Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 13.12.2006 korraldus number 2511
Redaktsiooni kehtivus:13.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2006 nr 2511-k

 

 

Tallinna linna ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2  ning tulenevalt Tallinna linna ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF vahel 09. aprillil 2001 sõlmitud lepingust, 08. augustil 2001 sõlmitud Aktsiaseltsi FCF Lilleküla Jalgpallistaadion aktsiate ostu-müügi raamlepingust ja 18. juunil 2004 sõlmitud kokkuleppest ning Tallinna linna eesmärgist arendada sporditegevust Tallinnas:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF vahel sõlmitava kokkuleppe projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Maa-ametile, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja MTÜ-le Jalgpalliklubi FCF.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

13. detsembri 2006

korralduse nr 2511-k

LISA

 

KOKKULEPE

 

 

Tallinnas ..... detsembril 2006

 

Tallinna linn, asukoht Vabaduse väljak 7, Tallinn, keda esindab abilinnapea Jaanus Mutli, tegutsedes Tallinna Linnavalitsuse ... detsembri 2006 korralduse nr ……-k alusel

ja

MTÜ Jalgpalliklubi FCF (registrikood 80052376), asukoht Asula tn 4c, 11312 Tallinn, keda esindab juhatuse liige Aivar Pohlak,

edaspidi eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled,

võttes arvesse, et:

a)      Tallinna linn ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF on 18. juunil 2004 allkirjastanud kokkuleppe samade Poolte vahel 08. augustil 2001 sõlmitud Aktsiaseltsi FCF Lilleküla Jalgpallistaadion aktsiate ostu-müügi raamlepingust tulenevate vaidluste lahendamise kohta (edaspidi nimetatud 18. juuni 2004 kokkulepe);

b)      18. juuni 2004 kokkuleppe punkti 8 kohaselt pidid Pooled jätkama läbirääkimisi vastava kokkuleppe punktis 6 nimetatud summade tagastamise osas täiendava kokkuleppe sõlmimiseks (edaspidi nimetatud Maksegraafik). Maksegraafiku sõlmimise tähtaeg oli kaks aastat 18. juuni 2004 kokkuleppe allakirjutamisest ehk 17. juuni 2006;

c)      Pooled on pidanud läbirääkimisi, kuid ei ole jõudnud Maksegraafiku tingimuste osas kokkuleppele,

sõlmivad Pooled käesoleva kokkuleppe alljärgnevas:

1.      MTÜ Jalgpalliklubi FCF tunnistab oma kohustust tagastada Tallinna linnale 08. augustil 2001 sõlmitud Aktsiaseltsi FCF Lilleküla Jalgpallistaadion aktsiate ostu-müügi raamlepingu alusel MTÜ-le Jalgpalliklubi FCF aktsiate omandamiseks tasutud ettemaks summas 15 000 000 (viisteist miljonit) krooni ning Tallinna linna poolt tehtud muud finantseeringud, mis on Poolte täpsustatud andmetel summas 9 983 951 (üheksa miljonit üheksasada kaheksakümmend kolm tuhat üheksasada viiskümmend üks) krooni. Kokku kuulub MTÜ Jalgpalliklubi FCF poolt Tallinna linnale tagastamisele 24 983 951 (kakskümmend neli miljonit üheksasada kaheksakümmend kolm tuhat üheksasada viiskümmend üks) krooni (edaspidi nimetatud Finantseering).

2. Pooled avaldavad, et jätkavad läbirääkimisi Finantseeringu tagastamise kohta Maksegraafiku sõlmimiseks.

3. Alates käesoleva kokkuleppe sõlmimisest alustatakse Finantseeringu korrigeerimist vastavalt tarbijahinnaindeksile alljärgnevalt:

3.1. kui Finantseeringu tagasimaksmine algab enne 30. maid 2007, kuulub tagasimaksmisele kokku summa 24 983 951 x THI2006, I krooni;

3.2 kui Finantseeringu tagasimaksmine algab ajavahemikul 1. juuni 2007 – 30. mai 2008, kuulub tagasimaksmisele kokku summa 24 983 951 x THI2006,I x THI2007,I  krooni;

3.3 kui Finantseeringu tagasimaksmine algab ajavahemikul 1. juuni 2008 – 30. mai 2009, kuulub tagasimaksmisele kokku summa 24 983 951 x THI2006, I x THI2007,I x THI2008,I krooni;

3.4 kui Finantseeringu tagasimaksmine algab ajavahemikul 1. juuni 2009 – 30. mai 2010, kuulub tagasimaksmisele kokku summa 24 983 951 x THI2006,I x THI 2007,I x THI2008,I x THI2009,I krooni;

3.5. kui Finantseeringu tagasimaksmine algab pärast 30. maid 2010, lähtutakse tagasimaksmisele kuuluva summa arvestamisel punktides 3.1-3.4 sätestatud põhimõtetest, korrigeerides tagasimakstavat Finantseeringut sõltuvalt tarbijahinna indeksi muutusest.

3.6 THIN,I all mõistavad Pooled Statistikaameti poolt N-aasta I kvartali kohta avaldatavat tarbijahinnaindeksi muutust võrreldes (N-1)-aasta I kvartali tarbijahinnaindeksiga (näide: kui 2007. aasta I kvartalis on tarbijahinnaindeks 3,2% võrra suurem kui 2006. aasta I kvartalis, on THI2007,I   suuruseks1,032).

4. Maksegraafiku sõlmimisel enne 30. maid 2010 on MTÜ-l Jalgpalliklubi FCF õigus nõuda, et tema poolt Tallinna linnale tagastamisele kuuluva ja käesoleva kokkuleppe punkti 3 alusel korrigeeritud Finantseeringu tagastamise tähtaeg on kuni 5 (viis) aastat alates Maksegraafiku sõlmimisest.

5. Võttes arvesse käesoleva kokkuleppe punktis 2 viidatud läbirääkimistele, kinnitab Tallinna linn, et kuni Maksegraafiku sõlmimiseni, kuid mitte kauem kui 30. maini 2010, ei alusta Tallinna linn menetlust käesoleva kokkuleppe punkti 3 kohaselt korrigeeritud Finantseeringu sissenõudmiseks kohtu kaudu ega kasuta teisi õiguskaitsevahendeid.

6. Pooled on kokku leppinud, et käesolevas kokkuleppes nimetatud Tallinna linna nõuete aegumistähtaeg on 10 (kümme) aastat. Pooled aktsepteerivad, et käesolevas kokkuleppes nimetatud Tallinna linna nõuete aegumistähtaeg algab punkti 2 nimetatud läbirääkimiste tulemusena sõlmitud Maksegraafikus nimetatud tagasimaksete lõpptähtajast. Kui Maksegraafikut ei ole sõlmitud hiljemalt 30. maiks 2010, siis algab nõuete aegumistähtaeg 30. mail 2010.

7. 18. juuni 2004 kokkuleppe tingimused, mida ei ole käesoleva kokkuleppega muudetud, jäävad endises sõnastuses kehtima.

8. Käesolev kokkulepe on sõlmitud kahes võrdses juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari.

 

………………………                                    ………………………………

Jaanus Mutli                                                                 Aivar Pohlak

Tallinna linn                                                       MTÜ Jalgpalliklubi FCF

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär