Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmise teenuse lepingu lisa 1 täiendamise projekti heakskiitmine ja volituste andmine Ain Valdmannile
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2006 korraldus number 2415
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. november 2006 nr 2415-k

 

 

Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmise teenuse lepingu lisa 1 täiendamise projekti heakskiitmine ja volituste andmine Ain Valdmannile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2001 korraldusest nr 2729-k, Tallinna linna ja Aktsiaselts Tallinna Vesi vahel 22. juunil 2001 sõlmitud Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmise teenuse lepingu p 5.1:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahel 22. juunil 2001 sõlmitud Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmise teenuse lepingu lisa 1 täiendamise projekt.

2. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmanni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingu lisa 1 täiendusele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja AS-ile Tallinna Vesi.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

29. novembri 2006

korralduse nr 2415-k

LISA

 

Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest  vee võtmise teenuse lepingu lisa 1 täiendamine

 

 

 

 

 

Käesolevaga Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .....novembri 2006 korralduse nr......... alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann ja Aktsiaselts Tallinna Vesi, registrikood 10257326, asukohaga Ädala 10, Tallinn 10614, keda esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse esimees Roch Cheroux, on kokku leppinud 22. juunil 2001 sõlmitud Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja avalikest veevõtukohtadest vee võtmise teenuse lepingu lisa 1 täiendamises alljärgnevalt:

 

AS Tallinna Vesi omandis olevad avalikud veevõtukohad

 

Jrk-nr

Veevõtukoha aadress

8

Harju 44

 

 

 

 

Tallinna linn                                                                                           AS Tallinna Vesi

Ain Valdmann                                                                                       Roch Cheroux

Tallinnas, ....................... 2006. a                                                          Tallinnas, .................2006.a

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär