Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt on aluseks
 
Tlv k 10.01.2011 nr 30
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 11.12.2014 nr 32
Aktile viitab
 
Tlv k 13.03.2013 nr 324
 
Tlv k 13.03.2013 nr 325
 
Tlv k 10.01.2011 nr 29
 
Tlv p 23.09.2009 nr 40
 
Tlv m 27.12.2007 nr 111
 
Tlv p 05.12.2007 nr 56
 
Tlv k 21.02.2007 nr 283
 
Tlv k 21.02.2007 nr 282
Akti muudavad
 
Tvk m 13.12.2007 nr 54
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 määrus number 70
Jõustumine:01.01.2007
Kehtetuks tunnistamine:21.12.2014
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - 21.12.2014

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2006 nr 70

 

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 34 ja § 53¹, 53² lg 1 ja 2, § 53³ lg 1 ja § 535 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7 alusel.

 

 

1. peatükk
Üldsätted

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

(2) Amet on korrakaitseüksus “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ tähenduses.

(3) Ameti ametlik nimi on Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

§ 2.  Asukoht

Amet asub aadressil Paldiski mnt 47, 10614 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika, pitsat, pangaarve ja eelarve

(1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning ametit teenindavad pangakontod.

(2) Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

(3) Ametil võib olla oma lipp ja muu sümboolika, mille kirjelduse ja kasutamise korra kehtestab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

§ 4.  Ameti moodustamine, lõpetamine ja aruandlus

(1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavolikogu Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) ettepanekul.

(2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
Tegevusvaldkond ja ülesanded

§ 5.  Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkonnaks on järelevalve teostamine linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle Tallinna haldusterritooriumil ja sisevalve üksuse ülesannete täitmine.

§ 6.  Ameti ülesanded

(1) Tegevusvaldkonna raames on ameti ülesanneteks:

1) linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalve teostamine ja nende rikkumistel väärtegude menetlemine;

2) linnavalitsuse volitusel seaduste täitmise üle järelevalve teostamine ja väärtegude menetlemine;

3) linna omandis või valduses oleva vara valve;

4) linna asutustes ja avalikel üritustel avaliku korra tagamisel osalemine;

5) väärteoasjaderegistri ning muude ameti ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine;

6) ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine;

7) ennetustöö oma pädevusse kuuluvate väärtegude ennetamise osas;

8) informatsiooni edastamine linna ametiasutustele haldussunni kohaldamise vajaduse kohta.

(2) Amet täidab ka teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
Ameti õigused

§ 7.  Ameti õigused

Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3) moodustada komisjone ja töögruppe;

4) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

5) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

6) rakendada ööpäevaringset patrullteenistust ameti pädevusse antud kohustuste täitmiseks;

7) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

8) anda erialaseid konsultatsioone, korraldada seminare, teha analüüse;

9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;

10) teha koostööd riigiorganite, riigi politseiasutuste, eraõiguslike juriidiliste isikute ja kodanikega ning nende ühendustega;

11) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. peatükk
Juhtimine ja struktuur

§ 8.  Ameti juhataja

(1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

(2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab ameti teenistujate lisatasud, preemiad ja toetused;

7) sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

8) vastutab ameti ja tema haldusala eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linna vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamis- ja eelarve täitmise aruannete koostamise eest ning ametiasutuse haldusala raamatupidamise korraldamise eest;

9) rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

10) kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sisekorraeeskirja;

11) kinnitab vormiriietuse kandmise korra;

12) esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

(3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja asetäitja või viimase äraolekul muu juhataja poolt määratud ametnik.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

(2) Ameti struktuuriüksusteks on osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse juhataja kinnitatava osakonna põhimäärusega.

5. peatükk
Lõppsätted

§ 10.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees