:

3.2.1. Universaalstaadioni mõõtmed on 15 (viisteist) korda 30 (kolmkümmend) meetrit.

3.2.2. Universaalstaadionil peab olema võimalik mängida jalgpalli, korvpalli, võrkpalli ja käsipalli.

3.2.3. Universaalstaadioni väljakul on kaks väravat kas jalgpalli või käsipalli mängimiseks, kaks korvpalli mängimiseks mõeldud posti koos korvpallilaudade- ja korvidega ning kaks võrkpalli mängimiseks vajalikku posti võrkpallivõrgu kinnitamiseks.

3.2.4. Universaalstaadioni väljak peab olema sõltumata kellaajast mängimiseks piisavalt valgustatud. Universaalstaadioni valgustamiseks vajaliku täiendava valgustuse ehitamise vajalikkus otsustatakse Universaalstaadioni projekti kooskõlastamisel.

 

IV EHITUSTÖÖDE ETTEVALMISTAMINE

 

4.1. Tallinna linn määrab Universaalstaadionite asukohad hiljemalt 2007. aasta 31. märtsiks.

 

4.2. Universaalstaadionite ehitamiseks tellib Ehitaja omal kulul Universaalstaadioni(te) projekti(d) ja taotleb Tallinna linnalt projekti kooskõlastamist ja kooskõlastatud projekti alusel ehitusloa väljaandmist. Ehitusluba antakse välja õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

 

4.3. Universaalstaadioni ehitamise alustamiseks edastab Tallinna linn Ehitajale teate ehitustööde alustamise kohta ning ehitustööde teostamiseks vajaliku muu täiendava informatsiooni (edaspidi nimetatud Juhis). 

 

4.4. Kui  Universaalstaadioni väljavalitud  asukoht paikneb riigi maal, on Tallinna linnal kohustus taotleda selle  riigi omanduses oleva maatüki munitsipaliseerimist.

 

4.5. Tallinna linn kohustub vajadusel algatama Universaalstaadioni asukohaks valitud maatüki detailplaneeringu algatamise ja kehtestamise. Detailplaneeringu algatamine ja kehtestamine toimub õigusaktides sätestatud korras.

 

4.6. Tallinna linn osutab Ehitajale omapoolset kaasabi Universaalstaadionitele ehitusloa ja kasutusloa hankimisel ja vajadusel detailplaneeringute algatamisel ja kehtestamisel.

 

V UNIVERSAALSTAADIONITE EHITAMINE

 

5.1. Käesoleva Lepingu raames kohustub Ehitaja oma kulul kvaliteetselt ja täismahus välja ehitama Tallinna linna piires aastatel 2007 – 2010 igal aastal 2 (kaks) (kokku 8 (kaheksa)) Universaalstaadioni. Nimetatud kohustuse rikkumist käsitlevad pooled Lepingu olulise rikkumisena.

 

5.2. Universaalstaadion peab olema valmis ehitatud ja Tallinna linnale üle antud 6 (kuue) kuu jooksul punktis 4.3. nimetatud Juhise saamisest. Universaalstaadion loetakse valmisehitatuks, kui Tallinna linn on õigusaktides sätestatud alustel ja korras väljastanud Universaalstaadionile kasutusloa. Kasutusloa taotluse esitab Ehitaja.

 

5.3. Ehitaja kohustub teostama Universaalstaadionite ehitustöid vastavuses Tallinna linna poolt esitatud ja oodatavate kvaliteedinõuetega, tähtaegadega, projektidega, standarditega ja tööohutus-ja kasutusjuhenditega oma riisikol. Ehitaja  kohustub Universaalstaadioni ehitamisel  kinni pidama kehtivatest ehitusnormidest ja -eeskirjadest, teostama ehitustöid vähemalt projektdokumentatsiooni kohase kvaliteediga ning heast ehitustavast lähtudes.

 

5.4. Ehitaja võimaldab Tallinna linnal igal ajal teostada kontrolli ja tehnilist järelevalvet ehitustööde käigu, tehtavate ehitustööde mahu ja kvaliteedi üle, samuti ka ehitustöödes kasutatavate materjalide, seadmete ja detailide projektile ja kehtivatele nõuetele vastavuse üle. Tallinna linnal on õigus esitada Ehitajale märkusi ja pretensioone teostatud kontrolli tulemuste põhjal. Pretensioon esitatakse kirjalikus vormis, kirjeldades piisava üksikasjalikkusega puudusi ehituses või töökorralduses või märkuste põhjusi ning andes ja märkides ära puuduste kõrvaldamise tähtaja Ehitajale.

 

5.5. Ehitaja on kohustatud Tallinna linnale teatama, kui poolte kooskõlastatud projekti, Tallinna linna antud Juhise või muu ettekirjutuse järgi ei ole võimalik teostada kokkulepitud kvaliteediga ja mahuga tööd, samuti muudest asjaoludest, mis võivad ohustada ehituse kvaliteeti, tähtaegset valmimist või ehitatava Universaalstaadioni ohutust.

 

5.6. Ehitaja on kohustatud Tallinna linna nõudmisel tegema Universaalstaadioni projektis või ehituses muudatusi, kui need on otseselt seotud algselt kokkulepitud Universaalstaadioni iseloomuga. Soovist teostada Universaalstaadioni projektis muudatusi on Tallinna linn kohustatud Ehitajat kirjalikult teavitama. Ehitaja kohustub esimesel mõistlikul võimalusel vastava teate kättesaamisest teavitama Tallinna linna, kas sellise muudatuse läbiviimine on vastavas tööde teostamise etapis võimalik, kas muudatuse tegemine on ratsionaalne ja millised on muudatuse mõjud kogu ehitusele tervikuna, lisades ühtlasi muudatusest tingitud muutused tööde teostamise ajagraafikus.

 

5.7. Tellija esindajaks Lepingu täitmisel ning organiks, kes annab töö tegemiseks vajalikke juhiseid, seab ja lepib kokku tähtaegu, kontrollib töö kvaliteeti ja võtab töö vastu on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

 

VI GARANTII

 

6.1. Ehitaja tagab igale Universaalstaadionile töövõtugarantii tähtajaga 2 (kaks) aastat, mille kestel on Ehitaja kohustatud tasuta kõrvaldama kõik Universaalstaadionil garantiiajal avastatud puudused, mis ei ole põhjustatud Universaalstaadioni mittesihipärasest kasutamisest.

 

6.2. Garantiiaeg algab Universaalstaadionile kasutusloa saamisest.

 

6.3. Ehitaja korraldab garantiiaja jooksul ilmnenud ebakvaliteetsete tööde parandamise oma kulul.

 

VI UNIVERSAALSTAADIONI ÜLEANDMINE

 

6.1. Ehitaja kohustub Universaalstaadioni valmisehitamisel selle andma punktis 5.2. nimetatud tähtaja jooksul tasuta üle Tallinna linna omandisse.

 

6.2. Iga Universaalstaadioni omandiõiguse ja valduse üleandmise ja vastuvõtmise kohta koostatakse kirjalik  üleandmis - vastuvõtmisakt, milles märgitakse Universaalstaadioni asukoht ning  omandiõiguse ja valduse ülevõtmisel avastatud puudused.

 

6.3. Ehitaja peab üleandmis - vastuvõtmisaktis nimetatud puudused tasuta kõrvaldama hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul akti allakirjutamisest.

 

6.4. Tallinna linnal on õigus  Universaalstaadioni omandi ja valduse vastuvõtmisest keelduda, kuni Ehitaja on Tallinna linna nimetatud puudused kõrvaldanud. Pärast puuduste täies mahus kõrvaldamist vormistatakse üleandmis - vastuvõtmisakt punktis 6.2. nimetatud korras. Sel juhul loetakse Universaalstaadion Tallinna linnale üleantuks selle akti koostamise päeval.

 

6.5. Pärast Universaalstaadioni akti alusel vastuvõtmist mittekvaliteetsete tööde avastamisel informeerib Tallinna linn sellest Ehitajat esimese võimalusel.

 

6.6. Tallinna linnal on õigus Lepingule mittevastavate tööde avastamisel oma valikul:

6.6.1. nõuda Ehitajalt  puuduste kõrvaldamist Tallinna linna poolt määratud tähtajaks;

6.6.2. lõpetada Leping ennetähtaegselt ühepoolselt, nõudes täitjalt sisse tekitatud kahju (Kolmanda isiku poolt universaalstaadionite ehitamiseks tehtud kulutused). Käesolevas alapunktis sätestatut rakendatakse juhul, kui tööde teostamisel on Lepingust oluliselt kõrvale kaldutud.

 

VII VASTUTUS

 

7.1.  Pooled kannavad täielikku varalist vastutust Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise, mittekohase täitmise või täitmisega viivitamisega tekitatud kahju hüvitamise eest.

 

7.2. Universaalstaadioni Tallinna linnale üleandmisega viivitamisel on Ehitaja kohustatud Tallinna linnale tasuma leppetrahvi 1000 (üks tuhat) krooni päevas iga Universaalstaadioni üleandmisega viivitatud päeva eest.

 

7.3. Poole poolt kuulub teisele poolele hüvitamisele vaid dokumentaalselt tõendatud otsene varaline kahju, mis on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Pool vabaneb vastutusest, kui kahju tekitanud teo oli heakskiitnud teine pool või kui pool tegutses teise poole korralduste kohaselt.

 

7.4.  Pool loetakse vastutavaks Lepingu rikkumise eest, kui Lepingu rikkumise eest vastutab poole esindaja (Tallinna linna või Ehitaja juhatuse või seda asendava organi liige või muu tema poolt esindatav isik) või muu isik, keda pool kasutas oma kohustuste täitmiseks, sealhulgas töötaja, teenistuja, käsundatu või muu isik, kellele pool usaldas Lepingu või selle osa täitmise.

 

7.5.  Pool loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes Lepingus nimetatud isik, kelle eest pool vastutab.

 

 

VIII INFORMEERIMINE, KOOSKÕLASTAMINE

 

8.1. Pool kohustub teist poolt informeerima kõikidest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada käesolevas Lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.

 

8.2. Informatsioon edastatakse järgmistele isikutele, keda pooled loevad oma esindajateks Lepingu täitmise ajal:

 

Tallinna linn:                  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Vabaduse väljak 10b, 10146 Tallinn

Telefon 640 4695, faks 640 4587, e-post sportnoorsoo@tallinnlv.ee

 

Ehitaja:                         Mittetulundusühing  Jalgpalliklubi FCF, Asula tn 4c, 11312 Tallinn

Telefon 627 9940,  faks 641 8021.

 

8.3. Kirjalik teade loetakse kätteantuks, kui teade on üleantud allkirja vastu või teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga ja postitamisest on möödunud viis (5) tööpäeva. Telefaksiga teate edastamise aeg on tuvastatud faksimasinal fikseeritud teate edastamise ajaga.

 

8.4. Kõik muudatused Lepingus nimetatud andmetes peavad olema teisele poolele teatatud ette vähemalt kahe (2) tööpäeva jooksul nende muudatuste tegemisest arvates. Ühe poole poolt käesoleva sätte rikkumisel käsitletakse teise poole saadetud teadet käesolevas Lepingus fikseeritud aadressile või faksile kohasel viisil saadetud teatena.

 

IX LEPINGU KEHTIVUS

 

9.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest mõlema Poole poolt ja kehtib kuni Lepingu täies mahus täitmiseni.

 

9.2. Tallinna linnal on õigus igal ajal Leping ülesöelda, teavitades Ehitajat kirjalikult vähemalt 3 (kolm) kuud ette.

 

9.3. Ehitajal  on õigus Leping erakorraliselt ülesöelda, kui selleks esinevad mõjuvad põhjused, mis tulenevad allpoolloetletud Tallinna linna poolsetest Lepingu rikkumistest:

9.3.1. Tallinna linn ei asenda või selgita ehitustööde teostamiseks antud Juhist kui selline tegevusetus ohustab ehitustööde teostamist ja/või kvaliteeti;

9.3.2. Tallinna linn on korduvalt vähemalt kahel korral rikkunud Lepingu p-s 4.4. toodud kohustust.

 

9.4. Ehitaja on kohustatud Lepingu ennetähtaegsest ülesütlemisest Tallinna linnale kirjalikult ette teatama 7 (seitse) kalendripäeva.

 

X VÄÄRAMATU JÕUD

 

10.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või kohustuste täitmisega hilinemine ei ole Lepingu rikkumine kui vastav täitmatajätmine või täitmisega hilinemine on tingitud vääramatust jõust. Vääramatuks jõuks loevad pooled: sõda, mobilisatsiooni, erakorralist olukorda, loodusõnnetusi ja –katastroofe, riigivõimu- ja valitsemisorganite õigusaktide Lepinguliste kohustuste täitmist takistavat toimet, muid pooltest sõltumatud asjaolud, mida pooled ühiselt käsitlevad vääramatu jõuna.

 

10.2. Pool teatab teisele poolele vääramatu jõu asjaoludest kirjalikult kolme (3) kalendripäeva jooksul pärast vastavate tingimuste ilmnemist, tuues kirjalikus teates võimaluste piires ära vääramatu jõu konkreetse toime ja mõju ulatuse.

 

10.3. Juhul kui vääramatu jõud kestab enam kui kolm (6) kuud järjest, on mõlemal poolel õigus käesolev Leping ennetähtaegselt lõpetada.

 

 

XI VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 

11.1.   Kõik Lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel.

 

11.2.   Juhul kui läbirääkimiste teel ei õnnestu kokkulepet saavutada, siis lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras Harju Maakohtus. Käesoleva Lepingu sisule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

 

11.3.   Lepingu tõlgendamisel tuleb lähtuda poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Lepingu tõlgendamise aluseks ei või olla ebaõige tähistus ega väljendusviis, mida pooled kasutasid eksimuse tõttu. Juhul kui poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb Lepingut tõlgendada nii, nagu teise poolega samasugune mõistlik isik pidi Lepingut samadel asjaoludel mõistma.

 

 11.4.  Lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos Lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub Lepingu kui terviku tähendusest. Lepingu tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab Lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem Lepingu olemuse ja eesmärgiga.

 

11.5.  Lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole teadlikult või tegelikult kokku leppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline kui võib eeldada, et Leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, Lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.

 

XII LÕPPSÄTTED

 

12.1.   Lepingu sõlmimise eelsete läbirääkimiste raames toimunud suulised diskussioonid ei ole tõlgendatavad Lepingu tingimustena. Lepingu tingimustes tehtud muudatused, täiendused ja lisad ei kehti, kui need pole kirjalikult vormistatud ja mõlema poole poolt allkirjaga kinnitatud.

 

12.2.  Leping tühistab kõik poolte vahel sõlmitud varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.

 

12.3.  Pooled kinnitavad, et käesoleva Lepingu tekst on koostatud pooltevaheliste läbirääkimiste tulemusel ning et Leping vastab poolte tegelikule tahtele. Pooled kinnitavad, et on Lepingu hoolikalt läbi lugenud ning et kõik Lepingu sätted ja tingimused on üheselt arusaadavad ja mõistetavad.

 

12.4.  Pooled kinnitavad, et on lepingueelsete läbirääkimiste käigus teisele poole teatanud kõigist asjaoludest, mille vastu teisel poolel on või võib olla arvestades Lepingu eesmärki äratuntav oluline huvi, et läbirääkimiste käigus on mõistlikult arvestatud teise poole huvide ja õigustega ning et teisele poolele on esitatud tõeseid andmeid.

 

 12.5.   Pooled kinnitavad, et neil on kõik seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad volitused, nõusolekud ja heakskiidud käesoleva Lepingu sõlmimiseks ja Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

12.6.    Pooled kinnitavad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, õigusakti või põhikirja sätet ega ühtegi varem sõlmitud lepingust või kokkuleppest tulenevat kohustust.

 

12.7.    Käesolev Leping on koostatud kahes (2) eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.

 

 

Poolte rekvisiidid:

 

 

 

 

……………………..……..                            ……………………………

 

/Jaanus Mutli/                                                  /Aivar Pohlak/

 

Tallinna linn                                                       MTÜ Jalgpalliklubi FCF

 

 

 

Toomas Sepp

 

Linnasekretär