Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 korraldus number 2595
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 2595-k

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §  35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt linna soovist maksta lisatasu linna vene õppekeelega koolide eesti kirjanduse õpetajatele ning ministeeriumi soovist seda toetada:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vaheline koostöölepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale ja Haridus- ja Teadusministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

20. detsembri 2006

korralduse nr 2595-k

LISA

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Linna vaheline

koostööleping nr ....................................

 

 

 

Käesolev koostööleping (edaspidi leping) on sõlmitud “.........“ ....................................... 2006. aastal Tartus.

 

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi ministeerium) kantsler Sirje Jõgiste isikus, kes tegutseb seaduse alusel, ühelt poolt ning

Tallinna Linn (edaspidi linn) Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ……………………….. 2006 korralduse nr………………………alusel, teiselt poolt (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas:

 

1.                        Lepingu dokumendid

1.1.                   Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest, milles lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis on lepingu lahutamatuteks osadeks ja moodustavad koos lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel.

1.2.                   Lepingul on sõlmimisel järgmised lisad:

1.2.1.              Lisa 1 – Nimekiri Tallinna vene õppekeelega koolidest, kus õpetatakse eesti kirjandust eesti keeles;

1.2.2.              Lisa 2 – Riigieelarvelise eraldise kasutamise kuluaruande vorm.

2.                        Lepingu eesmärk ja ese

2.1.                   Lähtudes vene õppekeelega koolide üleminekust 2007. aastal osalisele eestikeelsele aineõppele ja linna soovist maksta lisatasu 2007./2008. õppeaastal Tallinna linna vene õppekeelega koolide eesti kirjanduse õpetajatele ning ministeeriumi soovist seda toetada, sõlmisid pooled lepingu, et määratleda poolte õigused ja kohustused ning vastutus.

2.2.                   Lepingu ese on ministeeriumi toetus linnale eesmärgiga välja maksta lisatasu 2007./2008. õppeaastal eesti kirjanduse õpetajatele vene õppekeelega koolides.

3.                        Poolte kohustused

3.1.                   Linn kohustub:

3.1.1.              eraldama koolidele ministeeriumi poolt saadud toetuse arvelt raha vastavalt vene õppekeelega koolides eesti keeles läbiviidavate eesti kirjanduse tundide arvule ja kooskõlas lepinguga, kusjuures toetuse summa sisaldab kõiki seadusega ettenähtud makse;

3.1.2.              esitama ministeeriumi rahvusvähemuste hariduse osakonnale kuluaruande lepingu lisas 2 ettenähtud vormil ja seletuskirja toetuse kasutamise kohta hiljemalt 20. juunil 2008;

3.1.3.              ministeeriumi kirjalikul taotlusel esitama vahearuandeid kümne (10) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.1.4.              ministeeriumi kirjalikul nõudmisel esitama toetuse arvel kulutuste tegemist tõendavate algdokumentide koopiad viie (5) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.1.5.              ministeeriumi kirjaliku nõude esitamisel kandma neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast ministeeriumi poolt vastava nõude esitamist mitte-sihtotstarbeliselt kasutatud toetuse osa ministeeriumi arveldusarvele;

3.1.6.              kandma kasutamata jäänud toetuse osa neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast lepingu lõppemist ministeeriumi arveldusarvele;

3.1.7.              arvestama ministeeriumi kirjalikult esitatud märkustega ja antud juhistega, kui need on kooskõlas lepinguga;

3.1.8.              pidama riigieelarvest eraldisena saadud raha kohta arvestust kooskõlas “Raamatupidamise seadusest“ tulenevate nõuetega;

3.1.9.              võimaldama ministeeriumil ja Riigikontrollil kontrollida linna esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;

3.1.10.          nimetama ministeeriumi lepingu eesmärgis kirjeldatud tegevuse toetajana kõigis vastavates trükistes, reklaamides (pressiteated, raamatud, trüki- tele- ja raadioreklaam jne) ja avalikel esinemistel. Võimaluse korral kohustub linn kasutama trükistes ka ministeeriumi logo, kooskõlastades selle eelnevalt kirjalikult ministeeriumi teabekorralduse osakonna juhatajaga (tel 7350 154);

3.1.11.          viivitamatult teatama ministeeriumile asjaoludest:

3.1.11.1.     mis takistavad linna lepingut täitmast;

3.1.11.2.     lepingu täitmisel esinevatest muudest probleemidest.

3.2.                   Ministeerium kohustub:

3.2.1.              üle kandma linnale lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks üks miljon kakssada tuhat (1 200 000) krooni (eelnevalt ja edaspidi toetus)  27. detsembriks 2006. a.

4.                        Vastutus

4.1.                   Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

4.2.                   Pooled vastutavad oma kohustuste süülise, mittevabandatava täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral, välja arvatud juhul kui täitmisest keeldumise või mittekohase täitmise õigus tuleneb lepingust või seadusest.

4.3.                   Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.4.                   Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest, kui kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise põhjustas teise poole tegevus või tegevusetus.

4.5.                   Pool teatab teisele poolele lepingu rikkumisest, kirjeldades rikkumist piisavalt täpselt, kolmekümne (30) päeva jooksul arvates päevast, millal ta sai teada või pidi teada saama lepingu rikkumisest. Lepingu rikkumisest ei pea teatama, kui lepingu rikkumine seisneb lepingus sätestatud tähtajaks mõne dokumendi üleandmata jätmises.

4.6.                   Ministeerium ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis linnale lepingu rikkumisest on tekkinud (nt saamata jäänud tulu).

4.7.                   Linn on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel ministeeriumile tekkinud kahju.

5.                        Leppetrahv

5.1.                   Linn on kohustatud maksma ministeeriumile leppetrahvi kuni viie (5) protsendi ulatuses ministeeriumi poolt ülekantud toetuselt:

5.1.1.              käesoleva lepingu punktides 3.1.1, sätestatud kohustuste tähtaegse täitmata jätmise eest;

5.1.2.              käesoleva lepingu punktis 3.1.4 ja 3.1.9  sätestatud tutvumise mittevõimaldamise eest;

5.1.3.              käesoleva lepingu punktis 3.1.2 , 3.1.3,  3.1.5,  3.1.6,  3.1.7 ja 3.1.8 sätestatud kohustuse mittetäitmise eest.

5.1.4.              Käesoleva lepingu punktis 3.1.10 ja 3.1.11 sätestatud kohustuse mittetäitmise eest.

5.2.                   Leppetrahv kuulub tasumisele neljateistkümne (14) päeva jooksul ministeeriumi poolt linnale vastavasisulise nõude esitamisest.

5.3.                   Leppetrahvi tasumine ei välista ministeeriumi poolset õigust nõuda lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti õigust lepingust taganeda sama või muu rikkumise eest käesolevas lepingus sätestatud alustel või seaduses sätestatud muul alusel.

6.                        Teated

6.1.                   Ministeeriumi ja linna vahelised lepinguga seotud andmed ja tahteavaldused (edaspidi teated), kaasa arvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema esitatud kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi, või kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti.

6.2.                   Teade loetakse kättesaaduks, kui:

6.2.1.              teade on üle antud allkirja vastu;

6.2.2.              teade on saadetud tähitud kirjaga teise poole lepingus sätestatud aadressil ja teate üleandmisest postiasutusele on möödunud viis (5) tööpäeva.

6.3.                   Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või elektroonilise posti teel.

6.4.                   Pooled kohustuvad teineteisele teatama punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete muutumisest vähemalt viis (5) tööpäeva enne muutumist. Kuni käesolevas punktis sätestatud tähtaja möödumiseni loetakse punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete alusel edastatud teated kohaselt edastatuks.

7.                        Vaidluste lahendamine

7.1          Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

7.2          Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus ministeeriumi asukoha kohtus.

8.                        Lepingu muutmine

8.1          Lepingu muutmine toimub poolte volitatud isikute vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana.

8.2          Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult. Teine pool on kohustatud kirjalikult vastama ettepanekule kolmekümne (30) päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada.

8.3          Ministeerium võib lepingut ühepoolselt muuta, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist. Eelkõige võib ministeerium lepingut ühepoolselt muuta, kui:

8.3.1       muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte;

8.3.2       kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

8.3.3       lepingu muutmist nõuab Riigikontroll;

8.3.4       lepingu muutmine on vajalik lepingu õigusvastasuse kõrvaldamiseks.

9.                        Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine

9.1          Leping jõustub hetkel, kui lepingu pooled on sellele alla kirjutanud ja kehtib kuni pooled on kõik lepingust tulenevad kohustused täitnud.

9.2          Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.

9.3          Lepingu pooltel on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist teisele poolele vähemalt kuuskümmend (60) päeva ette.

9.4          Pool võib lepingust taganeda, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ja pool ei ole kohustuse täitmiseks antud kümne (10) päevase tähtaja jooksul asunud kohustust täitma. Käesolevas punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu alusel saadu tagastamist.

9.5          Lepingu lõppemine ei vabasta pooli lepingu olemusest ja teise poole huvist tulenevatest kohustustest.

10.          Lõppsätted

10.1        Käesoleva lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad pooled lepingu punktides 11.1 ja 11.2 nimetatud kontaktisikud.

10.2        Lepingu peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja nad ei mõjuta mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi. Iga lepingu punkti tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist ning poolte omavahelisest praktikast.

10.3        Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. Lepinguga loetakse lõppenuks kõik poolte vahel varasemalt sõlmitud kokkulepped toetuse kasutamiseks.

10.4        Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks või jõustamatuks, on poolte tahteks, et lepingu ülejäänud sätted jääksid kehtima.

10.5        Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.

10.6        Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.

10.7        Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.8        Käesolev leping on sõlmitud kahes (2) eestikeelses, võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, neljal (4) lehel, mille iga tekstiga kaetud lehekülg on allkirjastatud poolte esindajate poolt ja millest kummalegi poolele jääb üks (1) eksemplar.

 

 

 

 

11.          Poolte rekvisiidid ja allkirjad

11.1        Ministeerium:       Haridus- ja Teadusministeerium

reg nr:                 70000740

aadress:             Munga tn 18, 50088 Tartu

telefon:                372 6281 245

faks:                     372 6281 390

kontaktisik:         rahvusvähemuste hariduse osakonna juhataja

11.2        Linn:                       Tallinna linn        

aadress:             Vabaduse väljak  10a

telefon:                372  6404 590

faks:                     372 6404 589

kontaktisik:         Natalja Lapikova

e-post:                 haridusamet@tallinnlv.ee

ak:                        1 000 2042742000 (Tallinna Haridusamet)

   tehingupartner:  Tallinna Haridusamet (TP 104101)

 

 

 

 

.................................................                                                            .................................................

             Sirje Jõgiste                                                                                          Andres Pajula

Kantsler                                                             Tallinna Haridusameti juhataja

 

 


KOOSTÖÖLEPINGU NR …….

LISA 1

Nimekiri Tallinna vene õppekeelega koolidest, kus õpetatakse eesti kirjandust eesti keeles

 

1. Tallinna Tõnismäe Reaalkool

2. Tallinna Humanitaargümnaasium

3. Tallinna Juhkentali Gümnaasium

4. Tallinna Juudi Kool

5. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

6. Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

7. Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

8. Tallinna 53. Keskkool

9. Tallinna Pae Gümnaasium

10. Tallinna Paekaare Gümnaasium

11. Lasnamäe Gümnaasium

12. Lasnamäe Vene Gümnaasium

13. Tallinna Mahtra  Gümnaasium

14. Tallinna Läänemere Gümnaasium

15. Tallinna Linnamäe Vene Lütseum

16. Tallinna Mustjõe Gümnaasium

17. Tallinna Õismäe Vene Lütseum

18. Haabersti Vene Gümnaasium

19. Ehte Humanitaargümnaasium

20. Tallinna Ranniku Gümnaasium

21. Karjamaa Gümnaasium

22. Pelguranna Gümnaasium

23. Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium

 

 

 

 

 

.................................................                                                            .................................................

             Sirje Jõgiste                                                                          Andres Pajula

                           Kantsler                                                                 Tallinna Haridusameti juhataja

 

 

 

 

 

KOOSÖÖLEPINGU NR ………..

LISA 2

 

 

 

 

 

KINNITAN

 

 

 

 

 

..........................

 

 

 

 

Lepingu kontaktisik

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVELISE ERALDISE KASUTAMISE KULUARUANNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvartaalne kuluaruanne esitatakse vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tallinna linna

vahelisele koostöölepingule nr…………   …………., mis on sõlmitud …… ………………………….. 200… aastal.

 

 

 

 

 

 

Eelarve täitmise aruanne (kassapõhine):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laekumine kasvavalt

Kulud kasvavalt

Tegevus (tulenevalt tegevuskavast)

Eelarve

 

s.h. … kvartal

 

s.h. … kvartal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄÄK aruandeperioodi lõpuks (laekumine-kulud):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehingupartneri nr ……………...tekkepõhiste kulude aruanne.

 

 

(täidavad avaliku sektori üksused, kellel on Riigi raamatupidamise üldeeskirja Lisas 2 iseseisev  tehingupartneri kood)

Raamatupidamiskanded

Deebet

Kreedit

Konto-tehingupartneri kood-allikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruande koostas:

 

 

 

 

 

(allkiri,nimi ja telefoni nr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruande kinnitas:

 

 

 

 

 

(asutuse juhi nimi ja allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................                                                             .................................................

             Sirje Jõgiste                                                                          Andres Pajula

Kantsler                                                             Tallinna Haridusameti juhataja

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär