Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel sõlmitava toetuslepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2006 korraldus number 2468
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. detsember 2006 nr 2468-k

 

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel sõlmitava toetuslepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2 ja Tallinna Linnavolikogu 2. novembri 2006 määruse nr 63 “Tallinna linna 2006. aasta eelarve muutmine ja kolmas lisaeelarve“ lisaga 5:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel sõlmitav toetuslepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud toetuslepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

6. detsembri 2006

korralduse nr 2468-k

LISA

Toetusleping

 

 

Tallinnas, “  “. detsembril 2006

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse .... detsembri 2006 korralduse nr .... alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli

 

ja

 

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, registrikoodiga 90009231, asukohaga Suur-Sõjamäe tn 10a, Tallinn 11415, mida esindab juhatuse liige Anu Lõhmus (edaspidi Eraldise saaja),

 

keda edaspidi nimetatakse eraldi ka Pool või mõlemad koos Pooled, sõlmivad käesoleva toetuslepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1.      Üldsätted

1.1  Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi Ametiasutus).

1.2  Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja koos Lepinguga allkirjastatud lisadest (edaspidi Lisa) ning Lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist.

1.3  Lepingu sõlmimisel on Lepingule lisatud järgmised Lisad:

      Lisa 1 – Aruande vorm.

1.4  Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.      Lepingu eesmärk ja objekt

2.1  Leping on sõlmitud Tallinna Linnavolikogu 2.novembri 2006 määruse nr 63 “Tallinna linna 2006. aasta eelarve muutmine ja kolmas lisaeelarve“ lisas 5 toetuseks Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid ettenähtud 1 200 000 (üks miljon kakssada tuhat) krooni (edaspidi Eraldis) sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

2.2  Eraldise saaja kasutab Eraldist otstarbekohaselt ja säästlikult järgmisel sihtotstarbel: Lasnamäe ettevõtlusinkubaatori asukohaga Suur-Sõjamäe tn 10a laienduse sisustamiseks ja Kopli  ettevõtlusinkubaatori asukohaga Kopli tn 98 tehniliseks täiendamiseks.

2.3  Eraldise kasutamise periood on detsember 2006 – juuni 2007.

 

3.      Raha eraldamine

3.1  Eraldis kantakse pärast Lepingu sõlmimist Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid arvelduskontole nr 10220058668015 AS SEB Eesti Ühispangas hiljemalt 15. detsembriks 2006.

 

4.      Aruandlus ja kontroll

4.1  Ametiasutusel on õigus teostada Eraldise sihipärase ja säästliku kasutamise kontrolli ning nõuda selleks Eraldise saajalt dokumentide esitamist, mis tõendavad toimingute ja tööde teostamist ning kulude kandmist Lepingu punktis 2.2 nimetatud sihtotstarbel.

4.2  Eraldise saaja esitab Ametiasutusele aruande Eraldise kasutamise kohta hiljemalt 01. oktoobriks 2007. Ametiasutusele esitatav aruanne peab enne Ametiasutusele esitamist läbi vaatama Eraldise saaja nõukogu. Ametiasutusel on õigus Eraldise saajalt nõuda koos aruande esitamisega ka  dokumentide esitamist, mis tõendavad toimingute ja tööde teostamist ning kulude kandmist Lepingu punktis 2.2 nimetatud sihtotstarbel.

4.3  Juhul kui tuvastatakse, et Eraldise saaja on kasutanud Eraldist ebasihipäraselt või mittesäästlikult, teeb Ametiasutus Eraldise saajale ettekirjutuse, milles määrab puuduste parandamise/kõrvaldamise või Eraldise tagastamise tingimused ja tähtajad. Ametiasutuse otsusel on Eraldise saaja kohustatud tagastama Eraldise Ametiasutuse poolt määratud tingimustel ja tähtajal.

4.4  Juhul kui Eraldise saaja viivitab Eraldise tagastamisega, on Ametiasutusel õigus nõuda viivist 0,06% päevas tähtpäevaks tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

4.5  Juhul, kui Eraldise saaja on kasutanud Eraldist ebasihipäraselt või mittesäästlikult, arvestab Ametiasutus nimetatud fakti Eraldise saaja järgneva taotluse rahuldamise otsustamisel.

 

5.      Vääramatu jõud

5.1  Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, so asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

 

6.      Teated ja informatsioon

6.1  Kõik Lepingu täitmisega ja/või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi Teated) loetakse kooskõlas Lepinguga esitatuks, kui need Teated on Pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

6.2  Kontaktisikud:

      Ametiasutus                                                             Eraldise saaja

      Eve Peterson                                                               Anu Lõhmus 

      Vabaduse väljak 7                                                       Kopli tn 98   

      15199 Tallinn                                                              11711 Tallinn

      tel 640 4218                                                               tel 6838 100

        faks 640 4208                                                           faks 6838 101

      e-post: eve.peterson@tallinnlv.ee                              e-post: anu@inkubaator.ee        

 

7.      Lõppsätted

7.1  Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni Poolte lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni või Lepingu lõppemiseni muul alusel.

7.2  Lepingut võib muuta ja/või täiendada Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on Lepingu lahutamatuks osaks. Kõik Lepingu muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.3  Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada Poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

7.4  Leping on koostatud 2 (kahes) võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb 1 (üks) eksemplar.

 

 

Poolte allkirjad:

 

Tallinna linn                                                                Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

 

 

 

________________                                                    __________________

Jaanus Mutli                                                                  Anu Lõhmus

abilinnapea                                                                      juhatuse liige

 

 

 

 

Toetuslepingu Lisa 1

 

Lisa 3

 
ARUANDE VORM

 

 

TÄIDAB AMETIASUTUS

Kontrollija

 

Kontrollimise kuupäev

 

Kontrolli tulemus

 

Märkused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄIDAB TOETUSE SAAJA

Üldandmed

 

Lepingu number

 

 

Toetatud tegevus

 

 

Toetatud tegevuse toimumise tegelik aeg ja koht

 

 

Toetuse saaja

 

 

Registreerimisnumber või isikukood

 

Aadress, telefon, E-post

 

 

Toetuse suurus

 

 

Teised toetajad ja nendelt saadud toetuse suurus

 

 

 

Organisatsioon

Toetuse suurus

Toetuse saamise aeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostööpartnerid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevusaruanne

 

 

Planeeritud

Täidetud

Eesmärk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisuline kokkuvõte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osalejad, nende arv

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finantsaruanne

 

Eelarve

Summa

Tulud

 

 

 

 

Tulud, sh omatulud ja teistest allikatest saadud tulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulud kokku

 

Kulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kogu toetussumma ja tegevuse kogueelarve ulatuses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

 

Jääk

 

 

 

 

 

Vastutan esitatud andmete tõesuse eest

Ees- ja perekonnanimi

 

 


               kuupäev, kuu ja aasta                                                                                     allkiri

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär