Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna heakorra eeskirja, Tallinna linna kaevetööde eeskirja, Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja, Tallinna jäätmehoolduseeskirja ja Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimuste ja korra
Tallinna Linnavolikogu 21.12.2006 määrus number 76
Jõustumine:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:27.05.2011 - ...

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. detsember 2006 nr 76

 

 

Tallinna linna heakorra eeskirja, Tallinna linna kaevetööde eeskirja, Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja, Tallinna jäätmehoolduseeskirja ja Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimuste ja korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 361, 362, 365, jäätmeseaduse § 71 lg 1 ja lg 2 p 9, § 127 lg 2 p 3, keskkonnajärelevalve seaduse § 6 lg 1, § 11, looduskaitseseaduse § 45 alusel ja arvestades Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsust nr 355 “Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamine“.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 18 lisatakse pärast sõna “Kommunaalamet“ sõnad “Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrusega nr 12 kinnitatud Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja punkti 3 teist lauset täiendatakse pärast sõnu “Tallinna Keskkonnaamet“ sõnadega “Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet“.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 16. septembri 2004 määrusega nr 34 kinnitatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjas tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 3 lisatakse pärast sõna “kontrollivad“ sõnad “Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (edaspidi munitsipaalpolitsei)“;

2) eeskirja täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

 “61. Munitsipaalpolitsei teostab eeskirja täitmise üle järelevalvet vastavalt oma põhimääruses sätestatud pädevusele ja menetleb väärtegusid. Järelevalve teostamisel ja väärtegude menetlemisel tegutsevad munitsipaalpolitsei ametnikud kohaliku omavalitsuse keskkonnakaitseinspektoritena.“

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja § 45 lisatakse pärast sõna “keskkonnaamet“ sõnad “Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet“.

§ 5.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ § 17 sõnastatakse järgmiselt: “Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade täitmise üle teostavad Keskkonnaamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ja linnaosade valitsused vastavalt oma pädevusele“.

§ 6.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees