Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu heakskiitmine ja volituste andmine lepingu sõlmimiseks (Jüri Ratas)
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2006 korraldus number 2467
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. detsember 2006 nr 2467-k

 

 

Riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu heakskiitmine ja volituste andmine lepingu sõlmimiseks

 

 

 

Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 20 lõike 1 punktide 6 ja 7 , § 30 lõike 5 ning Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 ja § 69 lõike 5 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Harju Maavalitsuse vahel sõlmitav riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu projekt, mille eesmärgiks on Tallinna linna hädaolukorraks valmisoleku toetamine.  

2. Volitada linnapea Jüri Ratast Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Harju Maavalitsusele ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

6. detsembri 2006

korralduse nr 2467-k

LISA

Riigieelarvelise eraldise kasutamise

leping nr 

 

 

Käesolev Leping on sõlmitud  __detsembril 2006  Tallinnas

Harju Maavalitsus, registrikood 70002452, aadress Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn, mida esindab Vabariigi Valitsuse seaduse alusel maavanem Värner Lootsmann ja Tallinna linn, aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, mida esindab põhimääruse ja Tallinna Linnavalitsuse  ___detsembri 2006 korralduse alusel linnapea Jüri Ratas (edaspidi nimetatud Toetuse saaja), keda nimetatakse edaspidi käesolevas koostöölepingus Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva koostöölepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:

 

1. LEPINGU OBJEKT JA TOETUSE KASUTAMINE

1.1 Harju Maavalitsus eraldab Päästeameti peadirektor Mati Raidma ja Harju maavanem Värner Lootsmanni poolt 19.09.2006 sõlmitud riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu nr 115 ML  alusel Toetuse saajale 40 000 krooni (edaspidi nimetatud Toetus) hädaolukorraks valmisoleku toetamiseks.

1.2  Toetuse alusel viiakse Tallinna linnas läbi seminar-õppus kriisikomisjoni ja kriisireguleerimis-meeskonna liikmetele ning kaasatavate ametkondade esindajatele ning kontrollitakse seminar-õppuse käigus hädaolukorraks valmisoleku kavasid.

1.3  Seminar-õppuse tulemusena omandavad kriisikomisjoni ja kriisireguleerimismeeskonna liikmed ning kaasatavate ametkondade esindajad vajalikke põhiteadmisi kriisireguleerimisest Tallinna linnas ning oskusi tööks kriisisituatsioonis. Tulemuste analüüsi põhjal viiakse hädaolukorraks valmisoleku kavadesse sisse vajalikke täiendusi ja parandusi.

 

2. TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD

2.1 Harju Maavalitsus kannab Toetuse saaja  arvelduskontole Toetuse 40 000 krooni hiljemalt

___detsembriks 2006.

 

3. TOETUSE SAAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Toetuse saaja kohustub kasutama Harju Maavalitsuse poolt eraldatud Toetust sihtotstarbeliselt vastavalt Lepingu tingimustele.

3.2 Toetuse saaja kohustub esitama hiljemalt 20.01.2007 Harju Maavalitsusele Toetuse kasutamise kohta kirjaliku aruande. Toetuse saaja on kohustatud vastama Harju Maavalitsuse poolsetele pretensioonidele 10 (kümne) päeva jooksul, alates pretensiooni edastamise kuupäevast.

3.3  Toetuse saaja kohustub Harju Maavalitsuse nõudmisel esitama kontrollimiseks Toetuse

kasutamisega seotud raamatupidamis-ja muud dokumendid.

 

4. HARJU MAAVALITSUSE  ÕIGUSED JA  KOHUSTUSED

4.1 Harju Maavalitsusel on õigus kontrollida eraldatud Toetuse sihipärast kasutamist ning töö sisulist kulgu.

4.2 Harju Maavalitsusel on õigus saadud aruande suhtes esitada pretensioone 20 (kahekümne) päeva jooksul arvates pretensiooni aluseks olevast asjaolust teadasaamise päevast.

 

5. POOLTE VASTUTUS

5.1 Toetuse saaja vastutab saadud Toetuse sihtotstarbelise kasutamise eest.

5.2 Harju Maavalitsus vastutab Lepingu punktis 1.1. sätestatud Toetuse kandmise eest Toetuse saaja arveldusarvele Lepingu punktis 3.1 sätestatud korras.

 

6.VÄÄRAMATU JÕUD

6.1 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu

rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei

näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu Jõud).

Käesolevas Lepingus mõistetakse vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte

asukoha haldusüksuses, sõda, Riigikogu või Vabariigi Valitsuse akti, mis oluliselt takistab

Lepingu täitmist ning muud Lepingus loetlemata asjaolud, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad

Vääramatu Jõuna.

6.2 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu Jõu asjaolude

tõttu, on kohustatud sellest kirjalikult teatama teisele Poolele.

6.3 Kui Vääramatu Jõu asjaolud kestavad üle 90 päeva, loetakse, et käesolev Leping on lõppenud

täitmise võimatusega. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu

mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist.

 

7. LEPINGU KEHTIVUS

7.1 Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni Poolte lepingujärgsete kohustuste täitmiseni.

7.2  Toetuse saaja kohustused loetakse täidetuks vastavalt Lepingus sätestatule.

7.3  Harju Maavalitsuse kohustused loetakse täidetuks Toetuse kandmisel Toetuse saaja

arveldusarvele ning Toetuse saaja poolt esitatud Projekti lõpparuande heakskiitmisel.

 

8. MUUD TINGIMUSED

8.1  Käesoleva Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused lahendavad Pooled

läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras.

8.2  Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt või Poolte

poolt kirjalikult määratud tähtajal. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatus tühine.

8.3  Rahandusministeeriumil on õigus kontrollida Toetuse saaja poolt esitatud aruannete õigsust,

Toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning Toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust.

8.4  Kumbki Pool ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele

teise Poole kirjaliku nõusolekuta.

8.5  Leping on koostatud kahes identses juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti keeles, millest

üks eksemplar antakse Harju Maavalitsusele ja teine Toetuse saajale.

 

9. POOLTE ESINDAJAD LEPINGU TÄITMISEL

9.1 Harju Maavalitsuse esindaja on:

Nikolai Vojeikin, maavanema sisejulgeolekunõunik, tel. 6118 604

9.2 Toetuse saaja esindaja on:

Ain Valdmann, Tallinna Kommunaalameti juhataja, tel. 6457190                                     

 

10. POOLTE KONTAKTANDMED

Harju Maavalitsus:                                                    Toetuse saaja:

HARJU MAAVALITSUS                                          TALLINNA LINN

registrikood 70002452                                                 registrikood……………………..

Roosikrantsi 12                                                           Vabaduse väljak 7

15077 TALLINN                                                        15199  TALLINN

Ühispank                                                                      …………………………………….

a/a 1234556788990                                                     a/a………………………………….

 

 

_______________________                                      __________________________

Värner Lootsmann                                                     Jüri Ratas

Harju maavanem                                                           Tallinna linnapea

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär