Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Saue valla vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2006 korraldus number 2364
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. november 2006 nr 2364-k

 

 

Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Saue valla vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja § 62 lg 1 p 1 ning Ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p 8 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 8 ning Tallinna Linnavolikogu  9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktidega 2.1.10 ja 2.1.22:

 

 

1. Kiita heaks Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Saue valla vahel sõlmitav Tallinna linna ja Saue valda ühendavate maakonnaliinide rahastamise lepingu projekt vastavalt lisale.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjot Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Saue vallale ja Mittetulundusühingule Harjumaa Ühistranspordikeskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

22. novembri 2006

korralduse nr 2364-k

LISA

 

 

 

 

 

LEPING

Tallinna linna ja Saue valda ühendava maakonnaliini rahastamiseks

Bussiliin 18 Viru keskus – Laagri

Bussiliin 27 Harkujärve – Laagri alevik

Bussiliin 20A Laagri alevik – Kunstiakadeemia 

 

Tallinnas,  ............................. 2006

 

Arvestades, et

 

1.      Tallinna linna ja Saue valla elanike huvide arvestamise ja ühistranspordi otstarbeka korralduse vajadusest ning sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasustest lähtuvalt on vajalikud maakonna bussiliinid, mis ühendavad Tallinna linna ja Saue valla haldusterritooriume.

 

2.      Tallinna linn, Saue vald ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, kellele Harju Maavalitsus andis 29.12.2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 punktidele 1.1, 2.1.4, 2.1.13, 2.1.19 ja 2.1.21 alusel käesoleva lepingu sõlmimise pädevuse, soovivad tagada ülalnimetatud eesmärkide saavutamist läbi Tallinna linna ja Saue valda ühendavate maakonna bussiliinide rahastamise Tallinna linna ja Saue valla poolt.

 

3.      Ühistranspordiseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 kohaselt toetatakse omavalitsusüksuse eelarvest avalikku liinivedu maakonna bussiliinil Ühistranspordiseaduse § 5 lõikes 3 nimetatud juhul.

 

4.      Ühistranspordiseaduse § 5 lõike 3 kohaselt võivad piirnevate haldusterritooriumidega omavalitsusorganid toetada nende haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine oma eelarvest ja riigieelarve sihtotstarbelisest toetusest omavahelisel ja nende asukohajärgse maavalitsusega kokkuleppel.

 

ja võttes arvesse, et

 

5.      Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 2 kohaselt täidetakse Ühistranspordiseaduse § 6 lõikes 1 punktis 10 loetletud ülesandeid koostöös maakonnas asuvate omavalitsusüksustega ja omavalitsusüksuste liiduga ning maakonnaga piirnevate maakondade maavalitsustega.

 

sõlmisid

 

Saue vald (edaspidi: Saue), valla põhimääruse alusel tegutseva vallavanem Mati Tartu isikus

ja

Tallinna linn (edaspidi: Tallinn), Tallinna Linnavalitsuse ........ ...................... 2006 korralduse nr ........................alusel Tallinna linna esindaja Transpordiameti juhataja Andres Harjo isikus

ja

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus (edaspidi: Keskus) vastavalt Harju Maavalitsuse ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse vahel 29.12.2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 punktidele 1.1, 2.1.4, 2.1.13, 2.1.19 ja 2.1.21, volikirja alusel tegutseva tegevdirektori  Ago Kokser’i isikus,

 

edaspidi koos: Lepingupool või eraldi: Lepingupooled,

 

käesoleva lepingu (edaspidi: Leping) alljärgnevas:

1        Lepingu eesmärk

1.1  Lepingu eesmärgiks on Tallinna linna ja Saue valla elanike huvide, sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasuste ning ühistranspordi otstarbeka korralduse vajaduse arvestamiseks tagada bussiliinide ühendus Tallinna linna ja Saue valla haldusterritooriumite vahel.

1.2  Lepingu punktis 1.1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks:

1.2.1        rahastatakse Lepingu punktis 1.1 nimetatud bussiliine ühiselt.

2        Rahastamine

2.1  Saue, Tallinn ja Keskus võtavad endale kohustuse ühiselt rahastada Saue ja Tallinna haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine (edaspidi: Ühisliinid).

2.2  Tallinn rahastab ühisliine vastavalt veoettevõtetega sõlmitud lepingutele, kaasates Tallinna linna eelarve ja Keskuse poolt eraldatavaid vahendeid

2.3  Ühisliinide Keskuse poolt rahastatav osa 2006. aastal on  285 000 krooni.

2.4  Keskus korraldab Lepingu punktis 2.3 nimetatud summa tasumise Tallinnale hiljemalt 20.12.2006.

2.5  Ühisliine Saue poolt 2006. aastal ei rahastata.

2.6  Ühisliinide Keskuse poolt rahastatav osa 2007. aastaks lepitakse Poolte vahel kokku peale Harju maavanema korralduse alusel Harju maakonnale eraldatud sihtotstarbelise toetuse kinnitamist maanteetranspordi korraldamiseks 2007. aastal käesoleva Lepingu punktis 7.7 nimetatud Lepingu lisas.

2.7  Ühisliinide Saue poolt rahastatav osa 2007. aastaks lepitakse Poolte vahel kokku käesoleva Lepingu punktis 7.7 nimetatud Lepingu lisas.

2.8  Ühisliinide Keskuse poolt rahastatav osa järgnevateks aastateks lepitakse Poolte vahel kokku peale Harju maavanema korralduse alusel Harju maakonnale eraldatud sihtotstarbelise toetuse kinnitamist maanteetranspordi korraldamiseks järgnevatel aastatel käesoleva Lepingu punktis 7.7 nimetatud Lepingu lisas.

2.9  Ühisliinide Saue poolt rahastatav osa järgnevateks aastateks lepitakse Poolte vahel kokku käesoleva Lepingu punktis 7.7 nimetatud Lepingu lisas.

2.10          Saue tagab rahaliste vahendite laekumise Keskuse arveldusarvele iga kuu 15. kuupäevaks ja Keskus korraldab Lepingu punktide 2.6 ja 2.7 alusel kokku lepitud summade tasumise Tallinnale iga kuu 20 kuupäevaks.

2.11          Lepingupooled võivad kirjalikus vormis kokku leppida Ühisliinide täiendavas rahastamises.

3        Ühisliinid

3.1  Ühisliinid ja nende liikumistee on määratud kindlaks Lepingu punktides 7.1.1, 7.1.2 ja 7.1.3

3.2  Ühisliini sõiduplaani (edaspidi: Sõiduplaan), sealhulgas Ühisliini peatused ja liikumistee, kinnitab Tallinna Transpordiamet.

3.3  Lepingu punktis 3.2 nimetatud Sõiduplaani muutmise vajaduse korral esitab Lepingupool Sõiduplaani muutmise ettepaneku kooskõlastamiseks teistele Lepingupooltele. Lepingupooled kooskõlastavad või põhjendavad kooskõlastamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul, arvates Sõiduplaani  muutmise ettepaneku saamisele järgnevast päevast.

3.4  Kui Keskus Lepingu punktis 3.3 nimetatud Sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta, jätab Tallinn Sõiduplaani muudatused kinnitamata. Kui  Sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta üksnes Saue, kinnitab Tallinn Sõiduplaani muudatused ning põhjendab Saue seisukohtadega arvestamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Sauelt muutmise ettepaneku kooskõlastamata jätmise põhjenduste saamisest.

3.5  Kui Lepingu punktis 3.3 nimetatud Sõiduplaani muutmise ettepaneku esitab Keskus, kuid teised Lepingupooled ettepanekut ei kooskõlasta, kinnitab Tallinn Sõiduplaani muudatused seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates Keskuse ettepaneku saamisest, kui Keskus on ettepanekute kooskõlastamata jätmisel jätkuvalt arvamusel, et Sõiduplaani muutmine on põhjendatud.

3.6  Tallinn võib jätta Lepingupoole esitatud Sõiduplaani muutmise ettepaneku alusel Sõiduplaani muudatused kinnitamata, kui muudetud Sõiduplaan tooks Tallinnale seoses Ühisliiniga kaasa senisest planeeritust suuremad kulud ning Lepingupooled ei lepi vastavalt Lepingu punktile 2.9 kokku Ühisliini täiendavas rahastamises.

4        Aruandlus ja teavitamine

4.1  Tallinn esitab teistele Lepingupooltele hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks liiniläbisõidu kuuaruande eelmisel kuul Lepingu punktis 7.3 nimetatud kohustuse täitmise kohta.

4.2  Tallinn annab Lepingu punktis 4.1 nimetatud aruande ning Lepingu punktis 7.3 nimetatud kohustuse täitmisega seotud kulude kohta teiste Lepingupoolte taotlusel täiendavaid selgitusi ja esitab asjakohaseid dokumente.

4.3  Lepingupooled peavad teineteist kirjalikult teavitama kõigist Lepingu täitmisega seotud olulistest asjaoludest.

5        Lepingu tähtaeg ja jõustumine

5.1  Leping jõustub 01.12.2006. Leping on sõlmitud tähtajalisena ja kehtib kuni 31.12.2007.

5.2    Leping on koostatud ja allakirjutatud kolmes (3) identses võrdset juriidilist jõudu  omavas eestikeelses eksemplaris, millest üks (1) jääb Tallinnale, üks (1) Sauele ja üks (1)  Keskusele.

5.3  Lepinguosalistel on õigus Lepingut muuta või lõpetada õiguskorras toimuvate oluliste muutuste korral. Lepingu muudatused või lõpetamine vormistatakse kirjalikult ning kõigi Lepingupoolte poolt allkirjastatult.

6        Vastutus

6.1  Kui Saue või Keskus jätab täitmata Lepingu punktides 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 või 2.10  nimetatud kohustuse kahel Lepingu punktis 2.10 nimetatud tähtajal, on Tallinnal õigus, täiendavat tähtaega määramata, Leping ühepoolselt lõpetada.

6.2  Lepingupooled vabanevad vastutusest  vääramatu jõu (force majore) puhul, mis takistab Lepingust tulenevate kohustuste täitmist. Vääramatu jõud on selline pärast Lepingu sõlmimist juhtunud Lepingupooltest sõltumatu ettenägematu olukord, mis takistab või teeb Lepingupooltel võimatuks Lepingul põhinevate kohustuste täitmise.

6.3  Lepingupool ei tohi arvestada vääramatu jõuga, kui ta ei ole andnud teistele Lepingupooltele kirjalikku teadet vääramatust jõust kahe nädala jooksul pärast seda, kui ta sai sellest teada või pidi teada saama.

6.4  Tallinna poolt Lepingu kohustuste mittetäitmisel tekib Keskusel õigus vähendada Lepingu punkti 2.10 alusel tasutavat summat viiekümne (50) krooni võrra ühisliinide teenindaja süül iga ärajäänud ja Keskusele Tallinna poolt teatatud veootsa eest. Arvestus toimub Lepingu punkti 4.1 alusel liinide kaupa ja veootsade arvu ületamine mingil liinil ei kompenseeri teise liini ärajäänud veootsi.

7        Rakendussätted

7.1  Lepingu punktis 2.1 nimetatud Ühisliinideks on:

7.1.1        Viru keskus – Laagri alevik (Hobujaama tn, A.Laikmaa tn, Gonsiori tn, Narva mnt, Viru väljak, Pärnu mnt, Männiku tee, Vabaduse pst, Pärnu mnt), mis on enne Lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 18 sõiduplaanis 18. liiniks.

7.1.2        Harkujärve - Laagri alevik (Järvekalda tee, Paldiski mnt, Õismäe tee, Ehitajate tee, A.H.Tammsaare tee, Ehitajate tee, Turu plats, Pärnu mnt, Veskitammi tn, Pärnu mnt, Ehitajate tee, Turu plats, Ehitajate tee, Õismäe tee, Paldiski mnt, Järvekalda tee), mis on enne Lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 27 sõiduplaanis 27. liiniks.

7.1.3        Laagri alevik – Kunstiakadeemia (Veskitammi tn, Möldre tee, Pilliroo tn, Rohula tn, Kadaka pst, Kadaka tee, Akadeemia tee, E.Vilde tee, Sõpruse pst, A.H.Tammsaare tee, Pärnu mnt, Estonia pst, Gonsiori tn), mis on enne Lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 20A sõiduplaanis 20A. liiniks.

7.2  Lepingupooled käsitlevad:

7.2.1        Lepingu punktis 7.1.1 nimetatud 01.11.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 30.09.2006 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 18. liini tööpäeva sõiduplaani, 01.09.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 28.08.2006 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 18. liini laupäeva sõiduplaani ja 01.09.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 28.08.2006 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 18. liini pühapäeva sõiduplaani kinnitatud Sõiduplaanidena Lepingu punkti 3.2 tähenduses.

7.2.2        Lepingu punktis 7.1.2 nimetatud 01.09.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 28.08.2006 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 27. liini tööpäeva sõiduplaani, 21.06.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 13.12.2004 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 27. liini laupäeva sõiduplaani ja 21.06.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 26.08.2002 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 27. liini pühapäeva sõiduplaani kinnitatud Sõiduplaanidena Lepingu punkti 3.2 tähenduses.

7.2.3        Lepingu punktis 7.1.3 nimetatud 21.06.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 10.08.2005 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 20A. liini tööpäeva sõiduplaani, 21.06.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 10.08.2004 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 20A. liini laupäeva sõiduplaani kinnitatud Sõiduplaanidena Lepingu punkti 3.2 tähenduses.

7.3  Tallinn tagab Ühisliinidel liiniveo korraldamise vastavalt Lepingu punktis 3.2  nimetatud Sõiduplaanile.

7.4  Tallinn ei ole kohustatud järgima Lepingu punktis 7.3 sätestatud kohustust osas, milles ei ole tagatud Ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavus või liiklusohutus Saue haldusterritooriumil.

7.5  Saue tagab Lepingu punktis 7.3 nimetatud liiniveo korraldamiseks:

7.5.1        Ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavuse kohalikel teedel Saue haldusterritooriumil.

7.5.2 Lepingupoolte teavitamise Ühisliinide liikumistee ajutistest plaanilistest sulgemistest Saue haldusterritooriumil, millega kaasneb liinide töö ümberkorraldamine, ette vähemalt 35 päeva.

7.6 Kui Lepingu punktides 4 ja 7 sätestatud kohustuse täitmise tähtaeg on saabunud enne käesoleva lepingu allkirjastamist, ei ole Lepingupool viivitusse sattunud, kui ta täidab nimetatud kohustuse kahekümne (20) tööpäeva jooksul arvates Lepingu allkirjastamisest Lepingupoolte poolt järgnevast päevast.

7.7  Juhul, kui üks Lepingupool ei teata teistele Lepingupooltele 30 kalendripäeva enne lepingu tähtaja möödumist kirjaliku teatega, et ta ei soovi lepingu pikendamist, pikeneb leping 1 aasta võrra. Lepingu pikenemisel 1 aasta võrra vormistatakse käesoleva Lepingu lisana järgneva aasta Saue ja Keskuse poolt rahastatav osa, ühisliinides toimunud muudatused ja muud täpsustamist vajavad Lepingupoolte õigused ning kohustused. Lepingupoolte poolt kokkuleppe mittesaavutamisel eelnimetatud tingimuste osas, Lepingu pikendamist ei toimu ja Leping loetakse lõppenuks 31. detsembrist  2007. aastal.

8. Lepingupoolte andmed:

Saue vald

Tallinna linn

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus

Registrikood

Tallinna Transpordiamet

Registrikood 80213342

Veskitammi 4

Laagri alevik

Saue vald

76401, Harjumaa

Vabaduse väljak 10

10146, Tallinn

Rävala pst 8, C-110

10143, Tallinn

Telefon: 6541 130

Telefon: 640 4618

Telefon: 640 6780

Faks: 6796 868

Faks: 640 4617

Faks: 640 6789

e-post: info@sauevald.ee

e-post: tta@tallinnlv.ee

e-post: info@harjuytk.ee

Hansapank

a/a 1120070016

SEB Eesti Ühispank

a/a 10220028916014

SEB Eesti Ühispank

a/a 10220041254012

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Kontaktisik:

abivallavanem-arendusnõunik

Priidu Kalbre

 peaökonomist

 Mart Moosus

  sõitjateveo spetsialist

  Kadri Krooni

telefon 654 1133

 telefon 640 4614

  telefon 640 6783

e-post:

priidu.kalbre@sauevald.ee

 e-post: Mart.Moosus@tallinnlv.ee

  e-post: kadri.krooni@harjuytk.ee

 

 

 

.................................               .................................         .         .......................................

 

Saue vald                                 Tallinna linn                                    MTÜ Harjumaa

                                                                                                      Ühistranspordikeskus

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär