Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonnaameti juhataja 18. septembri 2006 käskkirja nr 1-1/167 peale esitatud vaide läbivaatamine (avaliku konkursi "Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmepiirkonnas nr
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2006 korraldus number 2414
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. november 2006 nr 2414-k

 

 

Tallinna Keskkonnaameti juhataja 18. septembri 2006 käskkirja nr 1‑1/167 peale esitatud vaide läbivaatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 661 lg 1, Haldusmenetluse seaduse § 40 lg 3 punkti 2, § 73 lõike 1, § 85 punkti 4 ja § 86 lõigete 1 ja 2 alusel ja tulenevalt vaidemenetluses kogutud tõenditest ja selgunud asjaoludest:

 

 

1. Vaidementluse asjaolud

1.1 Tallinna Keskkonnaameti juhataja 5. juuni 2006 käskkirjaga nr 1‑1/104 „Avalike konkursside Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmeveo piirkondades nr 13, nr 14 ja nr 15 vastutava isiku ja komisjoni koosseisu määramine“  kuulutati  välja vastavad avalikud konkursid.

1.2 Tallinna Keskkonnaameti juhataja 18. septembri 2006 käskkirjaga nr 1-1/167 “Avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmeveopiirkonnas nr 15“ pakkujate kvalifitseerimistingimustele vastavaks tunnistamine, pakkumiste vastavaks tunnistamise ja pakkumise edukaks tunnistamine“ kohaselt  tunnistati edukaks pakkujaks RAGN‑SELLS AS.

1.3 Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2006 korralduse nr 2153‑k „Ainuõiguse andmine kolmeks aastaks RAGN-SELLS AS-ile korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmeveo piirkonnas nr 15“ punkti 1 kohaselt anti RAGN-SELLS AS-ile (äriregistri kood 10306958) kolmeks aastaks ainuõigus korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmeveopiirkonnas nr 15 alates Tallinna linna ja vedaja vahelise lepingu jõustumise kuupäevast. Leping jõustub 1. aprillil 2007.

1.4 Aktsiaselts VSA Eesti esitas 17. oktoobril 2006 vaide, milles taotletakse Tallinna Keskkonnaameti juhataja 18. septembri 2006 käskkirja nr 1-1/167 “Avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmeveopiirkonnas nr 15“ pakkujate kvalifitseerimistingimustele vastavaks tunnistamine, pakkumiste vastavaks tunnistamise ja pakkumise edukaks tunnistamine“ punkti 2 kehtetuks tunnistamist, millega jäeti kvalifitseerimata Aktsiaselts VSA Eesti.

1.5 Seoses vaides esinenud puudustega anti Aktsiaseltsile VSA Eesti tähtaeg nende kõrvaldamiseks. Peale Haldusmenetluse seaduse § 76 lg 2 punktis 6 sätestatud nõuete täitmist vaidemenetlus jätkus.

2. Vaide sisu

2.1 Aktsiaseltsi VSA Eesti poolt Tallinna Linnavalitsusele 17. oktoobri 2006 kirjaga nr P‑09 esitatud vaides taotleb Aktsiaselts VSA Eesti Tallinna Keskkonnaameti juhataja 18. septembri 2006 käskkirja nr 1-1/167 “Avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmeveopiirkonnas nr 15“ pakkujate kvalifitseerimistingimustele vastavaks tunnistamine, pakkumiste vastavaks tunnistamise ja pakkumise edukaks tunnistamine“ punkti 2 kehtetuks tunnistamist, millega jäeti kvalifitseerimata Aktsiaselts VSA Eesti, kuna pakkuja poolt esitatud 2005.a. jäätmearuanded on keskkonnateenistuse poolt kinnitamata ning jäätmearuandest ei nähtu, et pakkuja on käidelnud pakkumise kutse dokumentide punktis 2.4 näidatud koguse olmejäätmeid.

2.2 Vaide esitaja leiab, et vaidlustatava otsusega on rikutud tema õigusi ja kahjustatud tema huve alljärgnevalt:

2.2.1 Jäätmearuande esitamise nõue on vastuolus Jäätmeseadusega, mille § 116 lg 4 kohaselt jäätmete üle arvestuse pidamise algdokumentide ja koondamisega on õigus tutvuda jäätmeloa andjal (keskkonnateenistus), keskkonnajärelevalve asutusel (keskkonnainspektsioon) ning keskkonnaregistri vastutaval ja volitatud töötlejal (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus). Seega Tallinna Keskkonnaametil puudub seaduslik alus jäätmearuannetega tutvumiseks ning õigus selle alusel saadavate andmete kasutamiseks pakkumismenetluses.

2.2.2 Jäätmeseaduse § 117 lõike 1 alusel on kehtestatud Keskkonnaministri 23. detsembri 2004 määrus nr 138, millega on sätestatud jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord. Nimetatud määruses ei ole sätestatud tähtaega, millal keskkonnateenistus aruande aruandjale tagastama peab ja vaide esitaja aastatepikkune kogemus on näidanud, et selleks võib kuluda väga pikk aeg vaatamata asjaolule, et vastav jäätmearuanne on piiratud kasutusega. Jäätmearuandluse infosüsteemis (kasutajateks: keskkonnateenistus, jäätmearuandjad oma aruannete piires, keskkonnainspektsioon, ning Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus) siiski keskkonnateenistuse poolt kinnitatud. Seega, kui pakkumise esitamise tähtpäevaks polnud keskkonnateenistuse poolt allkirjastatud jäätmearuannet tagastatud, ei saa seda pidada mittekvalifitseerimise põhjuseks. Lisaks juhitakse tähelepanu asjaolule, et vastavalt Haldusmenetluse seaduse põhimõtetele olnuks Tallinna Keskkonnaameti ülesanne lihtsalt kontrollida, kas kõne all olev aruanne on pädevale ametiasutusele esitatud, kuna keskkonnaametil endal puudub mistahes pädevus otsustamaks sisuliselt jäätmearuande kinnitamise või selles kajastatud andmete õigsuse hindamise üle. 

2.2.3 Olmejäätmete käitlemine ei saa sisuliselt olla kvalifitseerimise üle otsustamise aluseks kuna oma olemuselt on korraldatud jäätmevedu jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või –kohtadesse, kuid jäätmete käitlemise mõiste laieneb ka jäätmete taaskasutamisele ning ladestamisele (jäätmeseadus). Taaskasutamise ja ladestamise tegevused ei saa aga kuidagi iseloomustada ettevõtte pädevust jäätmete kogumisel ja veol. Samuti ei pea vaidlustuse esitaja võimalikuks otsustamisel tugineda olmejäätmete kogusele, kuna olmejäätmed liigituvad veel omakorda erinevateks jäätmeliikideks (Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004 määrus nr 102), mille hulgas on nt paber- ja kartong koodinumbriga 20 01 01, aga ka pinnas ja kivid koodinumbriga 20 02 02, mistõttu kogus ei saa olla alus otsustamaks ettevõtte suutlikkuse üle korraldatud jäätmeveol. Vaidlustaja leiab, et antud Tallinna Keskkonnaameti kehtestatud kriteerium ei ole objektiivne. Samas leitakse, et Tallinna Keskkonnaamet oleks saanud teha vastava järelepäringu pädevale ametiasutusele saamaks konkreetselt antud asjas Tallinna Keskkonnaametile vajalikku informatsiooni – täpsete jäätmeliikide ja tegevuste (jäätmeliigid, millele korraldatud jäätmevedu kohaldatakse ja kogus mida on veetud) lõikes.

3. Tallinna Linnavalitsuse seisukohad

3.1 Keskkonnajärelevalve seaduse § 3 lõike 1 kohaselt teostavad keskkonnajärelevalvet Keskkonnainspektsioon, Maa-amet ja kohalik omavalitsusorgan või –asutus. Jäätmeseaduse § 71 sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirjale esitatavad nõuded. Sama paragrahvi lõike 2 punkti 9 kohaselt peab olema reguleeritud järelevalve korraldus jäätmekäitluse üle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil. Tallinna jäätmehoolduseeskirja punkt 4 kohaselt: Keskkonnaamet korraldab järelevalvet jäätmekäitluse ja jäätmekäitluskohtade järelhoolduse üle, jäätmehoolduse arendamist, koostab jäätmehoolduse eeskirja ja menetleb väärtegusid ja jäätmelubade taotlusi. Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse (kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43) punkti 2.1.16 kohaselt on ameti ülesandeks keskkonnaseire ja keskkonnajärelevalve teostamine. Eeltoodut aluseks võttes on väär vaide esitaja väide, et Tallinna Keskkonnametil puudub pädevus keskkonnajärelevalve teostamisel ja seega on Tallinna Keskkonnaametil õigus nõuda pakkujate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelus muuhulgas jäätmearuannet.

3.2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määruse nr 303 „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“ § 16 punktile 1: Õiguse andja kontrollib pakkumisel ettevõtjate kvalifikatsiooni, milleks tal on õigus nõuda dokumentide esitamist, mis kinnitavad, et ettevõtja omab tehnilist kompetentsust, finantsressursse, varustatust ning muid eeldusi ja kogemusi kavandatava eri- või ainuõiguse nõuetekohaseks täitmiseks (toimingute teostamiseks, kaupade tootmiseks, tööde teostamiseks, teenuste osutamiseks jms). Üheks pakkumise kutse dokumentides esitatud nõudeks oli keskkonnateenistuse poolt kinnitatud jäätmearuannete esitamine, millest nähtuks, et pakkuja on käidelnud pakkumise kutse dokumentide punktis 2.4 näidatud koguse olmejäätmeid. Eri- või ainuõiguse andja soovis nimetatud nõude esitamisega saada kinnitust pakkuja kvalifikatsiooni kohta seoses eelneva tegevuse ja kogemusega ning olla veendunud selles, et pakkuja tegevus on jätkusuutlik. Aktsiaselts VSA Eesti nõutud dokumente ei esitanud. Samas on konkursil osalenud teised pakkujad nõutud dokumendid esitanud.

3.3 Vaide läbivaatamise käigus selgus, et Aktsiaselts VSA Eesti on hiljem osalenud ja esitanud pakkumise korraldatud jäätmeveo konkursil Tallinnas jäätmeveo piirkonnas nr 11 ning osutunud seal edukaks pakkujaks. Avalik konkurss korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Tallinna linnas jäätmeveo piirkonnas nr 11 kuulutati välja 29. juunil 2006. Aktsiaselts VSA Eesti võttis nimetatud konkursi pakkumise kutse dokumendid välja 27. septembril 2006 ning esitas oma pakkumise tähtaegselt, s.o 2. oktoobril 2006. Tallinna Keskkonnaameti juhataja 3. oktoobri käskkirjaga nr 1-1/186 tunnistati avalikul konkursil korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Tallinna linnas jäätmeveo piirkonnas nr 11 edukaks pakkujaks Aktsiaselts VSA Eesti. Nimetatud konkursil esitas Aktsiaselts VSA Eesti keskkonnateenistuse poolt kinnitatud jäätmearuande, millest nähtub, pakkuja on käidelnud pakkumise kutse dokumentides ettenähtud koguse olmejäätmeid.

3.4 Vaideotsuse tegijale jääb arusaamatuks, miks vaide esitaja taotleb Tallinna Keskkonnaameti juhataja 18. septembri 2006 käskkirja nr 1-1/167 “Avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmeveopiirkonnas nr 15“ pakkujate kvalifitseerimistingimustele vastavaks tunnistamine, pakkumiste vastavaks tunnistamise ja pakkumise edukaks tunnistamine“ punkti 2 kehtetuks tunnistamist, aga pole seda tähtaegselt taotlenud Tallinna Keskkonnaameti juhataja 5. juuni 2006 käskkirja nr 1‑1/104 „Avalike konkursside Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmeveo piirkondades nr 13, nr 14 ja nr 15 vastutava isiku ja komisjoni koosseisu määramine“ suhtes, millega kuulutati välja vastavad avalikud konkursid. Avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmeveo piirkonnas nr 15“ pakkujate kvalifitseerimise tingimused sai Aktsiaselts VSA Eesti teada 7. juulil 2006 peale pakkumise kutse dokumentide väljavõtmist. Vastavalt Halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lõikele 1 võib kaebuse haldusakti tühistamiseks halduskohtule esitada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest arvates, kui seadus ei sätesta teisiti, ning haldusmenetluse seaduse § 75 kohaselt tuleb vaie haldusaktile või toimingule esitada 30 päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. Aktsiaselts VSA Eesti ei ole vaidemenetluse algatamisega ega halduskohtusse pöördumisega vaidlustanud keskkonnaameti juhataja 5. juuni 2006 käskkirja nr 1‑1/104 tingimusi konkursside väljakuulutamisel. Seega on konkursil pakkujatele esitatavad tingimused nende poolt aktsepteeritud. Käesolevaks ajaks on möödunud 5. juuni 2006 käskkirja nr 1‑1/104 vaidlustamise tähtaeg. Eelnevast järeldub, et vaide esitajal on tekkinud tahe vaidlustada konkursitulemused 15‑ndas veopiirkonnas alles peale seda kui nende suhtes langetati otsustus mittekvalifitseerimise kohta, mitte aga siis, kui konkursist osavõtuks nõutavad kvalifitseerimistingimused avalikustati.

3.5 Vaides esitatud väide, mille kohaselt olmejäätmete käitlemine ja nende kogused ei saa sisuliselt olla kvalifitseerimise üle otsustamise aluseks ning see kriteerium pole objektiivne, on vaide esitaja subjektiivne tõlgendus. Olmejäätmete legaaldefinitsioon on sätestatud jäätmeseaduse §-s 7. Selle kohaselt on olmejäätmed kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid. Korraldatud jäätmeveole ülemineku üheks objektiivseks põhjuseks ongi olmejäätmete käitluse korraldamine, mistõttu  konkursside läbiviimisel ühe otsustamiskriteeriumina on eri- või ainuõiguse andja fikseerinud nõuded, mis käsitlevad olmejäätmetega seonduvat.

3.6 Vaides esitatud väide, et Tallinna Keskkonnaametil lasub haldusmenetluse seaduse põhimõtete kohaselt kohustus täiendavalt ja omal initsiatiivil nõuda välja ühe konkursil osavõtva pakkuja kvalifitseerimiseks vajalikke dokumente on üldsõnaline ja ei tulene seadusest. Konkurentsiseaduse § 1 lõike 4 kohaselt Konkurentsiseaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse Haldusmenetluse seaduse sätteid arvestades Konkurentsiseaduse erisusi. Eri- või ainuõiguse andmiseks on olemas vastav Konkurentsiseaduse alusel kehtestatud erimenetlus. Vastavalt varemviidatud Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määruse nr 303 „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“ § 16 punktile 1 kontrollib õiguse andja pakkumisel ettevõtjate kvalifikatsiooni, milleks tal on õigus nõuda pakkujatelt dokumentide esitamist, mis kinnitavad, et ettevõtja omab tehnilist kompetentsust, finantsressursse, varustatust ning muid eeldusi ja kogemusi kavandatava eri- või ainuõiguse nõuetekohaseks täitmiseks (toimingute teostamiseks, kaupade tootmiseks, tööde teostamiseks, teenuste osutamiseks jms). Nimetatud määruse § 17 kohaselt paragrahvis 16 loetletud andmete saamiseks esitab õiguse andja vastava nõudmise pakkumiskutse dokumentides kõigi ettevõtjate suhtes võrdselt. Tallinna Keskkonnaamet avaliku konkursi korraldajana on nimetatud põhimõttest kinni pidanud. Nõue on võrdselt kehtiv kõikidele konkursil osalevatele pakkujatele ning ühe pakkuja suhtes erineva menetluse rakendamine võrreldes teiste pakkujatega oleks käsitletav võrdse kohtlemise printsiibi rikkumisena.

3.7 Kontrollinud Tallinna Keskkonnaameti juhataja 18. septembri 2006 käskkirja nr 1‑1/167 “Avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmeveopiirkonnas nr 15“ pakkujate kvalifitseerimistingimustele vastavaks tunnistamine, pakkumiste vastavaks tunnistamise ja pakkumise edukaks tunnistamine“ punkti 2 õiguspärasust ja otstarbekohasust on Tallinna Linnavalitsus seisukohal, et nimetatu vastab Haldusmenetluse seaduse § 54 sätestatud haldusakti õiguspärasuse eeldustele ja haldusmenetluse seaduse § 55 lg 4 sätestatud vorminõuetele ning on kooskõlas eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise korra § 38, § 41 ja § 44 sätestatuga.

4. Arvestades punktides 1 kuni 3 toodud asjaolusid ja põhjendusi jätta Aktsiaselts VSA Eesti 17. oktoobri 2006 vaie Tallinna Keskkonnaameti juhataja 18. septembri 2006 käskkirja nr 1-1/167 “Avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmeveopiirkonnas nr 15“ pakkujate kvalifitseerimistingimustele vastavaks tunnistamine, pakkumiste vastavaks tunnistamise ja pakkumise edukaks tunnistamine“ punkti 2 kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata.

5. Tallinna Keskkonnaametil teha käesolev korraldus teatavaks Aktsiaseltsile VSA Eesti.

6. Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda Halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn).

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär