Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 määrus number 69 [RT IV, 07.08.2013, 3]
Jõustumine:01.01.2007
Kehtetuks tunnistamine:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - 01.06.2019 [RT IV, 07.08.2013, 3]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:

Tvk m 16.05.2019 nr 9 [RT IV, 29.05.2019, 2 - jõust. 01.06.2019]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2006 nr 69

 

 

Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7 alusel.

 

 

     

1. peatükk
Üldsätted

§ 1. Staatus ja nimi

(1) Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

(2) Ameti ametlik nimi on Tallinna Keskkonnaamet.

§ 2. Asukoht

Amet asub aadressil Harju 13, 10146 Tallinn.

§ 3. Sümboolika, pitsat, pangaarve ja eelarve

(1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning ametit teenindavad pangakontod.

(2) Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 4. Ameti moodustamine, lõpetamine ja aruandlus

(1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
Tegevusvaldkond ja ülesanded

§ 5. Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkonnaks on Tallinna keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning tervislikuks elukeskkonnaks soodsate tingimuste loomine lähtudes säästva arengu põhimõtetest.

§ 6. Ameti ülesanded

(1) Keskkonnakaitsealase monitooringu, analüüsi ja meetmete väljatöötamise osas on ameti ülesanneteks:

1) linna keskkonnakaitsealase strateegia ja tegevuskavade väljatöötamine ning ellurakendamise korraldamine;

2) keskkonnakaitseliste uuringute, mõõtmiste ja küsitluste korraldamine ning nende põhjal linna arengusuundade väljatöötamises osalemine;

3) ettepanekute tegemine ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi muutmiseks;

4) projekteerimistingimuste taotluste või ehitusprojektide läbivaatamise põhjal otsuse tegemine keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta;

5) ettepanekute tegemine arengukavade, üld-, teema- ja detailplaneeringute koostamise käigus keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamiseks;

6) arengukavadele, planeeringutele ja projektidele keskkonnakaitsenõuete esitamine ning seatud keskkonnakaitseliste tingimuste ja nõuete täitmise kontrollimine;

7) komplekslubadele, geoloogilistele uuringulubadele, maavara kaevandamislubadele, vee-erikasutuslubadele, välisõhu saastelubadele, jäätmelubadele ja muudele seadustega sätestatud keskkonnalubadele linna seisukohtade esitamine;

8) keskkonnaseire ja analüüs;

9) koostöö tootjavastutusorganisatsioonidega;

10) jääkreostuskolletele ja reostunud maa-aladele saneerimistingimuste seadmine;

11) keskkonnateadlikkuse, säästva arengu ja keskkonnahoidliku tarbijamentaliteedi propageerimine, isikute nõustamine keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel;

12) osalemine linna kriisireguleerimisplaani koostamisel;

13) ohtlikest veostest ja muudest keskkonda ohustavatest tegevustest ja ehitistest lähtuva keskkonnaohu vähendamiseks vajalike meetmete väljatöötamine;

14) ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine;

15) korraldab avalikkuse kaasamise, keskkonnakasvatuse ja ‑hariduse ning teavitamise alast tegevust.

(2) Linna elukeskkonda parandavate protsesside korraldamise osas on ameti ülesanneteks:

1) ettepanekute tegemine linna looduse eripära, kultuuri, asustust ja maakasutust esindavate väärtuslike maastike või nende üksikelementide kaitse alla võtmiseks ja kasutamise tingimuste määramiseks ning linna kaitse alla võetud objektide valitsemine;

2) veehaarete kaitse ja säästliku kasutamise korraldamine ja veehaarete rajamistaotluste menetlemine ja seisukohtade esitamine;

3) linna veekogude ja märgalade kasutamise ja kaitse korraldamine;

4) linna poolt koostatavate arengukavade, üld-, teema- ja detailplaneeringute puhul keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamine;

5) linna haljastus- ja heakorratööde korraldamine ja koordineerimine;

6) ajalooliste parkide, haljastute ja kalmistute korrashoiu ja hoolduse korraldamine;

7) linna metsade, rohealade ning puhke- ja virgestusalade võrgustiku säilitamise, arendamise ja säästliku kasutamise korraldamine;

8) puude raielubade menetlemine;

9) asendusistutuste organiseerimine ja järelevalve;

10) keskkonnajärelevalve teostamine;

11) välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamise korraldamine;

12) jäätmehoolduse kavandamine ja arendamine, jäätmehoolduse korraldamine;

13) Pääsküla prügila sulgemise ja järelhoolduse korraldamine;

14) korraldatud jäätmeveo ettevalmistamine ja rakendamine;

15) kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja jäätmekäitlejale üleandmise korraldamine;

16) jäätmete taaskasutussüsteemide, s.h jäätmejaamade ja kompostimisväljakute võrgustiku väljaarendamine ja käidu korraldamine;

17) koerte registreerimise korraldamine;

18) hulkuvate koerte ja kasside püüdmise, hoidmise ja omanikule tagastamise või uuele omanikule üleandmise ning omanikuta looma hukkamise korraldamine;

19) omasteta või avalikus kohas leitud surnu sündmuskohast äravedamise korraldamine;

20) omasteta või tundmatu isiku matmise korraldamine;

21) kriisireguleerimisplaanis olevate ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine;

22) ameti ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine;

23) ametile valitsemiseks antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

24) avalike lastemänguväljakute rajamine ja hooldus;

25) koerte jalutusplatside ja ujutamiskohtade rajamine ja hooldus;

26) parkide ja haljasalade ühtse infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine;

27) ühtse haljastuse kontseptsiooni ja põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine;

28) väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;

29) ettekirjutuste tegemine, asendustäitmise ja sunniraha meetmete kohaldamine oma tegevusvaldkonna raames;

30) õigusvastaselt määritud linnavara puhastamine.

(3) Amet täidab ka teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
Ameti õigused

§ 7. Ameti õigused

(1) Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;

5) moodustada komisjone ja töögruppe;

6) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

7) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

8) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

9) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

10) teha oma pädevuse piires kohustuslikke ettekirjutusi ja rakendada sanktsioone;

11) anda erialaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

12) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;

13) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. peatükk
Juhtimine ja struktuur

§ 8. Ameti juhataja

(1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

(2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab ameti teenistujate lisatasud, preemiad ja toetused;

7) sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

8) vastutab ameti ja tema haldusala eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linna vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamis- ja eelarve täitmise aruannete koostamise eest ning ametiasutuse haldusala raamatupidamise korraldamise eest;

9) rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

10) kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sisekorraeeskirja;

11) esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

(3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja asetäitja või viimase äraolekul muu juhataja poolt määratud ametnik.

§ 9. Struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

(2) Ameti struktuuriüksusteks on osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse juhataja kinnitatava osakonna põhimäärusega.

(3) Ameti teenistujad täidavad keskkonnakaitseinspektori ülesandeid.

5. peatükk
Lõppsätted

§ 10. Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 lisa 1 “Keskkonnaameti põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees