Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kompromissi projekti heakskiitmine Tallinna linna ja OÜ Kangur vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks, raha eraldamine ja volituse andmine Marek Jürgensonile
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2006 korraldus number 2406
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. november 2006 nr 2406-k

 

 

Kohtuliku kompromissi projekti heakskiitmine Tallinna linna ja OÜ Kangur vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks, raha eraldamine ja volituse andmine Marek Jürgensonile

 

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seaduse § 430 lõike 1 punkti 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse  § 44 lõike 1 punktiga 2, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra punktiga 4.1.1,  22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 6 lõikega 5 ning tulenevalt kohtumenetluse poolte soovist lõpetada tsiviilkohtumenetlus poolte kompromissiga:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud poolte kohtuliku kompromissi projekt Tallinna linna ja OÜ Kangur vahelise kohtumenetluse lõpetamiseks Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas
nr 2-5032/27/02.

2. Volitada Tallinna Kesklinna vanemat Marek Jürgensoni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kohtulikule kompromissile.

3. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt Tallinna Linnakantseleile
3 900 000 (kolm miljonit üheksasada tuhat) krooni punktis 1 nimetatud kohtuliku kompromissi täitmiseks.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Kesklinna vanemale Marek Jürgensonile ja OÜ-le Kangur.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemiseks. 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse

29. novembri 2006

korralduse “ Kohtuliku kompromissi projekti

heakskiitmine Tallinna linna ja OÜ Kangur vahelise

kohtuvaidluse lõpetamiseks, raha eraldamine

 ja volituse andmine Marek Jürgensonile“ juurde

 

Kohtulik kompromiss Harju Maakohtu

tsiviilasjas nr 2-5032/27/02        

 

                                       "...."................... 2006

 

 

 

Tallinna linn Tallinna Kesklinna vanema Marek Jürgensoni isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse    novembri 2006 korralduse nr     -k alusel ja OÜ Kangur Peep Pesuri isikus (edaspidi ühiselt „pooled“) sõlmivad kohtuliku kompromissi alljärgnevas:

 

Kohtuliku kompromissi sõlmimise eesmärk

 

Kohtuliku kompromissi eesmärk on poolte soov lõpetada tsiviilkohtumenetlus Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2-5032/27/02 mõlemaid pooli rahuldaval viisil.

 

Kohtuliku kompromissi sõlmimise alused

 

Harju Maakohtu menetluses on hageja OÜ Kangur hagi Tallinna linna vastu rendilepingu uuendamise õiguse tunnustamiseks, Tallinna linna kohustamiseks OÜ-ga Kangur lepingut uuendama ja ruumid OÜ-le Kangur välja andma ja Tallinna linna vastuhagi rendilepingu tühiseks tunnistamiseks.

TsMS § 430 lg 1 p 1 kohaselt võivad pooled menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni lõpetada kohtuliku kompromissiga. Kohus kinnitab kohtuliku kompromissi määrusega, millega ühtlasi lõpetab menetluse.

Lähtudes poolte ühisest soovist lõpetada tsiviilkohtumenetlus kompromissiga paluvad pooled Harju Maakohtul käesolev kohtuliku kompromiss kinnitada.

Kohtuliku kompromissi tingimused

Pooled lähtudes võlaõigusseadusest ning Tallinna Linnavolikogu 29.05.2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korrast ning OÜ Kangur poolt 27.10.2006 edastatud kompromissettepanekust lepivad kokku alljärgnevas:

1. Anda otsustuskorras OÜ-le Kangur (äriregistrikood 10099726) kümneks aastaks üürile Raekoja plats 17 hoone keldrikorruse äriruumid nr 1 – 6 (inv pl) pinnaga 87,9 m2, I korruse äriruumid nr 7 – 15 (inv pl) pinnaga 96,3 m2 ja II korruse äriruumid nr 16 – 25 (inv pl) pinnaga 103,5 m2.

2. Lähtudes OÜ Kangur poolt edastatud soovist, sõlmida äriruumi üürileping OÜ-ga Ultex Haldus (äriregistrikood 10622560).

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel sõlmida OÜ-ga Ultex Haldus äriruumi üürileping järgmistel tingimustel:

3.1 äriruume kasutatakse toitlustusettevõtte ja büroona;

3.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

3.2.1 keldrikorruse äriruumide kasutamise eest (üldpind 87,9 m2) 60 kr/m2 kohta;

3.2.2 I korruse äriruumide kasutamise eest (üldpind 96,3 m2) 330 kr/m2 kohta;

3.2.3 II korruse äriruumide kasutamise eest (üldpind 103,5 m2) 110 kr/m2 kohta kuus;

3.2.4 äriruumidega seotud kõrvalkulud (s.h hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

3.3 äriruumi üürilepingu eritingimusteks on:

3.3.1 äriruumide üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;

3.3.2 äriruumide allkasutusleping kooskõlastada linnavara valitsejaga;

3.3.3 üürnik kohustub kandma kõik äriruumide ja hoone ekspluatatsiooni parendustega seotud kulud;

3.3.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt äriruumide ja hoone parendusteks tehtud kulutusi.

 

4. Tallinna linn kohustub tasuma OÜ-le Kangur rendisuhte kestel tehtud parenduste eest 3 900 000 (kolm miljonit üheksasada tuhat) krooni.

 

5. OÜ Kangur kinnitab, et ta loobub Tallinna linna vastu esitatud saamata jäänud tulu nõudest Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas 2-05-2886 ja taotleb nimetatud tsiviilasjas menetluse lõpetamist.

 

6. Tallinna linn kohustub tasuma punktis 4 nimetatud summa  OÜ Kangur arveldusarvele 221003179157 Hansapangas, hiljemalt 30 päeva jooksul pärast Harju Maakohtu poolt kohtuliku kompromissi kinnitamist ning tsiviilasjas 2-05-2886 menetluse lõpetamise kohtumääruse jõustumist.

7. Pooled kinnitavad vastastikku, et alates kohtuliku kompromissi jõustumisest puuduvad neil igasugused nõuded teineteise vastu, mis tulenesid mitteeluruumi rendilepingust nr 02-96201. OÜ Kangur kinnitab, et pärast kohtuliku kompromissi kinnitamist ei ole temal Tallinna linna suhtes mitteeluruumi rendilepingust nr 02-96201 seonduvalt mingeid uusi ega täiendavaid nõudeid, ka neid mida saaks esitada teistel alustel.

8. Menetluskulud jäävad poolte kanda.

9. Pooled paluvad Harju Maakohut Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 428 lg 1 p 4 alusel tsiviilasja nr 2-5032/27/02 menetlus lõpetada

10. Pooled on teadlikud poolte kohtuliku kompromissi kinnitamise ja tsiviilkohtumenetluse lõpetamise tagajärgedest vastavalt Tsiviilkohtumenetluses seadustiku § 432 sätestatud menetluse lõpetamise tagajärgedest, s.o. menetluse lõpetamise korral ei saa hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel sama hagieseme üle.

11. Käesolev kohtulik kompromiss on sõlmitud kolmes originaaleksemplaris, üks Harju Maakohtule, üks OÜ-le Kangur ja üks Tallinna linna volitatud esindajale.

 

Tallinna linna volitatud esindaja                                                               OÜ Kangur esindaja

 

 

 

Marek Jürgenson                                                                                   Peep Pesur

Tallinna Kesklinna vanem

 

Toomas Sepp

Linnasekretär