Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
16. juunil 2006 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe nr 5-12.4/15 muutmise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2006 korraldus number 2408
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. november 2006 nr 2408-k

 

 

16. juunil 2006 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe nr 5-12.4/15 muutmise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel ning tulenevalt Kristiine Judokeskus OÜ 31. novembri 2006 avaldusest:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Kristiine Judokeskus OÜ vahel 16. juunil 2006 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe nr 5-12.4/15 muutmise kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud heade kavatsuste kokkuleppe muutmise kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Kristiine Judokeskus OÜ-le.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

29. novembri 2006

korralduse nr 2408-k

LISA

 

16. juunil 2006 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe nr 5-12.4/15 muutmise kokkulepe

 

 

 

Käesolev heade kavatsuste kokkuleppe muutmise kokkulepe on sõlmitud  Tallinnas … novembril 2006.

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn,  keda  esindab abilinnapea Kaia Jäppinen, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse …. novembri 2006 korralduse nr …-k alusel,

ja

Kristiine Judokeskus OÜ (äriregistrikood 11013224), asukoht Tondi tn 55, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Jaan Lutsar, kes tegutseb põhikirja alusel

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled lepivad kokku muuta nende vahel 16. juunil 2006 sõlmitud heade kavatsuste kokkulepet nr 5-12.4/15 (edaspidi nimetatud kokkulepe).

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korraldusega nr 1220-k heakskiidetud ja
16. juunil 2006 sõlmitud kokkulepet alljärgnevalt:

1.1 muuta kokkuleppe punkti 8 ja sõnastada järgmisest:

„8. Kristiine Judokeskus OÜ kinnitab, et kohustub lõpetama spordihoone ehitustööd hiljemalt 15. maiks 2007.“;

1.2 muuta kokkuleppe punkti 9 ja sõnastada järgmisest:

„9. Tallinna linn eraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooameti eelarveliste vahendite arvelt Kristiine Judokeskus OÜ-le  sihtotstarbeliselt toetust spordihoone ehitustööde kulude osaliseks katmiseks 5 000 000 (viis miljonit) krooni. Nimetatud toetuse suurus ei kuulu tulevikus suurendamisele vaatamata asjaoludele, mis võivad tekkida spordihoone ehitustööde käigus.“

2. Käesolev kokkulepe jõustub selle allakirjutamise hetkest mõlema poole poolt.

3. Käesolev kokkulepe  on koostatud ja alla kirjutatud kahes identses juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest mõlemad pooled saavad ühe eksemplari.

 

 

Kaia Jäppinen                                                                                       Jaan Lutsar

Tallinna linn                                                                                           Kristiine Judokeskus OÜ

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär