Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 määrus number 104
Jõustumine:25.12.2006
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2014 - 01.01.2020 [RT IV, 03.06.2014, 55]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 19.12.2019 nr 38 [RT IV, 28.12.2019, 4 - jõust. 01.01.2020]

REDAKTSIOON:
Tlv m 21.05.2014 nr 45 [RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011
Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 104

 

 

 

 

 

Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 punkti 3 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord määrab kindlaks isiku sotsiaalmajutusüksusesse majutamise tingimused ja isiku sotsiaalmajutusüksuses viibimise korra ning sotsiaalmajutusüksuse töökorralduse alused.

§ 2.  Mõisted

(1) Sotsiaalmajutusüksus on hoone või hoone osa, milles asuvatesse ruumidesse isiku majutamisel antakse isiku kasutusse voodikoht koos sotsiaalmajutusüksuses olevate ruumide ja asjade ning osutatavate teenuste kasutamise õigusega. Hoone või selle osa tunnistatakse sotsiaalmajutusüksuseks linnavalitsuse korraldusega.

(2) Isik käesoleva korra mõistes on füüsiline isik, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas.

(3) Majutusleping on leping, millega antakse isiku kasutusse voodikoht sotsiaalmajutusüksuses.

§ 3.  Üldsätted

(1) Isiku sotsiaalmajutusüksusesse majutamise aluseks on isiku arengukava, mille järgi isiku resotsialiseerimise või rehabiliteerimise üheks eelduseks on isiku sotsiaalmajutusüksusesse majutamine või isiku olemasolevalt eluasemelt ümbermajutamine sotsiaalmajutusüksusesse. Isiku arengukava koostab isiku elukohajärgne linnaosa valitsus (edaspidi linnaosa valitsus).

(2) Sotsiaalmajutusüksusesse majutatud isiku resotsialiseerimisplaani koostamist ja täitmist korraldab, sealhulgas sõlmib isikuga Tallinna linna nimel majutuslepingu, Tallinna linna hoolekandeasutus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (edaspidi TSK).

(3) Sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruse kehtestab linnavalitsus.

(4) Sotsiaalmajutusüksusesse majutatud isik jääb Eesti rahvastikuregistrisse oma senise elukohajärgse linnaosa täpsusega.

§ 4.  Sotsiaalmajutusüksusesse voodikoha taotlemine

(1) Sotsiaalmajutusüksusesse voodikoha saamiseks esitab isik linnaosa valitsusele korra lisas 1 sätestatud vormikohase avalduse.

(2) Linnaosa valitsus koostab taotleja kohta toimiku, kus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse koopiale lisatakse järgmised dokumendid:

1) isikuttõendava dokumendi koopia;

2) pere- või üldarsti hinnang isiku tervislikule seisundile, näidates ära isiku nakkusohtlikkuse ja meditsiinilised erivajadused;

3) isiku arengukava;

4) suunamiskiri sotsiaalmajutusüksusesse.

(3) Linnaosa valitsus annab isiku toimiku TSK-le üle hiljemalt üks kuu enne isiku sotsiaalmajutusüksusesse majutamise otsustamist. Kui isiku sotsiaalmajutusüksusesse majutamise vajadus selgub hiljem, peab linnaosa valitsus andma isiku toimiku TSK-le üle viivitamatult.

§ 41. Sotsiaalmajutusüksusesse voodikohta taotlevate isikute arvestus
[RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]

(1) Linnaosa valitsus võtab sotsiaalmajutusüksusesse voodikohta taotleva isiku arvele ja teavitab sellest arvele võetud isikut.
[RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]

(2) Arvele võtmise teates märgitakse arvele võtmise kuupäev ja selgitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud kohustust andmeid uuendada ja kinnitada.
[RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]

(3) Arvele võetud isik on kohustatud linnaosa valitsusele:

1) teatama sotsiaalmajutusüksusesse voodikoha taotlemise vajaduse lõppemisest;

2) teatama isiku- ja kontaktandmete muutumisest;

3) esitama igal aastal hiljemalt 31. märtsiks kirjaliku kinnituse selle kohta, et vajab jätkuvalt sotsiaalmajutusüksuses voodikohta.
[RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]

(4) Linnaosa valitsus kustutab isiku arvelt, kui:

1) isikul puudub vajadus taotleda sotsiaalmajutusüksusse voodikohta;

2) on jõustunud määruse § 5 lõikes 2 nimetatud käskkiri;

3) isik ei täida käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud kohustusi.
[RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]

(5) Arvelt kustutamine ei võta isikult õigust esitada uuesti avaldus sotsiaalmajutusüksusesse voodikoha saamiseks.
[RT IV, 03.06.2014, 4 - jõust. 06.06.2014]

§ 5.  Majutuslepingu sõlmimise otsustamine

(1) TSK registreerib linnaosa valitsuselt saadud toimiku, kutsub kokku vähemalt üks kord kuus Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi Sotsiaal- ja Tervishoiuamet) juhataja käskkirjaga moodustatud sotsiaalmajutusüksusesse majutamise ja majutuslepingute lõpetamise komisjoni (edaspidi Komisjon), kuhu kuuluvad linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade esindajad, TSK, Tallinna Linnavaraameti (edaspidi Linnavaraamet) ja Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esindaja.
(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

(2) Komisjoni koosoleku protokolli alusel esitab TSK Linnavaraametile taotluse majutamist vajavate isikute kohta ning Linnavaraameti juhataja annab välja käskkirja taotluses nimetatud isikutega majutuslepingu sõlmimiseks. Linnavaraamet teeb käskkirja teatavaks linnaosa valitsusele, TSK-le ja linnavara valitsejale, kelle valitsemisel on sotsiaalmajutusüksus. Linnaosa valitsus teeb käskkirja teatavaks isikule, kes taotles voodikohta sotsiaalmajutusüksusesse.
(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

§ 6.  Isiku sotsiaalmajutusüksuses viibimine

(1) Käesoleva korra lisa 2 vormi kohase majutuslepingu sõlmimise ja kehtimise eelduseks on, et isik on tasunud voodikoha eest kalendrikuu lõpuni. TSK esitab isikule sotsiaalmajutusüksuse valitseja nimel majutuslepingu alusel arve, isik tasub raha sotsiaalmajutusüksuse valitseja poolt määratud pangakontole.

(2) TSK koostab koostöös isikuga ühe kuu jooksul alates isikuga majutuslepingu sõlmimisest resotsialiseerimisplaani. Kui isiku resotsialiseerimisplaanis sätestatud eesmärgid on täidetud, teavitab TSK sellest linnaosa valitsust ja Linnavaraametit ning lõpetab isikuga sõlmitud majutuslepingu. Vajadusel koostab TSK koostöös isiku ja linnaosa valitsusega uue resotsialiseerimisplaani ja teavitab sellest Linnavaraametit.
(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

(3) Kui isikul puuduvad piisavad rahalised vahendid majutuslepingu alusel sotsiaalmajutusüksuse voodikoha eest tasumiseks, pöördub ta toetuse saamiseks linnaosa valitsuse poole.

§ 7.  Sotsiaalmajutusüksuse töökorraldus

(1) Sotsiaalmajutusüksuse korrashoidu korraldab selle linnavara valitseja. Sotsiaalmajutusüksuses olev vara, mida kasutavad sotsiaalmajutusüksusesse majutatud isikud, on selle linnavara valitseja valitsemisel, kelle valitsemisel on sotsiaalmajutusüksus. Nimetatud linnavara valitseja vastutab sotsiaalmajutusüksuse varaga varustatuse eest.

(2) Majutuslepingu alusel saadud tulu kasutab linnavara valitseja sotsiaalmajutusüksuse korrashoiu ja kommunaalkulude katteks. Kui majutuslepingute alusel saadud tulu ei kata sotsiaalmajutusüksuse korrashoiu ja kommunaalkulusid, katab kulud linnavara valitseja Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvel.

(3) Käesoleva korraga TSK-le pandud ülesannete täitmiseks vajalikke ruume kasutab TSK sotsiaalmajutusüksuses tasuta ja tähtajatult, kooskõlastades ruumide kasutamise eelnevalt linnavara valitsejaga.

(4) TSK töötajate poolt kasutatav sotsiaalmajutusüksuses asuv vara on Sotsiaal- ja Tervishoiuameti valitsemisel.

§ 8.  Rakendussätted

(1) Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajal kinnitada:

1) isiku sotsiaalmajutusüksusesse suunamise kirja vorm;

2) isiku arengukava vorm;

3) käesoleva korra paragrahvi 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud hinnangu vorm;

4) TSK poolt Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning sotsiaalmajutusüksuse valitsejale esitatava sotsiaalmajutusüksuses olevate voodikohtade kasutamise kohta aruandluse vorm;

5) isiku resotsialiseerimisplaani vorm;

6) käesoleva korra paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud Komisjoni töökord;

7) sotsiaalmajutusüksuse sisekorra eeskiri iga sotsiaalmajutusüksuse kohta eraldi. Sotsiaalmajutusüksuse sisekorra eeskiri peab enne kinnitamist olema kooskõlastatud linnavara valitseja poolt, kelle valitsemisel on sotsiaalmajutusüksus.

(2) TSK esitab Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning sotsiaalmajutusüksuse valitsejale aruandluse sotsiaalmajutusüksuses olevate voodikohtade kasutamise kohta üks kord kuus aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

(3) Erakorralise majutusteenuse osutamiseks hoitakse TSK poolt igas sotsiaalmajutusüksuses vähemalt üks tuba ja selles asuvad voodikohad kasutusse andmata.

(4) Isikuga, kellele sotsiaalmajutusüksuses osutatakse erakorralise majutamise teenust, sõlmitakse majutuslepingerakorralise majutusteenuse osutamiseks vastavalt lisale 3.

§ 9.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

 [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 25. detsembril 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

20. detsembri 2006 määruse nr 104

“Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord”

LISA 1

 

 

 

 

 

AVALDUS

 

SOTSIAALMAJUTUSÜKSUSESSE VOODIKOHA SAAMISEKS

 

 

Linnaosa valitsus

 

Ees- ja perekonnanimi

 

 

Isikukood (sünniaeg)

 

 

Elukoht (kontaktandmed)

 

 

 

Palun võimaldada mulle voodikoht sotsiaalmajutusüksuses.

Vajan majutamist sotsiaalmajutusüksusesse järgmistel põhjustel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuupäev

 

Allkiri

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

20. detsembri 2006 määruse nr 104

“Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord”

LISA 2

 

 

 

 

 

M A J U T U S L E P I N G

 

“………“………………. 200…

 

……………..………………………., registrikood………………………………..., aadressiga …………………………………, kelle esindajana tegutseb ……………………, edaspidi nimetatud Kasutusse andja, ühelt poolt ja …………………………………, isikukood …………………………, edaspidi nimetatud Kasutaja, teiselt poolt, edaspidi eraldi Pool ning koos ja ühiselt nimetatud Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi nimetatud Leping, alljärgnevas:

 

1. Üldsätted

Lepinguga annab Kasutusse andja ............................... sotsiaalmajutusüksuses voodikoha Kasutajale ajutiseks kasutamiseks Lepingu tingimustel ning selle kehtivusaja jooksul.

 

2. Lepingu ese ja selle üleandmine

2.1. Lepingu esemeks on aadressil ….......…….. sotsiaalmajutusüksuses voodikoht koos selle juurde kuuluva mööbliga ning sotsiaalmajutusüksuse ruumide kasutamine.

2.2. Lepingu ese loetakse Kasutusse andja poolt Kasutajale üleantuks Lepingu sõlmimisega.

2.3. Kasutusse andjal on õigus kontrollida Lepingu eseme kasutamise sihipärasust, säilitamist ja hooldamist.

3. Majutusteenuse tasu suurus ja tasumise kord

3.1. Kasutaja kohustub maksma Kasutusse andjale tasu Lepingu alusel igakuiselt ............ eurot ühe voodikoha eest kalendrikuus vastavalt kasutusse antud voodikohtade arvule. Igakuise tasu suurus on .......... eurot.

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

3.2. Kasutaja on kohustatud tasuma voodikoha eest tasu vastavalt Kasutusse andja poolt esitatud arvetele iga kalendrikuu 15. kuupäevaks.

3.3 Lepingu kehtimisel kalendrikuust lühemal perioodil (sõlmimise ja lõpetamise kuul) arvestatakse voodikoha kasutamise tasuks .......... eurot ühe ööpäeva eest.

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

4. Poolte kohustused

4.1. Kasutaja kohustub:

4.1.1. Säästlikult ja heaperemehelikult suhtuma sotsiaalmajutusüksuse ruumide sisustusse.

4.1.2. Alluma sotsiaalmajutusüksuse sisekorra eeskirjale, mis on Lepingu lisaks.

4.1.3. Kinni pidama resotsialiseerimisplaanist, mis koostatakse isikule ühe kuu jooksul alates Lepingu sõlmimisest.

4.1.4. Kinni pidama kõigist Lepinguga kehtestatud teistest tingimustest.

4.2 Kasutusse andja kohustub:

4.2.1. Võimaldama Kasutajale sätestatud tingimustel Lepingu eset kasutada.

4.2.2. Tutvustama Lepingu sõlmimisel Kasutajale sotsiaalmajutusüksuse sisekorra eeskirja.

5. Lepingu kehtivus

Leping jõustub ……………. ning on sõlmitud resotsialiseerimisplaanis sätestatud tähtajani.

6. Lepingu lõpetamine

6.1 Leping lõpeb resotsialiseerimisplaanis sätestatud tähtaja saabumisel või Poolte kokkuleppel.

6.2 Kasutusse andjal on õigus Leping koheselt ühepoolselt lõpetada kui Kasutaja:

6.2.1. ei täida Lepingu punktis 3.2 sätestatud maksekohustust;

6.2.2. ei pea kinni resotsialiseerimisplaanist;

6.2.3. rikub korduvalt (vähemalt kolmel korral) sotsiaalmajutusüksuse sisekorra eeskirja tingimusi või Lepingu muid tingimusi.

6.3 Lepingu lõppemisel või lõpetamisel on Kasutaja koheselt kohustatud Lepingu alusel tema kasutusse antud Lepingu eseme valduse Kasutusse andjale üle andma.

7. Muud tingimused

7.1 Kasutaja poolt tekitatud kahju hüvitamine toimub seadusega ettenähtud korras.

7.2 Leping ei anna õigust elukoha registreerimiseks.

7.3 Lepingut ei ole võimalik müüa, pärandada ega kinkida.

7.4 Vaidlused Lepingu eseme üle lahendatakse esmalt Poolte kokkuleppel lähtudes Lepingust, lahendusele mittejõudmisel vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi seadustele.

8. Poolte andmed

Kasutusse andja:                                                                       Kasutaja:

………………………………                                                …………………………

………………………………                                                …………………………

Lisad:

1.      Sotsiaalmajutusüksuse sisekorra eeskiri

2.      Resotsialiseerimisplaan

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

20. detsembri 2006 määruse nr 104

“Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord”

LISA 3

 

 

 

 

 

MAJUTUSLEPING ERAKORRALISE MAJUTUSTEENUSE OSUTAMISEKS

                                                                                                             “……“....……………. 200…

 

……………..………………………., registrikood………………………………..., aadressiga …………………………………, kelle seadusliku esindajana  tegutseb ……………………, edaspidi nimetatud Kasutusse andja, ühelt poolt ja …………………………………, isikukood …………………………, aadress ……………………………………….., edaspidi nimetatud Kasutaja, teiselt poolt, edaspidi eraldi Pool ning koos ja ühiselt nimetatud Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi nimetatud Leping, alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1. Lepinguga annab Kasutusse andja               sotsiaalmajutusüksuses asuvas eluruumis voodikoha Kasutajale ajutiseks kasutamiseks Lepingu tingimustel ning selle kehtivusaja jooksul.

2. Lepingu ese ja selle üleandmine

2.1. Lepingu esemeks on aadressil  ……….. sotsiaalmajutusüksuse …..korrusel eluruumis nr………. asuv voodikoht koos selle juurde kuuluva mööbliga ning sotsiaalmajutusüksuses asuvate abiruumide kasutamine.

2.2. Lepingu ese loetakse Kasutusse andja poolt Kasutajale üleantuks Lepingu sõlmimisega.

2.3. Kasutusse andjal on õigus kontrollida Lepingu eseme kasutamise sihipärasust, säilitamist ja hooldamist.

3. Erakorralise majutusteenuse tasu

3.1. Erakorralist majutusteenust osutatakse Kasutusse andja poolt Kasutajale tasuta.

4. Poolte kohustused

4.1. Kasutaja kohustub:

4.1.1. Säästlikult ja heaperemehelikult suhtuma eluruumide/abiruumide sisustusse.

4.1.2. Alluma sotsiaalmajutusüksuse sisekorra eeskirjale, mis on Lepingu lisaks.

4.1.3. Kinni pidama kõigist Lepinguga kehtestatud teistest tingimustest.

4.2 Kasutusse andja kohustub:

4.2.1. Võimaldama Kasutajale sätestatud tingimustel Lepingu eset ja sotsiaalmajutusüksuses asuvaid abiruume eesmärgipäraselt kasutada.

4.2.2. Tutvustama Lepingu sõlmimisel Kasutajale sotsiaalmajutusüksuse sisekorra eeskirja.

5. Lepingu kehtivus

Leping jõustub selle allakirjutamisel ja kehtib kolm järjestikust tööpäeva.

6. Lepingu lõpetamine

6.1 Leping lõpeb tähtaja saabumisel või Poolte kokkuleppel.

6.2 Kasutusse andjal on õigus Leping koheselt ühepoolselt lõpetada kui Kasutaja rikub korduvalt (vähemalt kahel korral) sotsiaalmajutusüksuse sisekorra eeskirja tingimusi või Lepingu muid tingimusi.

6.3 Lepingu lõppemisel või lõpetamisel on Kasutaja koheselt kohustatud Lepingu alusel tema kasutusse antud Lepingu eseme valduse Kasutusse andjale üle andma.

7. Muud tingimused

7.1 Kasutaja poolt tekitatud kahju hüvitamine toimub seadusega ettenähtud korras.

7.2 Leping ei anna õigust elukoha registreerimiseks.

7.3 Lepingut ei ole võimalik müüa, pärandada ega kinkida.

7.4 Vaidlused Lepingu eseme üle lahendatakse esmaselt lähtudes Lepingust, lahendusele mittejõudmisel vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi seadustele.

8. Poolte andmed

Kasutusse andja:                                                                                   Kasutaja:

………………………………                                                             …………………………

………………………………                                                             …………………………

Lisa: Sotsiaalmajutusüksuse sisekorra eeskiri

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär