Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Noorte Spordikeskuse põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2006 määrus number 95
Jõustumine:01.01.2007
Kehtetuks tunnistamine:19.11.2007
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - ...

KEHTETU

Tlv m 14.11.2007 nr 92 jõust. 19.11.2007

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

6. detsember 2006 nr 95

 

 

 

 

 

Tallinna Noorte Spordikeskuse põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud “Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ punkti 2.6 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 9. septembri 1996 korraldusega nr 2176-k kinnitatud Tallinna Noorte Spordikeskuse põhimääruses järgmised muudatused:

1) muuta punkti 1.1 viimast lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Spordikeskus on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus.“;

2) tunnistada kehtetuks punktid 2.3.1 ja 2.3.2.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär