Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2006 määrus number 109
Jõustumine:01.01.2007
Kehtetuks tunnistamine:02.05.2015
Redaktsiooni kehtivus:03.05.2010 - 22.12.2010

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 28.04.2010 nr 40, jõustumine 03.05.2010
Tlv m 03.03.2010 nr 21, jõustumine 08.03.2010

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. detsember 2006 nr 109

 

 

 

 

 

Laste koolieelsesse lasteasutusse  vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 2.

 

 

 

 

 

       

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

Käesolev laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linnale (edaspidi linn) kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2. Rühmad

(1) Lasteasutuse juhataja (edaspidi juhataja) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.

(2) Laste arv rühmas on järgmine:

1) sõimerühmas kuni 14 last;

2) lasteaiarühmas kuni 20 last;

3) liitrühmas kuni 18 last.

(3) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) juhatajal õigus suurendada laste arvu sõimerühmas kuni 2 lapse võrra, lasteaiarühmas kuni 4 lapse võrra ning liitrühmas kuni 2 lapse võrra.

(4) Kui linnas on vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasoleva lasteasutuse üldkohtade arv, luuakse soovijatele võimalus saada lasteasutuses osaajaline koht, laste arvu suurendatakse rühmades 2 lapse võrra osaajalise koha arvelt.

(5) Laste arv erirühmas on järgmine:
1) kehapuudega laste rühmas kuni 12 last;
2) tasandusrühmas, kus käivad spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed, kuni 12 last;
3) arendusrühmas, kus käivad vaimse alaarenguga lapsed, kuni 7 last;
4) meelepuudega laste rühmas kuni 10 last;
5) liitpuudega laste rühmas kuni 4 last;

6) pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmas kuni 4 last.

(6) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

(7) Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning sealt väljaarvamise alused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(8) Eri-ja sobitusrühmade ning ööpäevase tööajaga rühmade avamise ja sulgemise vajaduse otsustab haridusameti juhataja.

§ 3. Laste arvestuse pidamine

Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise taotlemise, vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peetakse haridusameti Koolieelsete lasteasutuste laste vastuvõtu taotluste ja lasteasutustes käivate laste infosüsteemis (edaspidi infosüsteem).

§ 4. Teave vabadest kohtadest

Lapse vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) saab lasteasutusest, haridusametist, haridusameti veebilehelt ja infosüsteemi portaalist (edaspidi portaal) informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutustes.

§ 5. Teeninduspiirkond

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks on Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256 kinnitatud Tallinna linna haldusterritoorium.

2. peatükk

LAPSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTU TAOTLEMINE JA VASTUVÕTMINE

§ 6. Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemine ja andmete infosüsteemi kandmine

(1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks täidab vanem lapse sünnitunnistuse alusel haridusameti juhataja poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtu taotluse.

(2) Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).

(3) Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemiseks lisab vanem taotlusele nõustamiskomisjoni otsuse.

(4) Juhataja sisestab vastuvõtu taotluse alusel andmed infosüsteemi ning väljastab vanemale infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

(5) Vanem saab lõikes neli toodud toimingut teostada portaalis iseseisvalt.

(6) Vanemal on võimalus muuta tehtud lasteasutuse koha valikuid. Uue valiku tegemine tähendab eelneva valiku tühistamist, uue vastuvõtu taotluse esitamist ning infosüsteemis muutust tehtud valiku osas.

§ 7. Lasteasutusse vastuvõtmine

(1) Lasteasutusse võetakse vastu 1-7aastasi lapsi, nooremaid lapsi nende arenguks vajalike tingimuste olemasolul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn.

(2) Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

(3) Kui lasteasutuses on infosüsteemi andmetel koht vaba ning kohta soovivad linna laste vanemad ei ole 2 nädala jooksul avaldanud soovi koha saamiseks, võib koha täita väljaspool linna haldusterritooriumi elavate kohta soovivate lastega.

§ 8. Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood ja toimingud

 

 (1) Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood on 1. maist kuni 1. septembrini. Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

 

 (2) Lasteasutuse juhataja koostab 30. maiks infosüsteemist saadud andmete põhjal (vastuvõtu taotluste esitamise aeg, lasteasutuses koha saamise soovitud aeg ja vastuvõtu taotluses esitatud lasteasutuse valikud) avatavate rühmade nimekirjad ja nimetab vabade kohtade arvu.

 

 (3) Koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat kirjalikult, portaalis või vanema nõusolekul e-posti teel alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.

 

 (4) Vanemal on kohustus vastava teate saamisel aktseptida üks pakkumine 30. maiks kirjalikult, portaalis või e-posti teel.

 

 (5) Juhataja komplekteerib rühmad vanematelt saadud aktseptide alusel 1. septembriks ning kinnitab kolme tööpäeva jooksul rühmade nimekirjad käskkirjaga.

 

 (6) Vastuvõtu taotlejate nimekirjast kustutatakse selle lapse andmed:

 

 1) kes on saanud koha lasteasutuses;

 

 2) kelle vanem ei ole määratud tähtajaks esitatud pakkumist aktseptinud;

 

 3) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinn.

 

 (7) Lastesõimes ja linnaga lepingu sõlminud eralasteasutuses käivate laste andmed säilivad infosüsteemis vastuvõtu taotlejate nimekirjas, kuni nad on saanud pakkumise lasteaiast või lasteasutusest.

 

 (8) Vabad kohad täidetakse infosüsteemi andmete alusel. Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid lapsi, kuvatakse info vabadest kohtadest haridusameti veebilehel ja portaalis.

 

(Tlv m 03.03.2010 nr 21, jõustumine 08.03.2010)

 

§ 9. Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmine

(1) Vastuvõtu taotlus jäetakse rahuldamata, kui:

1) (Kehtetu - Tlv m 03.03.2010 nr 21, jõustumine 08.03.2010)

2) vanema ja lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel linn;

3) vanemal on võlgnevus mõnes linna munitsipaallasteasutuses.

(2) Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse vanemat kirjalikult, portaalis või vanema nõusolekul e-posti teel.

§ 10. Lapse lasteasutusse toomine

(1) Esmakordsel vastuvõtul lasteasutusse esitab vanem perearsti väljastatud vormikohase tõendi.

(2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab juhataja vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

(3) Kui vanem ei nõustu lasteasutuse juhataja otsusega lapse lasteasutusse mittevastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda haridusameti poole.

§ 11. Vabadest kohtadest teavitamine

(1) Andmed vabadest kohtadest lasteasutustes on nähtavad haridusameti veebilehel ja portaalis.

(2) Lasteasutuse, kus on  eri- või sobitusrühmad, juhataja  teavitab linna laste nõustamiskomisjoni erivajadustega laste vabadest kohtadest ja nende muutumisest eri- ja sobitusrühmas.

3. peatükk

LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE

§ 12. Lapse lasteasutusest väljaarvamine

(1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse juhatajale avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

(2) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

(3) Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse juhataja vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab juhataja lapse lasteasutusest välja.

(4) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja juhataja käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

(5) Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse juhatajale esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.

4. peatükk

ASUTATUD LASTEASUTUSE RÜHMADE KOMPLEKTEERIMINE

§ 13. Asutatud lasteasutuse rühmade komplekteerimine

(1) Asutatud lasteasutuse rühmad komplekteerib juhataja infosüsteemi andmete alusel. Andmete aluseks on üldine taotluste esitamise ajaline järjestus linnas ning koha soovimise aeg.

(2) Asutatud lasteasutuses koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat kirjalikult, portaalis või e-posti teel ning vanem peab peale teate saamist lasteasutuses koha saamiseks esitama vastuvõtu taotluse kirjalikult või e-posti teel.

5. peatükk

LÕPPSÄTTED

§ 14. Määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2003 määrus nr 63 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestamine” ja 28. jaanuari 2004 määrus nr 6 „Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2003 määruse nr 63 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestamine“ muutmine”.

§ 15. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

(2) Määruse § 3, § 4, § 6 lõiked 5 ja 6, § 8 lõiked 3, 4, 5 ja 9, § 9 lõike 1 punkt 1, § 11 lõige 1 ja § 13 lõige 2 jõustuvad portaali osas § 3 nimetatud infosüsteemile üleminekul. Infosüsteemile üleminekuni  toimub laste arvestuse pidamine vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja 18. oktoobri 2002 käskkirjaga nr 380-p kinnitatud Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogu kasutamise korrale.

§ 16. Rakendussäte

Lasteasutustes (v.a Tallinna Padriku Lasteaias, Tallinna Rännaku Lasteaias, Tallinna Lasteaias Kaseke, Tallinna Lauliku Lasteaias ja Tallinna Kelmiküla Lasteaias) peatatakse rühmade komplekteerimine kuni sotsiaalministri 25. oktoobri 1999 määrusega nr 64 „Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded“ kehtestatud tervisekaitse nõuete täitmiseni.

(Tlv m 28.04.2010 nr 40, jõustumine 03.05.2010)

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär