Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettevõtlusinkubaatorite tegevuse korraldamise ja ettevõtlusinkubatsiooni-teenuste taotlemise ning menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 määrus number 74
Jõustumine:01.01.2007
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - 01.01.2009

KEHTETU:

Tvk m 13.11.2008nr 37 jõust. 01.01.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2006 nr 74

 

 

Ettevõtlusinkubaatorite tegevuse korraldamise ja ettevõtlusinkubatsiooni-teenuste taotlemise ning menetlemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 5 ning Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 53 “Tallinna arengukava 2006 ‑ 2015“, 23. veebruari 2006 määrusega nr 12 “Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2006 ‑ 2009“ ja Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 otsusega nr 165 “Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine“.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

(1) Ettevõtlusinkubaatorite tegevuse korraldamise ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotlemise ning menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (edaspidi Sihtasutus) hallatavate ettevõtlusinkubaatorite tegevuse korraldamist, Sihtasutuse ja selle hallatavate ettevõtlusinkubaatorite poolt osutatavate teenuste (edaspidi Teenused) taotlemist ja taotluste menetlemist ning Tallinna linna eelarvelistest vahenditest Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi Ettevõtlusamet) kaudu Teenuste pakkumiseks ja ettevõtlusinkubaatorite arendamiseks ettenähtud tegevustoetuse kasutamist ning sellekohast aruandlust.

(2) Ettevõtlusinkubaator on alustava ettevõtluse tugistruktuur, mille ülesandeks on ettevõtte käivitusperioodi riskide vähendamine soodsa ja kvaliteetse töökeskkonna, so äriruumide, infrastruktuuri ja toetavate Teenuste pakkumise kaudu.

(3) Ettevõtlusinkubaatori tegevuse eesmärkideks on:

1) uute ettevõtete tekke, elujõulisuse ning kasvusuutlikkuse tagamine;

2) täiendavate töökohtade loomine;

3) turusuutlike rakendusuuringute ja arendustööde autoritele ning üliõpilastele väljundi loomine ettevõtlusse;

4) soodsa ettevõtlus- ja innovatsioonikeskkonna tekitamine luues ja arendades ettevõtlusinkubaatoris paiknevate ettevõtete koostoimimisest ja erisusest tekkivat sünergiat;

(4) Teenuseid kasutavaid ettevõtjaid, kes on läbinud konkursi ja eelinkubatsiooni ja kellele on hindamiskomisjoni otsusega omistatud asuka staatus ning kes füüsiliselt paiknevad ettevõtlusinkubaatoris, nimetatakse asukateks (edaspidi Asukas). Teenuseid kasutavaid ettevõtjaid, kes on läbinud konkursi ja eelinkubatsiooni ja kellele on hindamiskomisjoni otsusega omistatud Asuka staatus, kuid kes ei asu füüsiliselt ettevõtlusinkubaatoris, nimetatakse eksterritoriaalseteks asukateks (edaspidi Eksterritoriaalne asukas).

(5) Ettevõtlusinkubaatori Asuka staatust taotleva ettevõtjaga, kes soovib ettevõtlusinkubaatori äriruume kasutada koheselt, sõlmitakse tähtajaline äriruumi üürileping äriruumide kasutamiseks ning sellist ettevõtjat nimetatakse ajutiseks asukaks (edaspidi Ajutine asukas). Äriruumi üürilepingu lahutamatuks lisaks on täidetud ettevõtlusinkubaatori Asuka staatuse ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotlemise vorm. Ajutine äriruumi üürileping on kehtiv järgmise ettevõtlusinkubatsiooniteenuste konkursi raames toimuva hindamiskomisjoni koosoleku otsuseni Asuka staatuse omistamise või mitteomistamise kohta. Ajutise asuka äriruumi üürilepingu Sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud hinnakirja alusel sõlmib Ajutise asukaga Sihtasutuse juhataja.

(6) Ettevõtlusinkubaatoris äriruume üürivaid kuid Teenuseid mittetaotlevaid ettevõtteid, millised on lubatud tegutsema ettevõtlusinkubaatoritesse kvaliteetsema ettevõtluskeskkonna tekitamise eesmärgil või rahvusvaheliste koostööprojektide kaudu, nimetatakse inkubaatori ettevõteteks (edaspidi Inkubaatori ettevõte). Inkubaatori ettevõttega tähtajalise äriruumi üürilepingu Sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud hinnakirja alusel sõlmib Inkubaatori ettevõttega Sihtasutuse juhataja.

(7) Ettevõtlusinkubaatoris äriruume üürivaid ja Teenuseid mittetaotlevaid ettevõtteid, millised on lubatud vabade äriruumide olemasolul tegutsema ettevõtlusinkubaatoritesse pakkumaks Asukatele ja Eksterritoriaalsetele asukatele ettevõtlusalaseid tugiteenuseid (nõustamine, raamatupidamisteenused, jms), nimetatakse inkubaatori tugiettevõteteks (edaspidi Inkubaatori tugiettevõte). Inkubaatori tugiettevõttega sõlmib tähtajalise äriruumi üürilepingu Sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud hinnakirja alusel Sihtasutuse juhataja.

(8) Asukatele pakutakse Teenuseid 2 (kaks) aastat, teadmiste- ja/või tehnoloogiapõhistele ettevõtetele 3 (kolm) aastat, mida lisataotluse esitamisel ja tulenevalt ettevõtte arenguvajadusest ning hindamiskomisjoni täiendavast otsusest saab pikendada veel 1 (üheks) aastaks.

(9) Ettevõtlusinkubaatorite tegevust korraldab Sihtasutus.

(10) Tähtajalised lepingud Asukatega (Asuka äriruumi üürileping ja Asuka inkubatsiooniteenuste leping Teenuste kasutamiseks) sõlmib Sihtasutuse juhataja hindamiskomisjoni otsuse alusel.

(11) Ettevõtlusinkubaatorite sisekorra reeglid, Teenuste osutamise korra ja Asukatega sõlmitavate tüüplepingute vormid kehtestab Sihtasutuse nõukogu.

(12) Ettevõtlusinkubaatori põhitegevuseks on Asukatele selliste teenuste osutamine, mis võimaldavad alustaval ettevõtjal:

1) keskenduda eeskätt oma põhitegevusele;

2) hoida kokku kulusid (nn “jagatud teenuste efekt“) võrreldes omaette tegutsemisega;

3) suurendada tegevuse tulemuslikkust ja paindlikkust;

4) adekvaatselt hinnata oma perspektiivi ja saada informatsiooni muude (sh rahastavate) ettevõtluse tugistruktuuride kohta.

(13) Ettevõtlusinkubaatori poolt (või vahendusel) pakutavate Teenuste miinimumpaketti kuuluvad:

1) inkubatsioonieelsed teenused:

a) äriidee esmane analüüs ja turusuutlikkuse hindamine, ettevõtjaoskuste testimine;

b) esmane ettevõtluskoolitus § 1 lõike 13 punkti 1 a positiivselt läbinud taotlejatele;

2) füüsilise infrastruktuuriga seotud teenused:

a) äriruumide üürimine ja seadmete rentimine, sh mittestatsionaarse bürootöökoha kasutamise võimalus;

b) kommunaalteenused (elekter, küte, ventilatsioon, prügivedu ja veevarustus);

c) äriruumide ja vara tehniline korrashoid ja haldus;

d) side- ja arvutiteenused, sh telefoniside-, faksi- ja postiteenused; kvaliteetne internetiühendus;

e) arvutitöökohtade rentimine;

f) riist- ja tarkvara tehniline korrashoid;

g) bürooteenused, abi personaliotsingul; vastuvõtusekretäri teenused, külaliste vastuvõtt, tõlke- ja paljundusteenused, sisustatud seminariruum;

h) valve- ja turvateenused;

i) parkimisteenused;

3) ärialustusteenused:

a) konsultatsiooniline abi turu- ja tasuvuse uuringute ning äriplaanide koostamisel;

b) spetsialiseeritud treening ja koolitus, sh eriti IT ja Interneti rakenduste osas;

c) juriidiline, juhtimisalane ja finantsnõustamine;

d) abi stardikapitali jm rahastamisallikate leidmisel, sh taotluste koostamisel;

e) turundus- ja koostöövõrgustikud;

f) infovahendus messide, seminaride jm kontaktürituste, erinevate teenuste ja nende pakkujate, ettevõtluse tugiorganisatsioonide ja fondide kohta jms;

g) firmateabe levitamine, sidemed reklaamifirmadega, suhtekorraldus, trükiste väljaandmine, Interneti koduleheküljed;

h) koostöö- ja äripartnerite ning ühisprojektide otsing, abi välissuhtluses;

i) kontaktseminaride jm maaklerlusürituste ning neist osavõtu korraldamine;

4) teadmiste- ja/või tehnoloogiapõhistele ettevõtetele lisanduvad eeltoodud loetelule veel tehnoloogiasiirde alane teabevahendus ja nõustamine;

5) § 1 lõikes 13 loetletud teenuseid saavad kasutada ainult ettevõtjad, kes on saanud ettevõtlusinkubaatori Asuka staatuse.

(14) Soodsa ettevõtlus- ja innovatsioonikeskkonna tekitamise eesmärgil ning vabade äriruumide olemasolu korral võib ettevõtlusinkubaator pakkuda § 1 lõikes 13 loetletud füüsilise infrastruktuuriga seotud teenuseid ilma inkubatsioonisoodustusteta ka muudele ettevõtetele Sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud hinnakirja alusel.

(15) Ettevõtlusinkubaator võib lisaks miinimumteenustele pakkuda Asukatele, Eksterritoriaalsetele asukatele ja  Asuka staatust mitteomavatele klientidele ka teisi nendele vajalikke teenuseid vastavalt Sihtasutuse nõukogu kehtestatud hinnakirjale.

2. peatükk
TEENUSTE TAOTLEMISE JA TAOTLUSE MENETLEMISE PROTSEDUUR

§ 2.  Nõuded Teenuste taotlejale

(1) Ettevõtlusinkubaatori Asuka staatuse taotlejateks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud äriühingud ja äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjad (edaspidi FIE-d), kes vastavad järgmistele tingimustele:

1) esmasest registreerimisest ei ole möödunud rohkem kui 2 (kaks) aastat (füüsilisest isikust ettevõtjatel arvestatakse ka võimalikku eelnevat Maksu- ja Tolliameti registris oleku aega);

2) ettevõtja on registreeritud ja tema tegevuskoht (FIE-del ka elukoht rahvastikuregistris) on Tallinnas;

3) ettevõtte töötajate arv on kuni 10 (kümme);

4) ettevõte ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi seaduse tähenduses;

5) ettevõttel puuduvad maksuvõlad;

6) ettevõtte suhtes pole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

(2) Ettevõtlusinkubaatori Asuka staatuse taotlejateks võivad olla ka tegevust alustavad, veel mitte registreeritud ettevõtjad, millisel juhul peab äriühingu või FIE registreerimine toimuma inkubatsioonieelsete teenuste (§ 1 lõige 13 punkt 1) faasis.

(3) Teenuste taotlejaks võib olla ka välisriigis  registreeritud äriühing Tallinna äri- ja elukeskkonda integreerumiseks ning keelebarjääride ületamiseks. Välisriigis registreeritud äriühing tohib olla Ajutine asukas, kes peab Teenuste eest tasuma nende omahinna vastavalt Sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud hinnakirjale. Välisriigis registreeritud äriühing peab inkubatsioonieelsete teenuste (§ 1 lõige 13 punkt 1) asutama Tallinnas registreeritud äriühingu.

(4) Teenuseid ei võimaldata reeglina järgmiste tegevusvaldkondade ettevõtjatele:

1) finantsteenused;

2) kinnisvara arendus ja vahendus;

3) alkoholi- ja tubakatoodete tootmine ja kaubastamine;

4) hasart- ja õnnemängude korraldamine;

5) põllumajanduslik ja kalanduslik tootmine;

6) transporditeenused;

7) jae- ja hulgikaubandus.

§ 3.  Taotlemise protseduur

(1) Teenuste taotlemise aluseks on vormikohane taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega, mis esitatakse Sihtasutusele (Suur-Sõjamäe tn 10a, 11415 Tallinn) või Sihtasutuse hallatavasse ettevõtlusinkubaatorisse. Taotleja peab kas esitama või saatma taotluse paberkandjal või saatma taotluse elektrooniliselt digitaalallkirjaga varustatult e-posti aadressile info@inkubaator.ee.

(2) Käesolev kord ning Teenuste taotlusvormid on kättesaadavad Sihtasutuse kodulehel (www.inkubaator.ee), Tallinna kodulehel (www.tallinn.ee), Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn; linnavalitsuse teenindusbüroo) ja Sihtasutuse hallatavates ettevõtlusinkubaatorites.

(3) Ettevõtlusinkubaatori Asuka staatuse ja Teenuste taotlusvormid kehtestab Sihtasutuse nõukogu.

(4) Ettevõtlusinkubaatorite Asuka staatuse ja Teenuste taotlemise konkursid kuulutatakse välja lähtudes vabade kohtade olemasolust ettevõtlusinkubaatorites, kuid mitte harvemini kui 2 (kaks) korda aastas Sihtasutuse juhataja käskkirjaga.

(5) Väljakuulutatud konkurssidest teavitatakse Sihtasutuse kodulehel www.inkubaator.ee, Tallinna linna kodulehel www.tallinn.ee ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

§ 4.  Hindamiskriteeriumid

(1) Esmasteks hindamiskriteeriumideks on:

1) äriplaani kvaliteet ja tasuvuse aja optimaalsus;

2) projekti turusuutlikkus ja kasvule orienteeritus;

3) taotleja ettevõtjavõimed;

4) teadmiste- ja/või tehnoloogipõhiste ettevõtete puhul lisandub eeltoodud kriteeriumitele uudse teadmismahuka või tehnoloogilise elemendi sisaldumine äriprojektis.

§ 5.  Hindamiskomisjon

(1) Taotluste hindamise viib läbi Tallinna Linnavalitsuse poolt kinnitatud ettevõtlusinkubaatorite asukate staatuse ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotlemise hindamiskomisjon (edaspidi hindamiskomisjon).

(2) Hindamiskomisjoni kuulub 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget. Hindamiskomisjoni liikmeteks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse esindajad ning kolmanda sektori ettevõtlusinkubaatorite asjatundjad. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus.

(3) Hindamiskomisjoni istungil peab osalema vähemalt 1 (üks) Sihtasutuse esindaja, kellel ei ole hääleõigust.

(4) Hindamiskomisjoni koosolekud kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Sihtasutus.

§ 6.  Taotluse läbivaatamine ja hindamine

(1) Vormikohase taotluse puhul viib Sihtasutus läbi äriprojekti turusuutlikkuse ja taotleja ettevõtjavõimete esmase hindamise (inkubatsioonieelne teenus § 1 lõige 13 punkt 1 a) ja edastab selle koos omapoolse ja ekspertide hinnangu ja ettepanekuga hindamiskomisjonile otsuse tegemiseks. Hindamiskomisjoni otsusega kvalifitseeritakse edukamad taotlejad eelinkubatsiooni, misjärel sõlmib Sihtasutus sellise taotlejaga lepingu osalemiseks algaja ettevõtja koolituskursusel e eelinkubatsioonis (inkubatsioonieelne teenus § 1 lõige 13 punkt 1 b).

(2) Sihtasutuse korraldatav algaja ettevõtja koolituskursus on ülesehitatud ettevõtte strateegiliste sihtide, tegevuskavade ja edukusindikaatorite väljaarendamisele. Koolituskursuse kestvuseks on minimaalselt 6 (kuus) nädalat, mille jooksul toimuvad koolituspäevad ja individuaalkonsultatsioonid. Koolitus lõpeb äriplaani etteantud vormikohase eskiisi esitlemisega ettevõtlusinkubaatorite asukate staatuse ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotlemiste hindamiskomisjonile. Hindamiskomisjon otsustab taotleja kvalifitseerumise Asukaks või Eksterritoriaalseks asukaks.

(3) Hindamiskomisjoni koosolekud protokollitakse.

(4) Hindamiskomisjoni koosolekute toimumise koht ja aeg määratakse Sihtasutuse juhataja käskkirjaga.

(5) Sihtasutus informeerib taotlejaid hindamiskomisjoni otsustest kirjalikult 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

(6) Hindamiskomisjoni otsus on Sihtasutusele aluseks Asuka äriruumi üürilepingu ja/või Teenuste osutamise lepingu sõlmimiseks. Lepingute tüüpvormid kehtestab Sihtasutuse nõukogu.

(7) Hindamiskomisjoni positiivne otsus on kehtiv 2 (kahe) kuu jooksul arvates selle vastuvõtmise päevast, millise aja jooksul peab taotleja sõlmima Sihtasutusega Asuka äriruumi üürilepingu ja/või Teenuste osutamise lepingu.

§ 7.  Inkubatsiooniteenuste finantseerimise põhimõtted

(1) Sihtasutuse ja ettevõtlusinkubaatorite tegevuskulusid ning nende poolt osutatavate Teenuste kulusid kaetakse tegevustoetusest Tallinna linna eelarve vahenditest, Asukate makstavatest tasudest vastavalt Sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud hinnakirjale ning Sihtasutuse poolt hangitavatest välistest vahenditest (Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu ja välisriikide vastavad toetusprogrammid, teenused teistele klientidele jms) mahus, mis on vajalik järgmiste põhimõtete elluviimiseks:

1) inkubatsioonieelne analüüs ja hindamine (§ 1 lõige 13 punkt 1 a) on ettevõtlusinkubaatori Asuka staatuse taotlejale tasuta;

2) esmase ettevõtluskoolitusteenuse (§ 1 lõige 13 punkt 1 b) kuludest ühe koolitatava kohta kannab taotleja kuni 1/3 (ühe kolmandiku), aga mitte rohkem kui Eesti Vabariigis kehtiva kuu miinimumpalga ulatuses;

3) ettevõtlusinkubaatori füüsilise infrastruktuuriga seotud teenuste (§ 1 lõige 13 punkt 2) eest tasuvad Asukad vastavate teenuste oma- või sisseostuhinna, kusjuures võib rakendada nende maksete ajatamist;

4) ettevõtlusinkubaatori teenuste (§ 1 lõike 13 punktid 3 ja 4) puhul saavad ettevõtlusinkubaatori Asukad tasuta sisseostetavaid koolitus-, konsultatsiooni- ja vahendusteenuseid 6 (kuue) tunni ulatuses kvartalis.

(2) Ettevõtlusinkubaatori tasuliste Teenuste hinnakirja kehtestab Sihtasutuse nõukogu.

3. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 8.  Aruandlus ja kontroll

(1) Ettevõtlusinkubaatorite Asukad ja Teenuste saajad on kohustatud Asuka äriruumi üürilepingus ja Teenuste osutamise lepingus sätestatud korras esitama aruanded Sihtasutusele. Vastava korra kehtestab Sihtasutuse nõukogu.

(2) Sihtasutus esitab vähemalt 2 (kaks) korda aastas tegevusaruanded Ettevõtlusametile ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga kehtestatud vormis.

§ 9.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002 määrus nr 28 “Ettevõtlusinkubaatorite tegevuse korraldamise ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotlemise ning menetlemise korra kinnitamine“.

§ 10.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees