Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara ostu- ja müügitingimuste, -hinna kujunemise metoodika efektiivsus (sh Harju tn 34, 38, 44, Harju tn 46/Rüütli tn 15, Rüütli tn 7 kinnistud ning endine kinnistu nr 537 Harju tn 36)
Tallinna Linnavolikogu 30.11.2006 otsus number 338
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

30. november 2006 nr 338

 

 

 

 

Linnavara ostu- ja müügitingimuste, -hinna kujunemise metoodika efektiivsus (sh Harju tn 34, 38, 44, Harju tn 46/Rüütli tn 15, Rüütli tn 7 kinnistud ning endine kinnistu nr 537 Harju tn 36)

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3, Tallinna põhimääruse § 33 ja tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollaktist nr 03/06, 21. augusti 2006 otsusest, Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2006 seisukohast revisjonikomisjoni kontrollakti ja otsuse kohta ning arvestades, et Tallinna linna eelarvestrateegia kohaselt aastateks 2005– 2007 on seatud eesmärgiks oluliselt suurendada linna varade juhtimisega seotud püsivaid tulusid ja Tallinna linna eelarvestrateegia kohaselt aastateks 2007-2010 on seatud eesmärgiks linnamaa müügi asemel koormata krunte hoonestusõigusega ja kasutusvaldusega ning vältida kinnisvara müüki ilma planeeringuta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Märkida, et linnal puudub linnale kinnisasjade omandamist reguleeriv kord ning kinnisasjade omandamine on seni toimunud ilma sellekohase regulatsioonita otsustuskorras.

2. Tallinna Linnavalitsusel:

2.1 järgida linna strateegiadokumentides seatud eesmärke suurendada linna varade juhtimisega seotud püsivaid tulusid, kasutades linnamaa müügi asemel enam kinnistute koormamist hoonestusõiguse ja kasutusvaldusega ning vältida kinnisasjade müüki ilma planeeringuta;

2.2 töötada välja ja esitada linnavolikogule linnale kinnisasjade omandamise kord, milles muuhulgas kehtestada:

2.2.1 menetlused omandatavate kinnisasjade väärtuse hindamiseks ning sätestada, et linnale kinnisasjade omandamisel ja vahetamisel tellida kinnisasja väärtuse hindamiseks vähemalt üks eksperthinnang, välja arvatud juhul, kui kinnisasi omandatakse tasuta, alla maa maksustamishinna või maa maksustamishinnaga ja tehingute puhul väärtusega üle 50 miljoni krooni kolm eksperthinnangut;

2.2.2 reeglid kinnisasjade omandamisel peetavate läbirääkimiste korraldamiseks, samuti läbirääkimistesse kaasatavate Tallinna Linnavolikogu liikmete määramiseks.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees