Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lossi tn 19 ja Lossi tn 19a maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 13.12.2006 korraldus number 2472
Redaktsiooni kehtivus:13.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2006 nr 2472-k

 

 

Lossi tn 19 ja Lossi tn 19a maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1 § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹, § 19², Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 22. mai 1995 otsusest nr 5575, millega on Tallinnas, end. Lossi tänav 17, endisel kinnistul nr 2947 asunud krundi suurusega 4278 m² suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Malle Kotli 1/5 mõttelises osas, kes loovutas maa tagastamise nõudeõiguse 165 m² osas oma vennapojale Priit Kotli`le, Viido-Peep Kotli 1/5 mõttelises osas, kes loovutas maa tagastamise nõudeõiguse 165 m² osas oma pojale Priit Kotli`le, Tõnu Kotli 1/5 mõttelises osas, kes loovutas maa tagastamise nõudeõiguse 165 m² osas oma vennapojale Priit Kotli`le, Jüri Kotli 1/5 mõttelises osas, kes loovutas maa tagastamise nõudeõiguse 165 m² osas oma vennapojale Priit Kotli`le, Anu Kotli 1/5 mõttelises osas, kes loovutas maa tagastamise nõudeõiguse 165 m² osas oma vennapojale Priit Kotli`le, Tallinna notar Mare Miller`i poolt 16. mail 2006 tõestatud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest notariaalregistri nr 3775/2006, millega Jüri Kotli nõudeõiguse päris Madis Kotli ja maa tagastamise toimiku number 5731 materjalidest:

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Lossi tn 19;

1.2 pindala: 3609 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2947 pindalaga 4278 m²) järgmistele isikutele:

2.1 Malle Kotli, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/5 mõttelises osas;

2.2 Viido-Peep Kotli, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/5 mõttelises osas;

2.3 Tõnu Kotli, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/5 mõttelises osas;

2.4 Anu Kotli, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/5 mõttelises osas;

2.5 Madis Kotli, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harju maakond – 1/5 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal paiknevad hooned (elamu ehitisregistri koodiga 101008280, käimla ehitisregistri koodiga 101008281, kuur ja katusealune ehitisregistri koodiga 101008282, kuur ehitisregistri koodiga 101008283, kelder ehitisregistri koodiga 101008284, kasvuhoone ehitisregistri koodiga 101035509, eramu ehitisregistri koodiga 120224662) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 09.11.2006.

4. Punktis 2.5 nimetatud isik on vastavalt kaasomandi mõttelise osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 40 (nelikümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Malle Kotli`le, Viido-Peep Kotli`le, Tõnu Kotli`le ja Anu Kotli`le tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

5. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1. asukoht: Lossi tn 19a

5.2 pindala: 847 m²

5.3 sihtotstarve: elamumaa (E)

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2947 pindalaga 4278 m²) järgmisele isikule:

Priit Kotli, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

7. Tagastataval maal paiknev hoone (väikeelamu ehitisregistri koodiga 120224725) kuulub punktis 6 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 09.11.2006.

8. Punktis 6 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 160 (ükssada kuuskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

9. Lugeda endise kinnistu nr 2947 maa tagastatuks.

10. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

10.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

10.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

10.3 tagada Lossi tn 19 krunti läbivatele Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvatele keskpingeliinidele ja Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon;

10.4 tagada Lossi tn 19a krunti läbivale Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile ja Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon;

10.5 tagada Lossi tn 19a krundil asuvale Aktsiaseltsile Tallinna Soojus kuuluvale soojatorustikule juurdepääs ja kaitsevöönd;

10.6 järgida Lossi tn 19 ja Lossi tn 19a kruntidel Looduskaitseseaduse §-s 45 ja Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ sätestatud tingimusi kõrghaljastuse säilitamisel.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 ja punktis 6 nimetatud isikutele;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär