Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Männiku tee 96/Pihlaka tn 1 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Nõmme Vanurite Päevakeskus)
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2006 korraldus number 2405
Redaktsiooni kehtivus: - 09.06.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 09.06.2010 nr 963

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. november 2006 nr 2405-k

 

 

Männiku tee 96/Pihlaka tn 1 äriruumide tasuta kasutusse andmine

(Nõmme Vanurite Päevakeskus)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel ning arvestades Tallinna Linnavolikogu 2. novembri 2006 otsust nr 323, Nõmme Linnaosa Valitsuse 17. augusti 2006 kirja nr 1-5/775 ja Põhja Politseiprefektuuri 14. juuli 2006 kirja nr PHJ 9.4-1.11.2/41414 :

 

 

     

1. Tallinna Elamumajandusametil anda otsustuskorras Nõmme Linnaosa Valitsuse hallatavale asutusele Nõmme Vanurite Päevakeskus (registrikood 75016042) kasutusse tasuta ja tähtajatult Männiku tee 96/Pihlaka tn 1   I korruse äriruumid nr P-2 – P-5 üldpinnaga 49,3 m² korralduse lisaks oleva plaani kohaselt järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse Nõmme Linnaosa Valitsuse hallatavale asutusele Nõmme Vanurite Päevakeskus põhimäärusega pandud ülesannete täitmiseks;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad halduritasu, kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.3 äriruum nr P-4 pinnaga 3,4 m² on ühiskasutuses Põhja Politseiprefektuuri Lõuna Politseiosakonna Nõmme linnaosa Männiku piirkonna konstaablipunktiga;

1.4 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Nõmme Vanurite Päevakeskusele ja Põhja Politseiprefektuurile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

29. novembri 2006

korralduse nr 2405-k

LISA

Väljavõte Männiku tee 96/Pihlaka tn 1 korterelamu 1 korruse plaanist

 

 

 

Väljavõte Männiku tee 96/Pihlaka tn 1 korterelamu 1 korruse plaanist

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär