Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 määrus number 71
Jõustumine:01.01.2007
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivus:07.06.2007 - 01.01.2008

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tvk m 13.12.2007 nr 44 jõust. 01.01.2008

REDAKTSIOON:

Tvk m 31.05.2007 nr 15 jõust. 07.06.2007

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2006 nr 71

 

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 19, p 21, p 35, p 36 ja lg 3 ning Tallinna põhimääruse § 29 lg 1 p 4, § 39 lg 1 p 4 ja § 42 lg 4 alusel.

 

 

1. peatükk
TALLINNA LINNA AMETIASUTUSTE STRUKTUUR JA TEENISTUJATE KOOSSEIS

§ 1.  Tallinna linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.  Linnavalitsusele õiguste andmine

Linnavalitsus võib aasta jooksul teha muudatusi ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

2. peatükk
TALLINNA LINNA AMETIASUTUSTE TEENISTUJATE TÖÖ TASUSTAMISE KORD

1. jagu
Palgapoliitika

§ 3.  Palgapoliitika põhimõtted

(1) Tallinna linna ametiasutuste palgapoliitika on ühtne. Töö tasustamise praktika peab toetama Tallinna kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitama värvata, säilitada ja motiveerida võimalikult kõrge tasemega linnateenistujaid.

(2) Töö tasustamine peab olema seaduslik, lähtuma riigi ja Tallinna õigusaktidest.

(3) Töö tasustamise põhimõtted peavad toetama Tallinna kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja olema avalikud.

(4) Linnavalitsuse eesmärgiks on maksta linnateenistujatele nende töö eest adekvaatset tasu, mis oleks Tallinna tööjõuturu keskmisel tasemel.

(5) Töö tasustamise süsteem peab olema motiveeriv ja suurendama linnateenistujate huvi täiendõppeks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks.

(6) Töö tasustamise põhimõtted peavad olema võrdsed kõigile linnateenistujatele ning töö tasustamise süsteem turvaline.

(7) Arvestades linnateenistuja töösaavutusi, kvalifikatsiooni ja kompetentsust tugineb palgakorraldus peamiselt ametikohale.

(8) Linnateenistujaid tasustatakse rahaliselt, makstes palka, mis tagaks nende arvestatava elukvaliteedi ja võimaldaks pidevat enesearendamist.

(9) Palk koosneb kindla suurusega ametipalgast, töötulemustel põhinevatest lisatasudest ja preemiatest. Põhilise osa palgast moodustab ametipalk.

(10) Tööandja soodustuste rakendamisel lähtutakse põhimõttest, et osaliselt toetatakse teenistujate tööga otseselt seotud vajaduste rahuldamist (koolitus-, transpordi- või sidekulude hüvitamine), tervise ja töövõime säilimist ning sotsiaalsete garantiide tagamist.

(11) Linnavalitsus peab tagama töö tasustamiseks linna eelarves ettenähtud vahendite efektiivse kasutamise, mis võimaldab palgasüsteemi käigushoidmise pikema aja jooksul.

2. jagu
Töö tasustamise süsteemi ülesehitus ja rakendamine

§ 4.  Üldsätted

(1) Linna ametiasutuse moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu, samuti kinnitab linnavolikogu ametiasutuse põhimääruse ja teeb selles muudatusi.

(2) Linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine on linnavolikogu ainupädevuses.

(3) Linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavalitsus. Linnavolikogu kantselei struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavolikogu esimees.

(4) Ametnike ametikohtade nimetuste rakendamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetustest ning ametinimetuse kuuluvusest vastavasse ametinimetuste põhigruppi.

(5) Linnavolikogu kinnitab ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu (näidates selles ära ametiasutuste struktuuri, teenistujate ametikohtade arvu ning ametikohtade kuuluvuse vastavasse ametinimetuste põhigruppi) järgnevaks aastaks üldjuhul samaaegselt linna eelarve kinnitamisega.

(6) Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud ametiasutuste struktuurist ja teenistujate koosseisust, teenistujate palgaastmestikust ja palgaastmete jaotusest kinnitab linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei osas ning linnavalitsus teiste linna ametiasutuste osas teenistujate koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega.

(7) Ametniku teenistusest vabastamisel ja abiteenistujaga töölepingu lõpetamisel lähtutakse hüvituste maksmisel riigi ning linna õigusaktidest.

(8) Linnaametnike sotsiaalsed garantiid kehtestab linnavolikogu.

§ 5.  Töö tasustamise süsteemi ülesehitus

(1) Teenistujate ametikohad on tulenevalt “Avaliku teenistuse seadusest“ jagatud ametnikeks ja abiteenistujateks järgmiselt:

1) ametnik on ametiasutuse koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud või valitud isik;

2) abiteenistuja on ametiasutuse koosseisus ettenähtud abiteenistuskohale töölepingu alusel võetud tehniline töötaja.

(2) Ametnike ametikohad on jaotatud ametinimetuste alusel põhigruppidesse:

1) juhid;

2) nõunikud;

3) vanemametnikud;

4) nooremametnikud.

(3) Ametinimetus tuleneb ametikoha kirjeldusest ning ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, mis ametnike puhul (v.a linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikud) kajastatakse ametijuhendites ja atesteerimisnõuetes.

(4) Teenistujate töö tasustamise aluseks on kolm palgaastmestikku:

1) juhtide palgaastmestik;

2) teiste ametnike palgaastmestik;

3) abiteenistujate palgaastmestik.

(5) Linnavolikogu kinnitab linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud, kus on ära toodud palgagrupid, palgaastmed ja kuupalgamäärad ning palgaastmete jaotuse teenistujate põhigruppide ja palgagruppide kaupa. Palgaaste on näitarv, mis seob ametikoha sellele vastava kuupalgamääraga.

(6) Kuupalgamäärade muutmine, arvestades tarbijahinnaindeksi muutumist ning muudatusi Tallinna tööjõuturul, otsustatakse üldjuhul samaaegselt järgmise aasta linna eelarve koostamise põhimõtetega ning teenistujate palgaastmestikud esitatakse linnavolikogule kinnitamiseks koos järgmise aasta Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise korraga.

§ 6.   Töö tasustamise süsteemi rakendamine

(1) Töötasu planeerimisel võetakse aluseks ametikohtadele kinnitatud palgaastmed ning neile vastavad kuupalgamäärad, mille järgi arvutatud töötasu suurendatakse teatud protsendi võrra lisatasude, preemiate ja toetuste maksmiseks, samuti nähakse ette vahendid erakorralisteks sündmusteks.

(2) Palk on tasu, mida makstakse teenistujatele töö eest. Palk koosneb ametipalgast (põhipalgast) ja teenistujale makstavatest lisatasudest ning preemiatest.

(3) Ametipalk on kuupalgamäära alusel arvutatud palk, mis määratakse teenistujale tulenevalt tema ametikohast ja ametikohale ettenähtud palgaastmest ning mida on teenistujal õigus saada alates teenistusse astumise päevast kuni teenistusest vabastamise päevani.

(4) Teenistujale võib maksta lisatasusid, preemiaid ja ühekordseid toetusi eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires.

(5) Lisatasu on tasu, mida makstakse teenistujale lisaks ametipalgale täiendavate tööülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma töö (edaspidi tulemusliku töö) eest või muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

(6) Lisatasu tulemusliku töö eest on ametniku kvalifikatsioonist, võimekusest, kogemustest, oskustest ja tehtud töö kvaliteedist tulenev palgaosa.

(7) Tulemuspreemia on tasu, mida makstakse teenistujale eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamisel.

(8) Lisatasu tulemusliku töö eest, preemiat ja puhkusetoetust ei maksta teenistujale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal.

(9) Puhkusetoetust makstakse teenistujale kuni ühe kuu ametipalga ulatuses.

(10) Katseajal võib teenistujale määrata tema ametikohal ettenähtud ametipalgast kuni kaks palgaastet madalama ametipalga. Ametipalga määramise sama põhimõtet võib rakendada kuue kuu jooksul ka määratud ajaks teenistusse võetud ajutiselt äraoleva ametniku asendajale ja teisele ametikohale üleviidud ametnikule. Katseajal preemiat üldjuhul ei maksta.

(11) Teenistujate koolituskuludeks nähakse linna eelarves ette vahendid kuni ühe kuu ametipalga suuruses summas iga teenistuja kohta.

§ 7.  Linnaametnike sotsiaalsed garantiid

(1) Ametniku teenistusest vabastamisel ametniku algatusel seoses vanaduspensionile jäämisega makstakse talle hüvitust, kui ta on töötanud linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – kahe kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kolme kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – nelja kuu ametipalga ulatuses.

(2) Ametniku teenistusest vabastamisel vanuse tõttu makstakse talle hüvitust lisaks seaduses ettenähtud hüvitusele, kui ta on töötanud linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – ühe kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kahe kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – kolme kuu ametipalga ulatuses.

(3) Ametniku teenistusest vabastamisel ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse talle hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses lisaks muudele seaduses sätestatud hüvitustele.

(4) Ametniku teenistuse lõppemisel seoses tema surmaga makstakse toetust kolme kuu ametipalga ulatuses lisaks muudele seaduses ettenähtud toetustele.

(5) Käesoleva paragrahvi 3. ja 4. lõikes ettenähtud hüvitust ja toetust makstakse tingimusel, et ametnik oli teenistuses linna ametiasutuses vähemalt viimased kolm aastat enne teenistussuhte lõppemist.

(6) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes ettenähtud toetust makstakse 5. lõikes sätestatud teenistusajast lühema teenistusaja korral riikliku matusetoetuse summa ulatuses.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 kuni 4 ettenähtud hüvitused ja toetus makstakse välja erakorralisteks sündmusteks eraldatud vahendite arvel.

3. jagu
Juhtide töö tasustamine

§ 8.  Üldsätted

(1) Juhtide töö tasustamise aluseks on juhtide palgaastmestik ning juhtide palgaastmete jaotus palgagruppide kaupa.

(2) Juhtide põhigrupis on 3 palgagruppi (edaspidi grupp), gruppe tähistatakse tähtedega B, C ja D.

§ 9.  Linna tippjuhtide (grupp D) töö tasustamine

(1) Grupi siseselt rakendatakse 8. palgaastet (D1 ‑ D8).

(2) Linna tippjuhid on:

1) linnavolikogu esimees ja aseesimees;

2) palgalised linnavalitsuse liikmed: linnapea ja abilinnapea;

3) teised linnavalitsuse liikmed.

§ 10.  Linna tippjuhtide ametisse valimine või nimetamine ning ametist vabastamine

(1) Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe valib linnavolikogu oma volituste ajaks.

(2) Linnapea valib linna põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras linnavolikogu oma volituste ajaks. Linnapea vabastab ametist linnavolikogu.

(3) Palgalise linnavalitsuse liikme nimetab ametisse linnavolikogu linnapea esildisel linnapea volituste ajaks. Palgalise linnavalitsuse liikme vabastab ametist linnavolikogu.

(4) Linnavalitsuse liikme kinnitab linnapea esildisel linnavolikogu linnapea volituste ajaks. Linnavalitsuse liikme vabastab linnavalitsuse liikme kohustest linnavolikogu.

§ 11.  Linna tippjuhtide töötasu määramine

(1) Töötasu või hüvituse määramine on linnavolikogu ainupädevuses.

(2) Linnavolikogu võib määrata ametipalga linnavolikogu esimehele või ühele aseesimehele.
Kui palgaline on linnavolikogu esimehe koht, määratakse linnavolikogu otsusega aseesimehele hüvitus samadel alustel linnavolikogu komisjoni esimehega. Kui palgaline on aseesimehe koht, makstakse esimehele hüvitust 50% esimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui puudub palgaline linnavolikogu esimehe ja aseesimehe ametikoht, võib linnavolikogu esimehele maksta hüvitust 50% vastavalt esimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast, linnavolikogu aseesimehele võib maksta hüvitust samadel alustel linnavolikogu komisjoni esimehega.
(Tvk m 31.05.2007 nr 15 jõust. 07.06.2007)

(3) Linnavolikogu määrab linnapea ja palgalise linnavalitsuse liikme ametipalga.

(4) Linnavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline, makstakse hüvitust. Hüvitus määratakse kindla rahalise suurusena või protsendina palgalise linnavalitsuse liikme ametipalgast.

(5) Lisatasu ja preemiat võib linnavolikogu määrata töötulemuste põhjal, mis vormistatakse eraldi linnavolikogu otsusega.

(6) Ametipalk ja hüvituse suurus vaadatakse läbi üldjuhul üks kord aastas samaaegselt järgmise aasta linna eelarve kinnitamisega.

(7) Puhkusetoetust makstakse palgalisele ametnikule kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega ilma linnavolikogu täiendava sellekohase otsuseta. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema valimise või nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses või toimus vabastamine seoses teenistustähtaja möödumisega.

(8) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka linnavolikogu esimehele või aseesimehele ning palgalisele linnavalitsuse liikmele ilma linnavolikogu täiendava sellekohase otsuseta.

§ 12.  Linna tippjuhtide transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule hüvitatakse:

1) ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu esimehe ja aseesimehe kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu esimehe ja aseesimehe kulude hüvitamise piirmäär).

§ 13.  Linna tippjuhtide sotsiaalsed garantiid

(1) Palgalisel ametikohal töötavale linnavolikogu esimehele või aseesimehele, linnapeale ja linnavolikogu poolt ametisse nimetatud linnavalitsuse liikmele võib linnavolikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat ning vabastamine toimub:

1) seoses volituste tähtajalise lõppemisega;

2) tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita;

3) seoses umbusalduse avaldamisega.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud hüvitust ei maksta, kui linnavolikogu poolt ametisse valitud või nimetatud isik:

1) vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 2 toodud juhul;

2) valitakse või nimetatakse linnavolikogu poolt ametisse uueks tähtajaks.

(3) Palgalisel ametikohal töötavale linnapeale makstakse ametist vabastamisel hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ametist vabastamine toimub volikogude algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise tõttu.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud hüvitist ei maksta, kui linnavolikogu valib linnapea ametisse uueks tähtajaks.

(5) Käesoleva paragrahvi 1. ja 3. lõikes ettenähtud hüvituste maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse linnavolikogu otsusega.

§ 14.  Linna juhtide (grupp C) töö tasustamine

(1) Grupi siseselt rakendatakse 9. palgaastet (C5 ‑ C13).

(2) Linna juhid on:

1) linnasekretär;

2) valdkonna direktor, linna sisekontrolör (edaspidi valdkonna direktor);

3) ameti juhataja, linnaarhivaar - linnaarhiivi juhataja (edaspidi ameti juhataja);

4) linnaosa vanem;

5) linnavolikogu kantselei juhataja.

§ 15.  Linna juhtide ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Linnasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist linnapea.

(2) Valdkonna direktor kuulub linnakantselei koosseisu. Sisulistes küsimustes allub valdkonna direktor linnapeale. Linnapea ettepanekul vaadatakse direktori ametisse nimetamise või ametist vabastamise küsimus eelnevalt läbi linnavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse korraldusega, mille alusel nimetab valdkonna direktori ametisse ja vabastab ametist linnasekretär.

(3) Ameti juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Tööandaja teisi õigusi ja kohustusi teostab linnapea.

(4) Linnaosa vanema nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära halduskogu arvamuse. Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(5) Linnavolikogu kantselei juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu esimees.

§ 16.  Linna juhtide töötasu määramine

(1) Linnapea määrab linnasekretäri ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse linnapea käskkirjaga linnasekretäri ametisse nimetamisel või ametipalga muutumisel. Samuti vormistatakse linnapea käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2) Valdkonna direktori ametipalga määramiseks teeb ettepaneku linnapea. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse linnasekretäri käskkirjaga valdkonna direktori ametisse nimetamisel või ametipalga muutumisel. Samuti vormistatakse linnapea ettepanekul linnasekretäri käskkirjaga kõik teised valdkonna direktori töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(3) Ameti juhataja ja linnaosa vanema (edaspidi ametiasutuse juht) ja ametipalga koos palgaastme äranäitamisega määrab ametisse nimetamisel linnavalitsus ja see vormistatakse linnavalitsuse korraldusega. Ametiasutuse juhi ametipalga muudatused ning kõik teised ametiasutuse juhi töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt) vormistatakse hiljem linnapea käskkirjaga.

(4) Linnavolikogu kantselei juhataja ametipalga koos palgaastme äranäitamisega määrab linnavolikogu esimees.

(5) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, juhtimise ulatusest ning ametniku vastutuse määrast.

(6) Linna juhi ametikohal on nõutav kõrgharidus, linnasekretäri ametikohal juriidiline kõrgharidus.

(7) Ametisse nimetamise õigust omav isik (linnapea ametiasutuse juhi puhul, v.a linnavolikogu kantselei juhataja) võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

(8) Linnapea võib teha ettepanekuid linnasekretärile käesoleva paragrahvi 7. lõikes nimetatud lisatasude määramiseks valdkonna direktorile.

(9) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(10) Ametisse nimetamise õigust omav isik (linnapea ametiasutuse juhi puhul, v.a linnavolikogu kantselei juhataja) võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi. Linnapea võib teha linnasekretärile ettepanekuid nende määramiseks valdkonna direktorile.

(11) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(12) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(13) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse samadel alustel ka linna juhile ning see vormistatakse ettenähtud korras käskkirjaga.

(14) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses. Samuti ei rakendata esimese tööaasta piirangut linnaosa vanemale, kes pärast ametikohalt vabastamist seoses teenistustähtaja möödumisega nimetati uuesti sama või teise linnaosa vanema ametikohale.

§ 17.  Linna juhtide transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule hüvitatakse:

1) ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu kantselei juhataja kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu kantselei juhataja kulude hüvitamise piirmäär).

§ 18.  Linna juhtide sotsiaalsed garantiid

(1) Linnasekretäri, linnakantselei koosseisus oleva valdkonna direktori, linnavalitsuse ameti juhataja ja linnavolikogu kantselei juhataja teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib maksta ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või ametnike, kellele on ette nähtud samasugune sotsiaalne garantii, põhigruppi kuuluvatel ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

(2) Linnaosa vanemale võib maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud oma ametikohal rohkem kui kaheksa aastat, kusjuures töötamise aja hulka arvestatakse ka pidev töötamine käesoleva paragrahvi 1. lõikes, paragrahvi 19 lõike 2 punktides 1, 3, 4, 7 ja 8 ning paragrahvi 25 lõike 2 punktides 1 kuni 8 nimetatud ametikohtadel ning vabastamine toimub:

1) teenistustähtaja möödumise tõttu;

2) tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita.

(3) Linnaosa vanema teenistusest vabastamisel linnapea põhjendatud ettepanekul võib talle maksta hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses.

(4) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud hüvitust ei maksta, kui linnaosa vanemaks nimetatud isik:

1) vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a käesoleva paragrahvi 2. lõike punktis 2 toodud juhul;

2) nimetatakse linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või sama või kõrgema tasemega juhi ametikohale linna ametiasutuses.

(5) Käesoleva paragrahvi 1., 2. ja 3. lõikes ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas ning linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei juhataja osas. Maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga või linnavalitsuse korraldusega ameti juhataja ja linnaosa vanema ametist vabastamise puhul.

§ 19.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate (grupp B) töö tasustamine

(1) Grupi siseselt rakendatakse 9. palgaastet (B4 ‑ B12).

(2) Struktuuriüksuste juhid ja nende asetäitjad on:

1) linnakantselei osakonna juhataja;

2) linnakantselei osakonna juhataja asetäitja;

3) ameti juhataja asetäitja;

4) ameti teenistuse direktor;

5) ameti osakonna juhataja;

6) ameti osakonna juhataja asetäitja;

7) linnavolikogu kantselei osakonna juhataja;

8) linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretär;

9) linnaosa valitsuse osakonna juhataja;

10) linnaosa valitsuse osakonna juhataja asetäitja.

§ 20.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Linnakantselei osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär valdkonna direktori ettepanekul.

(2) Linnakantselei osakonna juhataja asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär osakonna juhataja ettepanekul, mis on kooskõlastatud valdkonna direktoriga.

(3) Ameti juhataja asetäitja, ameti teenistuse direktori ja osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti juhataja. Teenistuse koosseisus oleva osakonna juhataja ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks teeb ettepaneku teenistuse direktor. Osakonna juhataja asetäitja ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks teeb ettepaneku osakonna juhataja kooskõlastades selle teenistuse direktoriga.

(4) Linnavolikogu kantselei osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja, kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

(5) Linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretäri ja linnaosa valitsuse osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem. Osakonna juhataja asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem osakonna juhataja ettepanekul.

§ 21.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate töötasu määramine

(1) Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab ametniku ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2) Ameti teenistuse direktori ametikohta rakendatakse ametites, kus teenistuse koosseisus on kaks või enam osakonda.

(3) Kui pearaamatupidaja, pearegistripidaja või muu nimetusega ametnik on ühtlasi osakonna juhataja, rakendatakse talle osakonna juhataja ametikohale ettenähtud ametipalka ning talle kehtivad kõik osakonna juhatajale esitatud tingimused.

(4) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, juhtimise ulatusest ning vastutuse määrast.

(5) Struktuuriüksuse juhi ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(6) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

(7) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(8) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(9) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(10) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(11) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka struktuuriüksuse juhile ja tema asetäitjale ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

(12) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses.

§ 22.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule võib hüvitada:

1) ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär).

§ 23.  Struktuuriüksuste juhtide ja nende asetäitjate sotsiaalsed garantiid

(1) Linnakantselei osakonna juhataja, linnavalitsuse ameti juhataja asetäitja, linnavalitsuse ameti teenistuse direktori, linnavolikogu kantselei osakonna juhataja, linnaosa vanema asetäitja ja linnaosa valitsuse haldussekretäri teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib maksta ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või ametnike, kellele on ette nähtud samasugune sotsiaalne garantii, põhigruppi kuuluvatel ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas ning linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei ametnike osas. Maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

4. jagu
Teiste ametnike töö tasustamine

§ 24.  Üldsätted

(1) Teiste ametnike töö tasustamise aluseks on teiste ametnike (edaspidi ametnike) palgaastmestik ja ametnike palgaastmete jaotus ametnike põhigruppide kaupa.

(2) Ametnike palgaastmestikus on 14 palgaastet ning neid tähistatakse tähega A.

§ 25.  Nõunike töö tasustamine

(1) Nõunike põhigrupile rakendatakse 6. palgaastet (A10 ‑ A15)

(2) Nõunike põhigruppi kuuluvad:

1) linnavolikogu nõunik;

2) linnavolikogu kontrollinõunik;

3) linnavolikogu esimehe nõunik (koosseisuväline ametnik);

4) linnavolikogu aseesimehe nõunik (koosseisuväline ametnik);

5) linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi (koosseisuväline ametnik);

6) linnavalitsuse nõunik;

7) linnapea nõunik (koosseisuväline ametnik);

8) abilinnapea nõunik (koosseisuväline ametnik);

9) linnaosa valitsuse nõunik.

§ 26.  Nõunike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Linnavolikogu nõunik kuulub linnavolikogu kantselei koosseisu. Linnavolikogu nõuniku ja linnavolikogu kontrollinõuniku (edaspidi linnavolikogu nõunik) nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja kooskõlastatult linnavolikogu esimehega.

(2) Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik on koosseisuvälised ametnikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe ettepanekul. Linnavolikogu esimehe nõunik ja linnavolikogu aseesimehe nõunik võetakse teenistusse linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui linnavolikogu esimehe või linnavolikogu aseesimehe volituste lõpuni.

(3) Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi on koosseisuväline ametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavolikogu kantselei juhataja linnavolikogu fraktsiooni esimehe ettepanekul. Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi võetakse teenistusse linnavolikogu volituste ajaks, kuid mitte kauemaks kui fraktsiooni tegevuse lõppemiseni.

(4) Linnavalitsuse nõunik kuulub linnakantselei koosseisu. Linnavalitsuse nõuniku ametisse nimetamise ja ametist vabastamise küsimus vaadatakse eelnevalt läbi linnavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse korraldusega, mille alusel nimetab nõuniku ametisse ja vabastab ametist linnasekretär.

(5) Linnapea nõunik ja abilinnapea nõunik on koosseisuvälised ametnikud, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnasekretär linnapea või abilinnapea ettepanekul. Linnapea nõunik ja abilinnapea nõunik võetakse teenistusse linnavalitsuse volituste ajaks.

(6) Linnaosa valitsuse nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem.

§ 27.  Nõunike töötasu määramine

(1) Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab nõuniku ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, tegevuse ulatusest ja vastutuse määrast, mis nõuniku puhul kajastatakse ametijuhendis ja atesteerimisnõuetes.

(3) Nõuniku ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(4) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

(5) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(6) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(7) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(8) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(9) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka nõunikule ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

(10) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses.

§ 28.  Nõunike transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule võib hüvitada:

1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär).

§ 29.  Nõunike sotsiaalsed garantiid

(1) Linnavalitsuse nõuniku, linnapea nõuniku, abilinnapea nõuniku, linnavolikogu nõuniku, linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi teenistusest vabastamisel ametniku algatusel ning linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi, linnapea nõuniku ja abilinnapea nõuniku teenistusest vabastamisel teenistustähtaja möödumise tõttu võib maksta eelnimetatud ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või eelnimetatud ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

1)  

3 kuni 6 aastat – kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

2)  

6 kuni 10 aastat – kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

3)  

üle 10 aasta – kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas ning linnavolikogu esimees linnavolikogu kantselei ametnike osas. Maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

§ 30.  Vanem- ja nooremametnike töö tasustamine

(1) Vanemametnike põhigrupile rakendatakse 13. palgaastet (A5 ‑ A17) ja nooremametnike põhigrupile 5. palgaastet (A4 ‑ A8).

(2) Vanemametnike põhigruppi kuuluvad:

1) büroo, sektori jmt struktuuriüksuse juhataja;

2) tippspetsialist;

3) juhtivspetsialist ja peaspetsialist;

4) vanemspetsialist;

5) spetsialist.

(3) Nooremametnike põhigruppi kuuluvad:

1) nooremspetsialist;

2) teised nooremametnikud.

§ 31.  Vanem- ja nooremametnike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

Vanem- ja nooremametniku nimetab ametisse ja vabastab ametist ametiasutuse juht vahetu ülemuse ettepanekul.

§ 32.  Vanem- ja nooremametnike töötasu määramine

(1) Ametisse nimetamise õigust omav isik määrab ametniku ametipalga. Ametipalga määramine koos palgaastme äranäitamisega vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest ja vastutuse määrast, mis vanem- ja nooremametniku puhul kajastatakse ametijuhendis ja atesteerimisnõuetes.

(3) Tippspetsialisti ametikohal on nõutav kõrgharidus, arvestatav töökogemus ja süvateadmised ametikoha valdkonnas.

(4) Tippspetsialisti palgaastet võib rakendada ka teise ametinimetusega oma ala tippspetsialisti ametikohal käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatud tingimustel.

(5) Juhtivspetsialisti ja peaspetsialisti ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.

(6) Peaspetsialisti palgaastet rakendatakse ka juristi, sisekontrolöri, konsultandi, projektijuhi, analüütiku, koordinaatori, referendi, tõlgi (munitsipaalpolitseis), koolitusjuhi (linnakantseleis), teaduri (linnaarhiivis), linnaaedniku, linnadisaineri jt linna või linnaosa ainukese erialaspetsialisti ametikohal, mis eeldab üldjuhul kõrgharidust, samuti pearaamatupidaja asetäitjale, kui pearaamatupidaja ei ole osakonna juhataja.

(7) Vanemspetsialisti palgaastet rakendatakse ka juhi abi ametikohal.

(8) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul tulemusvestluse põhjal;

2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see on määratud.

(9) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase tulemusvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(10) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(11) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(12) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(13) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka vanem- ja nooremametnikule ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

(14) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt linna ametiasutuses seoses tema nimetamisega teisele ametikohale muus linna ametiasutuses.

§ 33.  Vanem- ja nooremametnike transpordi- ja sidekulude hüvitamine

Ametnikule võib hüvitada:

1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ning vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär);

2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse linnapea käskkirjaga ja vaadatakse üle kord aastas, v.a linnavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär).

5. jagu
Abiteenistujate töö tasustamine

§ 34.  Üldsätted

(1) Abiteenistujate töö tasustamise aluseks on abiteenistujate palgaastmestik ja palgaastmete jaotus abiteenistujate gruppide kaupa.

(2) Abiteenistujate palgaastmestikus on 11 palgaastet ning neid tähistatakse tähega T.

(3) Abiteenistujad on:

1) kantseleitöötajad (andmesisestaja, arhiivikorrastaja, fondihoidja, paljundaja, operaator, tehnik jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T6 ‑ T12;

2) teenindustöötajad (administraator, ekspediitor, hooldustöötaja, hooldusõde, majandusjuhataja, perenaine, varustaja jt.), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T6 ‑ T12;

3) oskustöölised (ehitus-remonditööline, elektrik, mehhaanik jt), nendel ametikohtadel rakendatakse vastavalt töö keerukusele palgaastet T3 ‑ T13;

4) mehhanismide juhid (autojuht, autojuht-ekspediitor jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T6 ‑ T13;

5) lihttöölised (tööline, koristaja, majahoidja, riietehoidja jt), nendel ametikohtadel rakendatakse palgaastet T3 ‑ T5.

§ 35.  Töölepingu sõlmimine ja selle lõpetamine

Töölepingu abiteenistujaga sõlmib ja lõpetab isik, kellel on ametiasutuses ametnike ametisse nimetamise ja ametist vabastamise õigus (edaspidi tööandja).

§ 36.  Abiteenistuja töötasu määramine

(1) Tööandaja määrab abiteenistuja ametipalga ning see fikseeritakse koos palgaastme äranäitamisega töölepingus. Kõik abiteenistuja töö tasustamise tingimuste muudatused kajastatakse töölepingu muudatustes.

Tööandja käskkirjaga vormistatakse abiteenistujale makstavad ühekordsed lisatasud, preemiad ja toetused.

(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, töö keerukusest ja vastutuse määrast.

(3) Tööandja võib maksta abiteenistujale kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei kuulu abiteenistuja tööülesannete hulka ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid.

(4) Ametipalk vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul.

(5) Tööandja võib määrata abiteenistujale kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.

(6) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(7) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.

(8) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka abiteenistujale ning see vormistatakse tööandja käskkirjaga.

(9) Puhkusetoetust makstakse abiteenistujale kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega. Kui puhkus antakse osadena, siis makstakse kogu puhkusetoetus välja puhkuse esimese osa kasutamisel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata abiteenistujale, kellega sõlmitakse tööleping vahetult pärast töölepingu lõpetamist või teenistusest vabastamist eelmises linna ametiasutuses.

6. jagu
Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestike ja palgaastmete jaotuse kinnitamine

§ 37.  Palgaastmestikud

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud 2007. aastal kinnitatakse vastavalt määruse lisale 2.

§ 38.  Palgaastmete jaotus

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus 2007. aastal kinnitatakse vastavalt määruse lisale 3.

 

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 39.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määrus nr 60 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 40.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006
määruse nr 71
“Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“
LISA 1

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis

 

 

 

 

Ametikoha nimetus 

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp*

1. Tallinna Linnavolikogu Kantselei

 

         

Linnavolikogu esimees

1

          JA

Linnavolikogu kantselei juhataja

1

          JA

Avalike suhete nõunik

1

          NõA

Haridus- ja kultuurinõunik

1

          NõA

Kontrollinõunik

1

          NõA

Korra- ja keskkonnakaitse nõunik

1

          NõA

Nõunik

1

          NõA

Rahandus- ja majandusnõunik

1

          NõA

Sotsiaal- ja tervishoiunõunik

1

          NõA

Välissuhete nõunik

1

          NõA

Eelarve- ja raamatupidamistalitus

 

         

Pearaamatupidaja

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Kontrollitalitus

 

         

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

2

          VA

Juriidiline osakond

 

         

Osakonna juhataja-õigusnõunik

1

          JA

Jurist

3

          VA

Dokumendiosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Vanemspetsialist

3

          VA

Konsultant

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Komisjoni sekretär

2

          NA

Haldusosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Vanemspetsialist

1

          VA

Remonditööline

1

          AT

Kokku

30

         

2. Linnavalitsuse liikmed

 

         

Linnapea

1

          JA

Abilinnapea

6

          JA

Kokku

7

         

 

 

 

 

3. Linnakantselei (alates 5. juunist 2007)

 

 

 

Linnasekretär

1

JA

 

Linnavalitsuse nõunik

4

NõA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Haldusosakond

 

 

 

Haldusdirektor

1

JA

 

Haldusdirektori asetäitja

1

JA

 

Juhi abi

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Administraator

1

AT

 

Hoone administraator

3

AT

 

Torulukksepp-santehnik

1

AT

 

Ehitus-remonditööline

1

AT

 

Autojuht-ekspediitor

1

AT

 

Majandussektor

 

 

 

Sektori juhataja

1

VA

 

Varustusspetsialist

1

VA

 

Administraator

1

AT

 

Riietehoidja

1

AT

 

Majahoidja

3

AT

 

Särgava külalistemaja

 

 

 

Külalistemaja juhataja

1

VA

 

Perenaine

1

AT

 

Eelarve ja raamatupidamise osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Raamatupidamise sektor

 

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

 

Vanemraamatupidaja

5

VA

 

Välissuhete ja protokolli osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Tallinna Raekoda

 

 

 

Raekoja direktor

1

JA

 

Projektijuht

2

VA

 

Administraator

1

AT

 

Üldosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Arhivaar

1

VA

 

Dokumendibüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Spetsialist

2

VA

 

Tehnik

1

AT

 

Postikeskus

 

 

 

Spetsialist

2

VA

 

Sekretariaat

 

 

 

Sekretariaadi juhataja-linnasekretäri referent

1

VA

 

Linnapea abi

1

VA

 

Abilinnapea abi

6

VA

 

Linnasekretäri abi

1

VA

 

Arenguteenistus

 

 

 

Arendusdirektor

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Tallinna esindaja Euroopa Liidus

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Linnauuringute büroo

 

 

 

Linnasotsioloog

1

VA

 

Peaspetsialist-sotsioloog

1

VA

 

Peaspetsialist-statistik

1

VA

 

Arengukavade osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Välisprojektide rakendamise osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Projektijuht

3

VA

 

Avalike suhete teenistus

 

 

 

Avalike suhete direktor

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Meediaosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

 

Info peaspetsialist

1

VA

 

Juhtivspetsialist-toimetaja

1

VA

 

Peaspetsialist-toimetaja

4

VA

 

Teabeosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

4

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Teenindusbüroo

 

 

 

Büroo juhataja

1

VA

 

Infospetsialist

6

VA

 

Finantsteenistus

 

 

 

Finantsdirektor

1

JA

 

Juhi abi

1

VA

 

Konsultant

1

VA

 

Finantsinfosüsteemide osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Projektijuht

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Finantsplaneerimise osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

 

Analüütik

1

VA

 

Juhtivspetsialist

6

VA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Linnakassa

 

 

 

Linnakassa juhataja

1

JA

 

Linnakassa juhataja asetäitja

1

JA

 

Peaspetsialist

4

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Finantsarvestuse osakond

 

 

 

Linna pearaamatupidaja

1

JA

 

Linna pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

4

VA

 

Infotehnoloogia teenistus

 

 

 

Infotehnoloogia direktor

1

JA

 

Juhi abi

1

VA

 

Arvutiabi osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

4

VA

 

IT süsteemide ja tehnilise arengu osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Peaspetsialist

3

VA

 

Arvutisüsteemide osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

6

VA

 

Linna sisekontrolöri teenistus

 

 

 

Linna sisekontrolör

1

JA

 

Siseauditi osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Siseauditi peaspetsialist

4

VA

 

Menetlusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Peaspetsialist

2

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Personaliteenistus

 

 

 

Personalidirektor

1

JA

 

Koolitussektor

 

 

 

Koolitusjuht

1

VA

 

Koolituse vanemspetsialist

2

VA

 

Personali- ja avaliku teenistuse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Töökeskkonna peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Õigusteenistus

 

 

 

Õigusdirektor

1

JA

 

Juhi abi

1

VA

 

Keeletoimetaja

1

VA

 

Nõuete osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Jurist

2

VA

 

Analüütik

1

VA

 

Riigihangete büroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

 

Jurist

1

VA

 

Spetsialist

1

VA

 

Õigusloome ja eelnõude osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

 

Jurist

5

VA

 

Halduskorralduse büroo

 

 

 

Peaspetsialist

1

VA

 

Vanemspetsialist

1

VA

 

Kokku

189

 

 

 

(Tvk 31.05.2007 nr 15 jõust. 07.06.2007; rakendatakse alates 05.06.2007)

 

 

 

4. Elamumajandusamet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

Juhi abi

1

          VA

Jurist

1

          VA

Vanemökonomist

1

          VA

Pearaamatupidaja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

2

          VA

Projektijuht

2

          VA

Elamuosakond

 

         

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

          JA

Vanemspetsialist

5

          VA

Linnavara müügi ja hanke osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Vanemspetsialist

6

          VA

Üürikomisjon

 

         

Peaspetsialist

3

          VA

Spetsialist

1

          VA

Kokku

26

         

5. Ettevõtlusamet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

Pearaamatupidaja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

1

          VA

Personali peaspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemökonomist

1

          VA

Juhi abi

1

          VA

Ettevõtluse arendamise osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

1

          VA

Arenguprojektide koordinaator

1

          VA

Välisprojektide koordinaator

1

          VA

Väikeettevõtluse projektijuht

1

          VA

Turundusbüroo

 

         

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

2

          VA

Ettevõtja infopunkt

 

         

Juhtivspetsialist

1

          VA

Ettevõtluskonsultant

2

          VA

Info vanemspetsialist

1

          VA

Turismiosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Analüütik

1

          VA

Arenduse juhtivspetsialist

1

          VA

Info vanemspetsialist

1

          VA

Konverentsiturismi büroo

 

         

Juhtivspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Linnapileti büroo

 

         

Juhtivspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Turundusbüroo

 

         

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

3

          VA

Info vanemspetsialist

1

          VA

Tallinna Turismiinfokeskus

 

         

Juhtivspetsialist

1

          VA

Infospetsialist

8

          VA

Linna äriühingute järelevalve osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Jurist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Reklaamimaksu osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Reklaamimaksu haldur

2

          VA

Arenduse vanemspetsialist

1

          VA

Järelevalve inspektor

2

          VA

Hinna ja tarbijakaitse teenistus

 

         

Teenistuse direktor

1

          JA

Juhi abi

1

          VA

Tarbijapoliitika osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Hinnakujunduse peaspetsialist

1

          VA

Tarbijakaitse juhtivspetsialist

1

          VA

Tarbijakaitse peaspetsialist

1

          VA

Tarbijakaitse konsultant

2

          VA

Järelevalve osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peainspektor

1

          VA

Vaneminspektor

4

          VA

Kokku

65

         

6. Haridusamet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

Sisekontrolli sektor

 

         

Sisekontrolör

1

          VA

Sisekontrolli peaspetsialist

2

          VA

Üldosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhi abi

1

          VA

Jurist

2

          VA

Info peaspetsialist

1

          VA

IT vanemspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Spetsialist

2

          VA

Arhivaar

1

          VA

Personaliosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

3

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Haldusosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

2

          VA

Peaspetsialist

2

          VA

Vanemspetsialist

3

          VA

Spetsialist

1

          VA

Ökonoomikateenistus

 

         

Teenistuse direktor - ameti juhataja asetäitja

1

          JA

Raamatupidamise osakond

 

         

Pearaamatupidaja

1

          JA

Pearaamatupidaja asetäitja

2

          JA

Vanemraamatupidaja

3

          VA

I sektor

 

         

Sektori juhataja

1

          VA

Peaspetsialist

3

          VA

Vanemraamatupidaja

18

          VA

Raamatupidaja

3

          VA

II sektor

 

         

Sektori juhataja

1

          VA

Peaspetsialist

3

          VA

Vanemraamatupidaja

14

          VA

Raamatupidaja

4

          VA

III sektor

 

         

Sektori juhataja

1

          VA

Peaspetsialist

3

          VA

Vanemraamatupidaja

16

          VA

(Tvk m 31.05.2007 nr 15 jõust. 07.06.2007; rakendatakse alates 01.08.2007)

Raamatupidaja

3

          VA

Eelarve osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivökonomist

2

          VA

Vanemökonomist

5

          VA

Hariduskorralduse teenistus

 

         

Teenistuse direktor

1

          JA

Üldhariduse osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

2

          VA

Vanemspetsialist

4

          VA

Alushariduse osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Koolivälise töö osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Terviseedenduse spetsialist

1

          VA

Kokku

131

         

(Tvk m 31.05.2007 nr 15 jõust. 07.06.2007; rakendatakse alates 01.08.2007)

7. Keskkonnaamet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

Ameti juhataja asetäitja

1

          JA

Vanemökonomist

1

          VA

Pearaamatupidaja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

3

          VA

Jurist

1

          VA

Personali peaspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Juhi abi

1

          VA

Haljastuse ja heakorra osakond

 

         

Osakonna juhataja-linnaaednik

1

          JA

Peaspetsialist

5

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Keskkonnahoiu ja arenguosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

5

          VA

Projektijuht

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Keskkonnalubade ja -seire osakond

 

         

Juhtivspetsialist

3

          VA

Peaspetsialist

4

          VA

Jäätmehoolde osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Projektijuht

1

          VA

Peaspetsialist

4

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Kokku

42

         

8. Kommunaalamet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

Ameti juhataja asetäitja

1

          JA

Kantselei

 

         

Kantselei juhataja

1

          JA

Jurist

1

          VA

Personali peaspetsialist

1

          VA

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Sisekontrolli ja riigihangete peaspetsialist

1

          VA

Ökonoomikaosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Vanemökonomist

2

          VA

Pearaamatupidaja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

1

          VA

Projektide ja uuringute osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Projektijuht

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Inseneriosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Ehituse ja järelevalve osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

4

          VA

Vanemspetsialist

3

          VA

Hooldusosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

10

          VA

Registriosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Kokku

43

         

9. Kultuuriväärtuste Amet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

Jurist

1

          VA

Personali peaspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Arhivaar

1

          VA

Ökonoomikaosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemökonomist

1

          VA

Raamatupidamise sektor

 

         

Pearaamatupidaja

1

          VA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

14

          VA

Kultuuriosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

3

          VA

Miljööalade osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Muinsuskaitse osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

4

          VA

Kokku

39

         

10. Linnaplaneerimise Amet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

(Tvk 31.05.2007 nr 15 jõust. 07.06.2007; rakendatakse alates 05.06.2007)

Ameti juhataja asetäitja administratiivalal

1

          JA

Linna peaarhitekt

1

          VA

(Tvk 31.05.2007 nr 15 jõust. 07.06.2007; rakendatakse alates 05.06.2007)

Koordinaator

1

          VA

Eelarve peaspetsialist

1

          VA

Kantselei

 

         

Kantselei juhataja

1

          JA

Vanemspetsialist

1

          VA

Infospetsialist

2

          VA

Juhi abi

2

          VA

Autojuht-ekspediitor

1

          AT

Juriidiline osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Jurist

3

          VA

Raamatupidamine

 

         

Pearaamatupidaja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

1

          VA

Arhiiv

 

         

Arhiivi juhataja

1

          VA

Arhivaar

4

          VA

Geomaatika teenistus

 

         

Teenistuse direktor

1

          JA

Geoinformaatika osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

3

          VA

Registri vanemadministraator

1

          VA

Geodeesia ja kartograafia osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

2

          VA

Peaspetsialist

2

          VA

Vanemspetsialist

4

          VA

Spetsialist

1

          VA

Üldplaneeringute teenistus

 

         

Teenistuse direktor

1

          JA

Kohanimekorraldaja

1

          VA

Koordinaator

1

          VA

Planeeringute osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

2

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

4

          VA

Infrastruktuuri osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

4

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Linnakujunduse ja haljastuse osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Linnadisainer

1

          VA

Linna maastikuarhitekt

1

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Detailplaneeringute teenistus

 

         

Teenistuse direktor

1

          JA

Juhi abi

1

          VA

Koordinaator

1

          VA

Haabersti ja Põhja-Tallinna osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

2

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Kesklinna osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

2

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Mustamäe, Kristiine ja  Nõmme osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

2

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Lasnamäe ja Pirita osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

2

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Ehitusjärelevalve teenistus

 

         

Teenistuse direktor

1

          JA

Juhi abi

1

          VA

Ehituslubade osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

3

          VA

Vanemspetsialist

3

          VA

Spetsialist

1

          VA

Ehituskontrolli osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

3

          VA

Vanemspetsialist

4

          VA

Kokku

109

 

(Tvk 31.05.2007 nr 15 jõust. 07.06.2007; rakendatakse alates 05.06.2007)

11. Maa-amet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

Personali juhtivspetsialist

1

          VA

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Eelarve vanemspetsialist

1

          VA

Raamatupidamine

 

         

Pearaamatupidaja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

1

          VA

Maa hinna osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

3

          VA

Vanemspetsialist

3

          VA

Maa erastamise osakond

 

         

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

8

          VA

Vanemspetsialist

3

          VA

Spetsialist

2

          VA

Arhivaar

1

          VA

Munitsipaalmaade osakond

 

         

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

          JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

          JA

Jurist

1

          VA

Peaspetsialist

6

          VA

Vanemspetsialist

3

          VA

Spetsialist

1

          VA

Vara tagastamise osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Jurist

4

          VA

Peaspetsialist

5

          VA

Spetsialist

1

          VA

Kokku

54

         

12. Munitsipaalpolitsei Amet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

Ameti juhataja asetäitja

1

          JA

Peaökonomist

1

          VA

Pearaamatupidaja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

1

          VA

Personali peaspetsialist

1

          VA

Juhtivinspektor

2

          VA

Sekretär-asjaajaja

1

          VA

Koristaja

1

          AT

Registriosakond

 

         

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Menetlusosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Tõlk-referent

1

          VA

Inspektor

2

          VA

Piirkondlikud tugipunktid

 

         

Peainspektor

8

          VA

Vaneminspektor

10

          VA

Inspektor

11

          VA

Patrulliosakond

 

         

Peainspektor

1

          VA

Vaneminspektor

4

          VA

Inspektor

5

          VA

Kokku

56

         

13. Perekonnaseisuamet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

Ameti juhataja asetäitja

1

          JA

Pearaamatupidaja

1

          VA

Jurist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Aktikannete büroo

 

         

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Spetsialist

5

          VA

Perekonnaseisumuudatuste büroo

 

         

Vanemspetsialist

1

          VA

Spetsialist

2

          VA

Rahvastikuregistri büroo

 

         

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Majandusbüroo

 

         

Büroo juhataja

1

          VA

Administraator

2

          AT

Majahoidja

1

          AT

Koristaja

1

          AT

Kokku

23

         

14. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

Personali peaspetsialist

1

          VA

Jurist

1

          VA

Juhi abi

1

          VA

Tervishoiuosakond

 

         

Ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

3

          VA

Vanemspetsialist

3

          VA

Hoolekandeosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

7,5

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Ökonoomikaosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Pearaamatupidaja

1

          VA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

1

          VA

Raamatupidaja

4

          VA

Peaspetsialist

3

          VA

Infospetsialist

1

          VA

Koristaja

1

          AT

Kokku

34,5

         

15. Spordi- ja Noorsooamet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

Ameti juhataja asetäitja

1

          JA

Jurist

1

          VA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Juhi abi

1

          VA

Raamatupidamise osakond

 

         

Pearaamatupidaja

1

          JA

Vanemraamatupidaja

3

          VA

Spordiosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Noorsootöö osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Kokku

18

         

16. Transpordiamet

 

         

Ameti juhataja

1

          JA

Ameti juhataja asetäitja

1

          JA

Jurist

2

          VA

Pearaamatupidaja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

1

          VA

Peaökonomist

1

          VA

Vanemökonomist

1

          VA

Personali peaspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Juhi abi

1

          VA

Bussiterminali sektor

 

         

Juhtivspetsialist

1

          VA

Spetsialist

4

          VA

Arenguosakond

 

         

Peaspetsialist

6

          VA

Linnatranspordi osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

6

          VA

Spetsialist

2

          VA

Kontrolör

9

          VA

Sõitjateveo osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

2

          VA

Peaspetsialist

4

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Liiklusteenistus

 

         

Teenistuse direktor

1

          JA

Sekretär-asjaajaja

1

          VA

Liikluskorralduse osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

3

          VA

Liikluse järelevalve osakond

 

         

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

3

          VA

Spetsialist

1

          VA

Kokku

61

         

17. Linnaarhiiv

 

         

Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja

1

          JA

Linnaarhivaari-linnaarhiivi juhataja asetäitja

1

          JA

Pearaamatupidaja

1

          VA

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

2

          VA

Arvestuse ja kogumise sektor

 

         

Peaspetsialist

1

          VA

Arhivaar

1

          VA

Raamatukoguhoidja

1

          VA

Andmesisestaja

1

          AT

Asutuste järelevalve ja nõustamise sektor

 

         

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Informatsiooni ja teadusliku uurimistöö sektor

 

         

Peaspetsialist

1

          VA

Teadur

2

          VA

Lugemissaali juhataja

1

          VA

Skaneerija

1

          AT

Säilitussektor

 

         

Peaspetsialist

1

          VA

Fotoala spetsialist

1

          VA

Restauraator

3

          AT

Fondihooldaja

2

          AT

Tehnika ja hoonete halduse sektor

 

         

Peaspetsialist

1

          VA

Majahoidja

1

          AT

Autojuht-tööline

1

          AT

Linnarhiivi filiaal

 

         

Peaspetsialist

1

          VA

Fondihooldaja

0,5

          AT

Kokku

28,5

         

18. Haabersti Linnaosa Valitsus

 

         

Linnaosa vanem

1

          JA

Linnaosa vanema asetäitja

2

          JA

Haldussekretär

1

          JA

Avalike suhete nõunik

1

          NõA

Nõunik

1

          NõA

Õigusnõunik

1

          NõA

Arhitekt

1

          VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

          VA

Eelarve peaspetsialist

1

          VA

Kantselei

 

         

Peaspetsialist

2

          VA

Infospetsialist

2

          VA

Raamatupidamine

 

         

Pearaamatupidaja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

2

          VA

Rahvastikuregistri büroo

 

         

Pearegistripidaja

1

          VA

Vanemregistripidaja

1

          VA

Registripidaja

1

          VA

Haldusosakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

2

          VA

Arendusspetsialist

1

          VA

Spetsialist

2

          VA

Jurist

1

          VA

Ehitusjärelevalve insener

1

          VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

2

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Spetsialist

5

          VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

          VA

Hooldustöötaja

11

          AT

Lastekaitse talitus

 

         

Lastekaitse peaspetsialist

2

          VA

Lastekaitse vanemspetsialist

1

          VA

Lastekaitse spetsialist

1

          VA

Kokku

53

         

19. Tallinna Kesklinna Valitsus

 

         

Linnaosa vanem

1

          JA

Linnaosa vanema asetäitja

3

          JA

Haldussekretär

1

          JA

Arendusnõunik

1

          NõA

Avalike suhete nõunik

1

          NõA

Haridus- ja kultuurinõunik

1

          NõA

Peaökonomist

1

          VA

Projektijuht

1

          VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

          VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

          VA

Kantselei

 

         

Kantselei juhataja

1

          JA

Linnaosa vanema abi

1

          VA

Haldusspetsialist

1

          VA

Personalispetsialist

1

          VA

Spetsialist

2

          VA

Raamatupidamise osakond

 

         

Pearaamatupidaja

1

          JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

          JA

Vanemraamatupidaja

2

          VA

Juriidiline osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Jurist

4

          VA

Elamumajanduse osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

          JA

Eluruumide peaspetsialist

2

          VA

Eluruumide vanemspetsialist

1

          VA

Spetsialist

2

          VA

Ettevõtluse sektor

 

         

Sektori juhataja

1

          VA

Kaubanduse vanemspetsialist

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Linnakeskkonna osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

          JA

Haljastuse peaspetsialist

1

          VA

Heakorra peaspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

2

          VA

Arhitekt

1

          VA

Rahvastikuregistri osakond

 

         

Pearegistripidaja

1

          JA

Vanemregistripidaja

1

          VA

Registripidaja

2

          VA

Rendipindade osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

3

          VA

Spetsialist

1

          VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

          JA

Spetsialist

1

          VA

Lastekaitse talitus

 

         

Lastekaitse peaspetsialist

1

          VA

Lastekaitse vanemspetsialist

4

          VA

Juhtumikorraldaja

1

          VA

Sotsiaaltoetuste talitus

 

         

Vanemspetsialist

5

          VA

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

          VA

Sotsiaalteenuste talitus

 

         

Peaspetsialist

2

          VA

Vanemspetsialist

4

          VA

Hooldustöötaja

20

          AT

Kokku

94

         

20. Kristiine Linnaosa Valitsus

 

         

Linnaosa vanem

1

          JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

          JA

Haldussekretär

1

          JA

Avalike suhete nõunik

1

          NõA

Nõunik

1

          NõA

Õigusnõunik

1

          NõA

Kantselei

 

         

Kantselei juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

2

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Infotöötluse peaspetsialist

1

          VA

Autojuht-mehhaanik

1

          AT

Koristaja

2

          AT

Raamatupidamise osakond

 

         

Pearaamatupidaja

1

          JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

          JA

Vanemraamatupidaja

2

          VA

Rahvastikuregistri sektor

 

         

Pearegistripidaja

1

          VA

Vanemregistripidaja

1

          VA

Infospetsialist

2

          VA

Linnamajanduse osakond

 

         

Juhtivspetsialist

2

          VA

Arhitekt

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Haljastuse vanemspetsialist

1

          VA

Ettevõtluse vanemspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Maakorraldaja

1

          VA

Vaba aja sektor

 

         

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

1

          VA

Noorsootöö peaspetsialist

1

          VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

          VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

          JA

Spetsialist

1

          VA

Autojuht

1

          AT

Koristaja

1

          AT

Lastekaitse talitus

 

         

Lastekaitse peaspetsialist

1

          VA

Lastekaitse vanemspetsialist

3

          VA

Sotsiaaltoetuste talitus

 

         

Andmetöötluse peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

3

          VA

Sotsiaalteenuste talitus

 

         

Vanemspetsialist

4

          VA

Hooldustöötaja

11

          AT

Kokku

61

         

21. Lasnamäe Linnaosa Valitsus

 

         

Linnaosa vanem

1

          JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

          JA

Haldussekretär

1

          JA

Avalike suhete nõunik

1

          NõA

Eelarve vanemspetsialist

1

          VA

Sisekontrolör

1

          VA

Korrakaitse vanemspetsialist

1

          VA

Kantselei

 

         

Kantselei juhataja

1

          JA

Linnaosa vanema abi

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

          VA

Personali vanemspetsialist

1

          VA

Personalispetsialist

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Infospetsialist

6

          VA

Autojuht-mehhaanik

1

          AT

Koristaja

4

          AT

Raamatupidamise osakond

 

         

Pearaamatupidaja

1

          JA

Vanemraamatupidaja

3

          VA

Raamatupidaja

1

          VA

Juriidiline osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Jurist

2

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Linnamajanduse osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Heakorra ja haljastuse peaspetsialist

1

          VA

Heakorra ja haljastuse spetsialist

1

          VA

Arhitekt

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Linnavara osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

2

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Noorsootöö osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

          VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Rahvastikuregistri osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Vanemregistripidaja

2

          VA

Nooremregistripidaja

5

          NA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

          JA

Peaspetsialist

1

          VA

Andmetöötlusspetsialist

1

          VA

Lastekaitse peaspetsialist

1

          VA

Lastekaitse spetsialist

8

          VA

Vanemspetsialist

25

          VA

Hooldustöötaja

48

          AT

Hooldusõde

2

          AT

Kokku

146

         

22. Mustamäe Linnaosa Valitsus

 

         

Linnaosa vanem

1

          JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

          JA

Haldussekretär

1

          JA

Avalike suhete nõunik

1

          NõA

Humanitaarnõunik

1

          NõA

Maanõunik

1

          NõA

Õigusnõunik

1

          NõA

Kantselei

 

         

Kantselei juhataja

1

          JA

Jurist

1

          VA

Haldusspetsialist

1

          VA

Infotehnoloogia spetsialist

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Linnaosa vanema abi

1

          VA

Eelarve ja raamatupidamise osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Ressursijuht

1

          VA

Raamatupidamise sektor

 

         

Pearaamatupidaja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

3

          VA

Üüriarvestuse spetsialist

1

          VA

Linnamajanduse osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

          JA

Linnakujunduse talitus

 

         

Haljastuse peaspetsialist

1

          VA

Heakorra vanemspetsialist

1

          VA

Kauplemislubade peaspetsialist

1

          VA

Arendusspetsialist

1

          VA

Linnavaratalitus

 

         

Vanemspetsialist

2

          VA

Ehitusjärelevalve peaspetsialist

1

          VA

Klienditeeninduse ja rahvastikuregistri osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Vanemspetsialist

1

          VA

Registripidaja

1

          VA

Infospetsialist

3,5

          VA

Administraator

1

          AT

Kultuuri- ja noorsootöö sektor

 

         

Peaspetsialist

1

          VA

Erinoorsootöö peaspetsialist

1

          VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

          VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

          JA

Vanemspetsialist

1

          VA

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

          VA

Autojuht

1

          AT

Lastekaitse talitus

 

         

Peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

7

          VA

Sotsiaalteenuste talitus

 

         

Vanemspetsialist

6

          VA

Vanemhooldustöötaja

1

          AT

Hooldustöötaja

30

          AT

Tööline

1

          AT

Toetuste talitus

 

         

Vanemspetsialist

6

          VA

 

 

         

Kokku

96,5

         

23. Nõmme Linnaosa Valitsus

 

         

Linnaosa vanem

1

          JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

          JA

Haldussekretär

1

          JA

Avalike suhete nõunik

1

          NõA

Kultuurinõunik

1

          NõA

Peaökonomist

1

          VA

Kantselei

 

         

Jurist

1

          VA

Linnaosa vanema abi

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Personalispetsialist

1

          VA

Spetsialist

1,5

          VA

Haldusspetsialist

1

          VA

Majahoidja

1

          AT

Raamatupidamise osakond

 

         

Pearaamatupidaja

1

          JA

Vanemspetsialist

1

          VA

Vanemraamatupidaja

2

          VA

Raamatupidaja

1

          VA

Linnavara osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Heakorra peaspetsialist

1

          VA

Heakorra vanemspetsialist

1

          VA

Arhitekt

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Ehituse vanemspetsialist

1

          VA

Ettevõtluse vanemspetsialist

1

          VA

Elamumajanduse vanemspetsialist

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond

 

         

Pearegistripidaja

1

          JA

Vanemregistripidaja

1

          VA

Registripidaja

2

          VA

Infospetsialist

3

          VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

2

          VA

Spetsialist

3

          VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

          VA

Andmetöötluse spetsialist

2

          VA

Lastekaitse peaspetsialist

1

          VA

Lastekaitse vanemspetsialist

2

          VA

Lastekaitse spetsialist

2

          VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

          VA

Hooldustöötaja

11

          AT

Autojuht

1

          AT

Kokku

61,5

         

24. Pirita Linnaosa Valitsus

 

         

Linnaosa vanem

1

          JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

          JA

Haldussekretär

1

          JA

Arendusnõunik

1

          NõA

Õigusnõunik

1

          NõA

Vanemökonomist

1

          VA

Kantselei

 

         

Avalike suhete juhtivspetsialist

1

          VA

Infoteeninduse peaspetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Linnaosa vanema abi

1

          VA

Rahvastikuregistri vanemregistripidaja

1

          VA

Noorsootöö spetsialist

1

          VA

Raamatupidamine

 

         

Pearaamatupidaja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

1

          VA

Linnamajanduse osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Peaspetsialist

3

          VA

Ehitusjärelevalve peaspetsialist

1

          VA

Arhitekt

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Vanemspetsialist

1

          VA

Lastekaitse vanemspetsialist

2

          VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

          VA

Spetsialist

2

          VA

Hooldustöötaja

3

          AT

Kokku

31

         

25. Põhja-Tallinna Valitsus

 

         

Linnaosa vanem

1

          JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

          JA

Haldussekretär

1

          JA

Arendusnõunik

1

          NõA

Avalike suhete nõunik

1

          NõA

Haridusnõunik

1

          NõA

Nõunik

1

          NõA

Peaökonomist

1

          VA

Kantselei

 

         

Kantselei juhataja

1

          JA

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

1

          VA

Ettevõtluse peaspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

2

          VA

Vanemspetsialist

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

          VA

Koristaja

2

          AT

Raamatupidamise osakond

 

         

Pearaamatupidaja

1

          JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

          JA

Juhtivraamatupidaja

1

          VA

Vanemraamatupidaja

3

          VA

Linnamajanduse osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Osakonna juhataja asetäitja

2

          JA

Jurist

1

          VA

Peaspetsialist

5

          VA

Arhitekt-maakorraldaja

1

          VA

Vanemspetsialist

3

          VA

Spetsialist

3

          VA

Rahvastikuregistri osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Vanemspetsialist

1

          VA

Spetsialist

1

          VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

         

Osakonna juhataja

1

          JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

          JA

Peaspetsialist

3

          VA

Vanemspetsialist

4

          VA

Spetsialist

7

          VA

Jurist

1

          VA

Operaator

1

          NA

Autojuht-majandusjuhataja

1

          AT

Koristaja

1,5

          AT

Sotsiaaltöötaja

1

          VA

Vanemhooldustöötaja

1

          AT

Hooldustöötaja

22,5

          AT

Lastekaitse talitus

 

         

Juhtivspetsialist

1

          VA

Peaspetsialist

1

          VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

          VA

Vanemspetsialist

8

          VA

Kokku

99

 

 

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate koosseis kokku

1597

 

(Tvk 31.05.2007 nr 15 jõust. 07.06.2007; rakendatakse alates 05.06.2007;
Tvk m 31.05.2007 nr 15 jõust. 07.06.2007; rakendatakse alates 01.08.2007)

* Kasutatud lühendid: juht – JA, nõunik – NõA, vanemametnik – VA, nooremametnik – NA, abiteenistuja – AT.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006
määruse nr 71
“Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“
LISA 2

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud 2007. aastal

 

 

 

1. Ametnikud

1.1 Juhid

Palgagrupid

D

C

B

Linna tippjuhid

Linna juhid

Struktuuriüksuste juhid, asetäitjad

Palgaaste

Kuupalgamäär

Palgaaste

Kuupalgamäär

Palgaaste

Kuupalgamäär

D1

24 700

C5

21 300

B4

12 000

D2

26 500

C6

23 000

B5

13 600

D3

28 300

C7

24 700

B6

15 300

D4

30 100

C8

26 500

B7

17 000

D5

31 900

C9

28 300

B8

18 700

D6

33 700

C10

30 100

B9

20 400

D7

35 400

C11

31 900

B10

22 100

D8

41 900

C12

33 700

B11

23 800

 

 

C13

35 400

B12

25 300

1.2 Teised ametnikud

Palgagrupp A

 

 

 

 

 

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

 

2. Abiteenistujad

 

A4

6 800

 

 

 

 

 

A5

7 500

 

 

Palgagrupp T

 

A6

8 200

 

 

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

A7

8 900

 

 

T3

4 000

 

A8

9 400

 

 

T4

4 400

 

A9

10 700

 

 

T5

4 800

 

A10

12 000

 

 

T6

5 400

 

A11

13 600

 

 

T7

6 200

 

A12

15 300

 

 

T8

6 800

 

A13

17 000

 

 

T9

7 500

 

A14

18 700

 

 

T10

8 200

 

A15

20 400

 

 

T11

8 900

 

A16

22 100

 

 

T12

9 400

 

A17

23 800

 

 

T13

10 700

 

 

 

 

 

 

 

 

23500

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006
määruse nr 71
“Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“
LISA 3

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus 2007. aastal

 

 

 

Palga-grupp

Teenistujate põhigrupid ja ametinimetused

Palgaaste

Kuupalgamäär

 

1. Ametnikud

 

 

B-D

1.1 Juhid

 

 

D

1.1.1 Linna tippjuhid

 

 

 

Linnavolikogu esimees

D8

41 900

 

Linnavolikogu aseesimees

D1-D7

24 700-35 400

 

Linnapea

D8

41 900

 

Abilinnapea

D7

35 400

C

1.1.2 Linna juhid

 

 

 

Linnasekretär

C9-C13

28 300-35 400

 

Valdkonna direktor, linna sisekontrolör

C8-C13

26 500-35 400

 

Ameti juhataja

C7-C10

24 700-30 100

 

Linnaosa vanem

C7-C9

24 700-28 300

 

Linnavolikogu kantselei juhataja

C7-C9

24 700-28 300

B

1.1.3 Struktuuriüksuste juhid ja nende asetäitjad

 

 

 

Linnakantselei osakonna juhataja

B8-B11

18 700-23 800

 

Linnakantselei osakonna juhataja asetäitja

B6-B9

15 300-20 400

 

Ameti juhataja asetäitja, ameti teenistuse direktor

B8-B12

18 700-25 300

 

Ameti osakonna juhataja

B7-B11

17 000-23 800

 

Ameti osakonna juhataja asetäitja

B5-B9

13 600-20 400

 

Linnavolikogu kantselei osakonna juhataja

B8-B11

18 700-23 800

 

Linnavolikogu kantselei juriidilise osakonna juhataja - õigusnõunik

B8-B12

18 700-25 300

 

Linnaosa vanema asetäitja, haldussekretär

B8-B12

18 700-25 300

 

Linnaosa valitsuse osakonna juhataja

B5-B8

13 600-18 700

 

Linnaosa valitsuse osakonna juhataja asetäitja

B4-B7

12 000-17 000

A

1.2 Teised ametnikud

 

 

 

1.2.1 Nõunikud

 

 

 

Linnavolikogu nõunik

A10-A14

12 000-18 700

 

Linnavolikogu kontrollinõunik

A10-A15

12 000-20 400

 

Linnavolikogu esimehe nõunik, linnavolikogu aseesimehe nõunik

A10-A14

12 000-18 700

 

Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi

A10-A14

12 000-18 700

 

Linnavalitsuse nõunik

A10-A14

12 000-18 700

 

Linnapea nõunik, abilinnapea nõunik

A10-A14

12 000-18 700

 

Linnaosa valitsuse nõunik

A10-A13

12 000-17 000

 

1.2.2 Vanemametnikud

 

 

 

Büroo, sektori jmt struktuuriüksuse juhataja

A9-A13

10 700-17 000

 

Tippspetsialist

A14-A17

18 700-23 800

 

Juhtivspetsialist

A10-A15

12 000-20 400

 

Peaspetsialist

A9-A14

10 700-18 700

 

Vanemspetsialist

A6-A12

8 200-15 300

 

Spetsialist

A5-A10

7 500-12 000

 

1.2.3 Nooremametnikud

A4-A8

6 800-9 400

 

2. Abiteenistujad

 

 

 

2.1 Kantseleitöötaja

T6-T12

5 400-9 400

 

2.2 Teenindustöötaja

T6-T12

5 400-9 400

 

2.3 Oskustööline:

 

 

 

2.3.1 erialatöödel

T3-T7

4 000-6 200

 

2.3.2 keerukatel erialatöödel

T4-T10

4 400-8 200

 

2.3.3 eriti keerukatel erialatöödel

T6-T13

5 400-10 700

 

2.4 Mehhanismide juht

T6-T13

5 400-10 700

 

2.5 Lihttööline

T3-T5

4 000-4 800

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees