Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lastesõime Aasalill likvideerimiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2006 korraldus number 2650
Redaktsiooni kehtivus:27.12.2006 - 29.06.2007

KEHTETU:

Tlv k 29.06.2007 nr 1329

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. detsember 2006 nr 2650-k

 

 

Lastesõime Aasalill likvideerimiskomisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 alusel, Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 6.1 ning Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2006 otsuse nr 314 alusel:

 

 

1. Moodustada Lastesõime Aasalill likvideerimiskomisjon (edaspidi komisjon).

2.  Kinnitada komisjon koosseisus:

esimees            Meelis Kond                Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

direktor;

aseesimees       Piret Lind                     Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

üldhariduse osakonna vanemspetsialist;

liikmed Viive Katus                  Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse

raamatupidamise osakonna pearaamatupidaja asetäitja;

Tiiu Murumägi  Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse eelarve

                        osakonna ökonomist;

Gaili Osi                       Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse raamatupidamise osakonna III sektori juhataja;

Mari Toodo                  Tallinna Haridusameti üldosakonna arhivaar;

Piret Määr                    Lastesõime Aasalill juhataja;

Külli Lond                    Tallinna Kullatera Lasteaia majandusjuhataja.

3. Komisjonil alustada likvideerimismenetlust 8. jaanuarist 2007 ja lõpetada 31. maiks 2007. Likvideerimismenetluse lõpparuanne esitada linnavalitsusele 8. juuniks 2007.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär