Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna programm "Lasteaiakoht igale lapsele"
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 otsus number 356
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 09.09.2010 nr 193, jõustumine 01.01.2011,
lugeda euro kasutusele võtmisel õigusaktis märgitud kroonid eurodeks ümberarvestamise kursi alusel;
Tvk o 20.03.2008 nr 52

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2006 nr 356

 

 

 

 

Tallinna programm “Lasteaiakoht igale lapsele”

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 37 lõike 4 punkti 2 ja Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord” § 17 lõike 4 alusel ning kooskõlas koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõikega 1 ja § 15 lõikega 2, Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 53 “Tallinna arengukava 2006-2021” ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 istungi protokolli nr 34 päevakorrapunkti 84 punktist 2,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada Tallinna programm “Lasteaiakoht igale lapsele” vastavalt lisale.

2. Arvestada Tallinna programmiga “Lasteaiakoht igale lapsele” linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt linna rahalistele võimalustele.

3. Linnavalitsusel lähtuda Tallinna programmi “Lasteaiakoht igale lapsele” seatud eesmärgist.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA