Kopli tn 69b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 29.11.2006 korraldus number 2395

Redaktsiooni kehtivus 29.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

29. november 2006 nr 2395-k

 

 

 

 

 

Kopli tn 69b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja‑Tallinnas 

 

 

 

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10, § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1457-k:

 

 

 

 

 

1. Võtta vastu Kopli tn 69b kinnistute ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 05087, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas asuva 0,4 ha suurusele Kopli tn 69b kinnistu ärimaa sihtotstarbe muutmine elamu- ja ärimaaks ning kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 9‑korruselise äripindadega korterelamu rajamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga tänavate maa-alade ja liikluskorraldus, töötatakse välja haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratakse  tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

2. Linnaplaneerimise Ametil ning Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3. Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär