Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suislepa tee 28 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 5008 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2006 korraldus number 2332
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. november 2006 nr 2332-k

 

 

Suislepa tee 28 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 5008 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1, lg 2, § 192, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. märtsi 1996 otsusest nr 7143, millega on Tallinnas, endisel Harjumaal, Nehatu vallas, Väo mõisast eraldatud maakoha “Nõmme nr 103“, endisel kinnistul nr 5008 asunud krundi, suurusega 14,307 ha, suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Gunnar Karula ja Irlanda Rodrik võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Tiit Sepp’a 10. novembril 1998 tõestatud Gunnar Karula ja Imre Annuse vahelisest Kokkuleppest, mille alusel Gunnar Karulale tagastatakse reaalosana maatükk aadressil Suislepa tee 28, Tallinna notar Kai Sepp’a 17. detsembril 1999 tõendatud Seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest notariaalregistri nr 10694 ja 17. detsembril 1999 koostatud ja tõestatud Maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalregistri nr 10696, mille alusel Kaljo Karula omandas Gunnar Karulale kuulunud nõudeõiguse 1/2 mõttelises osas endisel kinnistul nr 5008 asunud krundi osas, Tallinna notar Piret Pressi 16. juunil 2005 koostatud ja tõestatud Maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 4016, mille alusel Harry-K Karula omandas Kaljo Karulale lepingu sõlmimise hetkel kuulunud nõudeõiguse 1500 m² endise “Nõmme nr 103“ maa suhtes,  Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2002 korraldusest nr 1775-k “Endise “Nõmme nr 103“ maa osaline kompensatsiooni määramine“, millega Kaljo Karulale määrati kompensatsioon 70035 m² maa eest, aktsiaselts Geomark koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 6274 ning maa tagastamise toimiku nr 7332 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Suislepa tee 28;

1.2 pindala: 1565 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5008 pindalaga 14,307 ha) järgmisele isikule:

Harry-K Karula, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/3 mõttelises osas.

3. Suislepa tee 28 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101007232 elamu-majandushoone, ehitisregistri koodiga 101007233 kuur, ehitisregistri koodiga 101007234 kuur, ehitisregistri koodiga 101044177 käimla, ehitisregistri koodiga 220388070 kaev, ehitisregistri koodiga 220388071 piirded ja väravad) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 1/3 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 02.10.2006. Punktis 2 nimetatud isik on omandanud ehitised Tallinna notar Alar Schultsi 05.07.2004 koostatud ja tõestatud Ehitiste mõttelise osa kinkelepingu alusel (ametitoimingu registreerimise number 4395/2004 notari ametitoimingute raamatus).

4. Mitte tagastada Harry-K Karulale endise kinnistu nr 5008 maa-ala suurusega 978 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad ehitiste kaasomanikule kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 66 (kuuskümmend kuus) krooni ja 70 senti Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Harry-K Karula seaduslikule esindajale ja Rain Pulgesele;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär