Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamine
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 otsus number 355
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2006 nr 355

 

 

 

 

Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, väärteomenetluse seadustiku § 10 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Korraldada alates 1. jaanuarist 2007 Tallinna Keskkonnaamet ümber järgmisteks ametiasutusteks järgmiselt:

1.1 Tallinna Keskkonnaamet – tegevusvaldkond: Tallinna keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning tervislikuks elukeskkonnaks soodsate tingimuste loomine lähtudes säästva arengu põhimõtetest;

1.2 Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet – tegevusvaldkond: järelevalve teostamine linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle Tallinna haldusterritooriumil.

2. Tallinna Keskkonnaametil anda Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile üle Tallinna Keskkonnaameti munitsipaalpolitsei ametnike menetluses olevad väärteoasjad ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil tagada üle antud väärteoasjade menetluste lõpuleviimine ja määratud rahatrahvide sissenõudmine.

3. Tallinna Linnavalitsusel:

3.1 moodustada Tallinna Keskkonnaameti ümberkorraldamiseks komisjon;

3.2 esitada Tallinna Linnavolikogule käesolevast otsusest tingitud õigusaktide eelnõud.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha käesolev otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Keskkonnaametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees