Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank ja Tallinna linna vahel sõlmitavate otsekorralduse saajalepingute projekti heakskiitmine ning volituste andmine Katrin Kendrale või Endel Karmile
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 korraldus number 2583
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 2583-k

 

 

Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank ja Tallinna linna vahel sõlmitavate otsekorralduse saajalepingute projekti heakskiitmine ning volituste andmine Katrin Kendrale või Endel Karmile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2:

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank ja Tallinna linna vahel sõlmitavate otsekorralduse saajalepingute projekt koos lisaga.

2. Volitada Tallinna Linnakantselei finantsdirektori kohusetäitjat Katrin Kendrat või Tallinna Linnakantselei linnakassa juhatajat Endel Karmi Tallinna linna nimel alla kirjutama Aktsiaseltsiga SEB Eesti Ühispank (edaspidi pank) sõlmitavatele otsekorralduse saajalepingutele koos lisaga.

3. Määrata otsekorralduse saajalepingute alusel volitatud esindajateks ametiasutus või tema  hallatav asutus (edaspidi volitatud esindaja), kes esitab vastavalt otsekorralduse saajalepingule ja otsekorralduslepingule pangale nõudeid maksja pangakontolt maksete teostamiseks.

4. Volitatud esindajatel:

4.1  esitada Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele teenistujate loetelu, kellel on õigus kasutada internetipõhist otsekorralduse programmi koos sellest tulenevate õiguste, kohustuste ja vastutusega;

4.2 esitada pangale maksenõuded vähemalt üks päev enne makseperioodi algust ning teavitada eelnevalt maksjat osutatud teenusest ja selle eest tasumisele kuuluvast summast;

4.3 lahendada maksja poolt esitatud otsekorralduse teenust puudutavad pretensioonid, nõuded ja probleemid, mille lahendamine panga kasutada oleva otsekorralduse makselepingute andmebaasi alusel ei ole võimalik;

4.4 viivitamatult informeerida kirjalikult maksjat otsekorralduse saajalepingu lõpetamisest.

5. Volitatud esindaja vastutab tema teenistujatele või töötajatele antud internetipõhise otsekorralduse programmi kasutusõiguse, maksenõudes sisalduvate andmete õigsuse ning tema teenistujate või töötajate poolt teostatud toimingute eest.

6. Tallinna Linnakantselei finantsteenistusel tasuda otsekorralduse teenustasu Tallinna eelarves finantskuludeks ettenähtud vahenditest.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile SEB Eesti Ühispank ning Tallinna linna ametiasutustele ja hallatavatele asutustele, kes tegutsevad sõlmitavate otsekorralduse saajalepingute alusel volitatud esindajatena.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

20. detsembri 2006

korralduse nr 2583-k

LISA

 

 

 

 

 

 

OTSEKORRALDUSE SAAJALEPING nr. …………

 

Käesolev otsekorralduse saajaleping (edaspidi  Leping) on sõlmitud Tallinnas „ ….“……..... 2006.

 

Tallinna Linn, edaspidi Saaja, asukohaga Vabaduse Väljak 7,15199 Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ………detsembri 2006 korralduse nr …….. alusel  …………………………..

 

ja

 

AS SEB Eesti Ühispank, edaspidi Pank, registrikood 10004252, asukohaga Tornimäe 2, 15010 Tallinn, mida esindab volikirja alusel Jaepanganduse divisjoni direktori asetäitja Tõnu Sepp

 

Edaspidi leppisid nimetatud Pooled kokku alljärgnevas:

 

Mõisted:

Otsekorraldus – Maksja korraldus Pangale raha ülekandmiseks Maksja arvelduskontolt Saajale Volitatud esindaja poolt Pangale esitatud Maksenõude alusel.

Maksja – Pangas arvelduskontot omav isik, kellel on Pangaga sõlmitud kehtiv Maksjaleping.

Volitatud esindaja - …………………………………    .. (ametiasutus või tema hallatav asutus), kes Saaja volituse alusel esitab Pangale maksenõudeid, mille alusel tekib Pangal kohustus Makse teostamiseks vastavalt Maksjalepingule ja Lepingule.

Maksjaleping – Panga ja Maksja vaheline otsekorraldusleping, milles määratud tingimustel teostatakse Makse.

Makse – Maksenõude alusel Maksjalepingu ja Lepingu tingimuste kohaselt Maksja kontolt Saaja kontole tehtav ülekanne.

Limiit – Maksja poolt määratav summa ülempiir Perioodilise otsekorralduse Maksjalepingu tingimuste kohaselt tehtava ühe Makse või ühe päeva Maksete või ühe kalendrikuu Maksete kohta. 

Maksenõue – Saaja Volitatud esindaja poolt Pangale esitatav nõue, mille alusel tekib Pangal kohustus Makse teostamiseks vastavalt Maksjalepingule ja Lepingule.

Makseperiood – Lepingu Lisas1 kokkulepitud periood, mille piires Maksja võib Maksjalepingus kehtestada Maksepäeva.

Maksepäev – Maksjalepingus kokkulepitud või Saaja poolt Maksenõudes määratud päev, millal Pank teostab Makse.

Maksetunnus – Saaja ja Maksja vahelise lepinguga kehtestatud viitenumber, mille parameetrid on fikseeritud Lepingu Lisas 1 ja millest lähtuvalt on maksetunnus määratud Maksjalepingus.

 

1. Lepingu objekt

Leping reguleerib Poolte vahelisi suhteid, mis on seotud Otsekorralduse teenuse osutamisega Maksjatele ning Maksjalepingute sõlmimisega ja nendest tulenevate Maksete täitmisega ning Maksjalepingute sõlmimisega seotud andmete töötlemisega.

 

2. Otsekorralduse programm

2.1. Otsekorralduse teenuse osutamiseks vajalikud toimingud teostavad  Pooled            Panga poolt väljatöötatud internetipõhise Otsekorralduse programmi vahendusel.

2.2. Internetipangas U-Net Business määrab Saaja teenistujad, kes võivad kasutada otsekorralduse programmi ning teenistujatele lubatud õigused otsekorralduse programmi kasutamisel.

2.3. Otsekorralduse programmi kasutamiseks peavad kasutajateks määratud teenistujad sõlmima Pangaga internetipanga U-Net lepingud.

 

3. Maksenõuete esitamine ja täitmine

3.1. Saaja kohustub järgima Lepingu Lisas 1 toodud tingimusi ja edastama Pangale Maksenõuded vähemalt üks päev enne Makseperioodi algust. Perioodivaba otsekorralduse puhul edastab Saaja Maksenõude Panka vähemalt üks päev enne Maksepäeva.

3.2. Pank võtab Saaja poolt edastatavad Maksenõuded vastu ja kontrollib Maksenõuete vastavust Maksjalepingu tingimustele. Kui Maksenõue ei vasta Maksjalepingu tingimustele, siis Pank Makset ei teosta. Informatsioon vigaste Maksenõuete kohta on Saajale kättesaadav Otsekorralduse programmi vahendusel.

3.3. Kui Saajaga on kokkulepitud Perioodilise muutumatu summaga otsekorralduses, siis genereerib Pank Maksenõuded vastavalt Maksjalepingu tingimustele. Saajal on õigus muuta Maksenõude suurust, teatades sellest Pangale otsekorralduse programmi vahendusel vähemalt üks päev enne Maksepäeva.

3.4. Maksjalepingule vastavad Maksenõuded võtab Pank täitmiseks, teostades Maksepäeval Makse Maksenõudes fikseeritud summas, Lepingu Lisas 1 fikseeritud Saaja kontole.

3.5. Kui Makse teostamine Maksenõudes fikseeritud summas ei ole Maksepäeval võimalik Maksja kontol piisavate rahaliste vahendite puudumise tõttu, teostab Pank Makse vastavate rahaliste vahendite laekumisel Lepingu Lisas 1 fikseeritud Maksenõude kehtivusaja jooksul arvates Maksepäevast, kuid mitte hiljem kui Makseperioodi lõppkuupäev.

3.6. Kui vastavalt Lepingu punktile 3.5. ei ole võimalik Makset teostada jätab Pank Makse teostamata või täidab vastavalt Lepingu Lisale 1 Makse osaliselt Maksjalepingus fikseeritud Limiidi ulatuses või Maksja kontol olevate vabade rahaliste vahendite ulatuses.

3.7. Pangal on õigus Maksenõuete töötlemine peatada või neid mitte töödelda, samuti eelnevad sama protsessiga saadetud Maksenõuded tühistada, juhul kui Pangal on alust kahelda Panka edastatud Maksenõuete õigsuses või muude sellega seotud probleemide tekkimise puhul.

 

4. Informatsiooni vahetamine

4.1. Otsekorralduse teenuse osutamisel on Saajal eelnevalt kohustus teavitada Maksjat Maksjale osutatud teenustest või müüdud kaubast ja nende eest tasumisele kuuluvast summast.

4.2. Saaja informeerib Maksjat kõikidest muudatustest, mis mõjutavad Maksjat ja tulenevad Lepingu Lisas 1 kokkulepitud tingimuste muutmisest. Saaja lahendab Maksjatega Maksenõudes esitatud andmete õigsusest tulenevad pretensioonid.

4.3. Pank edastab Saajale Maksjate poolt esitatud Otsekorralduse teenust puudutavad pretensioonid, nõuded ja probleemid, mille lahendamine Panga kasutada oleva Otsekorralduse Maksjalepingute andmebaasi alusel ei ole võimalik.

4.4..Saaja kohustub vajadusel informeerima Maksjaid Maksenõuetes esinevatest vigadest.

4.5. Pank informeerib Saajat kõikidest muudatustest Panga poolt kehtestatud tingimustes ja muudes asjaoludes, mis omavad või võivad omada mõju Otsekorralduse teenuse osutamisele.

4.6.  Saaja on kohustatud viivitamatult Maksjatele kirjalikult teatama   Lepingu lõppemisest.

                                                                                   

5. Teenustasu ja tasumine

5.1. Teenustasud kehtestatakse vastavalt Lisale 1.

5.2. Pangal on õigus debiteerida Lisas 1 määratud teenustasu Teenustasukontolt. Teenustasu eelmisel kuul teostatud Maksete eest debiteerib Pank Lisas 1 määratud Teenustasukontolt kuu 10. kalendripäeval.

 

6. Vastutus

6.1. Pooled vastutavad endale Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras ja ulatuses. Pool on kohustatud hüvitama teisele Poolele kõik kahjud, mis tulenevad temapoosest Lepingu rikkumisest.

6.2. Pank ei vastuta interneti häiretest või mittetöötamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud pooltest mitteolenevatest põhjustest, nagu elektrikatkestused, häired sideliinides, loodusõnnetused, üldised arvutisüsteemide häired jms.

6.3. Saaja vastutab Volitatud esindajale antud Otsekorralduse programmi kasutusõiguste eest.

6.4  Saaja vastutab õigusi omavate teenistujate  poolt teostatud toimingute eest.

6.5.Saaja vastutab Maksenõudes sisalduvate andmete õigsuse eest ja kohustub likvideerima koheselt kõik vead.

 

7. Lepingu kehtivus ja lõpetamine

7.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest ja on sõlmitud määramata ajaks.

7.2. Lepingu võib kumbki Pool lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult vähemalt kuuskümmend (60) kalendripäeva ette, jälgides, et Leping lõppeks peale Makseperioodi lõppu. Alates etteteatamisest lõpetatakse uute Maksjalepingute sõlmimine Saaja kasuks.

7.3. Pangal on õigus Lepingu lõppemisel lõpetada ühepoolselt kõik aktiivsed Maksjalepingud, mis antud ajahetkel on Saaja kasuks sõlmitud.

7.4. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutmist ega rahuldamist. Lepingu lõppemisel täidab Pank kõik enne Lepingu lõppemist Saaja Volitatud esindaja poolt edastatud korrektsed Maksenõuded.

7.5. Lepingut võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel.

7.6. Poolte omavahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

7.7. Leping on koostatud kahes võrdses eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks.

 

 

8. Lepingu lahutamatuks osaks on:

 

Lisa 1  - Maksjalepingute sõlmimise ja Maksete teostamise tingimused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

 

 

 

 

AS SEB Eesti Ühispank                                      Tallinna Linn                          

Reg.nr.  10004252                                                         Reg.nr.  75014920 (Tallinna Linnakantselei)

Tornimäe 2, 15010 Tallinn                                              Vabaduse Väljak 7,15199 Tallinn

Tel.     665 5444                                                            Tel.    640 4267

Faks   665 5202                                                             Faks   640 4183

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                       ……………………………………

Tõnu Sepp                                                                   ……………………………………

SEB Eesti Ühispank AS                                                Tallinna Linn

 

 

 

 

Lisa 1 - Maksjalepingute sõlmimise ja Maksete teostamise tingimused

 

 

1. Saaja arvelduskonto SEB Eesti Ühispangas …………………………….…., 

    Teenustasukonto  ……………………………..      

 

2. Otsekorraldus on:

[ ] Perioodiline muutuva summaga

            [  ] Perioodiline muutumatu summaga

            [  ] Perioodivaba

 

3. Maksjalepinguid sõlmitakse:

            [ ] Pangas

           

4. Maksjalepinguid võivad sõlmida:

            [  ] Eraisik

            [  ] Juriidiline isik

 

5. Maksjalepinguid peatatakse ja lõpetatakse:

            [  ] Pangas

           

6. Makse unikaalseks tunnuseks on:

            [  ] viitenumber, mille pikkus on …… ühikut (vastavalt Pangaliidu standardile)          

            [  ] muu unikaalne tunnus: ………. mille pikkus on …… …... ühikut

 

7. Osaline debiteerimine Maksja poolt määratud Limiidi ulatuses:

            [  ] on lubatud

            [  ] on keelatud

 

8. Osaline debiteerimine Maksja konto saldo ulatuses:

            [  ] on lubatud

            [  ] on keelatud

 

9. Makseperiood:

            [  ] on (algus/lõpp)  ……….. (kaasa arvatud) *

 

10. Teenustasu:

[  ] vastavalt Pooltevahelisele kokkuleppele. Maksehind: 1,00 EEK-i

 

11. Maksenõude kehtivusaeg on ….. kalendripäev. **

 

12. Kui Maksepäevaks on kuupäev, mis kalendrikuus puudub, siis teostatakse Makse kalendrikuu viimasel kuupäeval.

 

13. Lepingu raames edastatavad Maksenõuete summad ja kehtestatud limiidid on kõik Maksenõuete edastamise ajal Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas valuutas.

 

* Maksimaalselt 20 kalendripäeva, perioodivaba otsekorralduse puhul puudub.

** Maksimaalselt 3 (kolm) kalendripäeva, perioodivaba otsekorralduse puhul 1 päev.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär