Tallinna linna heakorra eeskirja, Tallinna linna kaevetööde eeskirja, Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja, Tallinna jäätmehoolduseeskirja ja Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimuste ja korra

Tallinna Linnavolikogu 21.12.2006 määrus number 76
jõustumine 01.01.2007

Redaktsiooni kehtivus 27.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2006 nr 76

 

 

Tallinna linna heakorra eeskirja, Tallinna linna kaevetööde eeskirja, Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja, Tallinna jäätmehoolduseeskirja ja Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimuste ja korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 361, 362, 365, jäätmeseaduse § 71 lg 1 ja lg 2 p 9, § 127 lg 2 p 3, keskkonnajärelevalve seaduse § 6 lg 1, § 11, looduskaitseseaduse § 45 alusel ja arvestades Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsust nr 355 “Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamine“.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 18 lisatakse pärast sõna “Kommunaalamet“ sõnad “Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrusega nr 12 kinnitatud Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja punkti 3 teist lauset täiendatakse pärast sõnu “Tallinna Keskkonnaamet“ sõnadega “Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet“.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 16. septembri 2004 määrusega nr 34 kinnitatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjas tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 3 lisatakse pärast sõna “kontrollivad“ sõnad “Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (edaspidi munitsipaalpolitsei)“;

2) eeskirja täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

 “61. Munitsipaalpolitsei teostab eeskirja täitmise üle järelevalvet vastavalt oma põhimääruses sätestatud pädevusele ja menetleb väärtegusid. Järelevalve teostamisel ja väärtegude menetlemisel tegutsevad munitsipaalpolitsei ametnikud kohaliku omavalitsuse keskkonnakaitseinspektoritena.“

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja § 45 lisatakse pärast sõna “keskkonnaamet“ sõnad “Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet“.

§ 5.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ § 17 sõnastatakse järgmiselt: “Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade täitmise üle teostavad Keskkonnaamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ja linnaosade valitsused vastavalt oma pädevusele“.

§ 6.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees