Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspodikeskus, Tallinna linna ja Maardu linna vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 korraldus number 2584
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 2584-k

 

 

Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Maardu linna vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja § 62 lg 1 p 1 ning Ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p 8 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 8 ning Tallinna Linnavolikogu  9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktidega 2.1.10 ja 2.1.22:

 

 

1. Kiita heaks Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Maardu linna vahel sõlmitav Tallinna linna ja Maardu linna ühendavate maakonnaliinide rahastamise lepingu projekt vastavalt lisale.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjot Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Maardu linnale ja Mittetulundusühingule Harjumaa Ühistranspordikeskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

20. detsembri 2006

korralduse nr 2584-k

LISA

 

 

 

 

 

LEPING

Tallinna linna ja Maardu linna ühendava maakonnaliini rahastamiseks

Bussiliin 34A Viru keskus – Muuga aedlinn

Bussiliin 29A Seli – Iru - Kärmu

 

Tallinnas,  ............................. 2006

 

Arvestades, et

 

1.      Tallinna linna ja Maardu linna elanike huvide arvestamise ja ühistranspordi otstarbeka korralduse vajadusest ning sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasustest lähtuvalt on vajalikud maakonna bussiliinid, mis ühendavad Tallinna linna ja Maardu linna haldusterritooriume.

 

2.      Tallinna linn, Maardu linn ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, kellele Harju Maavalitsus andis 29.12.2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 punktidele 1.1, 2.1.4, 2.1.13, 2.1.19 ja 2.1.21 alusel käesoleva lepingu sõlmimise pädevuse, soovivad tagada ülalnimetatud eesmärkide saavutamist läbi Tallinna linna ja Maardu linna ühendavate maakonna bussiliinide rahastamise Tallinna linna ja Maardu linna poolt.

 

3.      Ühistranspordiseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 kohaselt toetatakse omavalitsusüksuse eelarvest avalikku liinivedu maakonna bussiliinil Ühistranspordiseaduse § 5 lõikes 3 nimetatud juhul.

 

4.      Ühistranspordiseaduse § 5 lõike 3 kohaselt võivad piirnevate haldusterritooriumidega omavalitsusorganid toetada nende haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine oma eelarvest ja riigieelarve sihtotstarbelisest toetusest omavahelisel ja nende asukohajärgse maavalitsusega kokkuleppel.

 

ja võttes arvesse, et

 

5.      Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 2 kohaselt täidetakse Ühistranspordiseaduse § 6 lõikes 1 punktis 10 loetletud ülesandeid koostöös maakonnas asuvate omavalitsusüksustega ja omavalitsusüksuste liiduga ning maakonnaga piirnevate maakondade maavalitsustega.

 

sõlmisid

 

Maardu linn (edaspidi: Maardu), linna põhimääruse alusel tegutseva linnapea Georgi Bõstrov’i isikus

ja

Tallinna linn (edaspidi: Tallinn), Tallinna Linnavalitsuse ........ ...................... 2006 korralduse nr ........................alusel Tallinna linna esindaja Transpordiameti juhataja Andres Harjo isikus

ja

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus (edaspidi: Keskus) vastavalt Harju Maavalitsuse ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse vahel 29.12.2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 punktidele 1.1, 2.1.4, 2.1.13, 2.1.19 ja 2.1.21, volikirja alusel tegutseva tegevdirektori  Ago Kokser’i isikus,

 

edaspidi koos: Lepingupool või eraldi: Lepingupooled,

 

käesoleva lepingu (edaspidi: Leping) alljärgnevas:

1        Lepingu eesmärk

1.1  Lepingu eesmärgiks on Tallinna linna ja Maardu linna elanike huvide, sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasuste ning ühistranspordi otstarbeka korralduse vajaduse arvestamiseks tagada bussiliinide ühendus Tallinna linna ja Maardu linna haldusterritooriumite vahel.

1.2  Lepingu punktis 1.1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks:

1.2.1    rahastatakse bussiliine 34A ja 29A ühiselt.

2        Rahastamine

2.1  Maardu, Tallinn ja Keskus võtavad endale kohustuse ühiselt rahastada Maardu ja Tallinna haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine (edaspidi: Ühisliinid).

2.2  Tallinn rahastab ühisliine vastavalt veoettevõtetega sõlmitud lepingutele, kaasates Tallinna linna eelarve ja Keskuse poolt eraldatavaid vahendeid.

2.3  Ühisliinide Keskuse poolt rahastatav osa 2006. aastal on  445 000 (nelisada nelikümmend viis tuhat) krooni.

2.4  Keskus korraldab Lepingu punktis 2.3 nimetatud summa tasumise Tallinnale hiljemalt 20.12.2006.

2.5  Ühisliine Maardu poolt 2006. aastal ei rahastata.

2.6  Ühisliinide Keskuse poolt rahastatav osa 2007. aastaks lepitakse Poolte vahel kokku peale Harju maavanema korralduse alusel Harju maakonnale eraldatud sihtotstarbelise toetuse kinnitamist maanteetranspordi korraldamiseks 2007. aastal käesoleva Lepingu punktis 7.7 nimetatud Lepingu lisas.

2.7  Ühisliinide Maardu poolt rahastatav osa 2007. aastaks lepitakse Poolte vahel kokku käesoleva Lepingu punktis 7.7 nimetatud Lepingu lisas.

2.8  Ühisliinide Keskuse poolt rahastatav osa järgnevateks aastateks lepitakse Poolte vahel kokku peale Harju maavanema korralduse alusel Harju maakonnale eraldatud sihtotstarbelise toetuse kinnitamist maanteetranspordi korraldamiseks järgnevatel aastatel käesoleva Lepingu punktis 7.7 nimetatud Lepingu lisas.

2.9  Ühisliinide Maardu poolt rahastatav osa järgnevateks aastateks lepitakse Poolte vahel kokku käesoleva Lepingu punktis 7.7 nimetatud Lepingu lisas.

2.10          Maardu tagab rahaliste vahendite laekumise Keskuse arveldusarvele iga kuu 15. kuupäevaks ja Keskus korraldab Lepingu punktide 2.6 ja 2.7 alusel kokku lepitud summade tasumise Tallinnale iga kuu 20 kuupäevaks.

2.11          Lepingupooled võivad kirjalikus vormis kokku leppida Ühisliinide täiendavas rahastamises.

3        Ühisliinid

3.1  Ühisliinid ja nende liikumistee on määratud kindlaks Lepingu punktides 7.1.1 ja 7.1.2.

3.2  Ühisliini sõiduplaani (edaspidi: Sõiduplaan), sealhulgas Ühisliini peatused ja liikumistee, kinnitab Tallinna Transpordiamet.

3.3  Lepingu punktis 3.2 nimetatud Sõiduplaani muutmise vajaduse korral esitab Lepingupool Sõiduplaani muutmise ettepaneku kooskõlastamiseks teistele Lepingupooltele. Lepingupooled kooskõlastavad või põhjendavad kooskõlastamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul, arvates Sõiduplaani  muutmise ettepaneku saamisele järgnevast päevast.

3.4  Kui Keskus Lepingu punktis 3.3 nimetatud Sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta, jätab Tallinn Sõiduplaani muudatused kinnitamata. Kui  Sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta üksnes Maardu, kinnitab Tallinn Sõiduplaani muudatused ning põhjendab Maardu seisukohtadega arvestamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Maardult muutmise ettepaneku kooskõlastamata jätmise põhjenduste saamisest.

3.5  Kui Lepingu punktis 3.3 nimetatud Sõiduplaani muutmise ettepaneku esitab Keskus, kuid teised Lepingupooled ettepanekut ei kooskõlasta, kinnitab Tallinn Sõiduplaani muudatused seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates Keskuse ettepaneku saamisest, kui Keskus on ettepanekute kooskõlastamata jätmisel jätkuvalt arvamusel, et Sõiduplaani muutmine on põhjendatud.

3.6  Tallinn võib jätta Lepingupoole esitatud Sõiduplaani muutmise ettepaneku alusel Sõiduplaani muudatused kinnitamata, kui muudetud Sõiduplaan tooks Tallinnale seoses Ühisliiniga kaasa senisest planeeritust suuremad kulud ning Lepingupooled ei lepi vastavalt Lepingu punktile 2.9 kokku Ühisliini täiendavas rahastamises.

4        Aruandlus ja teavitamine

4.1  Tallinn esitab teistele Lepingupooltele hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks liiniläbisõidu kuuaruande eelmisel kuul Lepingu punktis 7.3 nimetatud kohustuse täitmise kohta.

4.2  Tallinn annab Lepingu punktis 4.1 nimetatud aruande ning Lepingu punktis 7.3 nimetatud kohustuse täitmisega seotud kulude kohta teiste Lepingupoolte taotlusel täiendavaid selgitusi ja esitab asjakohaseid dokumente.

4.3  Lepingupooled peavad teineteist kirjalikult teavitama kõigist Lepingu täitmisega seotud olulistest asjaoludest.

5        Lepingu tähtaeg ja jõustumine

5.1  Leping jõustub allakirjutamise kuupäevast. Leping on sõlmitud tähtajalisena ja kehtib kuni 31.12.2007.

5.2    Leping on koostatud ja allakirjutatud kolmes (3) identses võrdset juriidilist jõudu  omavas eestikeelses eksemplaris, millest üks (1) jääb Tallinnale, üks (1) Maardule ja üks (1)  Keskusele.

5.3  Lepinguosalistel on õigus Lepingut muuta või lõpetada õiguskorras toimuvate oluliste muutuste korral. Lepingu muudatused ja lõpetamine vormistatakse kirjalikult ning kõigi Lepingupoolte poolt allkirjastatult.

6        Vastutus

6.1  Kui Maardu või Keskus jätab täitmata Lepingu punktides 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 või 2.10  nimetatud kohustuse kahel Lepingu punktis 2.10 nimetatud tähtajal, on Tallinnal õigus, täiendavat tähtaega määramata, Leping ühepoolselt lõpetada.

6.2  Lepingupooled vabanevad vastutusest  vääramatu jõu (force majore) puhul, mis takistab Lepingust tulenevate kohustuste täitmist. Vääramatu jõud on selline pärast Lepingu sõlmimist juhtunud Lepingupooltest sõltumatu ettenägematu olukord, mis takistab või teeb Lepingupooltel võimatuks Lepingul põhinevate kohustuste täitmise.

6.3  Lepingupool ei tohi arvestada vääramatu jõuga, kui ta ei ole andnud teistele Lepingupooltele kirjalikku teadet vääramatust jõust kahe nädala jooksul pärast seda, kui ta sai sellest teada või pidi teada saama.

6.4  Tallinna poolt Lepingu kohustuste mittetäitmisel tekib Keskusel õigus vähendada Lepingu punktis 2.10 nimetatud summat viiekümne (50) krooni võrra  ühisliinide teenindaja süül iga ärajäänud ja Keskusele Tallinna poolt teatatud veootsa eest. Arvestus toimub Lepingu punkti 4.1 alusel liinide kaupa ja veootsade arvu ületamine mingil liinil ei kompenseeri teise liini ärajäänud veootsi.

7        Rakendussätted

7.1  Lepingu punktis 2.1 nimetatud Ühisliinideks on:

7.1.1        Viru keskus – Muuga aedlinn (Hobujaama tn, A.Laikmaa tn, Gonsiori tn, Narva mnt, Pirita tee, Merivälja tee, Kloostrimetsa tee, Pärnamäe tee, Muuga tee, Õunapuu pst), mis on enne Lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 34A sõiduplaanis 34A. liiniks.

7.1.2        Seli – Iru - Kärmu (Ümera tn, K.Kärberi tn, Ussimäe-Kärberi ühendus, Ussimäe tee, Narva mnt, Vana-Narva mnt), mis on enne Lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 29A sõiduplaanis 29A. liiniks.

7.2  Lepingupooled käsitlevad:

7.2.1        Lepingu punktis 7.1.1 nimetatud 16.10.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 11.10.2006 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 34A. liini tööpäeva sõiduplaani, 01.09.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 29.08.2006 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 34A. liini laupäeva sõiduplaani ja 01.09.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 29.08.2006 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 34A. liini pühapäeva sõiduplaani kinnitatud Sõiduplaanidena Lepingu punkti 3.2 tähenduses.

7.2.2        Lepingu punktis 7.1.2 nimetatud 17.11.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 16.11.2006 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 29A. liini tööpäeva sõiduplaani kinnitatud Sõiduplaanidena Lepingu punkti 3.2 tähenduses.

7.3  Tallinn tagab Ühisliinidel liiniveo korraldamise vastavalt Lepingu punktis 3.2  nimetatud Sõiduplaanile.

7.4  Tallinn ei ole kohustatud järgima Lepingu punktis 7.3 sätestatud kohustust osas, milles ei ole tagatud Ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavus või liiklusohutus Maardu haldusterritooriumil.

7.5  Maardu tagab Lepingu punktis 7.3 nimetatud liiniveo korraldamiseks:

7.5.1        Ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavuse kohalikel teedel Maardu haldusterritooriumil.

7.5.2 Lepingupoolte teavitamise Ühisliinide liikumistee ajutistest plaanilistest sulgemistest Maardu haldusterritooriumil, millega kaasneb liinide töö ümberkorraldamine, ette vähemalt 35 päeva.

7.6 Kui Lepingus sätestatud kohustuse täitmise tähtaeg on saabunud enne käesoleva lepingu allkirjastamist, ei ole Lepingupool viivitusse sattunud, kui ta täidab nimetatud kohustuse kahekümne (20) tööpäeva jooksul arvates Lepingu allkirjastamisest Lepingupoolte poolt järgnevast päevast.

7.7  Juhul, kui üks Lepingupool ei teata teistele Lepingupooltele 30 kalendripäeva enne lepingu tähtaja möödumist kirjaliku teatega, et ta ei soovi lepingu pikendamist, pikeneb leping 1 aasta võrra. Lepingu pikenemisel 1 aasta võrra vormistatakse käesoleva Lepingu lisana järgneva aasta Maardu ja Keskuse poolt rahastatav osa, ühisliinides toimunud muudatused ja muud täpsustamist vajavad Lepingupoolte õigused ning kohustused. Lepingupoolte poolt kokkuleppe mittesaavutamisel eelnimetatud tingimuste osas, Lepingu pikendamist ei toimu ja Leping loetakse lõppenuks 31. detsembrist  2007.

8. Lepingupoolte andmed:

Maardu linn

Tallinna linn

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus

Registrikood 75011470    

Tallinna Transpordiamet

Registrikood 75028252

Registrikood 80213342

Kallasmaa t 1, Maardu

74111, Harjumaa

 

Vabaduse väljak 10

10146, Tallinn

Rävala pst 8, C-110

10143, Tallinn

Telefon: 606 0702

Telefon: 640 4618

Telefon: 640 6780

Faks: 606 0701

Faks: 640 4617

Faks: 640 6789

e-post: linnavalitsus@maardu.ee

e-post: tta@tallinnlv.ee

e-post: info@harjuytk.ee

SEB Eesti Ühispank

a/a

SEB Eesti Ühispank

a/a 10220028916014

SEB Eesti Ühispank

a/a 10220041254012

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Kontaktisik:

peainsener

Jüri Pihlak

 peaökonomist

 Mart Moosus

  sõitjateveo spetsialist

  Kadri Krooni

telefon 606 0721

 telefon 640 4614

  telefon 640 6783

e-post:

 juri.pihlak@maardu.ee

 e-post: Mart.Moosus@tallinnlv.ee

  e-post: kadri.krooni@harjuytk.ee

 

 

 

.................................               .................................                    .......................................

 

Maardu linn                              Tallinna linn                                    MTÜ Harjumaa

                                                                                                      Ühistranspordikeskus

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär