Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2007. aasta eelarve
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 määrus number 75
Jõustumine:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:08.11.2007 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 01.11.2007 nr 32 jõust. 08.11.2007

Määruse tekst ei sisalda nimetatud muudatusi.

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2006 nr 75

 

 

Tallinna linna 2007. aasta eelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 22 lõike 3, § 38 lõike 1 alusel ja kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõikega 1, § 8 lõikega 1 ja § 12 lõikega 1, Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktidega 1 ja 8, § 55 lõigetega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidega 2.3, 15.3, 20 ja 21.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna 2007. aasta:

1) Koondeelarve vastavalt lisale 1;

2) Tulude eelarve vastavalt lisale 2;

3) Linnakassa kogutavad tulud vastavalt lisale 3;

4) Linna asutuste tulud ja välisrahastus vastavalt lisale 4;

5) Kulude eelarve vastavalt lisale 5;

6) Investeeringuprojektide eelarve vastavalt lisale 6;

7) Finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 7;

8) Rahakäibe prognoos vastavalt lisale 8;

9) Linna nimel võetavad pikaajalised lepingulised kohustused asutuste lõikes 2007 ‑ 2009 vastavalt lisale 9.

§ 2.  Lisas 6 “Investeeringuprojektide eelarves“ toodud objektide 2007. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 3.  Lubada Tallinna Linnavalitsusel:

(1) Kinnitada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuse laekumist;

(2) linna asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele uutele linna asutustele;

(3) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud teenistujate üldarvu ja töötasu piires;

(4) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu eelarve kassalise teenindamise vajadusteks suurima lubatud jäägiga 245 000 000 krooni aastase intressimääraga kuni 4,5%. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul. Linnavalitsusel kassalaenu võtmisel informeerida Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjoni kassalaenu võtmisest ja tingimustest;

(5) võtta eelarvelaenu summas 400 000 000 krooni tähtajaga kuni 15 aastat, aastase intressimääraga kuni 4,5%;

(6) võtta eelarveaastal laenu välisabi sildfinantseerimiseks mahus kuni 30 000 000 krooni aastase intressimääraga kuni 4,5%;

(7) jaotada eelarves Tallinna Haridusametile pedagoogilise ja tehnilise personali palgatõusu katteks ning Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile kultuuritöötajate palgatõusu katteks ettenähtud vahendid vastavalt linna haridus- ja kultuuriasutuste vahel;

(8) 2006. aasta eelarves ülekantavaks määratud 2007. aastasse ülekantavate kulutuste katteks suunata eelnevate perioodide akumuleeritud tulemit vastavas mahus.

§ 4.  2007. aasta eelarves ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele kavandatud omatulude enamlaekumisel saab enamlaekunud omatulu kasutada üksnes linna eelarve muutmisega Tallinna Linnavolikogus.

§ 5.  Ametiasutuste (v.a Tallinna Linnavolikogu Kantselei) juhtidel määrata kahe nädala jooksul peale käesoleva määruse vastuvõtmist toote vastutajad ning linnaosade vanematel toote piirkondlikud vastutajad ning teha vastav käskkiri teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

§ 6.  Töötasu on lubatud maksta üksnes nende tootegruppide, toodete või eelarvepositsioonide kuludest, mille puhul on töötasu kulud eraldi välja toodud.

§ 7.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

LISAD