Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kopli tn 69b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2006 korraldus number 2395
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

29. november 2006 nr 2395-k

 

 

 

 

 

Kopli tn 69b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja‑Tallinnas 

 

 

 

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10, § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1457-k:

 

 

 

 

 

1. Võtta vastu Kopli tn 69b kinnistute ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 05087, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas asuva 0,4 ha suurusele Kopli tn 69b kinnistu ärimaa sihtotstarbe muutmine elamu- ja ärimaaks ning kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 9‑korruselise äripindadega korterelamu rajamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga tänavate maa-alade ja liikluskorraldus, töötatakse välja haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratakse  tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

2. Linnaplaneerimise Ametil ning Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3. Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär