Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 määrus number 67
jõustumine 21.12.2006
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus 21.12.2006 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2006 nr 67

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 5 p 10 ja § 14¹ ning liiklusseaduse § 501 lg 1 ja lg 2 p 1 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1.1 Parkimistasu on Tallinna linna (edaspidi linna) avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil kehtestatud kohalik maks.”;

2) punkti 5.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5.1 Kesklinna avalik tasuline parkimisala, mis on piiritletud Tallinna lahe ‑ Kalasadama tänava ‑ Põhja puiestee ‑ Kotzebue tänava ‑ Kopli tänava ‑ Telliskivi tänava ‑ raudtee (paralleelselt Tehnika tänavaga ja kuni Filtri teeni) ‑ Filtri tee ‑ Odra tänava ‑ Türnpu tänava ‑ Vilmsi tänava ‑ Gonsiori tänava ‑ Roheline Aas tänava ‑ Poska tänava ‑ Narva maantee ‑ Bensiini tänava ja Tallinna lahega;”;

3) lisatakse punkt 7.2.4 järgmises sõnastuses:

“7.2.4 Rahvusvahelise Olümpiakomitee egiidi all toimunud olümpiamängude võitjad, kes elavad Eesti Vabariigis ja kelle andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse.”;

4) punkti 8.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Elanikel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi asub avaliku tasulise parkimisala piires ning kelle nimi on ka mootorsõiduki omanikuna, rentnikuna või kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus osta nende omandis või kasutuses oleva sõiduki parkimiseks punktis 6.6 nimetatud aastakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks aastakaart. Aastakaardi väljastamise otsustab ja selle väljastab soodustuse saajale transpordiamet ning sellele märgitakse sõiduki registreerimisnumber ning parkimiskoht, kus parkimine on lubatud.”.

§ 2.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.  Määrus jõustub 21. detsembril 2006. Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. aprillil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees