Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Välja tn 39 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 3346 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 korraldus number 2545
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 2545-k

 

 

Välja tn 39 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 3346 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191lg 2, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 16. septembri 1996 otsusest nr 7878, millega on Tallinnas, Välja tn 39, endisel kinnistul nr 3346 asunud krundi, suurusega 1450 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Hilje-Viiu Kaevats, kes loovutas osa maa tagastamise nõudeõigusest Tiia Meierile 1/6 mõttelises osas, Tiit Meierile 1/6 mõttelises osas ja Taavi Meierile 1/6 mõttelises osas, Kivinuka Kinnisvara osaühingu koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 330 ning maa tagastamise toimiku nr 5692 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Välja tn 39;

1.2 pindala: 1342 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3346 pindalaga 1450 m2) järgmistele isikutele 15/18 mõttelises osas:

2.1 Tiit Meier, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 2/18 mõttelises osas;

2.2 Tiia Meier, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 2/18 mõttelises osas;

2.3 Taavi Meier, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 2/18 mõttelises osas;

2.4 Hilje-Viiu Kaevats, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 9/18 mõttelises osas.

3. Välja tn 39 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101026800 elamu, ehitisregistri koodiga 101026802 majandushoone, ehitisregistri koodiga 220393397 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele 15/18 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 19.10.2006.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 3346 maa-ala suurusega 332 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teisele isikule kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2.1, 2.2 ja 2.3 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 66 (kuuskümmend kuus) krooni ja 75 senti Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa kuulub vastavalt kaasomandi osa suurusele tasumisele alljärgnevalt:

6.1 Tiit Meier – 22 (kakskümmend kaks) krooni ja 25 senti;

6.2 Tiia Meier – 22 (kakskümmend kaks) krooni ja 25 senti;

6.3 Taavi Meier – 22 (kakskümmend kaks) krooni ja 25 senti.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Tiit Meierile, Tiia Meierile, Taavi Meierile, Hilje-Viiu Kaevatsile ja Marita Feldmannile;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär